Ayuntamiento de Els Pallaresos. ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases y la convocatoria de una plaza de vigilante municipal.

ANUNCI pel qual es fan públiques les bases i la convocatòria d'una plaça de vigilant municipal.

Havent-se aprovat per resolució d'alcaldia de data 3 de maig de 2022, núm. 448, les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de funcionari de carrera i mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça de vigilant municipal, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament dels Pallaresos, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat. Així mateix, s'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el procés de selecció.

Els Pallaresos, 10 de maig de 2022

La secretària interventora

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D'UNA PLAÇA DE VIGILANT DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I LA CONSTITUCIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA

PRIMERA. Objecte de la convocatòria

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure d'una (1) plaça de vigilant, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

A més, es constituirà una Llista de reserva entre tots els aspirants que superin el procés selectiu i que no obtinguin plaça.

Règim.

La plaça 006 està prevista a la Plantilla de Personal funcionari de l'Ajuntament, en situació de vacant, té la corresponent dotació pressupostària, i està vinculada al Lloc de treball tipus 03.01.03, Vigilants Seguretat Pública i altres comeses d'Agutzil, Àrea de Seguretat i Mobilitat.

Jornada.

Règim de jornada especial, a torns, de forma que l'horari de treball i els permisos es compliran en funció de les necessitats del servei, i l'Ajuntament podrà fixar jornades laborals diferents de la resta de funcionaris.

Règim retributiu.

La plaça objecte de convocatòria té assignada les retribucions bàsiques corresponents al Subgrup C2 de Vigilància General, segons la classificació establerta a l'article 76 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i complementàries de nivell 15 de CD (catorze mensualitats) i 11.639,46 € de CE (catorze mensualitats), establertes a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament.

Competències i funcions.

Les funcions que integren el contingut de les places objecte de la convocatòria són les previstes en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, corresponents als vigilants, a més a més de les reflectides pels Llocs als quals estan vinculades en la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament, i, entre elles, amb caràcter enunciatiu:

Funcions Generals:

1. Atendre el públic o el personal de la corporació municipal presencialment, telefònicament o telemàticament, realitzant les gestions que d'aquesta atenció es requereixi i informant sobre aquelles qüestions per les que estigui facultat i/o derivant cap a l'àmbit o persona que correspongui

- Efectuar tasques d'informació i atenció a la ciutadania relacionada amb la seguretat, procediments, normativa, etc.

- Atendre l'emissora de radio, telèfon, etc.

2. Executar les funcions establertes per la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya corresponents als vigilants, i en particular:

- Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals

- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions i dependències municipals.

- Controlar i fer el seguiment dels horaris d'obertura i tancament de les diferents instal·lacions i dependències municipals.

- Comunicar qualsevol incidència que es produeixi a la via pública que s'hagi de resoldre (senyals en mal estat, vandalisme, avaries, etc).

- Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació

- Patrullar tot el terme municipal.

- Controlar, regular i senyalitzar el trànsit, presencialment si és necessari, llocs d'interès i altres zones que necessitin un recolzament exprés (obres, accidents, autocars escolars, actes populars, etc).

- Formular denúncies per infraccions a les normes de circulació i ordenar la retirada de vehicles, si s'escau.

- Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis

- Donar suport a tots els cossos i serveis implicats en els plans de protecció civil de la corporació.

- Col·laborar per garantir la seguretat i bona convivència de la ciutadania del municipi.

- Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals

- Formular denúncies per incompliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i d'altres disposicions i normes municipals.

- Vetllar pel compliment cívic de la ciutadania en actes públics i comportaments individuals.

- Fer el seguiment de les festes i esdeveniments públics del municipi.

- Qualsevol altra funció de vigilant que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada

- Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i l'entorn.

- Donar cobertura a tots els actes i serveis que organitzi i/o requereixi la corporació.

- Executar funcions bàsiques de suport administratiu dins del seu àmbit d'actuació

- Omplir i redactar documents pel desenvolupament de les seves funcions (informes, denúncies, etc.), classificar-los i arxivar-los.

- Inventariar materials, béns i tot tipus d'equips de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Utilitzar aplicacions informàtiques, mantenir actualitzades bases de dades.

- Executar les ordres rebudes pels comandaments superiors, jutjats o la resta dels òrgans competents.

- Donar suport a la resta de les unitats del cos de manera polivalent.

- Informar al superior jeràrquic sobre els resultats dels treballs efectuats.

- Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.

