1422399662 phone 32  977 22 22 77         
Formació presencial / Streaming / on-line

¿Alguna duda? Llámanos

PLA OBERTURA DE L’INSTITUT PRIVAT AULA MAGNA DE LA LOCALITAT TARRAGONA


ANNEX

 

PLA OBERTURA DE L’INSTITUT PRIVAT AULA MAGNA DE LA LOCALITAT TARRAGONA

 

1.- MARC NORMATIU

 

 • PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021.
 • INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS.

- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del curs.

- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara.

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes.

 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS

 

2.1 Alumnat i famílies

INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels tutors/es, professorat (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i l’alumnat, etc.) i prenent com a referència les tres modalitats d’activitats que estableixen les Instruccions:

 • Acció educativa presencial (CFGM i CFGS).
 • En el cas de l’alumnat es prioritzaran activitats d’orientació.
 • Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.

Durant aquest període de confinament s’han realitzat i es realitzaran dues sessions informatives als/les alumnes i a les famílies mitjançant l’aplicació informàtica: zoom, en screaming.

2.2 Disponibilitat de professionals

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats presencials.

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de:  

Docents

No docents

Tots els docents dels CFGM/S, a partir de la 2a setmana juny.

Tot el personal administratiu, i de gestió, des de l’1 juny.

2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:

INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

 

S’ha contactat amb les famílies/alumnes majors d’edat mitjançat els tutors (contacte telefònic), mitjançant un formulari electrònic, en screaming, ...

Considerant els contactes amb les famílies/alumnes majors d’edat i la diagnosi realitzada el centre es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:

 

 CFGM Cond.

CFGS Ensen. Espotiu

CFGM Cures Aux. Enfer.

1rCFGS Ed Infantil

2nCFGS Ed Infantil

 

 

 

 

Acció educativa presencial

6

5

2

2

2

       

Atenció personalitzada

6

5

2

2

2

       

Atenció grupal, si escau

                 

Atenció alumnat en petits municipis i que ha estat “desconnectat”

                 

TOTAL

6

5

2

2

2

       

2.4 Disponibilitat d’espais

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades:

En el present el centre disposa de 14 aules, i 2 despatxos a Aula Magna – centre, i 10 aules 1 despatx a Aula Magna – Sant Pere i Sant Pau.

Val a dir que els alumnes estaran de forma individual o no més enyà de 2 , en aules grans de 40mts, amb el docent que disposarà d’un espai gran de distanciament i una mampara transparent de metraquilat.

2.5 Organització de l’acció educativa presencial.

 • ● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre.

INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES. Dades orientatives, es determinaran en funció als resultats de la 3a avaluació, i només seran els alumnes que hagin d’anar amb una 4a avaluació que es realitzarà a la darrera setmana de curs.

Calendari juny

CFGM Cond.

CFGS Ensen. Espotiu

CFGM Cures Aux Enfer.

1rCFGS Ed Infantil

2nCFGS Ed Infantil

 

 

 

 

1

                 

2

                 

3

                 

4

                 

5

                 
                   

8

3

3

1

1

1

       

9

3

3

1

1

1

       

10

3

2

1

1

1

       

11

3

2

1

1

1

       

12

2

2

1

1

1

       
                   

15

3

2

1

 

1

       

16

3

2

 

1

1

       

17

1

1

1

1

         

18

1

1

             

19

1

1

             

TOTAL

23

19

7

7

7

       
 • ● Organització de grups d’alumnes i del professorat.

Cada docent estarà amb cada alumne/a que ha de recuperar alguna àrea curricular i estarà de forma individual o amb una parella. A partir de la 2a setmana de juny.

 • ● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)

L’horari anirà de 9 a 11h i de 11 a 14h. Havent-hi 1/2h d’esbarjo entre les 11h i les 11h i 30’.

 • ● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.

Es repartiran de forma individual, o màxim en dues unitats, en cada una de les 10 aules que disposa el centre a l’Aula Magna- centre. Havent-hi espai més que suficient.

2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu.

Des de recepció quan arribi l’alumne se li dotarà de guants i mascareta, si no en té, i a més de líquid desinfectant. Se’l conduirà amb el docent a l’aula, seguint totes les directrius que l’Administració ha determinat- distanciament, espais, utilització dels mateixos.

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.

No n’hi haurà.

 1. 8 Informació als professionals.

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació. De forma individual a cada docent, prèviament ja s’ha informat a cada personal no docent- administració i secretariat. Val a dir que la 1a setmana de juny, no hi haurà ni docents, ni alumnes, i si personal administratiu i de direcció per atendre a les famílies, amb cita prèvia.

 

RESOLUCIÓ de 2 de JUNY de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre AULA MAGNA.

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre.

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els alumnes.

En data 02 de JUNY de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del contingut Pla d’Obertura.

D’acord amb el que s’ha esmentat,

 

RESOLC:

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola/Institut AULA MAGNA de Tarragona, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució.

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.               

Tarragona a 2 de juny de 2020

El/La director/a de l’Escola/Institut AULA MAGNA

Institutos Aula Magna Tgn

mapa

Centro de formación

Aula Magna Tarragona

Aula Magna Tarragona SL nació en Tarragona, hace más de 15 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales.

Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

Aula Magna Tarragona

Certificaciones ISOS de calidad

iso

Descuentos y  Carnet Jove

 • Ex alumnos
 • Parados
Carnet Jove

¿Dónde estamos?

aula donde estamos

Av. República Argentina, 11
43005 Tarragona

CONTACTAR CON NOSOTROS

aula magna contactar

Llamar al 977 22 22 77
Contactar por email

Certificacions i homologacions

 • Centre col•laborador de Sindicats de l'Administració.

  Centre col•laborador de Sindicats de l'Administració.

 • Centre acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut per a mèrits en oposicions.

  Centre acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut per a mèrits en oposicions.

 • Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut -DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic)..

  Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut -DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic)..

 • Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

  Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

 • Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

  Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

 • Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

  Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • Cambridge ESOL | Exam Preparation Center.

  Cambridge ESOL | Exam Preparation Center.

 • Centre de formació autoritzat per la Guàrdia Civil en Guardes Rurals i especialitats.

  Centre de formació autoritzat per la Guàrdia Civil en Guardes Rurals i especialitats.

 • Centre de formació autoritzat pel Departament d’Interior pel Personal de Control d'Accés.

  Centre de formació autoritzat pel Departament d’Interior pel Personal de Control d'Accés.

 • Centre de formació autoritzat per la Seguretat Privada. Ministeri d'Interior; Institut de Seguretat privada de Catalunya.

  Centre de formació autoritzat per la Seguretat Privada. Ministeri d'Interior; Institut de Seguretat privada de Catalunya.

 • Centre reglat de Formació professional (cicles formatius) pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Centre reglat de Formació professional (cicles formatius) pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • Centre d'adults reglat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Centre d'adults reglat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • 1