ACUERDO de la Mesa del Parlamento de aprobación de los temarios generales de las pruebas selectivas para el acceso como funcionarios de carrera a los subgrupos de clasificación profesional A1 y A2 del Parlamento de Cataluña (395-00378/13).

ACORD de la Mesa del Parlament d’aprovació dels temaris generals de les proves selectives per a l’accés com a funcionaris de carrera als subgrups de classificació professional A1 i A2 del Parlament de Catalunya (395-00378/13).

El text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, estableix com a principi rector per a l'accés a l'ocupació pública els procediments que garanteixin l'adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions que s'han d'exercir.

La refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals s'ha de tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar.

Amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis tinguin la preparació i els coneixements necessaris per a dur a terme adequadament les funcions que corresponen a cadascun dels cossos, escales i places, i facilitar als aspirants la preparació dels processos selectius, es considera pertinent d'aprovar un temari comú per a cada grup de classificació professional existent.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

 

ACORDA:

 

1. Aprovar els temaris generals de les proves selectives per a l'accés com a funcionaris de carrera, per mitjà del torn lliure i la promoció interna, als subgrups de classificació professional A1 i A2 del Parlament de Catalunya, que es recullen en els annexos 1, 2, 3 i 4 d'aquest acord.

 

2. Fer públics aquests temaris per mitjà del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l'òrgan convocant en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'haver-se publicat en el BOPC, d'acord amb la Llei de l'Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin adequat per a la defensa de llurs interessos.

 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2022

 

Ruben Wagensberg Ramon

Secretari quart

 

Alba Vergés i Bosch

Vicepresidenta primera en funcions de presidenta

 

 

Annex 1. Temari general del subgrup A1, torn lliure

 

I. Unió Europea

 

Tema 1

La Unió Europea. Creació i objectius: objectius polítics i objectius econòmics. Els membres de la Unió Europea.

Tema 2

El sistema institucional de la Unió Europea: el Consell Europeu, el Consell, la Comissió, el Parlament i el Tribunal de Justícia.

Tema 3

L'ordenament jurídic de la Unió Europea. El dret originari: tractats constitutius i modificacions. El dret derivat: reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens. El principi de primacia i el principi d'efecte directe del dret de la Unió Europea.

 

II. Dret constitucional

 

Tema 4

La Constitució espanyola del 1978: els principis generals; els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 5

Les Corts Generals: estructura, composició i funcions. El Congrés dels Diputats i el Senat. El sistema electoral: procediment i garanties.

Tema 6

L'elaboració de les lleis. Les lleis orgàniques i les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis de delegació o transferència. Les lleis d'harmonització. Els decrets lleis i els decrets legislatius.

Tema 7

Les relacions entre el Govern i les Corts: interpel·lacions i preguntes, qüestió de confiança i moció de censura.

Tema 8

El poder judicial: regulació constitucional. El Consell General del Poder Judicial: composició. El Ministeri Fiscal. La institució del jurat.

Tema 9

L'organització territorial de l'Estat. El sistema de distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 10

El Tribunal Constitucional: composició i competències.

 

III. Dret estatutari

 

Tema 11

L'Estatut d'autonomia de Catalunya: organització institucional de la Generalitat de Catalunya. La llengua pròpia i les llengües oficials. La condició política de catalans. L'eficàcia territorial de les normes.

Tema 12

Les institucions de la Generalitat de Catalunya en l'Estatut d'autonomia: el Parlament, el president o presidenta de la Generalitat, el Govern i l'Administració de la Generalitat. Les relacions entre el Parlament i el Govern.

Tema 13

Altres institucions de la Generalitat de Catalunya en l'Estatut d'autonomia: el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 14

Les competències de la Generalitat: tipologia. Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea. Acció exterior de la Generalitat.

 

IV. Dret parlamentari

 

Tema 15

El Parlament de Catalunya: composició. L'estatut dels diputats. El Reglament del Parlament de Catalunya: naturalesa.

Tema 16

L'organització del Parlament: la presidència, la Mesa, els grups parlamentaris, la Junta de Portaveus, el Ple i la Diputació Permanent; les comissions legislatives i les ponències; les comissions específiques, els grups de treball i els intergrups.

