Ayuntamiento de Deltebre. EDICTO por el que se hace pública la aprobación de las bases para la provisión de tres plazas de agentes interinos de la Policía Local por concurso oposición vacantes en la plantilla orgánica.

EDICTE pel qual es fa pública l'aprovació de les bases per a la provisió de tres places d'agents interins de la Policia Local per concurs oposició vacants a la plantilla orgànica. 

La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 5 de març de 2024 aprovà les bases per a la provisió de tres places d'agents interins de la Policia Local per concurs oposició vacants a la plantilla orgànica aprovada pel ple d'aquest Ajuntament en la seva sessió de data 2 de novembre de 2023.

Aquestes bases s'exposen al públic a efectes de la presentació d'instàncies, durant el termini de vint dies hàbils, a partir de la publicació de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ DE TRES PLACES D'AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL DE DELTEBRE 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2024 s'han aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places d'agent interí de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició, ja que es donen els requisits previstos en l'article 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

En compliment del que estableix l'article 36 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades.

 

BASES

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la convocatòria és la regulació del procés selectiu procés selectiu per seleccionar tres places d'agent interí de la Policia Local per un període de tres mesos, que es concreten en l'afluència de visitants durant l'època turística, d'acord amb el supòsit previst en l'article 31.2.d) del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin per als agents interins d'estiu, d'acord amb la relació de llocs de treball publicada en el BOPT número CVE 2023-10728 de data 7 de desembre de 2023.

Les funcions a desenvolupar són les previstes en el tercer punt de la disposició addicional quarta de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

 

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per poder prendre part en aquest procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits, que s'hauran de complir, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima establerta per a la jubilació forçosa.

c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

e) Tenir una alçada mínima d'1,55 per les dones i d'1,60 pels homes.

f) Estar en possessió del títol Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.

i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, les disposicions que la despleguin i el Reglament de la Policia Local de l'Ajuntament de Deltebre.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds a excepció del permís A2 que s'haurà de presentar abans de la finalització del curs de formació que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

TERCERA.- SOL·LICITUDS

3.1 Termini de presentació de sol·licituds

Les presents bases, una vegada aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Deltebre, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb l'article 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i a la pàgina web municipal.

La sol·licitud s'adreçarà a l'alcalde president de l'Ajuntament de Deltebre i es presentarà d'alguna de les formes especificades a l'apartat 3.2 d'aquestes bases, durant el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3.2 Forma de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar:

- Telemàticament:

A través de la web municipal de Deltebre anant a Tràmits i Serveis clicant a Tràmits amb l'Ajuntament  i adjuntant la documentació especificada a l'apartat 3.3 d'aquestes bases, tenint en compte que per fer tràmits telemàtics cal disposar d'un certificat digital.

- Presencialment:

a) Al Registre General d'entrada del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Deltebre, situat a la Plaça 20 de maig, s/n, de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.

b) A qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:

- Als registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015 (l'administració general de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'administració local i el sector públic institucional).

- A les oficines de correus

- A les representacions diplomàtiques

- A les oficines d'assistència en matèria de registres. 

3.3 Documentació que s'ha de presentar per formar part del procés selectiu.

Les persones que desitgin participar en el procés selectiu, hauran de presentar la sol.licitud que es trobarà a la web municipal, durant el termini de la seva presentació per formar part del procés selectiu, datada i signada per l'aspirant, on hauran d'especificar que sol·liciten ser admesos en el procés selectiu per a la provisió de 3 places d'agent interí d'estiu de la Policia Local de Deltebre, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu, i d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent, i que es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 25 euros, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Com a norma general, els mèrits insuficientment justificats no seran valorats ni tampoc els que no s'hagin al·legat o presentat degudament compulsats, juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en els proves selectives o durant el període de presentació de les sol·licituds.

Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

1. Manifesten tenir vigents els permisos de conduir exigits.

2. Donen el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa vigent, així com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

3. Manifesten que no tenen antecedents al Registre Central de Penats i Rebels.

El President de la Corporació, d'ofici o a proposta del President del Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

 

QUARTA.- LLISTA D'ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos. En l'esmentada resolució que es publicarà al BOPT s'han d'indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades d'aspirants admesos i exclosos, els aspirants que estiguin exempts de realitzar la prova d'acreditació del nivell de català exigit en aquesta convocatòria, la composició del tribunal qualificador, i s'ha de determinar el lloc, la data i l'hora de començament dels exercicis.

