Ayuntamiento de Roquetes. ANUNCIO sobre bases para la constitución, mediante concurso-oposición libre, de una bolsa de trabajo de agentes interinos de la Policía Local de Roquetes.

ANUNCI sobre bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure, d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local de Roquetes.

BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UNA BORSA DE TREBALL D'AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL DE ROQUETES

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. La constitució, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, per a possibles vacants, com a personal funcionari interí de l'Ajuntament de Roquetes, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, subgrup C2, amb les retribucions que corresponguin d'acord amb els annexos de personal (RLT en elaboració) i legislació vigent.

1.2. La borsa de treball tindrà una durada màxima de 2 anys a comptar des de la seva constitució, d'acord amb l'article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

SEGONA.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

2.1.Poden prendre part en el procés selectiu aquelles persones que reuneixin les següents condicions:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert els 18 anys d'edat i no superar l'edat màxima establerta per a la jubilació forçosa.

c) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents

d) No haver estat condemnat/ada per cap delicte. No estar inhabilitat/ada, per sentència ferma, per a l'exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) No estar afectat/ada per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques i a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A tal efecte, haurà d'efectuar, abans d'incorporar-se al servei de l'Ajuntament, una declaració de les activitats que realitza, i si s'escau, sol·licitar la compatibilitat o exercici, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84, l'article 10 de la Llei 21/1987 i l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

f) Tenir la titulació de graduat/da escolar en ESO, graduat/da escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o un altre d'equivalent o superior,o estar en condicions d'obtenir-la en la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. Aquells/lles que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o el Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A1 o superiors i B.

h) Llengua catalana: les persones aspirants hauran d'acreditar el coneixement de nivell intermedi de català (B2)”, denominació que substitueix, d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, les referències al “Certificat de nivell intermedi de català (B)”, en els termes previstos a la base vuitena.

2.2. La persona aspirant ha de posseir tots els requisits exigits en el dia d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s'han de continuar complint fins a la data de nomenament com a funcionari/ària interí/ina.

TERCERA.- FORMA I PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

3.1.·Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Roquetes, i es presentaran en un model normalitzat degudament complimentat que estarà a disposició de les persones interessades al Registre General de l'Ajuntament i també es podrà obtenir a la seu electrònica.

3.2. Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.3. Les bases i la convocatòria es publicaran, íntegrament, al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, e-tauler i seu electrònica municipal. Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics en la seu electrònica i e-tauler. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la data de la darrera publicació.

3.4. Les dades de caràcter personal subministrades per les persones aspirants en emplenar la sol·licitud així com les contingudes a la documentació adjunta seran objecte de tractament automatitzat per l'Ajuntament. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, les persones candidates hauran de dirigir-se a l'Ajuntament de Roquetes, d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

3.5. Les persones aspirants hauran de manifestar, en la sol·licitud, que reuneixen tots i cadascun dels requisits i/o condicions exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini fixat per a la seva presentació i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

3.6. Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels següents documents:

- Una fotocòpia del document nacional d'identitat.

- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d'haver abonat els drets per a la seva expedició.

- Currículum professional en què es relacionaran els mèrits al·legats que s'acreditaran un cop superada la fase d'oposició.

- Resguard d'haver pagat els drets d'examen (30,00 euros). El fet d'abonar els drets d'examen no eximeix de la presentació de la instància de sol·licitud de participació en les proves selectives, la manca de la qual comportarà l'exclusió de l'aspirant. Les bonificacions es regulen a l'Ordenança Fiscal número 21 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Aquesta ordenança estableix una bonificació de la quota en els casos següents:

- 50% de la quota, en el cas que el subjecte passiu estigui en situació de desocupació.

-100% de la quota, en el supòsit que el subjecte passiu estigui en situació de desocupació i no percebi cap prestació econòmica.

Caldrà justificar la situació que correspongui en el moment de realitzar el pagament de la taxa, mitjançant la presentació de la documentació següent:

- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a data actual.

- Informe dels períodes de desocupació, emès per l'Oficina de Treball del a Generalitat (OTG), a data actual.

El pagament es pot fer efectiu a la Tresoreria de la Corporació, mitjançant l'ingrés directe en caixa al mateix Ajuntament o per transferència bancària en el compte corrent que es facilitarà a la persona aspirant (fent constar el nom i els cognoms, el nom de la convocatòria i l'import corresponent) adjuntant una còpia del resguard de la imposició a la sol·licitud.

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, procedirà la devolució de la taxa per drets d'examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà cap devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, la no acreditació de l'abonament de la taxa corresponent o la no acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament, determinaran l'exclusió de l'aspirant.

- Declaracions de no haver estat condemnat/ada per cap delicte, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol administració pública.

- Declaració de tenir capacitat funcional per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada.

- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 3 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

3.7. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera, ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

QUARTA.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de l'Ajuntament dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, per la qual es declararà aprovada la relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu. En la mateixa resolució, s'establirà la designació nominal del tribunal, i s'anunciarà el lloc, la data i l'hora d'inici de la prova amb el que s'inicia el procés de selecció, i el resultat del sorteig efectuat per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament. Dita resolució es publicarà a la seu electrònica i e-tauler municipal, concedint-se un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació, per formular, davant l'alcalde, les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015. En cas que les persones aspirants no esmenin, dins d'aquest termini, el defecte a elles imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

4.2. La publicació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es a l'e-tauler i seu electrònica substitueix la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015.

4.3. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim dels 30 dies següents a la finalització del període per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Si no es presenten al·legacions o aquestes es desestimen, la llista d'admesos/es i exclosos/es es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s'accepta alguna al·legació es procedirà a aprovar la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es amb les esmenes corresponents i es farà pública a la seu electrònica i e-tauler.

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

5.1. El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per l'Ajuntament i formades per un president i vocals amb la següent distribució, respectant la paritat entre home i dona:

- Un terç serà integrat per persones funcionàries del mateix Ajuntament.

- Un altre terç serà integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

- El terç restant ha de ser proposat pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per l'Institut de Seguretat Pública i una altra per la Direcció General d'Administració de Seguretat.

5.2. El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

5.3. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

5.4. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

6.1. La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.

6.2. Per cadascuna dels exercicis de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.

6.3. Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, d'acord amb el barem següent:

A) Antiguitat. Fins a un màxim de 3 punts.

A.1. Per haver exercit com agent de la policia local:

per cada mes complert: 0,10 punts, fins a un màxim de 2'5.

A.2. Antiguitat en altres cossos policials:

per cada mes complert: 0,10 punts, fins a un màxim d'1'5.

B) Formació professional:

B.1. Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim de 3 punts

- Per cursos de durada fins a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 40 hores:

per cada un: 0,25 punts

- Per cursos de 41 a 100 hores:

per cada un: 0'4 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

per cada un: 0,5 punts.

B.2. Per cursos o seminaris relacionats amb la professió realitzats en centres homologats, amb aprofitament, fins a un màxim d'1 punt

- Per cursos de durada fins a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 40 hores:

per cada un: 0,25 punts

- Per cursos de 41 a 100 hores:

per cada un: 0'4 punts

Per cursos de durada superior a 100 hores:

per cada un: 0,5 punts.

En ambdós casos, les persones aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així, és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores.

C) Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de Forces i Cossos de Seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent. Fins a un màxim d'1 punt.

D) Titulacions acadèmiques:

D.1. Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts.

D.2. Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.

D.3. Llicenciatura universitària: 1 punt.

En aquest apartat, només podrà puntuar una titulació.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valoraran els certificats superiors al “Certificat de nivell intermedi de català (B2)”, fins a un màxim d'1 punt.

La puntuació màxima total de la fase de concurs serà de 10 punts.

VUITENA.- EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

1er Exercici. Coneixement de la llengua catalana.

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta, els i les aspirants que acreditin, documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, estar en possessió del “Certificat de nivell intermedi de català (B2)”, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

2on Exercici. Cultura general i prova teòrica

Consisteix en contestar, en un període màxim de 15 minuts, un qüestionari de 20 preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant, relatives a preguntes relacionades amb el temari que consta a l'Annex 2 (prova teòrica).

La valoració es realitzarà segons el següent barem: 0,5 punts per cada resposta correcta i – 0,125 punts per cada resposta incorrecta. Les preguntes no contestades no seran puntuades.

3r. Exercici. Aptitud física.

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen a l'Annex 1 d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, amb una data de validesa màxima de tres mesos des de la seva expedició, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

4rt. Exercici. Psicotècnic

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d'integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present, com a mínim, un membre del tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

5è Exercici. Reconeixement mèdic

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a l'Annex 3 d'aquesta convocatòria.

NOVENA.- QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS.

9.1. Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

- El primer exercici es qualificarà d'apte o no apte.

- El segon exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a cinc punts.

- El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts, sense perjudici de què es pugui incrementar aquesta puntuació per aplicació de la correcció per edats, en els termes previstos a l'Annex 1. Per superar aquest exercici caldrà obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada en zero punts comportarà l'eliminació de la persona aspirant del procés selectiu.

- El quart exercici es qualificarà d'apte o no apte.

- El cinquè exercici es qualificarà d'apte o no apte.

9.2. La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

9.3.Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents: es desfarà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut major puntuació a la prova cultural i teòrica i si tot i així continua l'empat, es desfarà a favor de qui hagi obtingut major puntuació a l'experiència laboral de la fase de concurs.

9.4. L'òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu a l'apartat de convocatòries de personal de la seu electrònica municipal i es publicarà a la Transparència.

