Departamento de Interior. RESOLUCIÓN INT/2019/2024, de 6 de junio, de convocatoria de proceso selectivo, mediante promoción interna, para cubrir 515 plazas de la categoría de bombero/a de primera de la escala técnica (grupo C, subgrupo C1)

RESOLUCIÓ INT/2019/2024, de 6 de juny, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 515 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat (convocatòria 82/24). 

Atès el que disposa la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació general;

Atès que, arran de la modificació de l'article 15 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, feta per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, s'han suprimit tant l'escala bàsica com la categoria de bomber, però que, de conformitat amb la disposició transitòria dotzena de la Llei 5/1994 i amb la relació de llocs de treball vigent del personal funcionari de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, continuen havent-hi funcionaris que pertanyen a la categoria extingida;

Atès que s'ha donat compliment a les disposicions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;

Atès que la igualtat i el respecte a la diversitat formen part dels principis en què se sustenten les polítiques i actuacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i configuren el compromís institucional ferm i decidit d'impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d'aconseguir la igualtat d'oportunitats al cos de Bombers de la Generalitat;

En consonància amb el que estableixen la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital;

De conformitat amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Convocar el procés selectiu de promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 515 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat (convocatòria 82/24), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex 1.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de juny de 2024

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Tamara Garcia de la Calle

Secretària general

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

Base 1. Places convocades i contingut funcional

S'obre el concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 515 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat.

Les funcions que han d'exercir els membres de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat són les que estableixen els articles 16.1.c) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i les que consten en el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

 

Base 2. Requisits de participació

2.1 Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Ser funcionàries de carrera de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

b) Haver superat la Unitat Formativa d'Atenció Sanitària Immediata, inclosa en el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil, o formació equivalent, impartida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a l'empara de l'article 18 bis de la Llei 5/1994, de 4 de maig.

c) Trobar-se, respecte de la Generalitat de Catalunya, en el cos, l'escala i la categoria esmentats en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc del sector públic, serveis especials, serveis en altres administracions públiques o qualsevol altra situació administrativa amb dret a reserva del lloc de treball o destinació.

d) Tenir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre de nivell superior. Així mateix, s'aplicarà el que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen les equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Departament d'Educació o del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

Les persones funcionàries que no posseeixin la titulació esmentada podran participar en els supòsits següents, a l'empara de l'article 18 bis.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig:

1. Quan tinguin una antiguitat mínima de deu anys en l'escala bàsica del cos de Bombers, dels quals dos han de ser com a funcionari/ària de carrera. Els serveis reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, en els cossos de bombers del grup C (subgrup C2) seran computables a efectes de l'antiguitat dels deu anys abans esmentats.

2. Quan no tinguin una antiguitat mínima de deu anys en l'escala bàsica del cos de Bombers però acreditin almenys una antiguitat mínima en l'escala bàsica del cos de Bombers igual o superior a cinc anys, dels quals dos han de ser com a funcionari/ària de carrera, i hagin superat un curs impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb un mínim de quinze hores lectives, que doni resposta a una unitat formativa del cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil. Els serveis reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, en els cossos de bombers del grup C (subgrup C2) seran computables a efectes de l'antiguitat dels cinc anys abans esmentats.

e) Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

f) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places que s'han de cobrir.

g) Satisfer la taxa d'inscripció que correspongui d'acord amb el que estableix la base 3.3.

2.2 Per a l'admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir, el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera, els requisits esmentats anteriorment, llevat dels corresponents a la llengua catalana.

 

Base 3. Sol·licitud de participació

3.1 Obtenció, presentació i termini de presentació de la sol·licitud de participació.

La sol·licitud de participació s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Aquesta sol·licitud de participació s'obté i es presenta exclusivament de manera telemàtica a través del formulari habilitat a aquest efecte, l'enllaç del qual estarà disponible el primer dia de presentació de sol·licituds, juntament amb la informació de la convocatòria, accedint a l'adreça següent:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers-funcionaris/

Les sol·licituds queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per ser admès a participar a la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Si la persona participant presenta més d'una sol·licitud, s'entén que desisteix de la presentada en primer lloc i que opta per participar amb la darrera presentada, que haurà d'incloure tots els requisits que escaiguin.