L'esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

 

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de conformitat amb el que disposa el Decret 233/2002, de 25 de setembre, amb el qual s'aprova el Reglament d'accès, promoció i mobilitat de les policies locals, estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per l'Institut de Seguretat Pública i una altra per la Direcció General d'Administració de Seguretat.

En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.

El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mínim 15 dies abans de les proves.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l'Alcaldia.

També podrà convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient. I exigir a les persones participants la seva identificació en qualsevol moment del procés selectiu.

Si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en inexactituds o falsedats, proposarà a l'Alcaldia l'exclusió de la persona participant de la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement de les autoritats competents a l'efecte pertinent.

El Tribunal podrà esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials, de fet i aritmètics.

El Tribunal exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants que durant el transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe orientades a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

De cada Sessió s'estendrà Acta, signada pel secretari, que n'ha de donar fer, amb el vistiplau del president.

En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s'adequarà a les normes contingudes al Cap. II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

 

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a mínim, amb 15 dies d'antelació.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament com a mínim amb 15 dies d'antelació.

Les persones participants, per realitzar les diferents proves d'aquest procés selectiu, s'hauran d'identificar mitjançant la presentació del DNI, del passaport o del permís de conduir, originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot moment. La manca de presentació d'aquesta documentació comportarà l'exclusió automàtica de la persona participant del procés selectiu.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Tanmateix, en el cas que el dia i l'hora de realització de les proves del procés selectiu alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per embaràs de risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova o les proves al recinte hospitalari on es trobi, dins el límit territorial de la comarca, sempre que sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en què ho facin la resta de persones aspirants convocades.

Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les persones aspirants que prevegin trobar-se el dia o dies de realització de les dites proves en la situació esmentada al paràgraf anterior, hauran d'informar del seu estat el Tribunal mitjançant un correu electrònic enviat a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. indicant a l'assumpte: “Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com la data i l'hospital previst per al part.

El termini establert per formalitzar aquesta petició és de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

 

SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent:

A) Antiguitat (puntuació màxima és de 3 punts)

A.1 Per haver exercit com agent interí de la policia local qualsevol ajuntament

per cada mes complert: 0,1 punts, fins a un màxim de 2.

A.2 Antiguitat en altres cossos policials:

per cada mes complert: 0,1 punts, fins a un màxim de 1.

B) Titulacions acadèmiques: (puntuació màxima és d'1 punt)

B.1 Diplomatura universitària o equivalent: 0,50 punts.

B.2 Llicenciatura universitària: 1 punt.

Es valorarà únicament el nivell o titulació superior i només es puntuarà una titulació.

Les titulacions acadèmiques han de ser homologades i, per tant, s'hauran d'acreditar documentalment mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de constar de forma clara i inequívoca el nom de la titulació, el centre o entitat que les ha impartit i l'any d'obtenció de la titulació. Si no consten totes aquestes dades, no seran tingudes en compte i no es valoraran.

C) Formació professional: (puntuació màxima és de 3 punts)

C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim de 2 punts:

- Per cursos de durada fins a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:

per cada un: 0,25 punts

- Per cursos de 51 a 100 hores:

per cada un: 0'4 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

per cada un: 0,5 punts.

C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim d'1 punt

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores.

Tots els cursos s'hauran d'acreditar documentalment mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit, que s'ha realitzat amb aprofitament i la durada lectiva en hores del curs al·legat. Si no consten totes aquestes dades, no seran tinguts en compte i no es valoraran.

El tribunal té la potestat de no puntuar aquells cursos o títols que consideri desfasats, consideri que no estan realitzats en centres oficials o no s'adeqüin al contingut de la plaça.

D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: (puntuació màxima és d'1 punt)

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d'1 punt.

D.1 Si s'acredita el nivell de suficiència de català (C1): 0,50 punts.

D.2 Si s'acredita el nivell superior de català (C2) o un de superior: 1 punt.

En aquest apartat només puntuarà un nivell.

E) Recompenses i distincions (puntuació màxima és d'1 punt)

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent. Fins a un màxim d'1 punt.

F) Experiència en treballs similars: (puntuació màxima és d'1 punt)

Per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada any complet ....... 0,5 punts, fins a un màxim de 1 punts.

