RESOLUCIÓN INT/1492/2024, de 30 de abril, de convocatoria de concurso general de méritos y capacidades para proveer puestos de trabajo de la categoría de agente de la escala básica (grupo C, subgrupo C1) del Cuerpo de Agentes Rurales (convocatoria DGAR/10

RESOLUCIÓ INT/1492/2024, de 30 d'abril, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (convocatòria DGAR/10/24).

 

Atesa la necessitat de proveir de manera definitiva determinats llocs de treball de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, amb dotació pressupostària, la provisió dels quals s'ha de fer pel sistema de concurs general d'acord amb el que estableix la relació de llocs de treball vigent d'aquest cos;

Atès el que estableixen la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, i la Resolució EMO/2113/2015, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d'Agents Rurals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019;

Atès el que disposen el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital; el Decret 232/2013, de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica; l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic;

Atesa la necessitat de complir les previsions que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb els òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques;

Atès el que disposen el Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior;

Fent ús de les competències que m'atribueix la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

—1 Convocar el concurs general de mèrits i capacitats per proveir els llocs de treball de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (convocatòria DGAR/10/24) que es detallen a l'annex 2.

 

—2 Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten a l'annex 1.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 d'abril de 2024

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Tamara Garcia de la Calle

Secretària general

 

 

Annex 1

Bases

 

—1 Llocs de treball

Es convoca el concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (convocatòria DGAR/10/24), les característiques dels quals són les que consten a l'annex 2, que recull les places d'adjudicació directa i les que, tot i constar en l'esmentat annex amb zero places, siguin susceptibles d'adjudicació per resultes si, com a conseqüència del desenvolupament del present concurs, les persones que les ocupen de forma definitiva obtenen destinació definitiva en una altra plaça.

 

—2 Contingut funcional

El contingut de les funcions dels llocs de treball objecte de concurs és el que s'atribueix a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb el que estableix l'article 10.1.c) de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, a més de les generals incloses al capítol II i les especialitzades incloses al capítol III, i les que consten en el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

 

—3 Participants

3.1 Poden prendre part en aquesta convocatòria les persones funcionàries al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals i compleixin els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent, els que determina la relació de llocs de treball i els que disposen aquestes bases.

3.2 Poden participar en aquesta convocatòria les persones funcionàries que ocupin el lloc de treball des del qual concursen amb destinació definitiva. En tot cas, estan obligades a prendre-hi part les persones concursants forçoses. Es consideren concursants forçoses les persones funcionàries de carrera que ocupin amb caràcter provisional llocs base que constin a l'annex 2 (vacants) i que no tinguin reserva de cap altre lloc de treball en el cos objecte del concurs.

D'acord amb l'article 62 bis del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC el Departament d'Interior notificarà aquesta publicació a les persones que tenen l'obligació de concursar i, en el cas que no hi participin, se les declararà d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular.

 

—4 Requisits de participació

4.1 El personal funcionari de carrera de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals pot trobar-se, respecte de l'Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa vigent.

4.2 En cap cas no poden prendre-hi part les persones funcionàries que, com a conseqüència d'un expedient disciplinari, es trobin en suspensió d'ocupació, ni les traslladades de llocs de treball mentre durin els efectes de la sanció. Tampoc poden prendre-hi part les persones funcionàries en situació diferent de servei actiu que no hi hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

4.3 Les persones participants procedents de les situacions administratives de suspensió d'ocupació i d'excedència que compleixin el temps mínim exigit per reingressar al servei no han d'haver estat separades del servei de cap administració pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i exercir funcions públiques.

4.4 Els requisits de participació previstos a les bases 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 i 4.3 han de constar al document de relació de llocs de treball objecte de concurs als quals s'opta per ordre de preferència (pestanya 1) establert a la base 6, s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 5.1.1 i s'han de mantenir fins a la data de la presa de possessió.

 

—5 Sol·licituds, terminis, esmenes, comunicacions i renúncies a la participació

5.1 Sol·licituds de participació.

5.1.1 Les sol·licituds per participar en el concurs s'han de fer per via telemàtica, mitjançant el portal de l'empleat públic (ATRI).

La sol·licitud s'ha de tramitar dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.

L'aplicació telemàtica de participació romandrà operativa durant el termini esmentat en el punt anterior i estarà a disposició de les persones interessades a les adreces següents: portal ATRI Intranet (des de dispositius connectats a la xarxa corporativa de la Generalitat) i portal ATRI (des de qualsevol dispositiu connectat a Internet).

Per poder participar-hi cal accedir a la part privada d'ATRI, apartat Mobilitat > Concurs de mèrits i capacitats del Cos d'Agents Rurals > Participació.

Les persones funcionàries de carrera en situació d'excedència, o que no disposin de les credencials necessàries per accedir al portal ATRI, han de sol·licitar-les al Servei de Personal de la Direcció General dels Agents Rurals, mitjançant un correu electrònic a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.indicant a l'assumpte del correu la referència “Petició accés ATRI”, el nom i els cognoms de la persona concursant i el codi d'aquest concurs.

