Ayuntamiento de Calafell. ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y las bases, por criterios objetivos y de idoneidad, que regirán la selección para la provisión de dos (2) puestos de trabajo, en comisión de servicios, con carácter de urgencia y de in

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases, per criteris objectius i d'idoneïtat, que regiran la selecció per a la provisió de dos (2) llocs de treball, en comissió de serveis, amb caràcter d'urgència i d'inajornable necessitat, d'agent de la Policia Local de Calafell, adscrits a l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials – Policia Local.

Per Decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns núm. 3212 de data 10 de maig de 2022, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases, per criteris objectius i d'idoneïtat, que regiran la selecció per a la provisió de dos (2) llocs de treball, en comissió de serveis, amb caràcter d'urgència i d'inajornable necessitat, d'agent de la Policia local de Calafell, adscrits a l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials – policia local -.

Les bases que regeixen el procediment, són les següents:

“BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA PROVISIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, DE DOS (2) LLOCS DE TREBALL D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA SERVEIS ESPECIALS – POLICIA LOCAL (codi convocatòria: RH/22/004)

Aquesta convocatòria té el seu fonament en la Sentència de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, de 24 de juny de 2019 (Recurs 1594/2017), que interpreta els articles 81.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), i l'article 64 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, del Reglament general d'ingrés i provisió de llocs de treball, de l'Administració general de l'Estat.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria té per objecte un procés de provisió de dos (2) llocs de treball, en comissió de serveis, d'agent de la Policia local de l'Ajuntament de Calafell, adscrit a l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials – policia local -, amb caràcter d'urgència i d'inajornable necessitat.

El sistema de selecció es durà a terme per criteris objectius i d'idoneïtat.

Descripció de responsabilitats i funcions, de conformitat amb la seva fitxa descriptiva:

És un agent funcionari de carrera amb capacitat per a les tasques policials qualificades pròpies dels agents de policia local, incloent l'ús d'armes de foc i de defensa, i adscrits al quadrant amb servei 24 hores tots els dies de l'any, distribuït en torns de matí, tarda i nit i torn de cap de setmana de 12 hores, que realitza les tasques que se li encomanen d'entre les previstes a la legislació vigent per a aquests agents de la policia local, com les següents:

a) Vigilància, custòdia, protecció i patrulla de seguretat ciutadana

b) Control de trànsit, ús de la via pública i vigilància de la convivència

c) Policia administrativa i judicial

d) Inspecció, prevenció i control i manteniment de la seguretat pública

e) Auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques

f) Tot això seguint els protocols, instruccions i ordres del seu cap jeràrquic

g) I les tasques connexes, i les altres semblants que el seu Cap li encarregui.

Altres requisits i observacions:

Comporta disponibilitat a la dedicació addicional o ampliada en casos de força major i emergència, i també disponibilitat a la modificació de sistemes de treball, de quadrants i de rotacions de serveis, en les condicions regulades en l'acord de funcionaris vigent.

DURADA:

La durada de la comissió de serveis serà d'UN any, sense perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la normativa vigent, i fins a un màxim de dos anys.

SEGONA.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, el personal aspirant ha de complir els requisits següents:

a) Ser funcionari o funcionària de carrera i pertànyer a l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials – policia local – grup C2 de titulació (Grup C1 a efectes retributius).

b) Trobar-se en situació de servei actiu.

c) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de la feina i de les funcions que es deriven del lloc de treball.

e) No estar inhabilitat/ada de manera absoluta o especial per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma o altre resolució judicial, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, per a l'exercici de les funcions de funcionari/ària d'habilitació de caràcter nacional.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se durant tot el procediment.

TERCERA.- SOL·LICITUDS

3.1. Termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament, www.calafell.cat).

Les persones aspirants amb la presentació de la instància manifesten en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix la normativa vigent.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:

- La fotocòpia del DNI

- Acreditació de la condició de funcionari/ària de carrera en l'administració d'origen i en situació de servei actiu.

- Historial professional (Curriculum vitae)

sense perjudici que la Corporació pugui demanar qualsevol altra documentació en el moment que cregui oportú per a la comprovació dels requisits de participació.