Tema 17

El procediment legislatiu: iniciativa, tramitació i aprovació de les lleis. Procediments legislatius especials: pressupostos de la Generalitat; competència legislativa plena en comissió; lectura única; procediment d'urgència.

Tema 18

L'impuls de l'acció política i de govern. La investidura del president o presidenta de la Generalitat i la responsabilitat política del president o presidenta: la moció de censura i la qüestió de confiança. Les interpel·lacions i les preguntes; les propostes de resolució i les mocions; els debats generals, les compareixences i les sessions informatives.

Tema 19

La transparència en l'activitat parlamentària: les obligacions de transparència, l'accés a la informació parlamentària, el Registre de grups d'interès i l'agenda dels diputats. El Parlament obert.

 

V. Contractació

 

Tema 20

La contractació administrativa: règim jurídic i principis bàsics. La contractació al Parlament de Catalunya. Tipus de contractes. Requisits per a contractar amb el sector públic. Els procediments de selecció del contractista.

Tema 21

La preparació dels contractes i l'expedient de contractació: requisits, documentació i tramitació. La publicitat de la contractació. L'adjudicació i la formalització dels contractes.

 

VI. Dret administratiu

 

Tema 22

L'Administració pública: concepte i principis. Drets de les persones en llurs relacions amb les administracions públiques. La llengua dels procediments.

Tema 23

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.

Tema 24

L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació.

Tema 25

Els terminis administratius. Ampliació de terminis. Tramitació d'urgència.

Tema 26

El procediment administratiu: drets dels interessats en el procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització. L'ordenació del procediment.

Tema 27

Els recursos administratius: objecte i classes. La interposició del recurs i les causes d'inadmissió. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

Tema 28

L'exercici del dret d'accés a la informació pública. El codi de conducta. Les cartes de serveis.

Tema 29

La igualtat efectiva d'homes i dones. Els principis d'actuació dels poders públics. La legislació aplicable a Catalunya. El Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya.

Tema 30

La protecció de dades: principis de protecció de dades. L'exercici dels drets. El delegat de protecció de dades.

 

VII. Funció pública

 

Tema 31

Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; l'Administració parlamentària: principis generals. Concepte i estructura de l'Administració parlamentària. La Secretaria General i els lletrats. Els centres gestors: concepte, classes i funcions.

Tema 32

L'estructura i l'organització de la funció pública parlamentària. El personal al servei del Parlament: concepte i principis rectors de la funció pública parlamentària. Classes de personal. Ordenació dels funcionaris.

Tema 33

L'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària. La selecció del personal funcionari de carrera: principis i sistemes de selecció; la promoció interna del personal. La selecció i el cessament del personal funcionari interí. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió i procediment; el reingrés al servei actiu.

Tema 34

Les situacions administratives dels funcionaris del Parlament: classes de situacions.

Tema 35

Els drets dels funcionaris del Parlament: vacances, llicències i permisos. Règim retributiu. Formació i perfeccionament. Els deures, les incompatibilitats i el règim disciplinari dels funcionaris del Parlament.

Tema 36

La seguretat i la salut en el treball: dret a la protecció davant els riscos laborals. El pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva. Els equips de treball i els mitjans de protecció.

 

VIII. Gestió econòmica i pressupostària

 

Tema 37

La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Les finalitats del pressupost.

Tema 38

El pressupost de la Generalitat: estructura; classificació orgànica, econòmica i funcional. Les lleis de pressupostos: contingut. Les modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Les transferències de crèdit. Les generacions de crèdit.

Tema 39

L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Els procediments especials d'execució de les despeses. Els procediments de pagament. Les subvencions.

Tema 40

La gestió econòmica del Parlament: el pressupost del Parlament, els pagaments i els ingressos.

 

IX. Competències professionals

 

Tema 41

Anàlisi, definició i detecció de problemes. Dificultats. Metodologies d'anàlisi i presa de decisions.

Tema 42

La comunicació interpersonal efectiva. Els principals elements de la comunicació. L'escolta activa. L'assertivitat. L'empatia.

Tema 43

La planificació i l'organització del treball i del temps. Concepte de projecte. El cicle de vida d'un projecte. La comunicació dins d'un projecte. Els processos i llur representació. Criteris de planificació del temps. Les regles per a l'adequada gestió del temps.