Les persones concursants han de descarregar, emplenar i enviar el formulari de sol·licitud i adjuntar-hi la documentació que s'especifica a la base 6 i la necessària de la base 7, si s'escau.

Al portal ATRI es podrà consultar la Guia del tràmit d'inscripció telemàtica per facilitar la presentació electrònica de la sol·licitud. Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per ser admès a participar a la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format, o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Les persones concursants podran consultar la sol·licitud presentada, així com fer el seguiment de l'estat del seu tràmit, accedint a l'Àrea privada des de la Seu electrònica de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/seu-electronica). Aquest espai permet consultar els canvis d'estat del tràmit, fer esmenes o presentar renúncies.

Una vegada finalitzat aquest tràmit, es generarà un document PDF de la sol·licitud (justificant de recepció), que constarà identificada amb un número de sol·licitud, la data i l'hora i el número de registre del Registre general electrònic de la Generalitat.

5.1.2 Totes les persones concursants són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la seva sol·licitud i les dades que hi consten, en especial al document de la relació de llocs de treball objecte de concurs als quals opten per ordre de preferència establert a la base 6, que conté la informació de la selecció de places; en confirmar-la o signar-la, declaren que les dades que conté són certes i les úniques que volen al·legar als efectes d'aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Si es comprova alguna falsedat en les seves declaracions, no es tindrà en compte la circumstància al·legada, sens perjudici de les responsabilitats que se'n derivin de conformitat amb la normativa vigent.

5.1.3 En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que facilitin les persones participants en les sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s'escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en el tractament “Convocatòries de selecció i provisió de personal de la Direcció General dels Agents Rurals”, del qual és responsable la mateixa Direcció General per gestionar els processos de selecció i provisió del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.

Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i limitació davant la Direcció General dels Agents Rurals mitjançant una petició genèrica, accessible a l'adreça electrònica https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica, presentant-la amb signatura electrònica i indicant expressament en el motiu de la petició el dret exercit en relació amb el tractament “Convocatòries de selecció i provisió de personal de la DGAR”.

La resta de dades a què es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, es poden obtenir accedint a la pàgina web del Registre d'activitats de tractament del Departament.

5.2 Esmenes a la sol·licitud de participació.

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 5.1.1, les persones concursants podran fer-hi modificacions dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Les esmenes es formalitzaran des de l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/seu-electronica). Aquest espai permet esmenar la documentació presentada mitjançant l'opció “Aportar documentació”, indicant que es tracta d'una esmena.

5.3 Comunicacions y al·legacions.

Les persones concursants hauran de comunicar qualsevol tràmit o actuació relatiu a la seva participació de forma telemàtica, des de l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/seu-electronica). Aquest espai permet realitzar comunicacions i al·legacions mitjançant l'opció “Aportar documentació”, indicant que es tracta d'una comunicació o al·legació.

5.4 Renúncies a la participació.

Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants i només s'admetran renúncies, tant a la participació com a la participació condicionada, dins el termini dels 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. No s'admetrà la renúncia a la participació quan el concursant sigui forçós.

Pel que fa a les peticions de renúncia a la participació presentades posteriorment al termini esmentat en el paràgraf anterior, la Comissió d'Avaluació podrà acordar acceptar-les una vegada transcorregut aquest termini per causes degudament justificades i sempre que es presentin abans que s'aprovi la proposta provisional d'adjudicació de places, establerta a la base 11.3.

Les peticions de renúncia a la participació s'han de tramitar des de l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/seu-electronica) mitjançant l'opció “Aportar documentació”, indicant que es tracta d'una renúncia.

5.5 Pel que fa als terminis, quan una incidència tècnica general, únicament atribuïble al funcionament ordinari de l'aplicació de participació telemàtica en aquest concurs, impossibiliti la participació o l'esmena, es podran ampliar els terminis corresponents, de la qual cosa es farà difusió al portal ATRI.

 

—6 Documentació

La documentació que s'ha d'emplenar i enviar per participar en aquest concurs es detalla a continuació:

- La sol·licitud de participació en el concurs.

Amb caràcter obligatori, els participants han d'annexar al formulari de sol·licitud els documents següents:

a) La relació de llocs de treball objecte de concurs als quals opten per ordre de preferència (pestanya 1).

La relació de llocs de treball objecte de concurs als quals opten per ordre de preferència, i el codi o els codis dels llocs, amb la denominació i la resta de les dades que figuren a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

El “selector de places a les quals s'opta per ordre de preferència” previst a la pestanya 1 fa referència a l'annex 2 d'aquesta Resolució, on consten les àrees bàsiques amb places susceptibles d'adjudicació directa, així com les vacants que es podrien generar per la pròpia dinàmica del concurs. Els aspirants hauran de fer constar el seu ordre de prioritat per ocupar aquests llocs de treball.