Per tal d'avaluar l'experiència professional, els aspirants hauran de presentar una certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, el règim de dedicació, el període de temps, el grup i el subgrup ocupat i, si és possible, l'escala i subescala i les funcions desenvolupades. Així mateix, també caldrà adjuntar l'informe de la vida laboral de la Seguretat Social.

La puntuació establerta en els apartats d'experiència s'entendrà referida a jornada completa; en el cas que sigui inferior, s'aplicarà la puntuació que correspongui. Per aquest motiu, el còmput del temps treballat es valorarà d'acord amb el que consti a l'informe de vida laboral com a total del dies treballats.

Cal tenir en compte que un mes equival a 30 dies. Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes de 30 dies. Si, tot i això, finalment queden fraccions inferiors a 30 dies, aquestes no es tindran en compte.

Els nomenaments o contractes a temps parcial es computaran proporcionalment a la dedicació horària.

En cap cas es valoraran els serveis prestats com a personal eventual o en pràctiques realitzats en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts ni podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.

 

VUITENA.- EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

1r. Exercici. Aptitud física (obligatori i eliminatòri)

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes bases.

Serà obligatori portar roba i calçat esportiu per realitzar aquesta prova.

Abans de la realització d'aquesta prova, els aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans de la data de realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat o amb una vigència superior a tres mesos comportarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'Annex 3 d'aquestes bases.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

Cada subprova es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de cada aspirant s'obtindrà dividint entre cinc la suma total de punts aconseguits en cadascuna d'elles i quedaran eliminats de l'oposició els qui no assoleixin una puntuació mínima de 5 punts.

La qualificació del tercer exercici serà d'apte o no apte. Els aspirants hauran de realitzar totes i cadascuna de les cinc proves físiques que es descriuen en l'Annex 1 d'aquestes bases. Per obtenir la qualificació d'apte hauran d'aconseguir una mitjana de 5 punts com a mínim en el conjunt de les cinc proves, de tal manera però, que si en una d'elles treuen una puntuació inferior a 2 punts, no farà mitjana i seran declarats no aptes.

2n Exercici. Coneixement de la llengua catalana (obligatori i eliminatòri)

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

3r Exercici. Cultura general (obligatori i eliminatòri)

Consisteix a contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb quatre alternatives de resposta, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l'actualitat política, social, cultural i coneixements de la població de Deltebre.

4rt. Exercici. Prova teòrica (obligatori i eliminatòri)

Consisteix a contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, que seran proposades pel tribunal, relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.

5è. Exercici. Psicotècnic (obligatori i eliminatòri)

L'objectiu d'aquest exercici és establir els criteris mínims que les persones candidates han de superar per acreditar l'exercici de les funcions policials. Aquests criteris mínims s'estableixen a partir dels resultats obtinguts a les bateries de tests psicotècnics gestionats per personal psicòleg.

En aquest exercici es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015, per la qual es dona publicitat al protocol pel qual s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit. La bateria de tests a aplicar compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

-Prova aptitudinal: consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran les aptituds de la persona aspirant. El resultat de la prova aptitudinal serà d'apte o no apte. Les persones declarades no aptes restaran eliminades del procés selectiu.

La prova aptitudinal explora els següents àmbits:  raonament verbal, raonament espacial, raonament numèric i raonament abstracte.

Per a la qualificació d'apte cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts de mitjana en global (sobre 10), i que cap dels tests/escales aplicats hagi estat puntuat amb menys de 3 punts (sobre 10). En cas contrari, la persona serà declarada no apta. El barem aplicat correspon a la població de referència, que és en aquest cas persones aspirants a cossos de seguretat.

-Prova de personalitat: consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran la personalitat i l'estat psicològic de la persona aspirant, juntament amb una entrevista personal per integrar tots els elements explorats anteriorment.

Les puntuacions en aquesta prova van de 0 a 10 en totes les escales. Per considerar superada la prova s'han d'obtenir puntuacions superiors a 2 i puntuacions inferiors a 9 en cadascuna de les escales explorades, i obtenir puntuacions inferiors a 9 en les escales de control de la prova. 

La falsedat demostrada en les respostes de les proves psicotècniques comportarà l'eliminació de la persona aspirant.

Una vegada realitzats els qüestionaris, els elements que s'hi exploraran s'integraran i poden completar-se amb una entrevista personal en aquells casos en què ho decideixi el tribunal, per tal d'integrar tots els elements explorats anteriorment i determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

En cap cas l'avaluació del resultat de l'entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva als tests de personalitat i aptitudinals, els quals constitueixen un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut de l'entrevista.