Tema 44

L'orientació a l'usuari intern i extern. La satisfacció de les necessitats de l'usuari. L'anticipació de les demandes de l'usuari.

Tema 45

El treball en equip. Diferència entre grup i equip. Definició d'equip de treball. La negociació, la cooperació i la competició. Característiques principals d'un equip.

Tema 46

La gestió per projectes. Concepte de projecte. Les fases d'un projecte i llurs aspectes clau. La comunicació dins d'un projecte.

Tema 47

El lideratge, la influència i la direcció d'equips. Instruments per a augmentar la influència. Estils de lideratge. El desenvolupament professional i la motivació de l'equip. La conversa i el feedback com a eines de gestió d'equips.

Tema 48

L'orientació a la qualitat i als resultats. Concepte de qualitat. La qualitat a les administracions públiques. La millora contínua. Eines per al control i seguiment dels resultats.

 

 

Annex 2. Temari general del subgrup A1, promoció interna

 

I. Dret parlamentari

 

Tema 1

La transparència en l'activitat parlamentària: les obligacions de transparència, l'accés a la informació parlamentària, el Registre de grups d'interès i l'agenda dels diputats. El Parlament obert.

 

II. Contractació

 

Tema 2

La preparació dels contractes i l'expedient de contractació: requisits, documentació i tramitació. La publicitat de la contractació. L'adjudicació i la formalització dels contractes.

 

III. Dret administratiu

 

Tema 3

L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació.

Tema 4

Els terminis administratius. L'ampliació de terminis. La tramitació d'urgència.

Tema 5

El procediment administratiu: drets dels interessats en el procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització. L'ordenació del procediment.

Tema 6

L'exercici del dret d'accés a la informació pública. El codi de conducta. Les cartes de serveis.

Tema 7

La igualtat efectiva d'homes i dones. Els principis d'actuació dels poders públics. La legislació aplicable a Catalunya. El Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya.

Tema 8

La protecció de dades: principis de protecció de dades. L'exercici dels drets. El delegat de protecció de dades.

 

IV. Funció pública

 

Tema 9

L'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària. La selecció del personal funcionari de carrera: principis i sistemes de selecció; la promoció interna del personal. La selecció i el cessament del personal funcionari interí. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió i procediment; el reingrés al servei actiu.

Tema 10

Les situacions administratives dels funcionaris del Parlament: classes de situacions.

Tema 11

La seguretat i la salut en el treball: dret a la protecció davant els riscos laborals. El pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva. Els equips de treball i els mitjans de protecció.

 

V. Gestió econòmica i pressupostària

 

Tema 12

La gestió econòmica del Parlament: el pressupost del Parlament, els pagaments i els ingressos.

 

VI. Competències professionals

 

Tema 13

Anàlisi, definició i detecció de problemes. Dificultats. Metodologies d'anàlisi i presa de decisions.

Tema 14

La comunicació interpersonal efectiva. Els principals elements de la comunicació. L'escolta activa. L'assertivitat. L'empatia.

Tema 15

La planificació i l'organització del treball i del temps. Concepte de projecte. El cicle de vida d'un projecte. La comunicació dins d'un projecte. Els processos i llur representació. Criteris de planificació del temps. Les regles per a l'adequada gestió del temps.

Tema 16

L'orientació a l'usuari intern i extern. La satisfacció de les necessitats de l'usuari. L'anticipació de les demandes de l'usuari. La millora contínua.

Tema 17

El treball en equip. Diferència entre grup i equip. Definició d'equip de treball. La negociació, la cooperació i la competició. Característiques principals d'un equip.

Tema 18

La gestió per projectes. Concepte de projecte. Les fases d'un projecte i llurs aspectes clau. La comunicació dins d'un projecte.

Tema 19

El lideratge, la influència i la direcció d'equips. Instruments per a augmentar la influència. Estils de lideratge. El desenvolupament professional i la motivació de l'equip. La conversa i el feedback com a eines de gestió d'equips.

Tema 20

L'orientació a la qualitat i als resultats. Concepte de qualitat. La qualitat a les administracions públiques. La millora contínua. Eines per al control i seguiment dels resultats.

