Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona. ANUNCIO relativo a la modificación de la oferta pública de empleo del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, ejercicio 2023. 5 de administrativo/a, 1 plaza de auxiliar administrativo

ANUNCI relatiu a la modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, exercici de 2023. 

La Presidenta de l'IMSST en resolució de data 22 de desembre de 2023, ha aprovat el següent: 

“FETS

La presidenta de l'IMSST, per Decret de 27 de març de 2023, va aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, corresponent a l'exercici de 2023.

La tinenta d'alcalde, coordinadora de l'Àrea d'Hisenda, Serveis interns i Tecnologia, per Decret de 30 de novembre de 2023, amb rectificació d'errors materials de 20 de desembre de 2023, ha aprovat un Pla plurianual de reducció de la temporalitat, amb la finalitat que la temporalitat en l'ocupació pública no superi el 8% de les places de naturalesa estructural, en cadascun dels àmbits gestionats per l'àrea de Recursos Humans, i l'objectiu de tramitar dins de termini tots els processos selectius necessaris per aquesta finalitat.

La tinenta d'alcalde, coordinadora de l'Àrea d'Hisenda, Serveis interns i Tecnologia, per Decret de 30 de novembre de 2023, amb rectificació d'errors materials de 20 de desembre de 2023, ha autoritzat, amb caràcter extraordinari, una taxa específica per a la reducció de la temporalitat, d'acord amb el Pla plurianual de reducció de la temporalitat:

1.- Taxa específica de l'escala d'administració general de l'Ajuntament de 48 places.

2.- Taxa específica del personal de comeses especials de l'Ajuntament de 28 places.

3.- Taxa específica de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 12 places.

4.- Taxa específica del Patronat Municipal de Turisme de 2 places.

 

Reserva per a persones amb discapacitat

Per donar compliment a l'art.59 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, s'ha de comptar en relació a les places que s'ofereixen: 42 inicials + 90 taxa específica = 132 places. El 7% de 132 és 9,24 o sigui un mínim de 10 places reservades per a persones amb discapacitat. El 2% de 132 és 2,64 o sigui un mínim de tres d'aquestes 10 places ha de ser reservada per a persones que acreditin discapacitat intel.lectual.

Tenint en compte la viabilitat d'adaptació dels llocs de treball, es considera convenient reservar:

1 plaça d'administratiu/iva d'administració general de l'IMSST, a persones amb discapacitat.

5 places d'auxiliar d'administració general, a persones amb discapacitat.

1 plaça de subaltern/a d'administració general, a persones amb discapacitat.

3 places de subaltern/a d'administració general, a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

FONAMENTS DE DRET

L'article 60.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 24/1990, de 30 de juliol, disposa que l'oferta pública d'ocupació aprovada per a un exercici econòmic pot ser modificada durant la vigència d'aquest.

L'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa el següent:

“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.”

 

COMPETÈNCIA

És competent per a l'adopció d'aquesta Resolució la presidenta de l'IMSST, en virtut del nomenament efectuat pel consell plenari el 26 de juny de 2023.

 

RESOLUCIÓ

 

PRIMER.- Modificar l'oferta pública d'ocupació de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona corresponent a l'exercici de 2023, incorporant-hi les places contemplades a la taxa específica per a la reducció de la temporalitat, d'acord amb el Pla plurianual de reducció de la temporalitat:

Taxa específica de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 12 places:

1 plaça 203 de tècnic/a mitjà/ana de gestió local, A2

5 places 191, 192, 193, 194 i 195 d'administratiu/iva d'administració general, C1

2 places 92 i 93 de psicòleg/loga, A1

2 places 134 i 201 de treballador/a social, A2

1 plaça 184 d'educador/a social, A2

1 plaça 167 d'auxiliar recepcionista, C2

 

SEGON.- L'oferta pública d'ocupació de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona corresponent a l'exercici de 2023 queda de la següent manera:

 

 

ANNEX 1: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A2

Escala d'administració general, subescala de gestió

2

Tècnic/a mitjà/ana de gestió local; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

4

administratiu/iva d'administració general; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

1

administratiu/iva d'administració general; concurs oposició lliure reservat a persones amb discapacitat

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

2

psicòleg/loga; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

2

treballador/a social; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

educador/a social; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

auxiliar recepcionista; concurs oposició lliure

 

TOTAL

14

 

 

 

ANNEX 2: PERSONAL LABORAL FIX

 

Subgrup

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A2

1

educador/a social; concurs oposició lliure

A2

1

treballador/a social; concurs oposició lliure

 

2

 

 

 

TERCER.- Publicar la resolució de modificació d'aquesta oferta pública d'ocupació a la seu electrònica municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i traslladar una comunicació a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern, a efectes del seu coneixement.”

 

RECURSOS

La transcrita resolució no es definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar recurs d'alçada davant l'alcalde en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons allò que disposen l'article 33.2.d) dels Estatuts de l'IMSST i els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Tarragona, 8 de gener de 2024

 

El secretari delegat

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.