Ayuntamiento de Tarragona. ANUNCIO por el que se hace pública la modificación de la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio 2023. 27 plazas de auxiliar administrativo/a, 15 plazas subalterno/a, 3 plazas de educador/a de guarderías y varias p

ANUNCI pel qual es fa pública la modificació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2023. 

Per resolució de la tinenta d'alcalde i consellera d'Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, de data 21 de desembre de 2023, s'ha aprovat: 

PRIMER.- Modificar l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de 2023, incorporant-hi les places contemplades a la taxa específica per a la reducció de la temporalitat, d'acord amb el Pla plurianual de reducció de la temporalitat: 

1.- Taxa específica de l'escala d'administració general de l'Ajuntament de 48 places:

1 plaça 14 de tècnic/a d'administració general, A1

2 places 77 i 13037 de tècnic/a mitjà/ana de gestió local, A2

3 places 20, 31 i 104 d'administratiu/iva d'administració general, C1

27 places 175, 177, 180, 181, 207, 222, 229, 234, 242, 258, 302, 304, 309, 603, 607, 615, 1248, 1260, 1264, 1270, 1276, 1281, 1286, 1296, 1299, 1306 i 1307 d'auxiliar d'administració general, C2

15 places 973, 1074, 1200, 1208, 1209, 1217, 1219, 1221, 1234, 1238, 1240, 1244, 1409, 1413 i 1418 de subaltern/a d'administració general, AP

 

2.- Taxa específica del personal de comeses especials de l'Ajuntament de 28 places:

1 plaça 10406 de tècnic/a superior de comunicació, A1

1 plaça 13029 de tècnic/a superior de gestió cultural, A1

3 places 1019, 1120 i 1827 de professor/a d'adults, A1

1 plaça 1394 de tècnic/a superior de zones verdes, A1

1 plaça 1612 de tècnic/a en serveis educatius municipals, A1

1 plaça 570 de mestre/a de flabiol i tamborí, 18,66% de jornada, A2

1 plaça 110 de mestre/a de sac de gemecs, 17,33% de jornada, A2

1 plaça 13027 de tècnic/a mitjà/ana en serveis educatius municipals, A2

1 plaça 569 de mestre/a de gralla i tarota, 30,66% de jornada, A2

1 plaça 13026 de tècnic/a de cooperació, A2

1 plaça 414 de tècnic/a especialista en gestió tributària, C1

1 plaça 905 de tècnic/a especialista de gestió cultural, C1

1 plaça 43 de tècnic/a especialista d'informàtica, C1

1 plaça 1138 d'educador/a de llars d'infants, C1

3 places 1757, 1758 i 1759 d'educador/a de llars d'infants, 57,1429% de jornada, C1

3 places 1760, 1761 i 1762 d'educador/a de llars d'infants, 50% de jornada, C1

1 plaça 1763 d'educador/a de llars d'infants, 42,8571% de jornada, C1

1 plaça 1765 d'educador/a de llars d'infants, 28,5714% de jornada, C1

1 plaça 200 d'agent executiu/iva auxiliar, C2

1 plaça 276 de llacer/a, C2

1 plaça 996 de conserge, C2

1 plaça 1831 d'auxiliar d'impremta, C2

 

SEGON.- Modificar l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de 2023, incorporant-hi diverses places, reservades a promoció interna:

1 plaça 10 d'administratiu/iva d'administració general, C1

1 plaça 1346 de tècnic/a superior de gestió local, A1

6 places 13031, 13032, 13033, 13034, 13035 i 13036 de conserge, C2

2 places 138 i 143 de caporal/a de la GU, C1

 

TERCER.- L'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de 2023 queda de la següent manera:

 

ANNEX 1: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A1

Escala d'administració general, subescala tècnica

2

Tècnic/a d'administració general; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració general, subescala de gestió

2

Tècnic/a mitjà/ana de gestió local; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

3

administratiu/iva d'administració general; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració general, subescala auxiliar

26

auxiliar d'administració general; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració general, subescala auxiliar

5

auxiliar d'administració general; concurs oposició lliure, reservat a persones amb discapacitat

AP

Escala d'administració general, subescala subalterna

20

Subaltern/a d'administració general; concurs oposició lliure

AP

Escala d'administració general, subescala subalterna

1

Subaltern/a d'administració general; concurs oposició lliure, reservat a persones amb discapacitat

AP

Escala d'administració general, subescala subalterna

3

Subaltern/a d'administració general; concurs oposició lliure, reservat a persones amb discapacitat intel.lectual

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

3

professor/a d'adults; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

3

tècnic/a de gestió de residus i neteja viària; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a en serveis educatius municipals; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de comunicació; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de control intern; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de gestió cultural; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de gestió local; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

tècnic/a superior en zones verdes; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a de flabiol i tamborí, 18,66% de jornada; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a de gralla i tarota, 30,66% de jornada; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a de sac de gemecs, 17,33% de jornada; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a en arxiu d'imatges; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de comunicació; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de cooperació; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a mitjà/ana en serveis educatius municipals; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

animador/a sociocultural; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

educador/a de llars d'infants; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

3

educador/a de llars d'infants, 57,1429% de jornada; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

3

educador/a de llars d'infants, 50% de jornada; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

educador/a de llars d'infants, 42,8571% de jornada; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

educador/a de llars d'infants, 28,5714% de jornada; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

monitor/a d'arts plàstiques; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista en fiscalització; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de gestió cultural; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

tècnic/a especialista en gestió tributària; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista d'informàtica; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

agent executiu/iva auxiliar; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

auxiliar d'impremta; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

4

conserge; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

llacer/a; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

10

agent de la Guàrdia Urbana; oposició lliure

TOTAL

116

 

 

 

ANNEX 2: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA PER PROMOCIÓ INTERNA

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

1

administratiu/iva d'administració general; concurs oposició per promoció interna

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

tècnic/a superior de gestió local; concurs oposició per promoció interna

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

7

conserge; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

3

caporal/a de la Guàrdia Urbana; concurs oposició per promoció interna

TOTAL

13

 

 

 

QUART.- Publicar la resolució de modificació d'aquesta oferta pública d'ocupació a la seu electrònica municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i traslladar una comunicació a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern, a efectes del seu coneixement.”

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició adreçat a l'alcalde, en el termini d'un més comptat a partir del dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona o de la circumscripció on tingui el domicili la persona interessada, a la seva elecció, sempre que sigui dins la jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

 

Tarragona, 22 de desembre de 2023

 

El secretari general

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.