3.2 Consulta, comprovació de dades i documentació.

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria comporta l'autorització, llevat d'oposició expressa, perquè l'òrgan convocant, mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) o altres plataformes i en nom de la persona participant, consulti les dades relatives al compliment de requisits, a la bonificació de la taxa, a l'acreditació dels mèrits o qualsevol altra documentació que sigui susceptible de consulta per aquests mitjans. Queden exceptuats d'aquestes consultes els requisits enumerats als punts 2.1.e) i f).

En aquest sentit, la persona participant només haurà d'aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits i, si escau, de la bonificació de la taxa i la documentació acreditativa dels mèrits si el tribunal qualificador no pot comprovar-ho d'ofici mitjançant les consultes esmentades, o si ha manifestat a la sol·licitud de participació l'oposició expressa a la consulta i comprovació de les dades i dels documents esmentats anteriorment. En aquest cas, haurà d'aportar la documentació acreditativa al respecte, juntament amb la sol·licitud de participació.

Les persones participants han de presentar els seus escrits o la seva documentació accedint a l'Àrea privada, des de la Seu electrònica de la Generalitat (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica). Aquest espai permet presentar documents, escrits, esmenes i al·legacions.

3.3 Taxa d'inscripció.

a) Import de la taxa.

L'import de la taxa d'inscripció, d'acord amb l'Ordre PRE/112/2023, de 9 de maig, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència i els organismes i les entitats que en depenen, i la resta de normativa aplicable, és un dels següents:

- Ordinària: 41,35 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 28,95 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per a les dones que acreditin la condició de víctima de violència masclista i també per als fills o filles que en depenguin: 20,70 euros.

b) Bonificacions.

Les persones participants autoritzen l'òrgan convocant a fer les comprovacions necessàries per acreditar les situacions de bonificació de l'import de la taxa, llevat que manifestin oposició expressa a la consulta i comprovació de les dades corresponents de la sol·licitud de participació. En cas que s'hi oposin o si l'òrgan convocant no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, l'aspirant ha de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades dins el termini de presentació de sol·licituds i pels mitjans establerts a la base 3.2.

Les dones participants que acreditin la condició de víctima de violència masclista o els fills o filles participants que en depenguin poden gaudir d'una bonificació sobre la taxa. A aquest efecte, han de presentar la documentació que acrediti aquest dret, d'acord amb el que preveu la base 3.2, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

c) Mitjans de pagament.

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'especifiquen a continuació:

- En línia: amb targeta bancària, a través de l'Àrea privada. Un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, fent clic a “Pagar”, triant l'opció “Targeta” i introduint les dades de la targeta de crèdit o dèbit.

- Mitjançant la carta de pagament disponible a l'acusament de recepció que es genera un cop finalitzat el tràmit de sol·licitud, o bé disponible a través de l'Àrea privada fent clic a “Pagar”.

- Amb la carta de pagament es pot pagar per internet fent clic a l'enllaç “Pagament en línia”, que dona accés a la pàgina de pagaments de CaixaBank, SA, o bé presencialment imprimint la carta i abonant la taxa a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

El pagament de la taxa s'ha de fer dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

La manca de pagament, el pagament incomplet o el fet de no acreditar, si escau, la bonificació de la taxa, determinen l'exclusió de la persona participant del procés selectiu a les llistes definitives de persones participants admeses i excloses.

No és procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona interessada.

3.4 Tractament de dades de caràcter personal.

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per gestionar la convocatòria.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran al tractament “convocatòries de selecció i provisió de personal del cos de Bombers”, del qual és responsable la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per a les finalitats que s'hi preveuen, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.

Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i limitació davant el Servei de Convocatòries de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, al carrer de la Diputació, núm. 353-355, 08009 de Barcelona, o mitjançant l'adreça de correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..

La resta de dades a què es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, es poden obtenir accedint a aquest enllaç:

https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/registre-dactivitats-de-tractament/

Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona participant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides als efectes de notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat, així com la corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades.