- Revisar i proposar millores en les pròpies tasques. Proposar millores en el seu àmbit d'adscripció.

- Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels superiors jeràrquics immediats dins del seu àmbit de gestió.

- Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat assumint el rol que li sigui requerit.

- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

Funcions Específiques.

- Control del trànsit, en general, i en especial a les entrades i sortides dels col·legis.

- Rebre i lliurar citacions del Jutjat de Pau i d'altres Jutjats.

- Patrullar pel terme municipal (també pels seus camins).

- Prevenir accidents, robatoris i danys al terme municipal.

- Informar, detectar anomalies a la via pública i informar sobre la normativa municipal de civisme.

- Obrir i tancar equipaments en funció dels horaris de les activitats.

- Repartir correspondència, citacions i notificacions de l'Ajuntament.

- Capturar i custodiar animals abandonats.

- Ocasionalment, fer visites a obres.

- Ocasionalment, traslladar fons monetaris a les entitats bancàries.

- Ocasionalment, realitzar compres de material d'oficina.

SEGONA. Condicions d'admissió d'aspirants

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Posseir el Títol d'Educació Secundària Obligatòria (LOE i LOGSE), Graduat Escolar EGB (LGE), FP I (LGE), Tècnic/a de Formació Professional (LOE i LOGSE), o equivalent conforme a l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, o bé estar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

En cas de titulacions equivalents, s'haurà d'adjuntar a la instància certificat que n'acrediti l'equivalència.

c) Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació, prenent com a referència la data en la que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de llengua catalana orals i escrits (certificat B 2 - coneixements de nivell intermedi de català, antic nivell B) de la Direcció General de Política Lingüística o Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l'Ordre 491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de sotmetre's a una prova específica de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria.

No obstant l'anterior, i d'acord amb l'establert a l'art. 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

- les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Ajuntament dels Pallaresos, i als quals hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit a la convocatòria

- les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l'Ajuntament dels Pallaresos dins la mateixa oferta pública d'ocupació.

h) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements de llengua castellana nivell superior o del nivell B 2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant

- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol. - Diploma de nivell superior d'espanyol B2 (Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre) o equivalent, o

- Certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

De no aportar-se aquesta acreditació documental, les persones aspirants hauran de realitzar i supera una prova específica de coneixements de llengua espanyola.

No obstant, estaran exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en que la llengua castellana sigui llengua oficial, o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de presa de possessió com a funcionari de carrera.

TERCERA. Forma i termini de presentació d'instàncies

3.1- Sol·licitud:

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud de participació en la qual manifestin que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base 4a de la convocatòria, i tramitar-ho d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, segons el següent:

Presentació al Registre General de l'Ens:

- Electrònicament: al registre electrònic de l'Ens. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el tràmit electrònic corresponent.

Serà suficient amb l'aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies electròniques autèntiques, no serà necessària l'aportació posterior de la documentació original.

- Presencialment: les persones interessades poden presentar instància que ha d'estar signada per la persona aspirant, en horari d'atenció al públic, al Registre General de l'Ens en horari d'atenció al públic (Avinguda de la Catalunya, número 8, de El Pallaresos).

Serà suficient amb l'aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies autèntiques o compulsades, no serà necessària l'aportació posterior de la documentació original.

Les instàncies també es podran presentar en qualsevol de les formes admeses per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disposició transitòria 4a d'aquesta mateixa llei. En cas de presentar-se a través d'una oficina de correus o en el registre presencial d'una altra administració pública, cal tenir en compte que s'ha de fer com a correu administratiu, és a dir, s'haurà de presentar la documentació en un sobre obert i la instància haurà de ser registrada amb el dia i hora en què s'ha fet la presentació. Per assegurar la gestió de les sol·licituds presentades per aquesta via, cal avisar enviant un correu electrònic a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., adjuntant la sol·licitud degudament registrada.

Les persones amb discapacitat que necessitin algun tipus d'adaptació o adequació per a la realització de les proves han de presentar el dictamen actualitzat emès per l'Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) que indiqui les adequacions necessàries durant el procés de selecció en els termes de l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà al de la data de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de la convocatòria.

El coneixement de la llengua catalana i castellana corresponents al nivell B2 i B2, respectivament, exigits es podrà acreditar documentalment des de l'obertura del termini de presentació de sol·licituds i fins al moment mateix d'inici de les proves d'acreditació en defecte de la documental.