A les entrevistes hi ha d'estar present, com a mínim, un membre del tribunal segons l'article 18.3 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

El resultat final de l'exercici es qualifica d'apte o no apte. Per superar-lo és necessària la qualificació d'apte tant en la prova aptitudinal i de personalitat com en l'entrevista personal.

6è Exercici. Reconeixement mèdic

Prèviament a la realització del reconeixement mèdic, el tribunal farà públic a la pàgina web municipal un llistat ordenat dels aspirants amb la qualificació final atorgada a cada un d'ells i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin a realitzar el reconeixement mèdic, que és obligatori i eliminatori.

Si algun dels cridats renuncia a fer-se el reconeixement, quedarà automàticament eliminat del procés selectiu i es procedirà a cridar el següent del llistat.

Aquest exercici consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

El reconeixement mèdic es qualificarà d'apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes quedaran exclosos del procés selectiu. Els professionals als quals s'encarregui la realització del reconeixement mèdic entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants, amb la qualificació d'apte o no apte. En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi.

Finalitzat el reconeixement mèdic, el tribunal publicarà a la pàgina web municipal les qualificacions obtingudes pels aspirants.

 

NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

1. No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places convocades.

2. Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici es qualificarà d'apte o no apte.

El segon exercici es qualificarà d'apte o no apte.

El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punt.

El quart exercici es puntuarà entre zero i 10 punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

El cinquè exercici es qualificarà d' apte o no apte.

El sisè exercici es qualificarà d'apte o no apte.

La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

3. Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el reconeixement mèdic.

Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi.

5. Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu nomenament com a agent interí. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

 

DESENA.- CURS DE FORMACIÓ A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

Els nomenats funcionaris interins hauran de realitzar el curs de formació impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Consisteix en la superació d'un curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública d'una durada de cent vint hores o de vint dies lectius. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat, o els funcionaris o funcionàries de carrera de qualsevol cos policial.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública l'alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del curs de formació serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.

 

ONZENA.- BORSA DE REPOSICIÓ

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició i la de concurs, constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o vacant a la policia local i podran ser nomenats com a agents interins. Igualment, podran ser nomenats agents interins d'acord amb el que estableix el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

L'orde de crida de la borsa de reposició serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda i en cada oportunitat que es produeixi la necessitat en un àmbit concret, es cridarà al següent aspirant de la llista confeccionada per cada àmbit.

Abans del nomenament, la persona de la borsa que accepti l'oferta haurà de sotmetre's al reconeixement mèdic i psicotècnic, descrit en aquestes bases, en un termini màxim de 15 dies. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud mèdica i psicotècnica, quedarà eliminat de la borsa de treball i s'avisarà el següent candidat.

La borsa tindrà una duració màxima de dos anys a excepció que s'inciï un nou procés selectiu durant aquest termini o que s'esgoti la mateixa.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

 

DOTZENA. INFORME D'AVALUACIÓ

Els nomenats funcionaris interins, finalitzat el període de pràctiques, seran avaluats per, com a mínim, dos comandaments del cos la Policia Local de Deltebre sota la supervisió del cap de la Policia Local, els quals presentaran un informe d'avaluació de cada agent basat en ítems conductuals predeterminats, que seran els següents:

- els coneixements del treball,

- les habilitats socials i de comunicació,

- el compliment de les ordres i la disciplina,

- la disposició personal vers el treball,

- la responsabilitat,

- l'adaptació a l'organització,

- la iniciativa,

- la confiança en si mateix,

- el judici pràctic i l'autocontrol.

 

TRETZENA. CIRCUMSTÀNCIES DEL CESSAMENT I PERÍODE DE DURADA DE L'INTERINATGE

La relació dels agents interins amb l'entitat local cessarà en les següents circumstàncies:

a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria en què s'incloguin les places ocupades pel personal interí.

b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.

c) Quan no calguin els seus serveis.

d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.

e) Per renúncia de la persona interessada.

f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

El període de durada de l'interinatge serà, en tot cas, de 3 mesos.