 

Base 4. Tribunal qualificador

4.1 Composició.

El tribunal qualificador està integrat per les persones següents:

President: Joan Navarro Isern

President suplent: David Borrell Anglada

Vocals titulars:

1. Montserrat Mas Sanz

2. Claudi Gallardo Cañellas

3. Maria Casellas Fusté

4. Oriol Corbella Villalmanzo

5. José Luís López Morales

6. Joan Gallart Olivé

7. Jeroni Vico Moreno

8. Roger Juan Miquel

9. Jordi Romero San José

10. Ana Isabel Macarrilla Moreno

Vocals suplents:

1. Ramon Anguita Vinent

2. Gloria Sorigue Ganau

3. Moisés Galan Santano

4. Marc Sans Armenter

5. Antonio Gómez Lobo

6. Jael Soro Astals

7. Carme Felius Guallar

8. Anna Peña Flores

9. Ramon Carrasco Sato

10. Genoveva Alcaraz Quiroga

El tribunal qualificador, en la primera reunió que tingui lloc, ha de nomenar un secretari o secretària entre les persones funcionàries adscrites al Servei de Convocatòries.

El tribunal qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació de persones assessores especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb la seva especialització tècnica en la realització i valoració de les proves o exercicis.

Així mateix, formaran part del tribunal qualificador, com a representants titular i suplent, respectivament, Núria Guasch Solé i Enric Blanes Palacín, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot.

4.2 Funcionament.

El procediment d'actuació del tribunal qualificador s'ha d'ajustar a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

De conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, els membres del tribunal qualificador s'han d'abstenir, i notificar-ho a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes a la normativa. Igualment, les persones participants poden recusar els membres del tribunal qualificador quan es donin les circumstàncies previstes.

El tribunal qualificador no pot aprovar ni declarar que han superat el procés selectiu un nombre superior de participants al de les places objecte de convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que ho contradigui.

De cadascuna de les reunions del tribunal qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

L'òrgan convocant, per si mateix o a proposta del president o presidenta del tribunal qualificador, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones participants han pogut incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses de la convocatòria en qualsevol moment. En tot cas, s'han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, als efectes pertinents.

El tribunal qualificador pot convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir punts dubtosos en relació amb les seves capacitats, proves o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient.

El tribunal qualificador ha d'excloure de la convocatòria les persones participants que durant el transcurs de la convocatòria tinguin conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.

Així mateix, en qualsevol moment el tribunal qualificador pot requerir a les persones participants l'acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

4.3 Seu.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal qualificador té la seu a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (c. Diputació, 353-355, 08009 Barcelona).

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i la resta d'unitats del Departament d'Interior han de prestar el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del tribunal qualificador.

4.4 Assistències.

Els membres del tribunal qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a percebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, en els termes establerts a l'Acord GOV/94/2024, de 30 d'abril, pel qual es revisen els imports de les quanties d'assistències a tribunals o òrgans de selecció i les quanties màximes d'assistència a la pràctica de proves d'aptitud per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats, i els imports de les quanties de les assistències del personal col·laborador en els tribunals o òrgans de selecció (DOGC núm. 9155, de 3.5.2024)

S'autoritza el tribunal qualificador, quan calgui agilitzar la resolució del procés de selecció, i ho justifiqui, a actuar en sessions de matí i tarda, d'acord amb el que preveu l'article 25.3.b) del Decret 138/2008, de 8 de juliol.

 

Base 5. Desenvolupament del procés selectiu

5.1 Admissió al procés selectiu.

A l'efecte d'admissió de les persones participants, es tenen en compte les dades que facin constar a la sol·licitud, i és responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades, sens perjudici que, en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal qualificador requereixi a les persones participants que acreditin les dades que hagin fet constar a la sol·licitud de participació. Per tant, qui incorri en inexactituds o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones participants admeses i excloses i els motius d'exclusió. Així mateix, declararà aprovada la llista provisional de les persones participants que han de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana d'acord amb les dades que consten a l'expedient de convocatòries i, si s'escau, amb la documentació que aportin les persones participants amb la sol·licitud. A la resolució esmentada, que es publicarà al DOGC, s'indicaran els llocs on s'exposaran aquestes llistes de les persones admeses i excloses i els motius d'exclusió.

Les persones participants disposen d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC de la llista provisional de persones admeses i excloses, per formular les al·legacions que considerin pertinents adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista esmentada o per aportar la documentació requerida per la convocatòria d'acord amb la base 3.2.

Les persones participants que no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els és imputable i que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En tot cas, les persones participants han de comprovar fefaentment no només que no figuren a la llista de persones excloses, sinó que els seus noms figuren a la llista de persones admeses.

