RESOLUCIÓN EDU/30/2023, de 2 de enero, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional ya los ciclos formativos de artes plásticas y diseño, las pruebas de carácter general de enseñanzas deportivas y las prueb

Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior

a) Parte común: comienza a las 16.00 horas del día 23 de mayo de 2023 Primer bloque: lengua catalana y lengua castellana; y Segundo blog: lengua extranjera y matemáticas.

b) Parte específica: comienza a las 16.00 horas del día 24 de mayo de 2023

RESOLUCIÓ EDU/30/2023, de 2 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2023.

Per accedir als cicles formatius de formació professional el curs 2023-2024, cal estar en possessió d'un dels títols que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. També s'hi preveu l'accés mitjançant la superació d'una prova d'accés, que és regulada i convocada anualment pel Departament d'Educació.

D'altra banda, per accedir als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny és necessari tenir, respectivament, el títol de graduat en educació secundària obligatòria, o títol declarat equivalent, i el títol de batxiller, o títol declarat equivalent, i superar, a més a més, una prova específica, d'acord amb el Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i el Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial. Així mateix, també es permet l'accés a les persones que, sense posseir el requisit de titulació, superin una prova regulada pel Departament d'Educació.

Així mateix, d'acord amb el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i el Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent a més de la superació d'una prova específica o acreditar mèrits esportius en determinades especialitats d'aquests ensenyaments. L'accés sense titulació requereix, un cop més, la superació d'una prova de caràcter general regulada per l'Administració educativa, a més a més del compliment de la resta de requisits.

En relació amb l'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, i preveu que és possible l'accés a aquests ensenyaments sense titulació si se supera la prova d'accés de caràcter general prevista en l'esmentat Reial decret.

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments esportius, tant els ensenyaments esportius com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

La Resolució EDU/1686/2019, de 18 de juny, per al qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, modificada per la Resolució EDU/1929/2019, de 9 de juliol, determina els efectes de la superació d'aquests cursos en relació amb les proves d'accés.

La Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció, determina que la superació dels programes de formació i inserció en centres públics o en centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, per l'alumnat que reuneixi els requisits previstos, comporta la superació del curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu als efectes que se'n derivin.

En relació amb la formació de preparació de les proves d'accés, la Resolució EDU/2143/2022, de 4 de juliol, publica la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d'accés als cicles formatius el curs 2022-2023.

En relació amb la formació de preparació de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny estableix la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny; i la Resolució EDU/2820/2022, de 19 de setembre, publica la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2022-2023.

Per això,

 

Resolc:

 

-1 Convocar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional planificats per al curs 2023-2024, d'acord amb el contingut que s'especifica a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

El calendari d'actuacions de la prova restringida d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional per a alumnes provinents d'un PFI, és el que consta a l'apartat 20 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

-2 Convocar les proves d'accés i les proves específiques d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny planificats per al curs 2023-2024, d'acord amb el contingut que s'especifica a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

-3 Convocar les proves d'accés de caràcter general als cicles de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments esportius de règim especial planificats per al curs 2023-2024, d'acord amb el contingut que s'especifica a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

 

-4 Preventivament i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, en aquesta resolució, es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació), es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació (educacio.gencat.cat) i en els webs dels centres implicats en cada tipus de prova.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de gener de 2023

 

Raquel Garcia i Sevilla

Directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.