 

CATORZENA.- INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

 

QUINZENA.- RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

ANNEX 1

Proves físiques

 

1. Course navette

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

2. Força de braços. La persona realitzarà a terra totes les flexions que els sigui possible en 30 segons.

3. Abdominals en 1 minut

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

4. Salt vertical

Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

5. Velocitat

Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

 

Barem d'aptitud física homes

 

 

Punts

Course Navette

Flexions

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10

13

20

65

50

6"7

10

9

12

18

60

48

6"9

9

8

11

16

55

46

7"1

8

7

10

14

50

44

7"4

7

6

9

12

45

42

7"8

6

5

8.5

10

40

40

8"4

5

4

8

8

35

38

8"8

4

3

7.5

7

30

36

9"1

3

2

7

6

25

34

9"3

2

1

6.5

5

20

32

9"6

1

 

 

Barem d'aptitud física dones

 

Punts

Course Navette

Flexions

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10

10

16

55

44

7"6

10

9

9

14

50

42

8"

9

8

8

12

45

40

8"4

8

7

7

10

40

37

9"

7

6

7.5

8

35

35

9"2

6

5

6

6

30

30

9"5

5

4

5.5

5

25

28

9"7

4

3

5

4

20

24

9"8

3

2

4.5

3

15

20

9"9

2

1

4

2

10

18

10

1

 

 

Al resultat obtingut a cadascuna de les subproves, se li sumarà la puntuació que es determina a continuació, com a correcció en funció de l'edat de la persona aspirant en el moment de la realització de les proves:

-Persones menors de 30 anys 0 punts

-Persones de 30 a 40 anys 1 punt

-Persones més grans de 40 anys 2 punts

Per passar la prova física com a APTE s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en total. L'obtenció d'un zero en una prova es considerarà un NO APTE a les proves físiques.

 

 

ANNEX 2

TEMARI

 

1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques.

2. La funció policial en el marc constitucional.

3. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

4. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

5. El sistema de seguretat pública de Catalunya: Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

6. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

7. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.

8. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

9. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

10. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari aplicable.

11. La delinqüència: Realitat i causes. El paper de les administracions locals en la prevenció i el control.

12. El Codi penal: Els delictes, les faltes i les penes.

13. La jurisdicció penal: Òrgans i competències.

14. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la denúncia.

15. L'atestat policial: Estructura. Valor dels atestats policials.

16. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del detingut.

17. La detenció de menors.

18. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic.

19. Estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, actuacions policials.

20. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals.

21. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març.

22. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec.

23. Control de drogues i estupefaents: Regulació, actuacions policials.

24. Policia administrativa: Principals infraccions a les ordenances municipals, estructura de les denúncies i règim sancionador.

25. Les ordenances municipals (Normativa específica del municipi, especificar les ordenances que són d'interès pel municipi)

26. Espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i règim sancionador.

27. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.

28. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: Regulació i control.

29. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

30. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d'actuació.

31. El procediment sancionador en matèria de trànsit.

32. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació.

33. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: Especial referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars.

34. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents.

35. Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergències.

36. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i àmbits d'actuació.

37. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització.

38. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials.

39. El treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment.

40. La planificació dels serveis.

 

 

ANNEX 3

Causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica:

 

1. Aparell circulatori.

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les possibles manifestacions, independentment de la causa.

1.2 Alteracions congènites o adquirides del cor, mediastí o de grans vasos que alterin o puguin alterar en la seva evolució la normalitat funcional de l'aparell cardiocirculatori.

1.3 Trastorns de la conducció. Trastorns del ritme cardíac d'importància clínica.

1.4 Insuficiència coronària.

1.5 Pericarditis activa o residual.

1.6 Insuficiència arterial perifèrica.

1.7 Insuficiència venosa perifèrica.

1.8 Antecedents de síncope recidivant.

1.9. Portadors de marcapassos, desfibril·ladors/cardioversors implantables (DCI), pròtesis o empelts cardiovasculars.

1.10 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema.

1.11 Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica.

 

2. Aparell respiratori.

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax.

2.3 Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o FEV1/FVC inferior al 70%.

2.4 Antecedent de pneumotòrax repetitiu sense correcció quirúrgica.

 

3. Aparell genitourinari.

3.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Absència anatòmica o funcional d'un ronyó.

3.5 Litiasi crònica del tracte urinari.

 

4. Aparell digestiu.

4.1 Malformacions, lesions o alteracions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies o eventracions no tractades o reincidents.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclou les alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció.