Una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de la finalització del termini anterior es faran públiques, mitjançant una resolució de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior, que es publicarà al DOGC, les llistes definitives de persones participants admeses i excloses de la convocatòria i els motius d'exclusió, amb indicació de la data, l'hora i el lloc de realització de la prova, primer i segon exercici, de l'ordre d'actuació de les persones participants i dels llocs on s'exposaran les llistes esmentades. Així mateix, declararà aprovada la llista definitiva de les persones participants que han de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana.

Amb la publicació de les llistes definitives s'estimaran o desestimaran les al·legacions presentades a les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.

5.2 Publicacions i informació relativa a la convocatòria.

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin i els continguts informatius, es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Interior https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers-funcionaris/ i a la intranet de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments https://espai.bombers.gencat.cat/Pagines/Inici.aspx

D'acord amb el que disposa l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació de les resolucions al DOGC i la publicació de les llistes als llocs que s'indiquen es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles reclamacions o recursos.

5.3 Desenvolupament i realització de les proves.

La data, l'hora i el lloc de realització de la prova, primer i segon exercici, s'especificaran en la resolució per la qual es faci pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria.

L'ordre d'actuació de les persones participants en la prova s'iniciarà per la persona el primer cognom de la qual comenci per la lletra “U”, de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 27 de febrer de 2024, d'acord amb la Resolució PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2024 (DOGC núm. 9120, de 12.3.2024).

Per fer la prova el tribunal qualificador farà una única crida; qui no hi comparegui en el lloc, la data i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major, degudament justificats i apreciats pel tribunal, serà definitivament exclòs del procés selectiu.

 

Base 6. Procediment selectiu

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

- Fase d'oposició.

- Fase de concurs.

Les proves de la fase d'oposició amb qualificació numèrica i els mèrits que conformen la fase de concurs es calculen amb quatre decimals.

6.1 Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició es valora fins a 10 punts com a màxim i està constituïda per una prova amb els exercicis següents:

- Primer exercici: coneixements.

- Segon exercici: coneixements de llengua catalana.

La prova de l'oposició es plantejarà en llengua catalana.

6.1.1 Primer exercici: coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

a) Descripció de l'exercici.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 60 preguntes, més 5 de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l'annex 2.

El temps per fer aquest exercici és d'1 hora.

b) Valoració de l'exercici.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc i les respostes errònies no puntuen.

En cas que el tribunal qualificador acordi anul·lar alguna pregunta del qüestionari, s'inclourà, als efectes de calcular la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

La normativa i els coneixements que consten en el temari de l'annex 2 són els vigents en la data de realització d'aquest exercici.

Les persones aspirants tindran un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de realització de l'exercici, per formular les al·legacions que considerin oportunes.

6.1.2 Segon exercici: coneixements de llengua catalana.

Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 37/2024, de 6 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de llengua general de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes. Només s'avaluarà el segon exercici de les persones participants que hagin estat declarades aptes en el primer exercici, de coneixements.

a) Exempció.

Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que posseeixen algun dels documents que s'especifiquen a continuació:

- Certificat de nivell de suficiència de català C1 o superior de la Secretaria de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L'Ordre esmentada es pot consultar a l'adreça d'internet següent:

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf

- Documentació que acrediti que la persona participant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que ha superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta d'ocupació pública.

Les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior han d'aportar una certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagin participat, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han obtingut plaça.

Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta d'ocupació pública ho han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan convocant, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l'any de l'oferta d'ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han superat la prova.

Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no serà necessària l'acreditació documental esmentada.

b) Descripció.

L'exercici de llengua catalana consisteix a realitzar, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, les proves següents:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules aproximadament, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per fer aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.

c) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte. Per ser declarat apte s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%.

d) Termini i forma de l'acreditació documental del nivell de llengua catalana.

La llista provisional de les persones participants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana s'elaborarà d'ofici d'acord amb les dades que consten a l'expedient de convocatòries i es publicarà conjuntament amb les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria.

En el supòsit que no disposin d'expedient de convocatòries o no el tinguin actualitzat, hauran de presentar la documentació acreditativa de coneixements de llengua catalana per mitjans electrònics juntament amb la sol·licitud de participació de conformitat amb la base 3.2.

No obstant això, les persones participants poden presentar aquesta documentació fins al mateix dia de la prova.

La llista definitiva de persones participants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana es publicarà juntament amb la publicació de les llistes definitives de persones participants admeses i excloses de la convocatòria.

6.1.3 Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.

La puntuació final de la fase d'oposició queda determinada per les qualificacions obtingudes en el primer exercici, coneixements, sempre que s'hagi obtingut la qualificació d'apte en l'exercici de coneixements de llengua catalana.