Per a la fase de concurs, la documentació acreditativa es presentarà a la finalització de la fase d'oposició i només les persones aspirants que la superin, les quals disposaran d'un termini de cinc dies hàbils comptats de l'endemà de la publicació del Acta de valoració dels exercicis de la fase d'oposició i resultat d'aquesta.

Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa vigent.

El President de la Corporació, d'ofici o a proposta del President del Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

3.2- A la sol·licitud s'adjuntarà:

- Fotocòpia del DNI, NIE o, si escau, passaport.

- Titulació exigida.

- Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell B2 –coneixements de nivell intermedi de català, antic nivell B) de la Direcció General de Política Lingüística o Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l'Ordre 491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. El coneixement de la llengua catalana al nivell B2 exigit es podrà acreditar documentalment des de l'obertura del termini de presentació de sol·licituds i fins al moment mateix d'inici de la prova de català

- Acreditació dels coneixements de llengua castellana per als/a les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, d'acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre.

- Permís de conduir de la classe B.

- Resguard de pagament de la taxa.

- Currículum vitae de l'aspirant, que haurà de presentar de forma clara i concisa els següents apartats clarament delimitats:

- Les dades d'identificació de l'aspirant (nom, cognoms i DNI)

- Dades relatives a la formació acadèmica.

- Dades relatives a la formació complementària (jornades, cursos i seminaris d'especialització, acreditats mitjançant certificat del centre emissor en el que s'especifiqui la durada en hores o en crèdits, l'assistència i/o aprofitament).

- Documentació acreditativa sobre l'experiència professional, inclòs l'informe de vida laboral. (L'experiència en llocs de treballs similars al convocat s'acreditarà mitjançant un certificat que acrediti fefaentment el temps dels serveis prestats i la naturalesa dels mateixos emès per l'administració pública on s'han prestat aquests serveis).

- La declaració de veracitat amb la següent fórmula: “El/la sotasignat declara que són certes les dades que figuren en el seu currículum i assumeix en cas contrari, les responsabilitats que puguin derivar-se de les inexactituds que hi consten i es compromet a aportar les proves documentals que li siguin requerides.”

- Data i signatura de l'interessat.

El currículum vitae ha de relacionar de manera individualitzada cada un dels mèrits que s'al·leguen, sense perjudici que per a la seva valoració és requisit indispensable que s'aporti la documentació que els acredita.

En la fase de concurs, en relació als mèrits a presentar, com a norma general, els mèrits insuficientment justificats no seran valorats ni tampoc els que no s'hagin al·legat o presentat degudament compulsats, juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en les proves selectives o durant el període de presentació de les sol·licituds.

El treball desenvolupat a l'Administració Pública i/o empresa privada s'ha d'acreditar, els primers, mitjançant Certificat o còpia de les Actes de presa possessió i cessament, i els segons mitjançant la vida laboral (emesa amb una antelació mínima de 3 mesos a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació).

Drets d'examen

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar el justificant d'haver satisfet la taxa de drets d'examen durant el termini de presentació de sol·licitud de participació en el procés. D'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de les Taxes per a realització d'activitats jurídico-administratives de competència local, es fixa en la quantitat de 20,00 €.

El pagament es pot fer efectiu a la Tresoreria de la Corporació en el moment de la presentació de la sol·licitud, per gir postal o telegràfic, o mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària en el compte corrent següent ES9701826035440200003993.

Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa, transferència bancària o per gir postal o telegràfic, s'han de fer constar com a remitent el nom i els cognoms de l'aspirant, el número de la convocatòria, la data del lliurament i l'import corresponent, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, procedirà la devolució de la taxa per drets d'examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà cap devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a l'interessat. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, la no acreditació de l'abonament de la taxa corresponent o la no acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament, determinaran l'exclusió de l'aspirant.

Estan exemptes del pagament de la taxa les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 per 100. També estan exemptes les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de la convocatòria; seran requisits per gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional, de conformitat amb l'article 18.5 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

QUARTA. Admissió d'aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia ha de dictar Resolució, en el termini màxim d'un mes, aprovant la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de la causa d'inadmissió. En l'esmentada Resolució s'han d'indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i excloses, i s'han de determinar el lloc, la data i l'hora de començament de les proves, l'ordre d'actuació de les persones aspirants i la composició del Tribunal.

Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de la Corporació (https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/info.0) i al BOP de Tarragona, i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Si no s'hi presenten reclamacions, les llistes d'aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució. Si se'n produeixen, l'Alcaldia ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents, i ha de notificar les resolucions, individualment, a les persones aspirants que les hagin presentat.

