RESOLUCIÓN INT/35/2023, de 11 de enero, de convocatoria mediante concurso-oposición libre para cubrir plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d'Esquadra (núm. de registro de la convocatoria 46 /23).

RESOLUCIÓ INT/35/2023, d'11 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/23).

Atès l'Acord GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2022;

Atès el que disposen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació general;

Atès el Pla d'igualtat dins del cos de Mossos d'Esquadra, cal fer palès que la igualtat i el respecte a la diversitat formen part dels principis en què se sustenten les polítiques i actuacions de la Direcció General de la Policia i configuren el compromís institucional ferm i decidit d'impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d'aconseguir la igualtat d'oportunitats a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Amb aquest compromís es vol incentivar que tant homes com dones es presentin a les diferents convocatòries per avançar de manera efectiva en la construcció del cos que es vol: inclusiu, paritari, modern i representatiu de la societat.

Atès el que estableix l'article 20.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, així com l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,


Resolc:


Convocar, mitjançant concurs oposició lliure, 850 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (grup C, subgrup C1), de conformitat amb el contingut de les bases que consten a l'annex 1 i següents.


Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que les ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 de gener de 2023

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Tamara Garcia de la Calle

Secretària general

 

 

Annex 1

Bases

 

—1 Normes generals

1.1 S'obre la convocatòria per cobrir 850 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, de les quals 340 es reserven per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l'inrevés.

La participació per a les places reservades a les dones vindrà determinada pel sexe que consti en el document identificatiu (DNI/NIE).

1.2 L'àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el comprès a tot el territori de Catalunya.

1.3 Les funcions que han d'exercir les persones participants que siguin nomenades funcionàries són les que s'atribueixen als mossos d'esquadra a l'article 12 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, i d'acord amb el que estableixen els apartats 1.d) i 2 de l'article 19 de la mateixa Llei.

 

—2 Requisits per participar a la convocatòria

2.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxillerat, de tècnic/a o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex 3.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.2.1, sempre que no es trobin en el supòsit d'exempció establert a la base 3.2.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

2.2 Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de complir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.i) (permís de conduir). El requisit de la base 2.1.i) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.3.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionari.

Les persones participants que no compleixin algun dels requisits seran excloses de la convocatòria.

 

—3 Participació en la convocatòria

3.1 Sol·licitud de participació i termini de presentació.

La sol·licitud de participació s'ha de tramitar de manera telemàtica accedint a l'adreça http://mossos.gencat.cat, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds de participació tramitades i enviades de manera telemàtica queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

Només es pot presentar una sol·licitud. Un cop presentada, qualsevol correcció o modificació s'ha de tramitar d'acord amb el que preveu la base 8.

El termini per presentar la sol·licitud de participació és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

3.2 Taxa d'inscripció.

3.2.1 Import i mitjans de pagament.

a) Import de la taxa d'inscripció.

L'import de la taxa d'inscripció, d'acord amb el que preveuen l'Ordre INT/6/2022, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2022; la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i la resta de normativa aplicable, és un dels següents:

- Ordinària telemàtica: 36,10 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 22,55 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 13,55 euros.

b) Mitjans de pagament.

El pagament de la taxa d'inscripció es pot fer per qualsevol dels mitjans que s'especifiquen a continuació:

- En línia amb targeta bancària, un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.

- Carta de pagament: un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica s'ha d'imprimir la carta de pagament i abonar la taxa d'inscripció a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

El pagament de la taxa s'ha de fer dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Dins del termini de presentació d'al·legacions a les llistes provisionals de persones admeses i excloses, les persones excloses amb motiu de manca de pagament, pagament incomplet o la no acreditació de la bonificació o exempció de la taxa d'inscripció, hauran d'esmenar el dit pagament mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa d'inscripció o la no acreditació de la bonificació de la taxa d'inscripció comporten l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

No és procedent la devolució de la taxa d'inscripció en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona participant.

3.2.2 Exempció de la taxa d'inscripció.

Estan exemptes de fer el pagament de la taxa d'inscripció les persones participants que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, estiguin inscrites com a desocupades i no percebin cap prestació econòmica per aquest concepte.

A l'efecte de gaudir d'aquesta exempció, les persones participants han de marcar a la sol·licitud de participació el requadre “atur sense cap prestació econòmica”.

Si la persona participant s'oposa a la consulta esmentada a la base 3.3 o si l'òrgan convocant no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, ha de presentar la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el que preveu la base 8.

3.2.3 Bonificació de la taxa d'inscripció.

A l'efecte de gaudir de les possibles bonificacions, les persones participants han de marcar a la sol·licitud de participació els requadres corresponents de bonificació de la taxa d'inscripció i indicar el número de títol i la data final de validesa perquè l'òrgan convocant verifiqui les dades que acrediten la bonificació.

Si la persona participant s'oposa a la consulta esmentada a la base 3.3 o si l'òrgan convocant no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, ha de presentar, d'acord amb el que preveu la base 8, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, còpia de la documentació que acrediti el dret a gaudir de la bonificació de la taxa d'inscripció.

3.3 Consulta i comprovació de dades i documents.

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria comporta l'autorització perquè l'òrgan convocant, mitjançant la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA) i en nom de la persona participant, consulti les dades del document d'identificació, la titulació, les dades del Registre Central de Penats, el permís de conduir i els documents que permeten, si escau, l'exempció o bonificació de la taxa d'inscripció.

No obstant això, la persona participant pot fer constar, a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació, l'oposició expressa a la consulta i comprovació de les dades i dels documents esmentats anteriorment.

En aquest cas, haurà d'aportar, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, una còpia del document identificatiu (DNI/NIE) i, en el cas que hagi sol·licitat l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció, la documentació que acrediti les condicions per poder gaudir-ne.

A més, també haurà de presentar la titulació, el certificat d'antecedents penals del Registre Central de Penats i el permís de conduir, d'acord amb el que disposa la base 2.1).

En compliment del que disposa l'article 23.1 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en cas que el gènere que consta en el document identificatiu (DNI/NIE) de la persona participant no es correspongui amb el gènere amb el qual s'identifica, aquesta haurà d'adreçar al tribunal qualificador, en el moment de presentar la sol·licitud de participació, un escrit que indiqui aquesta circumstància.

3.4 Protecció de dades de caràcter personal.

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per gestionar la convocatòria.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facilitin en la sol·licitud de participació, així com en altra documentació que es pugui aportar i, si escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en el “Registre de convocatòries de selecció de personal del cos de Mossos d'Esquadra (RECSP CME)” regulat a l'Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre (DOGC núm. 5483, de 14.10.2009), del qual és responsable la persona titular de la Direcció General de la Policia, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.

Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat davant la persona titular de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

La resta de dades a què es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, es poden obtenir a l'enllaç següent: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/registre-dactivitats-de-tractament/.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.