Ayuntamiento de Reus. EDICTO por el que se hace pública la modificación de la oferta pública de empleo para el año 2023 (RRHH-342/2023 OF). 26 plazas de auxiliar administrativo/ay varias plazas más.

EDICTE pel qual es fa pública la modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2023 (RRHH-342/2023 OF). 

Atès que per Decret d'Alcaldia número 2023013864 de 28 de juny de 2023 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament per a l'any 2023, de conformitat amb el que estableix l'art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, arts. 25 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i arts. 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

L'esmentada Oferta Pública d'Ocupació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 6 de juliol de 2023 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 7 de juliol de 2023.

Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern numero 2023014807 de data 18 de juliol de 2023 es va aprovar la rectificació de l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament per a l'any 2023. La publicació de la rectificació va tenir lloc al BOPT en data 20 de juliol de 2023 i al DOGC en data 24 de juliol de 2023.

Vist que per Acord del Ple Municipal de data 27 d'octubre de 2023 es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari i de personal laboral, en el sentit de crear les següents places: 

Personal funcionari

- 7 places de tècnic/a d'administració general

- 2 places d'arquitecte/a

- 1 plaça d'enginyer/a de camins, canals i ports

- 4 places de tècnic/a d'administració especial

- 1 plaça d'arquitecte/a tècnic/a

- 1 plaça de delineant

- 26 places d'auxiliar administratiu/iva

 

Personal laboral

- 1 plaça de dinamitzador/a

- 6 places de peons

- 1 plaça de tècnic/a d'educació per a l'Escola de Formació d'Adults Marta Mata

- 5 places de tècnic/a superior

- 3 places de tècnic/a mitjà/ana

- 2 places de tècnic/a de sistemes

- 1 plaça de conserge

- 9 places d'educador/a social

- 2 places d'educador/a social per a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

- 3 places de psicòlegs/es per a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

- 15 places de treballadors/es socials

- 7 places de tècnic/a especialista de comeses especials

 

Vist que aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d'informació pública, en els termes que preveu la normativa aplicable, esdevenint aprovada amb caràcter definitiu.

Vist que s'ha de procedir a la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2023, en el sentit d'incloure les places detallades anteriorment a les plantilles de personal funcionari i personal laboral de l'Ajuntament de Reus, en aplicació de l'article 20.Dos.4 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, on diu:

«Cada Administración podrá autorizar, con carácter extraordinario, una tasa específica que sea necesaria para dar cumplimiento del objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 por ciento de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos, siempre que venga justificado de acuerdo con el instrumento de planificación plurianual con que deberá contar»

Vistos els informes emesos pel Departament de Recursos Humans, la Secretaria i Intervenció municipal.

Vist que existeix un compromís municipal i amb els representants sindicals dels treballadors de la Corporació de desenvolupar la promoció professional dels empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Reus, per la qual cosa, i de conformitat l'establert a l'esmentat article 134 del Reial decret legislatiu 781/1986, el 50 per cent de les places creades objecte de modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2023, es realitzaran mitjançant el torn de promoció interna, conforme el següent detall:

 

Personal funcionari

- 10 places administratiu/iva. Grup C, subgrup C1. Escala Administració General. Subescala Administratiu/iva.Concurs oposició torn promoció interna

- 1 plaça tècnic/a especialista de comeses especials. Grup C, subgrup C1. Escala Administració Especial. Subescala serveis especials. Classe comeses especials. Concurs oposició torn promoció interna

 

Personal laboral

- 9 places auxiliar tècnic/a comeses especials. Nivell de titulació: graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Concurs oposició torn promoció interna.

- 2 places tècnic/a especialista de comeses especials. Nivell de titulació: batxillerat, FP2, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent. Concurs oposició torn promoció interna.

- 1 plaça tècnic/a auxiliar de biblioteca. Nivell de titulació: batxillerat, FP2, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent. Concurs oposició torn promoció interna.

 

Vist l'establert als arts. 27 i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals.

Vist l'article 20.Dos.4 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Vist que en relació a l'òrgan competent per a la modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública, de conformitat l'establert a l'art. 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el 53.1.h del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon a l'Alcalde l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

Vistes el Decret d'Alcaldia número 2023013691 de 21 de juny de 2023 que delega aquestes competències en el Regidor delegat de l'Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern.

Per tot l'anteriorment exposat, i per decret del Regidor delegat de l'Àrea de Serveis Generals , Hisenda i Bon Govern numero 2023027133 de data 28 de desembre de 2023, s'ha resolt:

 

Primer. MODIFICAR l'establert en el Decret d'Alcaldia número 2023013864 de 28 de juny de 2023 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament per a l'any 2023, en el sentit d'incorporar les següents places del personal funcionari i personal laboral:

 

Personal funcionari

- 7 places de tècnic/a d'administració general

- 2 places d'arquitecte/a

- 1 plaça d'enginyer/a de camins, canals i ports

- 4 places de tècnic/a d'administració especial

- 1 plaça d'arquitecte/a tècnic/a

- 1 plaça de delineant

- 26 places d'auxiliar administratiu/iva

 

Personal laboral

- 1 plaça de dinamitzador/a

- 6 places de peons

- 1 plaça de tècnic/a d'educació per a l'Escola de Formació d'Adults Marta Mata

- 5 places de tècnic/a superior

- 3 places de tècnic/a mitjà/ana

- 2 places de tècnic/a de sistemes

- 1 plaça de conserge

- 9 places d'educador/a social

- 2 places d'educador/a social per a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

- 3 places de psicòlegs/es per a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

- 15 places de treballadors/es socials

- 7 places de tècnic/a especialista de comeses especials

 

TORN PROMOCIÓ INTERNA

 

personal funcionari

- 10 places administratiu/iva

- 1 plaça de tècnic/a especialista de comeses especials

 

personal laboral

- 9 places auxiliar tècnic/a comeses especials

- 2 places tècnic/a especialista de comeses especials

- 1 plaça tècnic/a auxiliar de biblioteca

 

Segon. Comunicar aquesta resolució a la Junta de Personal, al Comitè d'empresa i a les seccions sindicals, a la Intervenció i Secretaria General de l'Ajuntament de Reus.

 

Tercer. Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

Reus, 28 de desembre de 2023

 

Josep Alberich Forns

Secretari accidental

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.