CINQUENA. Tribunal qualificador

El Tribunal que s'ha de constituir per valorar el procés selectiu tindrà la següent composició:

- PRESIDENT: El/la secretari/a interventor/a SAM de la Diputació de Tarragona o funcionari en qui delegui.

- VOCALS: quatre designats per l'alcaldia:

i. Un dels quals ho serà a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

ii. Un altre a proposta de l'Institut Català de Seguretat Pública

iii. Un altre, un funcionari/ària de l'Ajuntament dels Pallaresos

iv. I el quart, funcionari/ària destinat en corporació que compti amb cos de policia local o amb personal vigilant.

- SECRETARI/ÀRIA: Un funcionari/ària de l'Ajuntament dels Pallaresos, sense veu ni vot.

La designació nominal dels membres del Tribunal, que ha d'incloure la dels respectius suplents, correspon al President de la Corporació i s'ha de fer en la resolució per la qual s'aprova la llista d'admesos i exclosos.

El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els quals, en l'exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre amb l'assistència del President i Secretari. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d'empat, resoldrà el vot de qualitat del President.

El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l'Alcaldia.

La participació en el tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, corresponent al Tribunal.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

De cada Sessió s'estendrà Acta, signada pel secretari, que n'ha de donar fer, amb el vistiplau del president.

En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s'adequarà a les normes contingudes al Cap. II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SISENA. Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure i constarà de les fases següents:

— Oposició: 60%

— Concurs: 40%

FASE D'OPOSICIÓ:

1r exercici. Coneixement de la llengua catalana

Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell intermedi de llengua catalana orals i escrits (certificat B2 - coneixements de nivell de suficiència de català, antic nivell B) de la Direcció General de Política Lingüística o Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents, hauran de fer la prova de català que té caràcter eliminatori.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal.

El resultat d'aquest exercici serà APTE o NO APTE.

Per a aquesta prova, el Tribunal actuarà assistit d'assessors.

2n. exercici. Aptitud física

Per a la realització d'aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial expedit durant els tres mesos anteriors de la data de realització de la prova en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Les proves físiques tenen per objecte comprovar, entre d'altres coses, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant.

Consta de les següents proves que s'especifiquen a continuació:

a) Velocitat: Consisteix a córrer una distància de 50 metres al màxim de les possibilitats. 1 sol intent.

b) Potència de cames/salt frontal: salt de longitud sense carrera. Els aspirant se situaran dempeus darrera d'una línia marcada al terra, sense trepitjar-la. Des de la posició inicial, l'aspirant haurà de fer un salt cap endavant amb els peus lleugerament separats i paral·lels, a fi d'aconseguir la major distància possible en metres respecte la línia marcada al terra. En caure, haurà de mantenir els peus en el lloc on es realitzi el primer contacte, admetent només una mà de suport a la part frontal del cos, i en cap cas no s'admetrà fer ús de cap mà de suport a la part anterior del cos. Es realitzaran tres intents i puntuarà aquell que hagi obtingut la distància més llarga.

c) Força de braços/llançament 3kg: Els opositors realitzaran un màxim de tres llançaments amb la pilota medicinal de 3 quilos i puntuarà el millor de tres intents. L'exercici es realitzarà de la forma següent: dret/a amb les cames paral·leles als malucs i els braços flexionats darrera el clatell, es llança cap al davant sense aixecar els talons ni les puntes dels peus. Es faran 3 intents i puntuarà aquell en què s'hagi obtingut la distància més llarga.

d) Resistència: Consistirà en córrer una logintud de 1.000 metres en el menor temps possible. 1 sol intent.

Es valoraran de conformitat amb els barems que figuren en l'Annex II, tenint en compte la correcció d'edat i sexe en les proves.

No es podrà provar cap element o material abans de la realització d'una prova física.

La referència de l'edat de l'aspirant es calcularà a l'últim dia de presentació d'instàncies.

L'ordre de realització de cadascuna de les proves serà el que determini el Tribunal.

L'ordre de realització de cada una de les proves serà el que determini el tribunal. El tribunal pot tenir l'assessoria d'un especialista en Educació Física pel desenvolupament d'aquestes proves.