Només les persones participants que ocupin una plaça de manera provisional han de fer constar la seva preferència respecte a la totalitat de les àrees bàsiques de l'annex 2. En el cas que les persones participants que ocupin una plaça provisional ometin algun dels llocs de treball de l'annex 2, la manca se suplirà assignant les places omeses d'acord amb l'ordre de la relació de llocs de treball de l'annex esmentat, i es consignaran al final de la llista de preferències.

b) L'expedient personal d'ATRI (accessible al portal ATRI des del menú Expedient > El meu expedient > Generar PDF > Dades expedient), on consten els llocs de treball ocupats, el grau personal consolidat, l'antiguitat, la formació i el perfeccionament, les titulacions acadèmiques i els coneixements de llengua catalana.

Només es valoren els mèrits corresponents a la formació i el perfeccionament, els coneixements de llengua catalana i les titulacions acadèmiques que consten a l'expedient d'ATRI i no es té en compte cap altra documentació annexa que faci referència a aquests mèrits.

 

—7 Participació condicionada i destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable

7.1 Participació condicionada.

En el cas que dues persones funcionàries de carrera cònjuges, membres d'una parella estable o familiars fins al primer grau de consanguinitat o afinitat participin voluntàriament en aquesta convocatòria i reuneixin els requisits i les condicions establerts, podran condicionar les peticions per raó de convivència familiar.

Aquestes persones han de consignar expressament en les sol·licituds de participació la voluntat de condicionar la participació, amb indicació de les circumstàncies concurrents que les justifiquin.

La documentació acreditativa del grau de consanguinitat o afinitat (mitjançant còpia del llibre de família) o de la unió estable de parella (mitjançant escriptura pública en què s'hagi atorgat el conveni de convivència estable de la parella, acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú, o inscripció en el Registre d'unions de parella d'acord amb l'Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya) caldrà presentar-la juntament amb la sol·licitud de participació i, en tot cas, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas que no obtinguin destinació a la mateixa localitat, totes dues desistiran de la seva sol·licitud de participació, llevat que es manifesti de forma expressa la voluntat d'acceptar la destinació resultant d'aquest procés de provisió.

La Comissió d'Avaluació pot requerir en qualsevol moment a les persones interessades que presentin la documentació acreditativa de la relació i de la convivència al·legades.

7.2 Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable.

L'al·legació del mèrit Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable, que preveu la base 8.7, s'ha de fer constar expressament a la sol·licitud de participació.

La documentació acreditativa del matrimoni (mitjançant còpia del llibre de família) o de la unió estable de parella (amb els mitjans detallats a l'apartat 1 anterior), així com el document certificat de l'Administració corresponent on presti serveis el/la cònjuge o l'altre membre de la parella estable en què consti la vinculació definitiva com a empleat/ada públic/a i la localitat on està destinat, caldrà presentar-la juntament amb la sol·licitud de participació i, en tot cas, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

La Comissió d'Avaluació pot requerir en qualsevol moment a les persones interessades que presentin la documentació acreditativa de la relació i de la convivència al·legades i la documentació acreditativa de la destinació definitiva actual en una Administració pública del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable. Aquesta documentació s'ha de presentar signada electrònicament o bé transformada pel procés de digitalització segura.

7.3 Les persones concursants a què fan referència les bases 7.1 i 7.2 són responsables de la veracitat de les declaracions consignades a les seves sol·licituds, per la qual cosa han de fer constar expressament que són certes totes les dades que hi figuren. Si es comprova alguna falsedat en la seves declaracions no es tindrà en compte la circumstància al·legada, sens perjudici de les responsabilitats que se'ls puguin exigir de conformitat amb la normativa vigent.

 

—8 Mèrits i capacitats que es valoren

No es tindrà en compte cap mèrit que no hagi estat al·legat per la persona participant dins el termini de presentació de sol·licituds, llevat dels mèrits que ja constin a l'expedient personal.

Els mèrits i les capacitats es valoraran en una sola fase fins a 100 punts en total com a màxim, sens perjudici de l'increment derivat de l'aplicació de la destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable, en funció dels llocs de treball que s'han de proveir, segons els criteris i els barems següents:

8.1 Treball desenvolupat (màxim 40 punts).

8.2 Formació i perfeccionament (màxim 20 punts).

8.3 Grau personal (màxim 5 punts).

8.4 Antiguitat (màxim 20 punts).

8.5 Titulacions oficials (màxim 10 punts).

8.6 Coneixements de la llengua catalana (màxim 5 punts).

8.1 Treball desenvolupat (màxim 40 punts).

Pel treball realitzat en qualsevol Administració pública desenvolupant funcions de les categories d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1), agent auxiliar de l'escala auxiliar (grup C, subgrup C2), agent major de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) i sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya establertes a la base 2, s'atorgaran fins a 40 punts, d'acord amb el barem següent:

a) Treball desenvolupat realitzant les funcions de llocs de la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar (grup C, subgrup C2) a la mateixa Generalitat: 0,10 punts per mes complet.