4.7 Qualsevol alteració colorectal que dificulti o limiti la funció policial.

4.8 Pancreopaties cròniques o reincidents.

4.9 Seqüeles postquirúrgiques que puguin limitar la funció policial. Alteracions de la paret abdominal incompatibles amb l'activitat física.

4.10 Trastorns funcionals digestius incompatibles amb el servei.

 

5. Sistema hematopoètic.

5.1 Hemopaties que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

5.2 Alteracions analítiques significatives en sang.

 

6. Aparell locomotor.

6.1 Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que es puguin agreujar amb l'exercici de la funció policial (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos).

6.2 Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits de l'aparell locomotor que dificultin o impedeixin l'ús habitual del calçat, l'equipament, l'armament o la uniformitat reglamentària o que produeixin trastorns funcionals que incapacitin o limitin la marxa, la bipedestació perllongada o l'exercici físic.

6.3 Absència o pèrdua de la falange distal del primer dit del peu. Pèrdua d'un dit o metatarsià. Pèrdua de dos dits del mateix peu. Pèrdua de la integritat del primer dit del peu.

6.4 Hàl·lux valg, dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat o dificultar l'ús del calçat reglamentari, la bipedestació perllongada, la marxa o la cursa.

6.5 Amputació total de qualsevol dit de la mà. Amputació parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional sempre que no siguin a la mà dominant. La mà dominant ha de mantenir la integritat anatòmicament i funcionalment.

6.6 Reducció de rangs fisiològics de moviment articular que limitin la funció policial.

6.7 Escoliosi superior a 15º.

6.8 Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s'acompanya d'escoliosi superior a 10º (angle de COBB).

6.9 Cifosi superior a 45º. Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la magnitud, que pugui dificultar l'exercici de la funció policial o que, a criteri del tribunal mèdic, es pugui agreujar amb l'exercici de l'activitat policial.

6.10 Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna. Alteracions morfològiques en cossos vertebrals, discs intervertebrals o apòfisis articulars. Qualsevol tipus de cirurgia estabilitzadora de la columna vertebral.

6.11 Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l'eix de les extremitats inferiors (genoll var, genoll valg).

6.12 Valg o var de membres inferiors superior a 20º o amb repercussió articular.

6.13 Luxació recidivant d'espatlla.

6.14 Fibromiàlgia. Fatiga crònica.

6.15 Processos patològics en fase aguda en el moment del reconeixement mèdic o que impedeixin la correcta exploració o valoració.

6.16 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

7. Trastorns psiquiàtrics.

7.1 Trastorns del desenvolupament neurològic, trastorns per dèficit d'atenció, trastorns de l'aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.

7.2 Trastorns mentals o del comportament relacionats amb el consum de substàncies i trastorns addictius.

7.3 Trastorns de l'espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics en totes les seves expressions, inclosos els existents en els antecedents, encara que es trobin asimptomàtics.

7.4 Trastorns bipolars, depressius, d'ansietat, obsessivocompulsius, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.

7.5 Trastorns de la personalitat i del comportament. Trets de la personalitat alterats que disminueixin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.

7.6 Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns del son que, per la seva intensitat o repercussió funcional, dificultin o limitin el desenvolupament normal de les funcions policials.

7.7 Antecedent de patologia psiquiàtrica greu o que hagi requerit ingrés hospitalari i que pugui comprometre o dificultar la funció policial.

7.8. Tots aquells trastorns mentals i de la conducta que disminueixin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.

 

8. Trastorns del sistema nerviós.

8.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar.

8.2 Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

8.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

8.4 Tremolors, tics o espasmes.

 

9. Sistema endocrí.

9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

9.2 Diabetis mellitus tipus I. Qualsevol tipus de diabetis no controlada, amb evidència d'alguna complicació o que pugui dificultar el compliment de qualsevol dels requeriments propis de la funció policial, segons el criteri dels facultatius designats pel tribunal qualificador.

 

10. Ulls i visió

10.1 Refracció subjectiva que superi algun dels següents en un o en els dos ulls: miopia de 3 diòptries (-3Dp), hipermetropia de 3 diòptries (+3Dp), astigmatisme de qualsevol signe de 2 diòptries (+/-2Dp).

