Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. ANUNCIO sobre aprobación de las bases y convocatoria pública del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de agentes interinos de la Policía Local.

ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòria pública del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local. 

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dona coneixement del Decret d'Alcaldia número 2024-0684, de 21 de febrer de 2024, per la qual s'aproven les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de treball Agents interins Policia Local, escala d'administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 mitjançant concurs-oposició, per a cobrir les necessitats temporals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, les quals es transcriuen seguidament en aquest anunci: 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, DEL COS D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, GRUP C, SUBGRUP C1, PEL SISTEMA SELECTIU DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR NECESSITATS TEMPORALS D'AQUEST COS FUNCIONARIAL A L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la constitució d'una borsa de treball, com a funcionaris/àries interins/ines del cos d'Agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C, subgrup C1, mitjançant el sistema de concurs - oposició lliure, per cobrir necessitats temporals actuals i futures, urgents i sobrevingudes, així com possibles vacants temporals i substitucions que es puguin produir:

- L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris/àries de carrera, per un màxim de tres anys, en els termes previstos a l'apartat 4.

- La substitució transitòria dels/de les seus/ves titulars, durant el temps estrictament necessari.

- L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a 12 mesos més per les lleis de la funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.

- L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

- Durant l'època turística, per atendre l'augmentada afluència de visitants, es podran realitzar nomenaments per període màxim de sis mesos (disposició addicional quarta de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals).

Característiques del lloc de treball:

- Règim jurídic: Funcionari/ària interí/ina

- Jornada: completa.

- Escala: Administració especial.

- Subescala: Serveis especials.

- Classe: Policia Local.

- Grup de classificació: C1

- Nivell de destí: 22.

- Complement específic: 19.185,88 euros (bruts anuals).

Les funcions a desenvolupar són les que assignen a les policies locals les lletres a), b), d), f), g), h), i), j) i k) de l'article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, llevat de la protecció de les autoritats i de l'ordenació i la senyalització del trànsit, de conformitat amb el previst a l'article 34 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

La borsa de treball tindrà una durada màxima de dos anys a comptar des de la seva constitució, d'acord amb l'article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, sens perjudici de que es pugui prorrogar, si les necessitats del Servei de la Policia Local així ho requereixen.

 

2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys i no excedir, si s'escau, l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, de tècnic/a o un altre d'equivalent o superior. En tots els casos que es presenti un títol equivalent a l'exigit, els aspirants hauran d'adjuntar un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, o estar en condicions d'obtenir-la, és a dir, estar en possessió del document acreditatiu d'haver abonat la taxa per a l'expedició del títol corresponent en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

d) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de la policia local.

e) Llengua catalana: posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o certificat equivalent o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Als efectes d'aquesta exempció les persones aspirants hauran de presentar un dels documents següents:

- Certificat de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de la Secretaria de Política lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats equivalents que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior requerit en aquesta convocatòria, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic.

f) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

h) Tenir una alçada mínima d'1,60 per les dones i d'1,65 pels homes, la qual serà comprovada mitjançant les proves mèdiques.

i) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.

La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins al darrer dia del Curs d'agent interí/na de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. La no presentació d'aquest permís comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

j) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació d'ocupació amb l'Ajuntament.

k) Haver satisfet la taxa de participació. Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent, d'acord amb allò previst a la base 3, llevat dels supòsits d'exempció.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, llevat dels requisits especificats a l'apartat i). En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionari/ària interí/interina i mentre duri el nomenament.

 

3. TAXA DE PARTICIPACIÓ

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 10 euros, segons estableix l'article 7 de l'Ordenança fiscal número 7 aprovada pel Ple del 2 de novembre del 2020 i publicada al BOPT núm. 2020-10194, de data 31 de desembre del 2020.

El pagament de l'import de la taxa es pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte IBAN ES40 2100 0787 11 0200015193 o a les oficines de Registre general mitjançant targeta de dèbit o crèdit.

És convenient presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu, no obstant, l'òrgan competent pot comprovar d'ofici que cada aspirant hagi abonat la taxa en el termini de presentació de sol·licituds.

Resten exemptes del pagament de la taxa les persones en situació legal d'atur, les que són beneficiàries del subsidi de renda garantia de ciutadania i/o les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent documentació:

- Certificat de la situació legal d'atur.