b) Treball desenvolupat realitzant les funcions de llocs de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) a les diferents administracions públiques: 0,09 punts per mes complet.

c) Treball desenvolupat realitzant les funcions de llocs de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) a la mateixa Generalitat: 0,15 punts per mes complet.

d) Treball desenvolupat realitzant les funcions de llocs de la categoria d'agent major de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) a la mateixa Generalitat: 0,20 punts per mes complet.

e) Treball desenvolupat realitzant les funcions de llocs de la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) de a la mateixa Generalitat: 0,25 punts per mes complet.

La valoració d'aquests mèrits s'incrementarà, independentment de la categoria en què s'hagin prestat els serveis, de la manera següent:

- Amb 0,01 punts per mes complet de serveis quan s'hagin prestat com a membre de grups de suport o grup especial, formadors d'autoprotecció o instructors de tir.

- Amb 0,02 punts per mes complet de serveis quan els serveis s'hagin prestat com a coordinador de grup de suport o grup especial

- Amb 0,03 punts per mes complet de serveis quan s'hagin prestat com a cap d'àrea bàsica.

- Amb 0,04 punts per mes complet de serveis quan s'hagin prestat com a cap d'àrea regional.

El temps de serveis prestats en grups de suport o grups especials no es podrà acumular si s'han prestat de manera simultània.

En tots els llocs ocupats provisionalment mitjançant encàrrec de funcions o comissió de serveis, interinitat i altres formes d'ocupació provisional el mèrit Treball desenvolupat es valorarà d'acord amb els criteris següents:

―Còmput dels períodes de temps en llocs ocupats provisionalment

La valoració del treball desenvolupat vinculat al nivell de destinació del lloc ocupat en els supòsits d'encàrrec de funcions, comissió de serveis i altres formes d'ocupació provisional dels llocs de treball pels funcionaris de carrera, així com l'ocupació d'un lloc de treball mitjançant un nomenament com a personal interí, no es pot valorar més enllà dels terminis màxims d'ocupació legalment previstos.

El treball desenvolupat més enllà del període màxim d'ocupació s'ha de valorar, en primer lloc, en relació amb el nivell de destinació del lloc de treball reservat; en cas que no consti que el funcionari disposa d'un lloc reservat, es prendrà com a referència, en segon lloc, el nivell corresponent al grau consolidat i, en tercer lloc i finalment, el nivell mínim de la categoria.

En conseqüència:

a) En l'encàrrec de funcions i la comissió de serveis en llocs de caràcter singular computen els sis mesos en el nivell del lloc ocupat provisionalment i la resta del temps computa en el nivell del lloc de treball que es té reservat i, si no, en el nivell corresponent al grau consolidat i, si no i finalment, en el nivell mínim de la categoria.

El mateix criteri és aplicable en altres formes d'ocupació provisional en llocs de comandament i llocs singulars, així com el nomenament d'interinitat.

b) En la comissió de serveis i altres formes d'ocupació provisional de llocs base, així com el nomenament d'interinitat, computen els dos anys en el nivell del lloc ocupat provisionalment i la resta del temps computa en el nivell del lloc de treball que es té reservat i, si no, en el nivell corresponent al grau consolidat i, si no i finalment, en el nivell mínim de la categoria.

―Còmput inicial del període

Els períodes de sis mesos o dos anys es computen, respectivament, des de la data d'efectes de la resolució d'encàrrec de funcions, de comissió de serveis o d'altres formes d'ocupació provisional per funcionaris de carrera, així com de nomenament d'interinitat, amb independència que el lloc ocupat provisionalment es trobi reservat a un altre funcionari.

―Ocupants i llocs de treball a què s'aplica

Aquest criteri s'aplica a la valoració del mèrit Treball desenvolupat, de la totalitat de les persones participants en el concurs i al treball desenvolupat en tots els llocs ocupats provisionalment, així com el nomenament d'interinitat, en la categoria objecte del concurs durant tota la carrera administrativa.

El temps de serveis prestats es computa per mesos naturals. Els dies sobrants dels mesos naturals se sumaran si formen part d'una mateixa categoria o concepte valorable fins a arribar a períodes de 30 dies. Aquests períodes es computaran amb la mateixa valoració que un mes natural. No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats.

8.2 Formació i perfeccionament.

La formació i perfeccionament es valorarà fins a 20 punts com a màxim, distribuïts de la manera següent:

La formació rebuda es valorarà fins a 15 punts com a màxim d'acord amb el que estableixen els apartats 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.3, i la docència impartida es valorarà fins a 5 punts com a màxim d'acord amb el que estableix l'apartat 8.2.4.