6.2 Segona fase: fase de concurs.

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren, fins a un màxim de 5 punts, els mèrits següents:

6.2.1. Treball desenvolupat.

Haver ocupat un lloc de treball en distintes categories dels cossos de bombers de les diferents administracions públiques es valora fins a un màxim de 3,5 punts, d'acord amb el barem següent:

- Bomber/a de l'escala bàsica: 0,06 punts per mes complet de serveis.

- Categories superiors: 0,08 punts per mes complet de serveis.

6.2.2 Antiguitat.

L'antiguitat a l'Administració pública es valora, fins a un màxim d'1,5 punts, a raó de 0,018 punts per mes complet de serveis.

A aquests efectes, també es computen els serveis efectius prestats i reconeguts amb caràcter previ a l'ingrés al cos de Bombers de la Generalitat, a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis a l'Administració pública, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

6.2.3 Acreditació dels mèrits de la fase de concurs: treball desenvolupat (base 6.2.1) i antiguitat (base 6.2.2).

Es valoren d'ofici mitjançant les dades que consten al Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya, en el cas de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat i, per tant, no és necessari presentar cap documentació.

Les persones participants que disposin de mèrits que no constin al Registre general de personal, els hauran d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan competent en matèria de personal, on s'ha de fer constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita, si escau, del diari o butlletí oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, ha de constar el règim jurídic, el vincle, el cos i la categoria, pel període concret de prestació de serveis fins a la data de publicació de la convocatòria i les funcions concretes desenvolupades.

La documentació acreditativa dels mèrits continguts en aquesta fase i que no constin al Registre general de personal s'ha de presentar per mitjans electrònics juntament amb la sol·licitud de participació dins el termini que estableix la base 3.1.

6.2.4 Consideracions generals de la fase de concurs.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs es valorarà en un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, és a dir, 5 punts.

Tots els mèrits que conformen aquesta fase es valoraran fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini corresponent.

El temps de treball desenvolupat i l'antiguitat es computen per mesos naturals. Els dies sobrants dels mesos naturals se sumen si formen part d'una mateixa categoria o concepte valorable fins a arribar a períodes de 30 dies. Aquests períodes es computen amb la mateixa valoració que un mes natural. No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats.

El tribunal qualificador publicarà la valoració provisional de la fase de concurs juntament amb les qualificacions de la prova corresponent a la fase d'oposició. Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta valoració, per presentar-hi les al·legacions que considerin oportunes.

Un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, el tribunal qualificador farà pública la valoració definitiva dels mèrits que hagin acreditat les persones participants en la fase de concurs, la llista de persones participants amb la puntuació total de la fase d'oposició i la llista de persones participants ordenades de més a menys puntuació d'acord amb la suma de les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició i concurs.

6.2.5 Criteris de resolució d'empats.

En cas d'empat en la puntuació global (suma de les fases d'oposició i de concurs), s'aplicaran els criteris de desempat següents:

- En primer lloc, la persona del gènere menys representat en el col·lectiu professional objecte d'aquest procés selectiu, que en aquest cas és el gènere femení.

- En segon lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en la fase d'oposició.

- En tercer lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en els mèrits de la fase de concurs, d'acord amb l'ordre establert en aquestes bases: treball desenvolupat i antiguitat.

 

Base 7. Acreditació de requisits per al nomenament

Les persones participants autoritzen l'òrgan convocant a fer les comprovacions necessàries per acreditar el requisit que estableix la base 2.1.d) (tenir el títol de batxillerat o tècnic), llevat que desmarquin la casella corresponent de la sol·licitud de participació. En cas que no s'autoritzi l'òrgan convocant, l'aspirant ha de presentar la documentació acreditativa d'aquest requisit per mitjans electrònics juntament amb la sol·licitud de participació.

El tribunal qualificador elevarà la proposta de persones participants per ser nomenades funcionàries per la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior per tal que emeti la resolució corresponent i es publiqui posteriorment al DOGC.

 

Base 8. Assignació de destinacions i nomenament

La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior nomenarà funcionaris/àries de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC, les persones participants que hagi proposat el tribunal qualificador.

