RESOLUCIÓN EDU/2380/2022, de 25 de julio, de convocatoria de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de diversas especialidades correspondientes al curso 2022-2023.

RESOLUCIÓ EDU/2380/2022, de 25 de juliol, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2022-2023.

Mitjançant Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre, es va establir el règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i es van convocar les proves específiques.

Per Resolució EDU/2411/2019, de 13 de setembre, per facilitar la tramitació de sol·licituds d'adaptació de la prova provinents de persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats o altres trastorns greus, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la, es va modificar el punt 5.2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre.

A fi d'establir el calendari d'inscripció i de realització de les proves, així com els efectes de la seva superació, cal publicar la convocatòria corresponent al curs escolar 2022-2023.

Per tot això,

Resolc:

-1 Convocar les proves específiques d'accés, d'acord amb les dates d'inscripció i el calendari de realització que es determinen a l'annex, per als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2022-2023, següents:

a. Ensenyaments esportius de grau mitjà

Atletisme: cicle inicial

Bàsquet: cicle inicial

Esgrima: cicle inicial

Espeleologia: cicle inicial i cicle final

Esports d'hivern:

- Esquí alpí: primer nivell

- Esquí de fons: primer nivell

- Surf de neu: primer nivell

Futbol: primer nivell

Futbol sala: primer nivell

Handbol: cicle inicial

Hípica: cicle inicial i cicle final en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

Muntanya i escalada:

- Barrancs: cicle final

- Escalada: cicle final

- Muntanya mitjana: cicle final

- Senderisme: cicle inicial

Piragüisme:

- Piragüisme: cicle inicial

- Piragüisme en aigües braves: cicle final

- Piragüisme recreatiu guia en aigües braves: cicle final

Salvament i socorrisme: cicle inicial

Vela amb aparell fix i aparell lliure: cicle inicial

b. Ensenyament esportiu de grau superior:

Alta Muntanya

Hípica

-2 La superació de les proves específiques d'accés que es convoquen mitjançant aquesta Resolució té una validesa de 18 mesos, excepte la de la prova específica d'accés al cicle inicial en Salvament i socorrisme que té una validesa de 24 mesos.

-3 Preventivament i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos en aquesta resolució es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació) es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació (www.gencat.cat/educacio) i en els webs dels centres/seus implicats en cada tipus de prova.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 25 de juliol de 2022

Raquel Garcia Sevilla

Directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

Dates d'inscripció i calendari de realització de les proves específiques d'accés

1. Dates d'inscripció

Alta muntanya (grau superior):

Període: entre els dies 7 i 23 de novembre de 2022

Atletisme (cicle inicial):

Període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Bàsquet (cicle inicial):

Període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Barrancs (cicle final):

Període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Escalada (cicle final):

Període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Esgrima (cicle inicial):

Període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Espeleologia (cicle inicial i cicle final):

Període: entre els dies 7 i 23 de novembre de 2022

Esquí alpí (primer nivell):

Primer període: entre els dies 7 i el 23 de novembre de 2022

Segon període: entre els dies 1 i 10 de febrer de 2023

Esquí de fons (primer nivell):

Període: entre els dies 7 i 23 de novembre de 2022

Futbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Segon període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Futbol sala (primer nivell):

Període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Handbol (cicle inicial):

Període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Hípica (cicle inicial, cicle final):

Primer període: entre els dies 1 i 10 de febrer de 2023

Segon període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Hípica (grau superior):

Període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Muntanya mitjana (cicle final):

Període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Piragüisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Segon període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Piragüisme en aigües braves (cicle final) i Piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)

Període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Salvament i socorrisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 7 i 23 de novembre de 2022

Segon període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Tercer període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

Senderisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 7 i 23 de novembre de 2022

Segon període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Surf de neu (primer nivell):

Primer període: entre els dies 7 i 23 de novembre de 2022

Segon període: entre els dies 1 i 10 de febrer de 2023

Vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 1 al 10 de febrer de 2023

Segon període: entre els dies 1 i 22 de maig de 2023

Tercer període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

2. Calendari de realització

Les proves es duran a terme dins els terminis que tot seguit s'especifiquen segons les corresponents especialitats:

Alta muntanya (grau superior):

Període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Atletisme (cicle inicial):

Període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Bàsquet (cicle inicial):

Període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Barrancs (cicle final):

Període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Escalada (cicle final):

Període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Esgrima (cicle inicial):

Període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Espeleologia (cicle inicial i cicle final):

Període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Esquí alpí (primer nivell):

Primer període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Segon període: entre els dies 25 de febrer i 20 de març de 2023

Esquí de fons (primer nivell):

Període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Futbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Segon període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Futbol sala (primer nivell):

Període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Handbol (cicle inicial):

Període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Hípica (cicle inicial, cicle final):

Primer període: entre els dies 25 de febrer i 20 de març de 2023

Segon període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Hípica (grau superior):

Període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Muntanya mitjana (cicle final):

Període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Piragüisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Segon període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Piragüisme en aigües braves (cicle final) i Piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)

Període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Salvament i socorrisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Segon període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Tercer període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

Senderisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Segon període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Surf de neu (primer nivell):

Primer període: entre els dies 13 de desembre de 2022 i 15 de febrer de 2023

Segon període: entre els dies 25 de febrer i 20 de març de 2023

Vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 25 de febrer i 20 de març de 2023

Segon període: entre els dies 6 de juny i 2 de juliol de 2023

Tercer període: entre els dies 23 de setembre i 9 d'octubre de 2023

3. L'ordre d'actuació dels aspirants es determina a partir del resultat del sorteig que tindrà lloc el dia 23 d'octubre de 2022, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). En cas que les característiques específiques de les proves aconsellin adoptar un altre ordre d'actuació, la comissió avaluadora el podrà determinar i n'informarà els aspirants mitjançant la pàgina web del centre i la reunió de presentació de les proves.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.