8.2.1 Cursos formatius.

Es valoraran amb 10 punts com a màxim els cursos d'aprofitament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de treball convocats, amb 0,035 punts per hora (3,5 punts per curs com a màxim).

Només es valoren els cursos impartits a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, al Departament d'Interior, al Centre de Formació i Estudis Agrorurals o en altres institucions oficials finançades a càrrec del fons d'AFEDAP.

No es valoraran els cursos realitzats dins els processos selectius d'accés a les diferents categories del Cos d'Agents Rurals, ni els considerats requisit per accedir a aquestes categories o equivalents, i tampoc els cursos per accedir a grups de suport o especials.

No es valoraran els cursos realitzats per obtenir els permisos de conducció i d'habilitacions especials, com tampoc els mateixos permisos i habilitacions especials.

Només es valoren els cursos d'aprofitament amb una durada igual o superior a 15 hores.

8.2.2 Coneixements d'idiomes estrangers

Pels coneixements d'idiomes estrangers s'atorguen fins a 2 punts com a màxim, distribuïts de la manera següent:

a) Nivell intermedi (B1) o equivalent: 0,20 punts cada un.

b) Nivell avançat (B2) o equivalent: 0,35 punts cada un.

c) Nivell de domini funcional efectiu (C1) o equivalent: 0,5 punts cada un.

d) Nivell de domini (C2) o equivalent: 1 punt cada un.

Els nivells indicats corresponen als nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa (MECR). Únicament es valoraran els certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes als efectes de l'última convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). També es tindran en compte, als efectes de valoració, els certificats i títols acreditatius de la capacitat lingüística i comunicativa en llengües estrangeres que assenyala l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres al qual dona publicitat la Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 4 de novembre de 2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari, d'actualització de les taules de certificats i diplomes annexos a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, i els certificats reconeguts per les resolucions del Departament d'Educació per les quals s'autoritzen centres públics de formació de persones adultes a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital.

En el cas que la persona participant disposi de més d'un certificat del mateix idioma, es valorarà únicament el nivell més alt assolit.

8.2.3 Competència en tecnologies de la informació i la comunicació.

Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació fins a 3 punts, d'acord amb el barem següent:

a) Certificat ACTIC de nivell bàsic: 1 punt.

b) Certificat ACTIC de nivell mitjà: 2 punts.

c) Certificat ACTIC de nivell avançat: 3 punts.

Només es valorarà el nivell de coneixements més alt assolit.

Les equivalències d'altres certificats amb els de l'ACTIC es poden consultar a la pàgina web Actic, competències i nivells.

8.2.4 Docència.

La docència impartida a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, al Departament d'Interior, al Centre de Formació i Estudis Agrorurals o en altres institucions oficials finançades a càrrec del fons d'AFEDAP, que versi sobre matèries relacionades amb les funcions dels llocs de treball convocats, es valorarà fins a 5 punts com a màxim. 

Es valorarà amb 2,5 punts com a màxim haver exercit com a tutor o coordinador a l'ISPC.

Es valorarà amb 5 punts com a màxim haver exercit com a docent a l'ISPC.

Es valoraran amb 0,035 punts per hora (3,5 punts per curs com a màxim).

8.3 Grau personal.

El grau personal consolidat respecte a la categoria objecte del concurs es valorarà amb 5 punts com a màxim, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc sol·licitat: 5 punts.

Grau consolidat igual que el nivell del lloc sol·licitat: 4 punts.

8.4 Antiguitat.

L'antiguitat a l'Administració pública es valora fins a 20 punts com a màxim, a raó de 0,075 punts per mes complet de serveis.

A aquests efectes, només es valoren els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració pública, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

Es considera que un mes comprèn 30 dies naturals i no es computen períodes inferiors a un mes.

8.5 Titulacions oficials.

Es valoraran les titulacions oficials que siguin rellevants per al desenvolupament de les funcions dels llocs que s'han de proveir, en funció dels coneixements requerits, la competència i l'especialització d'aquests llocs, fins a 10 punts com a màxim, d'acord amb la distribució següent:

a) Doctorat: 5 punts.

b) Màster universitari oficial: 4 punts.

c) Llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent: 3,5 punts.

d) Diplomatura universitària o equivalent, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica: 3 punts.

e) Títol de tècnic superior o equivalent: 2 punts.

f) Batxillerat, tècnic o qualsevol altre títol equivalent: 1 punt.

Es valoren les titulacions oficials universitàries de grau, màster universitari i doctorat, regulades pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, i pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Les equivalències a una titulació acadèmica oficial que es consideren als efectes d'accés a la funció pública no es valoraran quan es disposi de la corresponent titulació acadèmica oficial, llevat que el contingut formatiu sigui diferent.

No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que condueixin a l'obtenció d'altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit, a excepció del doctorat i del màster universitari oficial.

