Ayuntamiento de Móra d'Ebre. ANUNCIO relativo al Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2022, por el que se aprueban las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la creación de una bolsa de trabajo y poder seleccionar personal en la ca

ANUNCI relatiu a l'Acord de Junta de Govern Local de 9 de maig de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores de les proves selectives per a la creació d'una borsa de treball i poder seleccionar personal en la categoria de monitors/ores d'activitats de lleure i monitors/ores d'activitats de lleure en pràctiques.

Havent-se aprovat per Acord de Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2022 les bases reguladores de les proves selectives per a la creació d'una borsa de treball i poder seleccionar personal en categoria de de monitors/ores d'activitats de lleure i monitors/es d'activitats de lleure en pràctiques pels Casals d'Estiu i Parc Nadal, així com d'altres activitats vinculades amb el mon del lleure, i s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de dotze dies naturals a comptar des de l'endemà a la darrera publicació d'aquest anunci.

Així mateix, s'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el procés de selecció:

“BASES PER A LA PROVISIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS EN TORN LLIURE, I AMB CARÀCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE I MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE EN PRÀCTIQUES

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per concurs lliure en règim laboral temporal per las creació d'una borsa de treball de monitors/ores d'activitats de lleure i monitors/es d'activitats de lleure en pràctiques pels Casals d'Estiu i Parc Nadal, així com d'altres activitats vinculades amb el mon del lleure.

Les categories professionals convocades són:

- Monitor/a de lleure

- Monitors de lleure en pràctiques

La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys.

2. Condicions dels llocs de treball

- Classificació professional: AP

- Tipus de contracte: En funció del servei que es realitzi.

- Jornada laboral: En funció del servei que es realitzi

- Retribucions: Les que corresponen d'acord amb la categoria.

Funcions del lloc de treball Monitor/a de lleure:

- Participar de les reunions de programació i coordinació

- Planificar, desenvolupar i avaluar les activitats adequades al grup d'infants i/o joves atorgat.

- Adequar els espais i el material necessari per dur a terme les activitats programades, i tenir-ne cura dels mateixos.

- Dinamitzar un grup d'infants i desenvolupar activitats de lleure.

- Participar en sortides d'un dia sencer o de dos dies amb pernoctació, i en les activitats aquàtiques.

- Ser un referent educatiu per als infants i les famílies.

- Vetllar en tot moment pel compliment de les normes d'ús i de seguretat.

- Atendre i derivar al caps diverses incidències que es puguin produir en el desenvolupament de les activitats (materials, mèdiques, seguretat, etc.)

- i en general totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit del desenvolupament de l'activitat.

Funcions del lloc de treball Monitor/a de lleure en pràctiques:

- Col·laborar per al bon funcionament de l'activitat atenent aspectes de tipus logístic o infraestructural (sense estar directament a càrrec dels menors participants) .

- Les pràctiques impliquen la posada en funcionament dels objectius propis d'un/a monitor/a en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s'hi realitzen han d'incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l'activitat que s'ha dut a terme.

3. Condicions de els/les aspirants.

3.1. Per ésser admesos/ses a aquest procediment, els/les aspirants hauran de complir els següents requisits que s'hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) També podran presentar-se al procés de selecció les persones amb nacionalitat d'estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís de residència i treball vigent, d'acord amb la legislació d'estrangeria aplicable.

c) Haver complert 18 anys d'edat i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

d) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

e) No haver estat separat/a i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

f) No haver estar condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones.

g) Els/les aspirants hauran d'aportar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, en el cas de resultar seleccionats en aquest procés selectiu. Caldrà entregar el certificat abans de la contractació.

h) Tenir coneixement de nivell intermedi de català B2 (antic nivell B). L'acreditació, les exempcions i altres aspectes referents als coneixements del català exigit es regiran per la normativa de la Generalitat de Catalunya. En cas de no estar en possessió del nivell requerit, el tribunal acordarà la realització d'una prova específica.

i) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell B2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant la superació de la prova o l'exercici establert a aquest efecte o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat d'haver cursat l'educació primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol (nivell B2 o equivalent).

- Certificat d'aptitud en castellà per a estrangers expedit a les escoles oficials d'idioma.

També estan exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d'accés.

j) Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

Els/les aspirants a la plaça de monitor/a de lleure:

a) Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut

b) Certificat de professionalitat de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Els/les aspirants a la plaça de monitors/es en pràctiques:

a. Disposar del document acreditatiu conforme ha realitzat la part teòrica del Curs de Monitor/a d'activitats de lleure

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s'hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds i mantenir-les fins el moment de la contractació.

4. Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents bases, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per la presentació de les instàncies.

Mitjà de presentació: les instàncies seran tramitades per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l'ajuntament, en el següent enllaç:

https://seu-e.cat/ca/web/moradebre (instància genèrica),

4.1. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

- Currículum vitae

- Fotocòpia del DNI de l'aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.

- Original i fotocòpia del permís de residència i treball vigent per a les persones amb nacionalitat d'estats que no pertanyen a la Unió Europea.

- Fotocòpia de les titulacions exigides a la base tercera de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s'acceptarà la certificació acadèmica acreditativa que s'han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d'obtenir la titulació.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell B2, a fi de restar exempt de la realització d'aquesta prova.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell superior B2 de llengua castellana per a les persones que no tinguin nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la prova de nivell.

- Fotocòpia dels documents acreditatius que s'al·leguin al concurs de mèrits.

- Quadre resum dels mèrits al·legats per l'aspirant per a la valoració de mèrits d'acord amb la puntuació de l'apartat 7.3 de les presents bases, sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d'altes que no siguin aportats en aquest moment. Per acreditar l'experiència caldrà aportar informa de vida laboral.

4.2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 12 dies naturals des de l'endemà al de la darrera publicació de l'anunci.

4.3. Aquestes bases i convocatòria es publicaran al web municipal i al BOPT, sens perjudici que se'n pugui fer difusió per altres canals.

4.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5. Admissió dels aspirants

Acabat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia, en el termini màxim d'UNA SETMANA, aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, que es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, concedint-se un termini de DOS DIES hàbils per esmenar els defectes d'acord amb allò previst a l'article 68 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les reclamacions presentades s'acceptaran o rebutjaran a la resolució aprovatòria de la llista definitiva d'admesos i exclosos que es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

Cas de no presentar-se reclamacions, la llista provisional d'admesos i exclosos es considerarà elevada a definitiva sense necessitat de nova publicació.

A la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i hora del començament del procés selectiu amb una antelació mínima de DOS DIES.

De conformitat amb l'article 41 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a partir d'aquest moment, totes les notificacions i tràmits que requereixin ser publicat, ho seran únicament en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

6. Tribunal qualificador

El Tribunal Qualificador dels exercicis i mèrits de les persones aspirants es designarà segons disposa la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i el Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i estarà constituït per 5 persones una de les quals desenvoluparà les funcions de presidència i altra les de secretaria, amb la composició següent:

President/a

Vocals:

Dos funcionaris/aries d'igual o superior categoria i els seus suplents

Dues persones empleades públiques municipals de categoria igual o superior al del lloc corresponent. (titulars i suplents)

Una persona empleada pública en representació dels treballadors (titular i suplent).

Secretari/a

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat més un dels seus membres. Sempre serà necessària la presència del President i del Secretari. Les decisions s'adoptaran per majoria del vots dels membres presents.

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de persones tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, les quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Els membres del tribunal podran ser recusats d'acord amb allò establert en els articles 28 i 29 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

7. Desenvolupament del procés selectiu

7.1. Prova de llengua catalana: de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d'una prova específica de coneixements de la llengua catalana, de nivell de suficiència de català. Quedaran exempts d'aquest exercici tots els/les aspirants que presentin la corresponent certificació de català, nivell B2, superior o equivalent. Aquest exercici es valorarà apte o no apte.

7.2. Prova de llengua castellana: de caràcter obligatori i eliminatori pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte. Els/les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior restaran exempts/es de realitzar aquest exercici i se'ls assignarà la qualificació d'apte.

7.3. Valoració dels mèrits al·legats pels aspirants i provats documentalment. Dita valoració s'efectuarà d'acord a la taula de barems següents:

CRITERIS DE SELECCIÓ MONITOR/A I PREMONITOR/A

VALOR MÀXIM

Tenir experiència com a monitor en el camp del lleure

1 punt per cada 30 dies treballats (segons informe de vida laboral) o a raó d'1 punt per curs escolar complet com a monitor (segons certificat expedit per entitats o associacions educatives) fins a un màxim de 3 punts.

3 punts

Tenir experiència com a pre-monitor en el camp del lleure

0,75 punt per cada 30 dies treballats (segons informe de vida laboral) o a raó de 0,75 punt per curs escolar complet com a monitor (segons certificat expedit per entitats o associacions educatives) fins a un màxim de 1,5 punts.

1,5 punts

Ser membre actiu d'una entitat de lleure

S'acreditarà per emissió d'un certificat per part del president/a de l'entitat

3 punts

Ser membre actiu d'una entitat (no de lleure)

1 punts

Entrevista personal (tractarà sobre qüestions relacionades amb les funcions a realitzar pel lloc a proveir, experiència professional de l'aspirant, competències transversals – treball en equip, capacitats comunicatives, iniciativa, organització, adaptabilitat… - ).