10.2 Agudesa visual llunyana:

AV monocular millor ull sense correcció <0.6

AV monocular millor ull amb correcció <0.8

AV monocular pitjor ull sense correcció <0.4

AV monocular pitjor ull amb correcció <0.7

AV binocular sense correcció <0.7

AV binocular amb correcció <0.8

10.3 Camp binocular: presència d'escotomes absoluts o relatius significatius en la sensibilitat retiniana en els 60 graus centrals. Camp monocular: presència d'escotomes absoluts o relatius significatius en la sensibilitat retiniana en el camp visual central (30 graus).

10.4 Estrabisme, parèsia/paràlisi de nervis oculomotors, nistagmes, endofòria superior a 8 diòptries (Dp) prismàtiques, exofòria superior a 10 diòptries (Dp) prismàtiques o hiperfòria superior a 1 diòptria (Dp) prismàtica.

10.5 Defecte pupil·lar aferent (relatiu o absolut).

10.6 Ptosi, lagoftàlmia, ectropi, entropi, epífora.

10.7 Orbitopatia per hipertiroïdisme, proptosis o exoftàlmies de qualsevol causa.

10.8 Conjuntivitis crònica.

10.9 Queratitis, herpes corneal, leucomes, estafilomes, distròfies, èctasis, queratocon o ull sec sever.

10.10 Luxació, subluxació o ectòpies del cristal·lí. Cataracta o opacitats que afectin l'agudesa visual. Afàquies o pseudoafàquies.

10.11 Patologia vitriretiniana degenerativa, inflamatòria, tumoral o traumàtica de la retina/vitri que produeixi un trastorn funcional.

10.12 Neuritis òptica, edema papil·la, neuropatia isquèmica, glaucoma o atrofia òptica.

10.13 Discromatòpsia. Es considerarà causa d'exclusió quan el test de Farnswoth D15 mostri una o més alteracions en la prova de separació de grisos o dos o més creuaments majors en els cercles cromàtics.

10.14 Trasplantament corneal d'espessor total, queratotomia radial, anells intraestromals, lents intraoculars en càmera anterior o lents Collamer implantables (ICL entre l'iris i el cristal·lí).

10.15 Qualsevol cirurgia de glaucoma.

10.16 Qualsevol cirurgia de retina.

10.17 Cirurgia de cristal·lí amb implant de lent intraocular o sense.

10.18 Cirurgia per a la correcció de traumatisme ocular perforant.

 

11. Otorrinolaringologia

11.1 Malformacions o alteracions dels òrgans que intervenen en la fonació o audició (llavis, paladar, boca, faringe, laringe, oïda interna, mitjana o externa, cordes vocals, sistema nerviós i altres) que puguin comprometre la funció respiratòria, fonatòria o auditiva.

11.2 Manifestacions vertiginoses de qualsevol etiologia.

11.3 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes.

11.4 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 500 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes.

11.5 Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva de qualsevol etiologia. Paròsmia.

11.6 Alteracions anatòmiques i fisiològiques que suposin una síndrome d'apnea obstructiva del son (SAOS o SAHS).

11.7 Quequesa que dificulti la funció policial.

 

12. Pell, fàneres i glàndules exocrines.

12.1 Malformacions, tumoracions, lesions de la pell. Lesions de les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

12.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin ser incompatibles amb l'ús de l'uniforme, l'equip reglamentari o que puguin comprometre la funció policial.

12.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que puguin comprometre la funció policial. Hiperhidrosi.

12.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes. Psoriasi que per la seva extensió o per la seva afectació sistèmica pugui comportar, previsiblement, limitacions en el desenvolupament de la funció policial o que dificultin l'ús de l'equip reglamentari.

12.5 Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

13. Sang i òrgans hematopoètics.

13.1 Anèmia. Leucopènia. Trombocitopènia.

13.2 Síndromes mieloproliferatius. Mielodisplàsies. Limfoma, Mieloma.

13.3 Hemoglobinopaties amb repercussió funcional o importància diagnòstica.

13.4 Immunodeficiències. Malalties autoimmunes que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.

 

14. Altres

14.1 Processos neoplàsics.

14.2 Malalties infeccioses o parasitàries que originin trastorns funcionals, exigeixin un tractament continuat o que, pel seu risc de contagi, siguin incompatibles amb el desenvolupament de les tasques policials.

14.3 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

14.4 Diàtesi al·lèrgica.

14.5 Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

14.6 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d'abús.

14.7 Qualsevol altre procés patològic que es detecti.

 

Deltebre, 6 de març de 2024

 

David Torres Fabra

Secretari accidental

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.