8.6 Coneixements de la llengua catalana.

Pels coneixements de la llengua catalana s'atorguen fins a 5 punts, distribuïts de la manera següent:

a) Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent: 1 punt, o certificat de nivell superior de català (C2) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent: 3 punts.

b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 1 punt.

c) Certificat de coneixements de llenguatge jurídic: 1 punt.

Les equivalències als nivells esmentats s'establiran segons el que disposa l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L'Ordre esmentada es pot consultar a la pàgina web Equivalències i acreditacions de llengua catalana.

8.7 Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable.

La destinació definitiva prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable, si també treballa a l'Administració pública, a la mateixa comarca on es troben els llocs que ha sol·licitat la persona concursant, sempre que s'hi accedeixi des d'una localitat diferent, es valorarà amb la mateixa puntuació que s'atorga a la persona participant pel mèrit d'antiguitat.

Perquè la persona concursant pugui sol·licitar la valoració del mèrit de la destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una parella estable, s'ha de complir en tots els casos que els dos cònjuges o membres de la parella estable tinguin una destinació definitiva en alguna Administració pública en una comarca diferent:

a) Si només participa en aquest concurs un dels cònjuges o membres de la parella estable, obtindrà la puntuació d'aquest mèrit només pels llocs de treball sol·licitats de la mateixa comarca on té la destinació definitiva l'altre cònjuge o membre de la parella estable.

b) En cas que participin en aquest concurs els dos cònjuges o membres d'una parella estable, només un d'ells podrà sol·licitar la valoració d'aquest mèrit per a aquells llocs de treball ubicats a la mateixa comarca on té la destinació definitiva l'altre cònjuge o membre de la parella estable, sempre que aquest últim només sol·liciti llocs de treball de la mateixa comarca on ja té la seva destinació definitiva.

Si tots dos cònjuges o membres de la parella estable participen en el concurs i sol·liciten llocs de treball ubicats en una comarca diferent de la que ja tenen tots dos, com a destinació definitiva, no s'aplicarà aquest mèrit, però podran sol·licitar la participació condicionada, tal com estableix la base 7.1.

A l'efecte de determinar el lloc des del qual es concursa i que, per tant, genera dret a aquesta valoració, es considerarà el lloc que la persona funcionària ocupa de manera definitiva o el que tingui reservat de manera definitiva per algun dels motius que estableix la normativa vigent.

8.8 Referència dels mèrits i de les capacitats.

La data de referència per valorar els mèrits i les capacitats és la de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

—9 Comissió d'Avaluació

9.1 La Comissió d'Avaluació és l'òrgan col·legiat encarregat del desenvolupament d'aquest procés de provisió. La Comissió està integrada per les persones següents:

Titulars:

Ana Isabel Alcaine López, que actuarà com a presidenta.

Ana Codina Giró, que actuarà com a vocal.

David Gàmiz Ribelles, que actuarà com a vocal.

Guillem Gómez Masip, que actuarà com a vocal.

Beatriz Bueno Mateos, que actuarà com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Francesc Xavier Gual Riutort, com a representant de les organitzacions sindicals de conformitat amb l'article 36.4 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

José Bravo Herrera, com a representant de les organitzacions sindicals de conformitat amb l'article 36.4 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

Suplents:

Montserrat Alcaraz Casamitjana, que actuarà com a presidenta.

Delia Serra Sangüesa, que actuarà com a vocal.

César Augusto Calabrés Hernández, que actuarà com a vocal.

Maria Assumpció Sans Tura, que actuarà com a vocal.

Lorena Rubio de Andrés, que actuarà com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Josep Basets Ferrer, com a representant de les organitzacions sindicals de conformitat amb l'article 36.4 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

Maria Teresa Ferre Espuny, com a representant de les organitzacions sindicals de conformitat amb l'article 36.4 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

9.2 La Comissió d'Avaluació podrà sol·licitar a l'òrgan convocant el nomenament de persones assessores especialistes, les quals actuaran amb veu però sense vot.

 

—10 Actuacions i funcions de la Comissió d'Avaluació

10.1 Les actuacions i les funcions de la Comissió d'Avaluació s'han de subjectar al que determinen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

10.2 La Comissió d'Avaluació no tindrà en compte cap requisit, mèrit ni capacitat que no estigui inclòs a l'expedient personal de l'Administració ni al document de sol·licitud i, si s'escau, el mèrit que preveuen les bases 7.2 i 8.7.

10.3 La Comissió d'Avaluació té atribuïdes les funcions d'interpretar les bases de la convocatòria, deliberar i aprovar els criteris tècnics per a la valoració dels mèrits i capacitats, així com valorar els mèrits i capacitats acreditats i proposar la resolució de la convocatòria, entre altres, d'acord amb el que estableix l'article 41 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

10.4 La Comissió d'Avaluació podrà sol·licitar a les persones interessades els aclariments o, si s'escau, la documentació addicional que consideri necessaris per comprovar o valorar els mèrits i capacitats al·legats.