3.2. Presentació de sol·licituds.

a) TELEMÀTICAMENT: Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment telemàticament per la pàgina web de l'Ajuntament de Calafell, a través del link https://calafell.convoca.online/ o al registre general de l'Ajuntament.

b) També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

En aquest supòsit la persona aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a l'Ajuntament de Calafell, mitjançant correu electrònic (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.), adjuntant la còpia de la presentació de la sol·licitud normalitzada (Annex 1) i del comprovant de pagament dels drets d'examen o justificant de la seva exempció.

3.3. Formes de pagament del dret d'examen.

a) El pagament de l'import de la taxa es farà telemàticament en el moment de la presentació de la instància, mitjançant el link https://calafell.convoca.online/.

b) Als caixers físics ubicats als diferents punts d'informació del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calafell.

c) En altres casos, fer correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. sol·licitant l'autoliquidació de la taxa corresponent per poder fer el pagament, fent constar nom i cognoms de la persona aspirant, DNI, adreça, telèfon de contacte, import del dret d'examen i el número de registre de la convocatòria (RH/22/004. AGENTS POLICIA). Aquesta autoliquidació, un cop abonada, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud.

Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament per les persones aspirants, que han d'adjuntar la corresponent carta de pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud o abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds o, en el seu cas, dins del termini d'al·legacions.

El pagament dels drets d'examen no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud de participació en el termini i les formes de presentació establerts a les bases.

La manca de pagament o el pagament incomplet del dret d'examen comporten l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

No és procedent la devolució de la taxa d'inscripció en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona participant.

3.4. Motius d'exclusió

És motiu d'exclusió la no presentació de la documentació següent:

- Instància degudament signada.

- Acreditació de la condició de funcionari/ària de carrera en l'administració d'origen i en situació de servei actiu.

- Historial professional (Currículum vitae)

- Pagament dels drets d'examen

3.5. Protecció de dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera com un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal, necessàries per gestionar la convocatòria.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s'escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de dades del departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Calafell per fer-ne el tractament informàtic per a les finalitats que s'hi preveuen, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.

Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic habilitat al web www.calafell.cat.

Les persones aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del procés de selecció seran nomenats amb les 4 xifres intermitges del seu DNI/NIF, és a dir, de la quarta a la setena posició.

QUARTA.- LLISTA D'ASPIRANTS

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants de persones admeses i excloses provisional que es publicarà en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat). En aquesta mateixa resolució s'inclourà la llista completa dels/les aspirants admesos i exclosos en la convocatòria, i els motius d'exclusió.

4.2 Els/les aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució indicada en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament per formular davant de l'òrgan que va dictar resolució les reclamacions que cregui oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació pels quals hagin estat exclosos. Se'ls adverteix que, en el cas que no esmenin dins d'aquest termini, el defecte a ells imputable, que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

4.3 Una vegada finalitzat el termini previst en l'apartat anterior, la Corporació aprovarà, mitjançant una resolució, la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució determinarà el lloc, data i hora de la celebració de les entrevistes previstes en aquestes bases. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindrà definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos.

4.4 Als efectes d'admissió del personal aspirant es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La Corporació podrà requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

CINQUENA.- ÒRGAN TÈCNIC D'AVALUACIÓ

L'Òrgan Tècnic d'Avaluació d'aquest procés de selecció es constituirà per tres persones funcionàries pròpies de l'Ajuntament de Calafell, i sempre, com a mínim, del grup de titulació igual al del lloc a proveir, i tindrà com a funcions les tasques d'avaluació de les persones aspirants presentades i la proposta de la persona candidata més idònia, d'acord amb les bases d'aquesta convocatòria. Tanmateix es designarà una persona, funcionària de la Corporació, com a Secretari\ària de l'òrgan amb veu però sense vot.

La designació de l'òrgan tècnic qualificador serà aprovada per la Corporació i es farà pública al tauler d'anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a d'altres mitjans municipals, pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat).

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits i nivell d'experiència relacionats amb la tasca a exercir, que es deriven del seu historial professional i de l'entrevista avaluadora d'idoneïtat.

El personal aspirant haurà d'haver aportat en la instància de sol·licitud el seu historial professional indicant els assumptes que consideren de més rellevància en el seu exercici d'agent de policia local.