7 punts

Per titulació superior a les demanades

Director/a de lleure

10 punts

Per cursos de formació complementària relacionada amb el lleure i el lloc de treball fins a un màxim de 2 punts

Menys de 20 hores, 0,1 punts

De 21 a 40 hores, 0,25 punts

De 41 a 60 hores, 0,40 punts

De 61 a 80 hores, 0,50 punts

De 81 a 100 hores, 0,75 punts

Més de 100 hores, 1 punt

2 punts

Per tal d'acreditar correctament el temps treballat, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data d'alta a l'empresa i data de baixa o bé certificat que encara es treballa, tipus d'activitat realitzada i categoria professional (vida laboral, contractes i nòmines o certificacions).

La valoració d'aquests mèrits no té caràcter eliminatori. El Tribunal no podrà valorar mèrits no acreditats i en aquest sentit, el currículum presentat pels i per les aspirants no té valor acreditatiu dels mèrits al·legats

8. Puntuació final. Llista d'aprovats i procés de contractació

Realitzat el procés de selecció es procedirà a publicar la llista de resultats amb la suma de les puntuacions obtingudes en les fases establertes a la base sisena.

L'Alcalde-President de la corporació aprovarà el decret de contractació dels aspirants proposats pel Tribunal i ho notificarà a les persones interessades.

Una vegada efectuada aquesta notificació, l'aspirant contractat/da haurà d'incorporar-se al servei de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, en el moment en què sigui requerit/da.

L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i del contracte laboral subsegüent.

Període de prova. S'estableix un període de prova de dues setmanes, finalitzat el qual, en cas de no superar-se, suposarà l'extinció de la relació laboral amb l'Ajuntament de Móra d'Ebre.

El període de prova forma part del procés selectiu i, si d'acord amb els informes avaluatius, algú no el superés, perdria tots els drets derivats de la convocatòria i es cridaria en les mateixes condicions les persones que el segueixin en l'ordre de puntuació, sempre que hagin superat el procediment de selecció i no hagin obtingut plaça.

9. Borsa de treball

9.1. Constitució d'una borsa de treball per especialització

Les persones que participin en aquest procés selectiu, formaran part d'una borsa de treball per especialització per cobrir les possibles vacants, per causa de baixes laborals o d'altres situacions administratives corresponents, sens perjudici que l'Ajuntament de Móra d'Ebre es reserva la facultat d'iniciar un nou procés de selecció sí ho considerés convenient o necessari.

En la crida dels aspirants se seguirà l'ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l'ordenació de les persones candidates, d'acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran per sorteig.

9.2. Gestió de la borsa

Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les contractacions de personal laboral temporal que sigui necessari, s'utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Qualsevol comunicació entre l'Ajuntament de Móra d'Ebre i les persones interessades que derivi de l'aplicació d'aquest procés s'efectuarà emprant l'adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d'exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització. Si no es pot contactar amb l'aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l'aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l'exclourà de la borsa.

Si la persona que ha estat contactada refusa l'oferiment de l'Ajuntament justificant-ho degudament mantindrà el seu lloc dins la borsa.

La persona que hagi conclòs el període de substitució es reincorporarà a la llista en el lloc que originàriament li va correspondre en el procés selectiu.

En tot cas la persona interessada podrà renunciar, per escrit, en qualsevol moment a formar part de la borsa de manera definitiva o durant un període limitat si ho justifica degudament i ho demana mitjançant instància indicant la data en que es dona de baixa de la borsa de treball i data en que sol·licita ser inclosa de nou.

Els integrants de la borsa de treball únicament seran titulars d'una expectativa de dret a ser contractats temporalment, per ordre de puntuació, per a casos de substitucions de necessitat del servei i mentre no es realitzi un altre procediment selectiu per cobrir la plaça.

10. Incidències

El Tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin per al bon ordre del procediment, d'acord amb la normativa vigent. En tot el que no estigui previst en aquestes Bases, es tindrà en compte el que determina la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, amb la redacció actualitzada, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, i altres disposicions concurrents.

11. Recursos

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant l'alcalde, o bé recurs contenció administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant els Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu competents, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada”.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://moradebre.eadministracio.cat] [i, en el seu cas, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió], sense perjudici del que estableix l'article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, davant Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjuici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Móra d'Ebre, 10 de maig de 2022

P. d. (Decret 2022-0040)

Sixte Melchor Giménez

Alcalde en funcions

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.