10.5 La Direcció General dels Agents Rurals ha de prestar el suport material i tècnic necessari perquè actuï la Comissió d'Avaluació.

10.6 Les actuacions de la Comissió d'Avaluació que requereixin notificació a les persones participants es faran públiques a través del tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (https://tauler.seu.cat).

Aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin i els continguts informatius a què fan referència aquestes bases, es poden consultar a la pàgina web de la convocatòria i a la intranet del Cos d'Agents Rurals, a l'apartat de Personal/Convocatòries/processos en curs/concurs de mèrits i capacitats

En cas que la Comissió d'Avaluació faci una acció sobre una comunicació, renúncia o al·legació, la persona participant rebrà un avís a l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

—11 Desenvolupament del concurs i adjudicació dels llocs de treball

11.1 Una vegada transcorreguts els terminis previstos per presentar les sol·licituds i les renúncies a la participació, la Comissió d'Avaluació publicarà la proposta provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, de la forma establerta a la base 10.6.

Les persones interessades disposen de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'exposició pública d'aquesta proposta, per formular les observacions o reclamacions que considerin pertinents davant la Comissió d'Avaluació, mitjançant l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat.

11.2 Un cop revisades les al·legacions presentades en relació amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la Comissió d'Avaluació publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, de la forma establerta a la base 10.6.

11.3 Una vegada duta a terme la valoració dels mèrits i les capacitats, la proposta provisional d'adjudicació de llocs recaurà en la persona concursant que obtingui la millor puntuació en la suma dels mèrits i les capacitats que especifica la base 8, segons l'ordre de preferència que hagi manifestat en el document de la relació de llocs de treball objecte de concurs als quals opten per ordre de preferència (pestanya 1), d'acord amb la base 1. En el cas d'empat en el conjunt del concurs, es resoldrà de conformitat amb l'article 28 del Decret 123/1997, de 13 maig.

La Comissió d'Avaluació publicarà la proposta provisional d'adjudicació de llocs, de la forma establerta a la base 10.6. Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'exposició pública, per formular les observacions o reclamacions que considerin oportunes davant la Comissió d'Avaluació, mitjançant l'opció “Aportar documentació” de l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat.

Un cop aprovada la proposta provisional d'adjudicació de llocs, no s'acceptarà cap renúncia a la participació ni a la destinació, llevat, en aquest darrer cas, dels supòsits que s'especifiquen a l'article 73 del Decret 123/1997, de 13 de maig, degudament justificats.

11.4 Una vegada transcorreguts els terminis que s'estableixen per a cada cas en els apartats anteriors, la Comissió d'Avaluació publicarà la proposta definitiva d'adjudicació de llocs de la forma establerta a la base 10.6 i l'elevarà a l'òrgan convocant per tal que l'aprovi, si escau.

11.5 Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució de l'òrgan convocant i es publicarà al DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació a les persones interessades, d'acord amb l'article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.6 Les persones concursants que no obtinguin una destinació mitjançant aquest concurs romandran al lloc que ocupen amb destinació definitiva o en la situació que correspongui d'acord amb la normativa vigent.

 

—12 Règim d'impugnacions

12.1 Contra les resolucions definitives que hagi dictat l'òrgan convocant, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que es publiquin al DOGC, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

12.2 Contra els actes definitius o de tràmit de la Comissió d'Avaluació, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'exposició pública, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

—13 Renúncies a les destinacions adjudicades

13.1 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, per haver passat a una situació diferent de la de servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

13.2 La sol·licitud de renúncia a la destinació s'haurà de formular telemàticament i amb indicació del motiu, davant l'òrgan convocant, i caldrà que es presenti en el moment en què es doni la causa que la motiva i, en tot cas, abans que finalitzin els terminis de cessament i presa de possessió.

13.3 En el cas que es renunciï a la destinació adjudicada, la Comissió d'Avaluació podrà proposar una nova persona candidata per ocupar la plaça, sempre que la següent per ordre de qualificació reuneixi els requisits exigits a les bases.

 

—14 Incompatibilitats

14.1 En el moment de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball adjudicat o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitat que preveu la normativa.

14.2 Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els deu dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

—15 Jornada i horari

Quant a la jornada i l'horari, al personal destinat mitjançant aquest concurs li és aplicable el que estableix la normativa corresponent.

 

—16 Formalització del cessament i de la presa de possessió

16.1 La resolució de destinació, publicada al DOGC, comporta el cessament en el lloc anterior o corresponent.

16.2 Als efectes de facilitar i coordinar la gestió de l'estructura territorial i permetre la cobertura completa dels serveis públics, el cessament i la presa de possessió de les persones funcionàries de carrera destinades mitjançant aquest concurs s'han de dur a terme de la manera següent:

16.2.1 Les persones funcionàries han de cessar en el lloc de treball que ocupen o en el que tinguin reservat de manera definitiva el primer dia hàbil següent a la publicació de la resolució del concurs al DOGC.