La valoració es farà de manera conjunta i global sense puntuacions parcials taxades.

El dia, l'hora i el lloc es publicaran al tauler d'anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a d'altres mitjans municipals, pàgina web de l'Ajuntament, (www.calafell.cat), juntament amb el llistat d'admesos/es i exclosos/es. L'ordre d'actuació dels/de les aspirants per a la realització d'aquest procés ho serà per ordre del registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, seran definitivament exclosos/es del procés selectiu.

Si l'òrgan avaluador té coneixement que alguna persona aspirant no reuneix íntegrament els requisits per a participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat/da, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les falsedats comprovades als efectes pertinents.

1r. Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de català

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana corresponents al nivell intermedi de català (B2).

Queden exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

També queden exempts de realitzar la prova de català els següents:

1. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. Aquest document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l'any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut d'Educació Secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

2. Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

3. Les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte/a queden exclosos/es del procés selectiu.

2on. Avaluació preceptiva d'idoneïtat: Entrevista personal.

Consistirà en mantenir una entrevista personal d'una hora mínima de duració amb l'Òrgan Tècnic d'Avaluació, per a determinar la idoneïtat de la persona aspirant amb les característiques i funcions del lloc de treball convocat, i es podrà estendre a la comprovació de mèrits, formació i experiència al·legats, o altres consideracions que constin en l'historial professional, o cregui convenients l'Òrgan Tècnic.

Les entrevistes es duran a terme amb les 20 primeres persones aspirants més ben classificades de conformitat amb l'informe d'idoneïtat basat en criteris de mèrits i capacitat, emès per l'Òrgan Tècnic d'Avaluació, respecte de l'historial professional aportat. La resta de persones aspirants que no siguin convocades per no trobar-se dins d'aquesta posició quedaran excloses d'aquest procés, excepte que quedi deserta la provisió del lloc d'aquesta convocatòria, que en aquest cas, es cridaran, en el seu cas, a les properes 5 persones aspirants, i així successivament.

Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, sense que tingui caràcter eliminatori. No obstant això, la no presentació de la persona aspirant a l'entrevista personal determinarà la seva exclusió del procés selectiu.

Els ítems que de forma preceptiva haurà de valorar l'Òrgan Tècnic per seleccionar el/la candidat/a més idoni/ònia seran els que es relacionen a continuació i que queden establerts objectivament en els següents:

1. Coneixement del territori.

2. Dimensió i processos de les principals funcions d'agent de la Policia local.

3. Competències relacionals.

4. Competències actitudinals

La puntuació total de la convocatòria serà la puntuada en aquesta prova d'avaluació d'idoneïtat, amb un total de 10 punts com a màxim.

SETENA. QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PROPOSTA D'ADSCRIPCIÓ

La qualificació final de cada persona aspirant en l'entrevista es farà pública al tauler d'anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament, www.calafell.cat).

La persona aspirant que obtingui la primera posició serà la proposada per l'òrgan tècnic d'avaluació a l'Alcaldia o òrgan delegat, per a la seva adscripció al lloc de treball, en comissió de serveis.

La persona aspirant proposada haurà de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim que s'estableixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, la persona aspirant proposada no presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser autoritzada i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

VUITENA. INCIDÈNCIES

L'Òrgan Tècnic d'Avaluació i l'òrgan competent queden facultats per interpretar i resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que calguin per garantir el funcionament regular i correcte del procés selectiu.

Donada la necessitat de què es proveeixi en el menor temps possible, es declara la urgència de la tramitació, reduint-se a la meitat els terminis establerts.

Tots els actes i acords de l'Òrgan Tècnic de Qualificació podran ser recorreguts en alçada davant de l'òrgan competent de resoldre el procés selectiu i nomenar a la persona aspirant, sense perjudici de la possibilitat de presentar al·legacions en qualsevol moment per part de les persones aspirants.

NOVENA. RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Tarragona, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX I. INSTÀNCIA”

(Vegeu la imatge al final del document)

La qual cosa es fa pública per a coneixement general i tingui els efectes oportuns, informant que aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra la mateixa es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

Calafell, 11 de maig de 2022

Alexandre Pallarès Cervilla

Secretari

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.