- Certificat del subsidi de renda garantia de ciutadania.

- Documentació acreditativa del grau de discapacitat

La causa de l'exempció s'haurà de mantenir fins al dia que finalitzi el període d'inscripcions del present procés selectiu.

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per una de les següents vies:

 

1. Telemàticament:

· A la seu electrònica de l'Ajuntament, sent aquest mitjà la forma preferent de presentació:

Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

 

2. Presencialment:

Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

 

3. Per qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. Es pot obtenir a la pàgina web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

Per ser admès a les proves selectives les persones aspirants han de manifestar a la sol·licitud que són certes les dades que s'hi indiquen i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de la manifestació esmentada serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants l'error en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi que es produeixi.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

a) Document nacional d'identitat, o passaport, en vigor.

b) Titulació exigida a la convocatòria.

c) Documentació acreditativa del nivell exigit (o superior) de llengua catalana.

d) Certificat d'antecedents penals.

e) Permisos de conduir de les classes A2 i B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas, caldrà indicar de forma expressa de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar. Es podrà donar el consentiment exprés per a que la Corporació consulti les dades sobre el compliment dels requisits bàsics per a presentar-se a la convocatòria que estiguin disponibles en les aplicacions d'interoperabilitat.

La resta de documentació es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini per lliurar la sol·licitud és de vint (20) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT o al DOGC, prenent com a referència la darrera d'aquestes publicacions.

 

 

6. PUBLICITAT

 

Es publicarà el corresponent anunci pel qual es dona publicitat a la convocatòria i les bases que regeixen aquest procés selectiu al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), així com al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web:

http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant-se un termini de 10 dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp tenen tots els efectes de notificació als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal de selecció del procés selectiu és un òrgan col·legiat i estarà constituït per un nombre senar de membres, i el mateix nombre de suplents, designats per la Corporació i format per un/a president/a i vocals, ajustant-se la composició a les normes següents:

- President: Integrat per un funcionari de carrera del cos de Policia Local de la mateixa Corporació i suplent.

- Secretari: Integrat per un funcionari de carrera del cos de Policia Local de la mateixa Corporació i suplent.

- Vocals (3):

- Integrat per un funcionari de carrera i suplent especialista en la matèria.

- Integrat per un funcionari de carrera a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

- Integrat per funcionari de carrera a proposta de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals.

A més, amb la seva designació, hauran de quedar garantits els principis d'imparcialitat i professionalitat establerts a l'art. 55 del TREBEP, Text refós de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El Tribunal qualificador comptarà amb l'assessorament d'una o vàries persones tècniques especialitzades:

a. En educació física per tal d'assessorar a l'òrgan de selecció en l'execució i valoració de les proves d'aptitud física.

b. En proves psicotècniques per realitzar i valorar la prova psicotècnica i l'entrevista.

c. En llengua catalana, persones tècniques especialitzades en normalització lingüística

d. En qualsevol de les altres proves, actuant amb veu però sense vot per debatre les qüestions relatives a les matèries de la seva competència.

 

8. LLISTA D'ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ AL PROCÉS SELECTIU

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà al tauler d'edictes electrònic i al web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en el termini màxim d'un mes, l'anunci pel qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses.

Es concedirà a les persones interessades un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per tal que puguin formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin fet constar en el llistat provisional.

Finalitzat el termini per presentar les reclamacions corresponents, es dictarà una nova resolució en la que es resoldran les reclamacions i es fixarà el dia, l'hora i el lloc de l'inici de les proves que s'hagin de realitzar. També s'exposarà el corresponent anunci al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web de l'Ajuntament.

 

9. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procediment de selecció constarà de les proves que tot seguit es relacionen, i que poden incloure un o més exercicis (fase d'oposició), i d'una valoració de mèrits (fase de concurs), així com la superació del període de pràctiques. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar les proves de la fase d'oposició.

Les persones aspirants es presentaran a totes les proves acreditant la seva personalitat a través del seu DNI original i/o passaport.

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es publicarà junt amb la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per l'òrgan de selecció i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà si així ho creu necessari per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquelles proves que no puguin fer-se conjuntament vindrà determinat pel número de DNI de menor a major.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament exclosos del procés selectiu, excepte els casos de força major degudament acreditat si estimats per l'òrgan selectiu.

Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants s'exposaran al tauler electrònic de l'Ajuntament i al web municipal.