Cada una de les quatre proves es puntuarà de 0 a 20 punts i caldrà superar almenys tres de les quatre proves amb una puntuació mínima de 10 punts per fer mitja entre elles. La qualificació final serà la suma de cada un dels resultats obtinguts en cada prova dividit entre quatre, i serà necessària una puntuació mínima de 10 punts per superar l'exercici i ser declarat apte/a. Els aspirants amb una puntuació menor de 10 punts seran declarats no aptes. Aquest exercici es qualificarà d'apte/a o no apte/a i serà necessària la qualificació d'apte/a per superar l'exercici i passar al següent.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

3r exercici. Prova teòrica (qüestionari de respostes alternatives)

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de 50 preguntes tipus test, de resposta alternativa, amb un 50% de preguntes sobre el Temari de l'Annex III i un altre 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat social, política i de cultura general.

Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punts. Les respostes en blanc no restaran i les incorrectes restaran 0,25 punts.

La puntuació d'aquest exercici serà d'un màxim de 40 punts.

La persona que no obtingui un mínim de 20 punts serà automàticament exclòs/a del procés selectiu i no se li corregirà el següent exercici.

4rt. exercici. Prova pràctica (resolució d'un cas pràctic)

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un supòsit o varis supòsits pràctics relacionats amb els temes que figuren a l'annex III. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.

Es valorarà de 0 a 20. Per superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 10 punts, quedant exclosos/es del procés selectiu.

La normativa podrà ser consultada en suport paper o dispositiu electrònic de tractament de la informació (ordenador portàtil, e-reader o tàblet exclusivament, en cap cas mòbil i smartphone), alimentats per bateria (no es facilitarà connexió a xarxa elèctrica), i sense cap tipus de connectivitat (Dades, SIM, Internet, dispositius externs, bases de dades i arxius en núvol). La seva utilització serà exclusivament per a consulta de lectura (no d'audio) de la normativa aplicable. El Tribunal actuarà assistit d'expert informàtic per a la comprovació d'aquests requisits en els dispositius que eventualment puguin portar les persones aspirants, les quals, abans d'iniciar la prova, hauran de signar un document autoritzant aquesta comprovació. L'incompliment d'aquestes limitacions en l'ús per consulta dels dispositius portats suposarà l'exclusió automàtica de la selecció.

La normativa aplicable a la resolució de l'exercici serà la vigent en el moment de la seva realització.

En aquesta prova es valorarà pel Tribunal la capacitat d'anàlisi, la sistemàtica en el plantejament i la formulació de conclusions congruents amb el supòsit o supòsits plantejats.

5è exercici. Psicotècnic

Aquesta prova consistirà en la realització de proves psicotècniques de caràcter eliminatori, aptitudinals i de personalitat, inclosa la entrevista, per tal d'avaluar l'adequació del perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracterològic) de les persones aspirants al mínim de capacitat conductual exigible per a l'exercici de les funcions pròpies de les places.

Les persones aspirants que acreditin que han superat aquesta prova a l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya o a la Direcció General de Seguretat Ciutadana, en un període no superior a 3 mesos (fins a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació en el procés), quedaran exemptes de realitzar-la. Caldrà aportar certificat emès per l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya o de la Direcció General de Seguretat Ciutadana per acreditar aquest extrem.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

FASE DE CONCURS:

En aquesta, es valoraran pel Tribunal els mèrits i circumstàncies personals en el seu cas al·legats per les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició del procés selectiu, en base a la documentació acreditativa aportada per aquestes (mitjançant original o còpia compulsada). L'al·legació dels mèrits per part de les persones aspirants que haguessin superat la fase d'oposició haurà de fer-se en el termini de cinc dies hàbils comptats de l'endemà de la publicació de l'Acta de valoració dels exercicis de la fase d'oposició i resultat d'aquesta. Només es valoraran els meritats per les persones aspirants fins l'últim dia del termini de presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu, o la data de la seva certificació, si aquesta és anterior. Els mèrits a valorar, i barem de puntuació, seran els següents :

A) Antiguitat:

Per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 1.3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada mes complet 0,10 punts, fins a un màxim de 5 punts.

B) Formació professional:

B.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim de 5 punts.

- Per cursos de durada inferior a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 25 a 49 hores:

per cada un: 0,25 punts

- Per cursos de 50 a 99 hores:

per cada un: 0,4 punts

- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores:

per cada un: 0,5 punts.

B.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim de 10 punts.

- Per cursos de durada inferior a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:

per cada un: 0,25 punts

- Per cursos de 51 a 100 hores:

per cada un: 0,4 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

per cada un: 0,5 punts

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així es computaran com cursos de durada inferior a 25 hores.

