Ayuntamiento de Altafulla. EDICTO sobre aprobación de la oferta pública de empleo extraordinario de estabilización, plazas de auxiliar administrativo y otros.

EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació extraordinària d'estabilització.

En data 16 de març de 2022, es va publicar en el BOPT CVE 2022-01742 Decret d'Alcaldia de data 24 de febrer de 2022, Resolució número 2022/226, Resolució on s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació extraordinària d'estabilització d'aquest Ajuntament per aquest any 2022, i amb l'art. 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, donant a l'expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:

1.- Per aplicació de l'art. 2 de la Llei 20/2021 en relació als processos d'estabilització contemplats en aquest article:

Personal funcionari

a. Una plaça d'Auxiliar Administratiu/va de Gestió, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de contractació i subvencions de concurrència competitiva.

b. Una plaça d'Operari serveis varis peó maquinista, Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especial, Personal d'Oficis, Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

Personal laboral

a. Dues places de Professor d'escola municipal de música, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció A2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial docent de: llenguatge musical i violí.

b. Una plaça d'Operari serveis varis peó, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

2.- Per aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021 en relació als processos de la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada contemplats en aquesta disposició:

Personal funcionari

a. Una plaça Administratiu/va de gestió, Escala d'Administració General, Subescala Administrativa, Grup i Subgrup de Funció C1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial intervenció i subvencions.

b. Una plaça Auxiliar Administratiu/va de gestió, Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar, Grup i Subgrup de Funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial OAC i registre.

c. Una plaça Auxiliar Administratiu/va de gestió, Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar, Grup i Subgrup de Funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial jutjat de pau, responsabilitat patrimonial i cementiri.

d. Una plaça d'Auxiliar Administratiu/va de Gestió, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de contractació i intervenció.

e. Una plaça d'Auxiliar Administratiu/va de Gestió, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial d''Atenció Ciutadana.

f. Una plaça d'Auxiliar Administratiu/va de Gestió, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de gestió secretaria regidories.

g. Una plaça d'Auxiliar Administratiu/va de Gestió, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de secretaria, protecció de dades i portal de transparència.

h. Una plaça d'Arquitecte, Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnic superior, Grup i Subgrup de Funció A1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i urbanisme.

i. Una plaça d'Arquitecte tècnic, Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnic mig, Grup i Subgrup de Funció A2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i urbanisme.

j. Una plaça d'Oficial 1a paleta, Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especial, Personal d'Oficis, Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

k. Una plaça d'Operari serveis varis peó especialista, Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especial, Personal d'Oficis, Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

l. Una plaça d'Operari serveis varis jardiner, Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especial, Personal d'Oficis, Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

Personal laboral

a. Una plaça de Coordinador d'emissora, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció A2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de coordinador dels mitjans de comunicació municipals.

b. Una plaça de Tècnic d'emissora, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial en les tasques de gestió de l'emissora.

c. Una plaça d'Auxiliar d'emissora, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de suport en les tasques de gestió de l'emissora.

d. Una plaça de Bidell d'escola, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de subaltern.

e. Una plaça de Tècnic auxiliar de biblioteca, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de gestió de la biblioteca i gestió i manteniment dels fons bibliotecari.

f. Una plaça d'Oficial 1a paleta, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

g. Sis places d'Operari serveis varis peó, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

h. Una plaça d'Operari serveis varis peó, personal laboral fix, reservat a persones amb discapacitat, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

i. Una plaça d'operari serveis varis – xofer transport adaptat i transport social, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis

j. Una plaça de Bidell de pavelló poliesportiu, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

k. Quatre places d'Operari serveis varis personal de neteja d'edificis, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció E; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial obres i serveis.

l. Una plaça de Monitor/a de Punt d'informació juvenil, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de gestió i organització del PIJ.

m. Una plaça de Monitor/a centre obert, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de tasques de suport en la gestió de la biblioteca i del centre obert.

n. Una plaça de Monitor/a de gimnàs del pavelló, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial d'esport i gestió del pavelló.

o. Una plaça d'Informador/a turístic/a, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial de gestió turística.

p. Sis places de Professor d'escola municipal de música, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció A2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial docent de: violoncel, percussió, llenguatge musical, saxofon, arpa i flauta travessera.

q. Tres places de Tècnic especialista infantil, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C1; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial docent d'infants.

r. Tres places de Tècnic auxiliar infantil, una a temps parcial, personal laboral fix, equipara a Grup i Subgrup de funció C2; contingut funcional vinculat a lloc de treball RLT de caràcter no singularitzat, amb especialització en àmbit competencial suport a tasca docent i de cura d'infants.

Altafulla, 16 de març de 2022

Eva Pedraza Bolaño

Secretària

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.