 

 

Annex 3. Temari general del subgrup A2, torn lliure

 

I. Unió Europea

 

Tema 1

La Unió Europea. Creació i objectius: objectius polítics i objectius econòmics. Els membres de la Unió Europea.

Tema 2

El sistema institucional de la Unió Europea: el Consell Europeu, el Consell, la Comissió, el Parlament i el Tribunal de Justícia.

Tema 3

L'ordenament jurídic de la Unió Europea. El dret originari: tractats constitutius i modificacions. El dret derivat: reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens. El principi de primacia i el principi d'efecte directe del dret de la Unió Europea.

 

II. Dret constitucional

 

Tema 4

La Constitució espanyola del 1978: els principis generals. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 5

Les Corts Generals: estructura, composició i funcions. El Congrés dels Diputats i el Senat. El sistema electoral: procediment i garanties.

Tema 6

L'elaboració de les lleis. Les lleis orgàniques i les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis de delegació o transferència. Les lleis d'harmonització. Els decrets lleis i els decrets legislatius.

 

III. Dret estatutari

 

Tema 7

L'Estatut d'autonomia de Catalunya: organització institucional de la Generalitat de Catalunya. La llengua pròpia i les llengües oficials. La condició política de catalans. L'eficàcia territorial de les normes.

Tema 8

Les institucions de la Generalitat de Catalunya en l'Estatut d'autonomia: el Parlament, el president o presidenta de la Generalitat, el Govern i l'Administració de la Generalitat. Les relacions entre el Parlament i el Govern.

Tema 9

Altres institucions de la Generalitat de Catalunya en l'Estatut d'autonomia: el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

 

IV. Dret parlamentari

 

Tema 10

El Parlament de Catalunya: composició. L'estatut dels diputats. L'organització del Parlament: la presidència, la Mesa, els grups parlamentaris, la Junta de Portaveus, el Ple i la Diputació Permanent; les comissions legislatives i les ponències; les comissions específiques, els grups de treball i els intergrups.

Tema 11

El procediment legislatiu: iniciativa, tramitació i aprovació de les lleis. Procediments legislatius especials: pressupostos de la Generalitat; competència legislativa plena en comissió; lectura única; procediment d'urgència.

Tema 12

L'impuls de l'acció política i de govern. La investidura del president o presidenta de la Generalitat i la responsabilitat política del president o presidenta: la moció de censura i la qüestió de confiança. Les interpel·lacions i les preguntes; les propostes de resolució i les mocions; els debats generals, les compareixences i les sessions informatives.

 

V. Contractació

 

Tema 13

La contractació administrativa: règim jurídic i principis bàsics. La contractació al Parlament de Catalunya. Tipus de contractes. Requisits per a contractar amb el sector públic. Els procediments de selecció del contractista.

Tema 14

La preparació dels contractes i l'expedient de contractació: requisits, documentació i tramitació. La publicitat de la contractació. L'adjudicació i la formalització dels contractes.

 

VI. Dret administratiu

 

Tema 15

L'Administració pública: concepte i principis. Drets de les persones en llurs relacions amb les administracions públiques. Llengua dels procediments.

Tema 16

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.

Tema 17

L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació.

Tema 18

Els terminis administratius. L'ampliació de terminis. La tramitació d'urgència.

Tema 19

El procediment administratiu: drets dels interessats en el procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització. L'ordenació del procediment.

Tema 20

Els recursos administratius: objecte i classes. La interposició del recurs i les causes d'inadmissió. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

Tema 21

L'exercici del dret d'accés a la informació pública. El codi de conducta. Les cartes de serveis.

Tema 22

La igualtat efectiva d'homes i dones. Els principis d'actuació dels poders públics. La legislació aplicable a Catalunya. El Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya.

Tema 23

La protecció de dades: principis de protecció de dades. L'exercici dels drets. El delegat de protecció de dades.

 

VII. Funció pública

 

Tema 24

Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; l'Administració parlamentària: principis generals. Concepte i estructura de l'Administració parlamentària. La Secretaria General i els lletrats. Els centres gestors: concepte, classes i funcions.