16.2.2 La presa de possessió en la nova destinació s'ha de dur a terme l'endemà del cessament, llevat que acreditin documentalment, davant del Servei de Gestió de Personal de la Direcció General dels Agents Rurals, un canvi de localitat de residència, cas en què s'ha de dur a terme en el termini de 15 dies hàbils.

16.2.3 Quan la resolució del concurs comporti el reingrés al servei actiu en la categoria objecte del concurs, la presa de possessió s'ha de fer en els mateixos terminis que estableix la base 16.2.2.

16.2.4 Tant els terminis de presa de possessió com els de cessament es poden prorrogar en els casos que preveuen els articles 75.1 i 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

16.3 A l'efecte del còmput de terminis, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transport urbà col·lectiu comuns.

16.4 Les diligències de cessament i presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball s'hauran de comunicar al Registre general de personal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització, mitjançant els sistemes informàtics i documentals establerts.

 

 

Annex 2

Informació comuna a tots els llocs

 

Nom del lloc: agent.

Grup/subgrup: C/C1.

Unitat directiva: Direcció General dels Agents Rurals.

Horari: especial.

Jornada: especial.

Abreviatures:

NO= número d'ordre; CAB=codi àrea bàsica; AB=àrea bàsica; N=nombre de places vacants; G=grup; NV=nivell; CE=complement específic anual.

 

NO

CAB

AB

Localitat

N

G

NV

CE

1

ALC

Alt Camp

Valls

3

C

14

19.921,32 €

2

ALE

Alt Empordà

Figueres

1

C

14

19.921,32 €

3

ALPG

Alt Penedès

Vilanova i la Geltrú

3

C

14

19.921,32 €

4

ALPG2

Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

3

C

14

19.921,32 €

5

ALU

Alt Urgell

La Seu d'Urgell

3

C

14

19.921,32 €

6

ALR

Alta Ribagorça

El Pont de Suert

4

C

14

19.921,32 €

7

ANO

Anoia

Igualada

6

C

14

19.921,32 €

8

BAG

Bages-Moianès

Manresa

2

C

14

19.921,32 €

9

BAC

Baix Camp

Reus

6

C

14

19.921,32 €

10

BAEB

Baix Ebre

Tortosa

0

C

14

19.921,32 €

11

BAEM

Baix Empordà

La Bisbal d'Empordà

3

C

14

19.921,32 €

12

BALL

Baix Llobregat

Sant Boi de Llobregat

6

C

14

19.921,32 €

13

BAPE

Baix Penedès

El Vendrell

3

C

14

19.921,32 €

14

BARC

Barcelonès

Barcelona

3

C

14

19.921,32 €

15

BERG

Berguedà

Berga

3

C

14

19.921,32 €

16

CER

Cerdanya

Bellver de Cerdanya

3

C

14

19.921,32 €

17

CONC

Conca de Barberà

Montblanc

3

C

14

19.921,32 €

18

GARG

Garrigues

Les Borges Blanques

4

C

14

19.921,32 €

19

GARR

Garrotxa

Olot

3

C

14

19.921,32 €

20

GIRP

Gironès-Pla de l'Estany

Girona

2

C

14

19.921,32 €

21

GIRP2

Gironès-Pla de l'Estany

Banyoles

1

C

14

19.921,32 €

22

MAR

Maresme

Vilassar de Mar

3

C

14

19.921,32 €

23

MON

Montsià

Amposta

1

C

14

19.921,32 €

24

NOG

Noguera

Balaguer

5

C

14

19.921,32 €

25

OSO

Osona-Lluçanès

Vic

4

C

14

19.921,32 €

26

PALJ

Pallars Jussà

Tremp

3

C

14

19.921,32 €

27

PALS

Pallars Sobirà

Sort

4

C

14

19.921,32 €

28

PRI

Priorat

Falset

4

C

14

19.921,32 €

29

RIBE

Ribera d'Ebre

Móra d'Ebre

5

C

14

19.921,32 €

30

RIP

Ripollès

Ripoll

3

C

14

19.921,32 €

31

SEG

Segarra

Cervera

1

C

14

19.921,32 €

32

SEGR

Segrià-Pla d'Urgell

Lleida

7

C

14

19.921,32 €

33

SEL

Selva

Santa Coloma de Farners

3

C

14

19.921,32 €

34

SOL

Solsonès

Solsona

0

C

14

19.921,32 €

35

TARR

Tarragonès

Tarragona

0

C

14

19.921,32 €

36

TERRA

Terra Alta

Gandesa

3

C

14

19.921,32 €

37

URG

Urgell

Tàrrega

2

C

14

19.921,32 €

38

VAOC

Vallès Occidental

Santa Perpètua de Mogoda

7

C

14

19.921,32 €

39

VAOR

Vallès Oriental

Granollers

7

C

14

19.921,32 €

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.