Aquests cursos no podran tenir una antiguitat major de deu anys des de la data de finalització de presentació d'instàncies.

C) Permisos de conducció

Es valoraran els diferents permisos dels exigits a la convocatòria: per estar en possessió dels Permisos de Conduir de les classes A, C, C1, D, D1 o combinats amb l'E, - 1 punt per cadascun, fins a un màxim de 10 punts.

D) Titulacions acadèmiques i distincions

Es valoraran els títols superiors al nivell exigit a la convocatòria en el sentit següent (màxim 10 punt):

- Per distincions o recompenses obtingudes en el desenvolupament de funcions com a vigilant: 0,50 punts. Només es comptarà una distinció o recompensa per aspirant.

- Per un títol de batxillerat o FP1/FP2: 1 punt.

- Per un títol de grau universitari o superior: 1,5 punt.

Només es computarà un títol en aquest apartat. En cas de disposar de diversos títols, només cal presentar-ne un ja que únicament es comptarà el de major grau.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 40 punts. En el supòsit de que una persona aspirant assoleixi aquesta puntuació.

En cas d'empat en la fase de concurs, caldrà tenir en compte el que disposa l'article 44 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març.

Reconeixement mèdic

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex IV d'aquesta convocatòria. L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

SETENA. Qualificació i proposta de nomenament

Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

L'exercici de la llengua catalana es qualificarà d'apte o no apte.

L'exercici d'aptitud física es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat apte cal obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

El total màxim corresponent a les fases del procés de selecció podrà ser de fins a 102 punts, distribuïts:

Fase oposició:

- Prova coneixement de llengües: no susceptible de puntuació

- Prova física: apte/no apte

- Prova teòrica: 40 punts

- Prova pràctica: 20 punts

- Prova psicotècnica: apte/no apte

Fase concurs: 40 punts

Cas que cap de les persones aspirants superi la selecció, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.

El reconeixement mèdic es qualificarà d'apte o no apte.

Prèviament al reconeixement mèdic, el tribunal farà pública una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells i cridarà als dos primers aspirants per tal de sotmetre's al reconeixement mèdic.

Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'Alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim de cinc dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona, llevat del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

VUITENA. Període de pràctiques

Exhaurit el termini de presentació de documents, l'Alcalde nomenarà en qualitat de funcionari en pràctiques els aspirants proposats pel tribunal en el termini de 10 dies naturals.

Si les o els aspirants proposats no presentessin o reunissin els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran exclosos del procés selectiu. En aquest cas s'avisarà al següent de la llista segons ordre de puntuació, i se li conferirà un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de la documentació relacionada en l'anterior base novena.

El període de pràctiques tindrà una durada de 3 mesos. Les qualificació final un cop exhaurit aquest període serà d'apte o no apte i serà obtinguda mitjançant informe del tècnic designat per l'alcalde. Aquest informe haurà de considerar diversos factors conductuals de cada aspirant, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Els aspirants que superin el període de pràctiques seran nomenats funcionaris de carrera, escala d'administració especial, subescala vigilants municipals, Grup C2. Els aspirants nomenats hauran de prendre possessió en el termini d'un mes a comptar des que se'ls notifiqui el seu nomenament com a funcionari de carrera.

NOVENA. Incompatibilitats

Els aspirants proposats quedaran subjectes, si escau, al compliment de les prescripcions contingudes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i altra normativa aplicable.

DESENA. Publicitat

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Els Pallaresos i al web municipal, en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat, on hi constarà el número i la data del Butlletí Oficial de la Província en el qual apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, i a la pàgina web municipal.

Una vegada iniciat el procés selectiu i en base a l'art. 58.4c) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, les convocatòries successives juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de les proves, com també els actes i acords del Tribunal de selecció i totes les informacions i anuncis relacionats amb el procés selectiu es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Els Pallaresos i al web municipal. En tot cas, les convocatòries per la celebració de les proves han de fer-se públiques almenys amb 72 hores d'antelació a l'inici de la prova següent.

A tots els efectes la publicació dels diferents anuncis en web municipal determina l'inici del còmput de terminis.

ONZENA. Incidències

Aquestes bases i convocatòria es poden impugnar de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, d'acord amb el que preveu l'article 8.1, en relació amb el 14.2 ambdós de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Per tot allò que no preveuen les bases serà d'aplicació:

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

- Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.

- Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'aproven les regles bàsiques i els programes mínims què s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris/àries de l'administració local.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Resta de normes i disposicions complementàries i concordants d'aplicació.

DOTZENA. Constitució de la borsa

Les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu constituiran una borsa de treball per tal d'establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal del professional titular de la Corporació absent per motius de baixa per incapacitat temporal, permisos, llicències o d'altres circumstàncies. Aquesta borsa tindrà una vigència de tres anys.

Aquell aspirant que, creada la borsa, s'hagi de contractar, haurà de presentar davant el servei de Recursos Humans de l'Àrea de Personal de la Corporació, dins el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al qual se'ls requereixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona que no s'haguessin presentat amb la instància de sol·licitud. A més, aquest podrà, a criteri de l'Ajuntament, ser sotmès a una nova prova física i/o psicotècnica amb els mateixos criteris establerts en aquestes bases.

Els Pallaresos, datat i signat digitalment al marge

L'alcalde

ANNEX I (MODEL D'INSTÀNCIA)

(...), amb domicili a (...) de (...), C.P. (...), amb DNI núm. (...), telèfon (...), amb correu-e (...).

EXPOSO:

Que assabentat de la convocatòria publicada al BOPT de data (...) de (...) de 2022, al DOGC núm. (...) de (...) de (...) de 2022, al BOE núm. (...) de (...) de (...) de 2022, per a la provisió en règim de funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça de vigilant de seguretat pública, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament dels Pallaresos, reuneixo tot i cadascun dels requisits exigits a la Base 2a. de la convocatòria, per la qual cosa és del meu desig participar en el procés selectiu.

És per això que,

SOL·LICITO :

Ser admès a les proves selectives convocades per a la provisió en règim de funcionari de carrera de la plaça de referència, adjuntant els documents establerts en la base 3a.

Els Pallaresos, (...) de (...) de 2022

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD), L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant l' emplenament de qualsevol instància de registre, es recolliran en els fitxers el responsable dels quals és l'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, o bé adreçant-se a les nostres oficines a l'Avinguda Catalunya, número 8.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

ANNEX II – BAREM PROVES FÍSIQUES

SALT HORITZONTAL (m.)

HOMES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10

2,40 m

2,25 m

2,20 m

9

2,20 m

2,15 m

2,10 m

8

2,10 m

2,05 m

2,00 m

7

2,00 m

1,95 m

1,90 m

6

1,90 m

1,85 m

1,80 m

5

1,80 m

1,75 m

1,70 m

4

1,70 m

1,65 m

1,60 m

3

1,60 m

1,55 m

1,50 m

2

1,50 m

1,45 m

1,40 m

1

1,40 m

1,35 m

1,30 m

0

menys de 1,40 m

menys de 1,35 m

menys de 1,30 m

DONES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10

2,10 m

2,05 m

2,00 m

9

2,00 m

1,95 m

1,90 m

8

1,90 m

1,85 m

1,80 m

7

1,80 m

1,75 m

1,70 m

6

1,70 m

1,65 m

1,60 m

5

1,60 m

1,55 m

1,50 m

4

1,50 m

1,45 m

1,40 m

3

1,40 m

1,35 m

1,30 m

2

1,30 m

1,25 m

1,20 m

1

1,20 m

1,15 m

1,10 m

0

menys de 1,20 m

menys de 1,15 m

menys de 1,10 m

VELOCITAT 50 m.

HOMES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys en endavant

10

7,50''

8,10''

9

7,80''

8,40''

8

8,10''

8,70''

7

8,40''

9,00''

6

8,70''

9,30''

5

9,00''

9,60''

4

9,30''

9,90''

3

9,60''

10,20''

2

9,90''

10,50''

1

10,20''

10,80''

0

més de 10,20''

més de 10,80''

DONES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys en endavant

10

8,30''

8,50''

9

8,60''

8,80''

8

8,90''

9,10''

7

9,20''

9,40''

6

9,50''

9,70''

5

9,80''

10,00''

4

10,10''

10,30''

3

10,40''

10,60''

2

10,70''

10,90''

1

11,00''

11,20''

0

més de 11,00''

més de 11,20''

LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL 3 Kg (m.)