Tema 25

L'estructura i l'organització de la funció pública parlamentària. El personal al servei del Parlament: concepte i principis rectors de la funció pública parlamentària. Classes de personal. Ordenació dels funcionaris.

Tema 26

La seguretat i la salut en el treball: dret a la protecció davant els riscos laborals. El pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva. Els equips de treball i els mitjans de protecció.

 

VIII. Gestió econòmica i pressupostària

 

Tema 27

La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Les finalitats del pressupost.

Tema 28

El pressupost de la Generalitat: estructura; classificació orgànica, econòmica i funcional. Les lleis de pressupostos: contingut. Les modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Les transferències de crèdit. Les generacions de crèdit.

Tema 29

L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Els procediments especials d'execució de les despeses. Els procediments de pagament. Les subvencions.

Tema 30

La gestió econòmica del Parlament: el pressupost del Parlament, els pagaments i els ingressos.

 

IX. Competències professionals

 

Tema 31

Anàlisi, definició i detecció de problemes. Dificultats. Metodologies d'anàlisi i presa de decisions.

Tema 32

La planificació i l'organització del treball i del temps. Concepte de projecte. El cicle de vida d'un projecte. La comunicació dins d'un projecte. Els processos i llur representació. Criteris de planificació del temps. Les regles per a l'adequada gestió del temps.

Tema 33

L'orientació a l'usuari intern i extern. La satisfacció de les necessitats de l'usuari. L'anticipació de les demandes de l'usuari.

Tema 34

La comunicació interpersonal efectiva. Els principals elements de la comunicació. L'escolta activa. L'assertivitat. L'empatia.

Tema 35

El treball en equip. Diferència entre grup i equip. Definició d'equip de treball. La negociació, la cooperació i la competició. Característiques principals d'un equip.

Tema 36

El lideratge i la influència. Instruments per a augmentar la influència.

 

 

Annex 4. Temari general del subgrup A2, promoció interna

 

I. Dret parlamentari

 

Tema 1

La transparència en l'activitat parlamentària: les obligacions de transparència, l'accés a la informació parlamentària, el Registre de grups d'interès i l'agenda dels diputats. El Parlament obert.

 

II. Contractació

 

Tema 2

La preparació dels contractes i l'expedient de contractació: requisits, documentació i tramitació. La publicitat de la contractació. L'adjudicació i la formalització dels contractes.

 

III. Dret administratiu

 

Tema 3

Els terminis administratius. L'ampliació de terminis. La tramitació d'urgència.

Tema 4

El procediment administratiu: drets dels interessats en el procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització. L'ordenació del procediment.

Tema 5

L'exercici del dret d'accés a la informació pública. El codi de conducta. Les cartes de serveis.

Tema 6

La igualtat efectiva d'homes i dones. Els principis d'actuació dels poders públics. La legislació aplicable a Catalunya. El Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya.

Tema 7

La protecció de dades: principis de protecció de dades. L'exercici dels drets. El delegat de protecció de dades.

 

IV. Funció pública

 

Tema 8

La seguretat i la salut en el treball: dret a la protecció davant els riscos laborals. El pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva. Els equips de treball i els mitjans de protecció.

 

V. Gestió econòmica i pressupostària

 

Tema 9

La gestió econòmica del Parlament: el pressupost del Parlament, els pagaments i els ingressos.

 

VI. Competències professionals

 

Tema 10

Anàlisi, definició i detecció de problemes. Dificultats. Metodologies d'anàlisi i presa de decisions.

Tema 11

La planificació i l'organització del treball i del temps. Concepte de projecte. El cicle de vida d'un projecte. La comunicació dins d'un projecte. Els processos i llur representació. Criteris de planificació del temps. Les regles per a l'adequada gestió del temps.

Tema 12

L'orientació a l'usuari intern i extern. La satisfacció de les necessitats de l'usuari. L'anticipació de les demandes de l'usuari. La millora contínua.

Tema 13

La comunicació interpersonal efectiva. Els principals elements de la comunicació. L'escolta activa. L'assertivitat. L'empatia.

Tema 14

El treball en equip. Diferència entre grup i equip. Definició d'equip de treball. La negociació, la cooperació i la competició. Característiques principals d'un equip.

Tema 15

El lideratge i la influència. Instruments per a augmentar la influència.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.