9.5. S'haurà de tenir en compte la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d'abril.

DESENA.- CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL.

10.1. Les persones proposades per l'òrgan qualificador constituiran la borsa de treball, per rigorós ordre de puntuació.

10.2. El funcionament de la borsa serà dinàmic, en els següents termes:

Cada cop que l'Ajuntament ho necessiti, es cridarà a la primera persona de la llista. S'intentarà comunicar amb ella, telefònicament, fins un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.

Si una persona rebutja un primer nomenament, es cridarà a la següent, per ordre de puntuació i així, successivament. La persona que rebutgi una primera oferta passarà a ocupar l'últim lloc.

Si una persona rebutja una segon nomenament, quedarà exclosa definitivament de la llista.

Quan es finalitzi un nomenament interí, es tornarà a ocupar el lloc que es va obtenir en el moment del concurs oposició per a possibles noves crides.

Davant de cada necessitat es torna a començar segons l'ordre establert.

10.3. Les persones proposades hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, les persones aspirants proposades no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenades i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

ONZENA.- CIRCUMSTÀNCIES DEL CESSAMENT I DURADA DE L'INTERINATGE.

La relació de l'agent interí/ina amb l'entitat local cessarà en els supòsits i circumstàncies previstes al Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

DOTZENA.- INCIDÈNCIES

12.1. El tribunat qualificador, mentre estigui constituït, està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació.

12.2. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta, aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.

TRETZENA.- RECURSOS I NORMES SUPLETÒRIES

13.1. Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de la seva darrera publicació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13.2. Amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva darrera publicació, davant l'òrgan que ha pres l'acord, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. En aquest cas, no es podrà interposar recurs jurisdiccional fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat.

13.3. Tot això sense perjudici d'exercitar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

13.4. Contra les resolucions definitives de l'alcalde, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

13.5. Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació a l'e-tauler.

13.6. Contra la resta d'actes de tràmit del tribunal, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu podran formular les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

13.7. Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que les persones aspirants accepten íntegrament aquestes bases.

13.8. A aquestes bases i en tot allò que no estigui previst en les mateixes, els seran d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'estatut de l'empleat públic; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i la resta de normativa vigent i d'aplicació.

ANNEX 1

PROVES FÍSIQUES

1. Course navette

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres

2. Llançament de pilota medicinal

Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents)

3. Abdominals en 1 minut

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

4. Salt vertical

Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

Barem d'aptitud física homes

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

13

12

65

50

10

9

12

11

60

48

9

8

11

10.5

55

46

8

7

10

10

50

44

7

6

9

9

45

42

6

5

8.5

8

40

40

5

4

8

7.5

35

38

4

3

7.5

7

30

36

3

2

7

6.5

25

34

2

1

6.5

6

20

32

1

Barem d'aptitud física dones

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

10

8

55

44

10

9

9

7

50

42

9

8

8

6.5

45

40

8

7

7

6

40

37

7

6

7.5

5.8

35

35

6

5

6

5.5

30

30

5

4

5.5

5

25

28

4

3

5

4.5

20

24

3

2

4.5

4

15

20

2

1

4

3.5

10

18

1

 

Correcció per edats

Punts

Menys de 28 anys

0

De 28 fins 35 anys

1

A partir de 36 anys

1,5

Aquest barem d'edat no s'aplica a cada subprova. L'aplicació d'aquest barem es fa una

vegada s'hagin sumat les puntuacions de cada una de les subproves.

ANNEX 2

TEMARI

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Elaboració. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La seva garantia i suspensió.

Tema 2. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local. Entitats que comprèn. Competències de les entitats locals. Òrgans de govern i administratius. Designació i atribucions dels òrgans locals.

Tema 3. La policia local: concepte i naturalesa. Principis bàsics d'actuació. La policia local com a servei: el seu enquadrament dins la Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat.

Tema 4. La policia local: el seu enquadrament dins de la organització municipal. Dependències funcional i organitzativa. La coordinació de les policies locals.

Tema 5. La policia local: manteniment de la seguretat pública. Forces i cossos de seguretat de l'Estat: funcions. Policia local i seguretat pública.

Tema 6. La Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Normes de comportament a la circulació.

Tema 7. Senyals de circulació. Classificació de les senyals. Senyals als vehicles.

Tema 8. Les Ordenances municipals de Roquetes.

Tema 9. El municipi de la Roquetes: territori, història i cultura.

ANNEX 3

QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES

I. ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà

dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2 La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

—1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

—2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó,

pleures o tòrax.

—3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

—4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

—5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

—6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de

qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.

—7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un

adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de

metabòlits de drogues d'abús en l'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

—8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

—9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

—10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

—11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policial.

—12 Altres

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal

(Vegeu la imatge al final del document)

Roquetes, 22 de juliol de 2022

Ivan Garcia Maigí

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.