HOMES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10

9,50 m

9,00 m

8,50 m

9

9,00 m

8,50 m

8,00 m

8

8,50 m

8,00 m

7,50 m

7

8,00 m

7,50 m

7,00 m

6

7,50 m

7,00 m

6,50 m

5

7,00 m

6,50 m

6,00 m

4

6,50 m

6,00 m

5,50 m

3

6,00 m

5,50 m

5,00 m

2

5,50 m

5,00 m

4,50 m

1

5,00 m

4,50 m

4,00 m

0

menys de 5,00 m

menys de 4,50 m

menys de 4,00 m

DONES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10

7,50 m

7,00 m

6,50 m

9

7,00 m

6,50 m

6,00 m

8

6,50 m

6,00 m

5,50 m

7

6,00 m

5,50 m

5,00 m

6

5,50 m

5,00 m

4,50 m

5

5,00 m

4,50 m

4,00 m

4

4,50 m

4,00 m

3,50 m

3

4,00 m

3,50 m

3,00 m

2

3,50 m

3,00 m

2,50 m

1

3,00 m

2,50 m

2,00 m

0

menys de 3,00 m

menys de 2,50 m

menys de 2,00 m

RESISTÈNCIA 1.000 metres

HOMES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10

3,45''

3,50''

4,00''

9

3,50''

3,55''

4,05''

8

3,55''

4,00''

4,10''

7

4,00''

4,05''

4,15''

6

4,05''

4,10''

4,20''

5

4,10''

4,15''

4,25''

4

4,15''

4,20''

4,30''

3

4,30''

4,35''

4,45''

2

4,45''

4,50''

5,00''

1

5,00''

5,05''

5,15''

0

menys de 5,00''

més de 5,05''

més de 5,15''

DONES

Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10

4,30''

4,40''

4,50''

9

4,35''

4,45''

4,55''

8

4,40''

4,50''

5,00''

7

4,45''

4,55''

5,05''

6

4,50''

5,00''

5,10''

5

4,55''

5,05''

5,15''

4

5,00''

5,10''

5,20''

3

5,15''

5,25''

5,35''

2

5,30''

5,40''

5,55''

1

5,45''

5,55''

6,05''

0

més de 5'45''

més de 5,55''

més de 6,05''

ANNEX III – TEMARI

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 2. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema 3. El municipi: concepte i elements. Organització municipal. Competències. Història, societat i cultura del municipi de Els Pallaresos.

Tema 4. El dret administratiu. Concepte. L'acte administratiu: concepte, elements, eficàcia i validesa, motivació i notificació dels actes. Principis generals i fases del procediment administratiu. L'Administració electrònica. Principi d'Igualtat. La proporcionalitat.

Tema 5. La Policia: concepte, objectius i funcions en un Estat democràtic. Els diferents cossos policials de l'Estat espanyol. La Llei orgànica 2/86, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

Tema 6. Vigilants municipals: concepte, missió i funcions. Normativa reguladora. Règim disciplinari. El reglament del cos de vigilants de Els Pallaresos.

Tema 7. Delicte en que pugui incórrer els vigilants en l'exercici de del seu càrrec.

Tema 8. La detenció. Qui pot detenir. Forma i durada de la detenció.

Tema 9. La funció de policia administrativa. Normes Locals; Ordenances i Reglaments de l'Ajuntament de Els Pallaresos.

Tema 10. Actuacions dels vigilants en l'àmbit de protecció civil. Autoritats competents. Col·laboració amb altres institucions. Funcions d'auxili.

Tema 11. Normes generals de circulació. Infraccions a la Llei de Seguretat Vial i al Reglament General de Circulació. Tipificació i procediment sancionador.

Tema 12. Protecció del medi ambient. Delictes contra el medi ambient i contra la legalitat urbanística.

Tema 14. Funcions d'assistència: Objectius bàsics de la funció d'assistència dels vigilants, tècniques i àmbits d'actuació. La intervenció en els conflictes privats a requeriment.

Tema 15. Joventut: la delinqüència juvenil. Tercera edat: actuacions d'ajut a les persones grans. La immigració i la societat multicultural.

Tema 16. Lluita contra la violència de gènere.

Tema 17. Transports. Transports de viatgers. Transports de mercaderies. Transports de matèries perilloses. Els transports al municipi de Els Pallaresos.

Tema 18. Codi Penal: garanties penals i aplicació de la Llei. Conceptes de delicte i de falta. Persones responsables. Les penes.

Tema 19. La detenció dels menors: Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tema 20. Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

ANNEX IV – QUADRE D'EXCLUSIONS FÍSIQUES

I. ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2 La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I ALTRES

1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial severa. Hipotensió simptomàtica.

2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.

7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius o tatuatges que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policial.

12 Altres

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.