Les persones participants nomenades faran el jurament o la promesa i prendran possessió davant la persona titular de la Secretaria General. Restaran destinades de manera definitiva al mateix lloc que ocupaven, llevat que l'ocupessin amb caràcter provisional. En aquest darrer cas, seran adscrites amb caràcter provisional al mateix lloc que ocupaven, el qual haurà de ser inclòs en la propera convocatòria pública de provisió que s'efectuï. S'entén per lloc de treball que ocupen en definitiva aquell que la persona participant té reservat o el que ha obtingut de forma definitiva.

 

Base 9. Presa de possessió

Les persones nomenades disposaran d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de nomenament al DOGC, per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió davant l'òrgan competent en matèria de personal del Departament d'Interior.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comporta la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i valorats per l'Administració.

 

Base 10. Règim d'impugnacions i al·legacions

Contra les resolucions definitives de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'afer, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que els ha dictat o davant el competent per resoldre'ls, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador no inclosos en el punt anterior les persones participants, al llarg del procés selectiu, poden formular les al·legacions que considerin pertinents.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Annex 2

Temari

 

Tema 1

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 2

Circular de 29 de maig de 2020, sobre el desplegament de l'àmbit de suport de la guàrdia del cos de Bombers de la Generalitat i comandament dels sectors funcionals propis de les especialitats.

 

Tema 3

Procediment PRO.RH.001, sobre jornada, horari i condicions de treball del personal membre del cos de Bombers de la Generalitat:

- Permutes de guàrdia. Personal amb horari de parc.

- Cobertura de les posicions mínimes de guàrdia.

- Relleu de la guàrdia.

- Permisos, reduccions de jornada i hores extraordinàries.

- Activitats formatives.

 

Tema 4

Procediment PRO.RH.002, sobre la tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències del personal membre del cos de Bombers de la Generalitat:

- Criteris per determinar els punts d'adaptació de la normativa vigent al cos de Bombers.

- Graus de consanguinitat i afinitat.

- Aspectes comuns del procediment.

- Permís per assumptes propis.

- Permís per trasllat de domicili.

- Permís per exàmens finals en centres oficials (o per altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en centres oficials).

- Permís per deure inexcusable de caràcter públic o personal.

- Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d'un familiar fins al segon grau.

- Permís per flexibilitat horària recuperable.

- Absències.

 

Tema 5

Guia operativa GUI.COMD.003.SGO Posicions i estructura del sistema de comandament.

 

Tema 6

Guia operativa GUI.COMD.001 Seqüència operativa.

 

Tema 7

Instrucció operativa INT.CODI.001 Codificació en l'estructura dels comandaments de la guàrdia.

 

Tema 8

Instrucció operativa INT.CORG.007 Reforç de personal.

 

Tema 9

Instrucció operativa INT.ORGO.004 Activitat diària a parc.

 

Tema 10

Instrucció operativa INT.CORG.002 Criteris per al desenvolupament dels brífings diaris de la guàrdia.

- Brífing amb el torn a parc.

- Brífing de coordinació territorial.

- Brífing per situació de risc o actuació rellevant.

- Condicions per a la realització dels brífings.

 

Tema 11

Instrucció operativa INT.ACTI.001 Activació de recursos.

 

Tema 12

Instrucció operativa INT.SEGU.008 Zonificació: Àrea General d'Operacions (AGO).

 

Tema 13

Instrucció operativa INT.SEGU.001 Equips de protecció individual (EPI) de la DGPEIS en les actuacions.

 

Tema 14

Instrucció operativa INT.SEGU.005 Control d'accessos i control ERA.

 

Tema 15

Instrucció operativa INT.INVE.001 Maniobra d'autoprotecció en incendis de vegetació (MAIV).

 

Tema 16

Instrucció operativa 00/25 INT.INVE.002 Seguretat en incendis forestals. LACES.

 

Tema 17

Instrucció operativa INT.COMD.001 Establiment i relleu dels nivells de comandament de l'àmbit operatiu en les actuacions.

 

Tema 18

Instrucció operativa INT.COMU.002 Comunicacions per ràdio en intervencions operatives.

 

Tema 19

Procediment PRO.PRL.001 Procediment de comunicació d'accident o incident del personal.

 

Tema 20

Guia operativa GUI.SANI.001 Triatge START.

 

Tema 21

Instrucció operativa INT.ACTI.002 Activació del suport psicològic per incident crític en intervencions operatives.

 

Tema 22

Instrucció operativa INT.INCN.001 Primera intervenció en incendis estructurals.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.