La puntuació final de les persones aspirants serà el resultat de sumar els punts de les proves i dels mèrits, havent superat la prova de català, cas de no haver-se acreditat. En cas d'empat, l'ordre s'establirà en primer lloc atenent a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la prova teòrico-pràctica; en segon lloc, si persistís l'empat, atenent a la persona que hagi obtingut major puntuació en les proves físiques.

Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat/da, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

En el cas que en el moment de la realització de cadascuna de les proves, exceptuant les proves d'aptitud física, alguna de les dones aspirants es trobi en les següents situacions:

1. hospitalitzada per embaràs de risc.

2. hospitalitzada per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest.

3. sigui mare lactant i consideri que durant la realització d'alguna de les proves li coincidirà amb la lactància del seu nadó.

L'òrgan de selecció possibilitarà la realització de la prova/es a l'aspirant que ho sol·liciti, sempre i quan sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta d'aspirants.

El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

Les aspirants que per embaràs, degudament acreditat, no puguin realitzar les proves físiques establertes a la convocatòria, podran realitzar la resta de proves de la fase d'oposició. En cas que les superin, la realització del curs selectiu a d'Institut de Seguretat Publica de Catalunya quedarà condicionada a la superació d'aquesta prova.

 

10. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

10.1 Fase d'oposició (màxim 25 punts).

Aquesta fase consistirà en els exercicis obligatoris i eliminatoris que s'especifiquen a continuació:

 

- Primer exercici. Prova coneixement de llengua catalana (apte/no apte):

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell B2. La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.

Queden exempts de realitzar-la els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o certificat equivalent o superior.

 

- Segon exercici: Prova de cultura general (màx. 10 punts):

Consisteix en contestar, en un màxim de quaranta minuts, un qüestionari de 30 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona i relatives a coneixements sobre l'actualitat política, social, cultural i del municipi de Mont-roig del Camp i un altre 50% relatives als temes que figuren a l'Annex 1.

La valoració es realitzarà segons el següent barem:

- 1 punt per cada resposta correcta,

- 0 punts per cada resposta incorrecta,

- 0 punts per cada resposta no contestada o nul·la (que consti més d'1 resposta).

La puntuació final s'obtindrà de dividir els punts obtinguts entre 3. Així per a superar aquesta prova s'ha d'assolir una puntuació mínima de 5 punts, i la puntuació màxima serà de 10 punts. Quedaran eliminats els aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

 

- Tercer exercici: Proves d'Aptitud física (màx. 10 punts):

Aquestes proves tenen per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'Annex 2 d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

Es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. La puntuació final de l'exercici serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les 5 subproves. S'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts o més en cadascuna de les subproves.

 

- Cinquè exercici: Tests psicotècnics (apte/no apte)

Les persones aspirants que hagin superat les proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les proves puntuables. El número de tall per poder passar a la següent fase de l'oposició es fixa en la nota número 20. En cas d'empat de puntuació a la posició 20, podran realitzar l'exercici psicotècnic totes aquelles persones empatades amb aquesta puntuació.

La prova psicotècnica consisteix en valorar l'adequació de les aptituds, la personalitat i el desenvolupament competencial de les persones aspirants al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials en la categoria de la/es plaça/ces convocada/es.

La prova psicotècnica consta de dues parts:

a) Prova aptitudinal (apte/a o no apte/a): consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran les aptituds de la persona aspirant. El resultat de la prova aptitudinal serà d'apte/a o no apte/a. Les persones declarades no aptes restaran eliminades del procés selectiu.

La prova aptitudinal explora els següents àmbits:

- Raonament verbal.

- Raonament espacial.

- Raonament numèric.

- Raonament abstracte.

b) Prova de personalitat i competències (apte/a o no apte/a): consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran la personalitat i l'estat psicològic de la persona aspirant i en una entrevista per competències professionals, per tal d'integrar tots els elements explorats anteriorment. El resultat de la prova aptitudinal serà d'apte/a o no apte/a. Les persones declarades no aptes restaran eliminades del procés selectiu.

També es realitzarà una entrevista personal per tal d'aprofundir i d'integrar tots els elements i competències anteriorment explorats. A les entrevistes hi ha d'estar present, com a mínim, un membre del tribunal. A les entrevistes serà present, com a mínim, un membre del tribunal.

La falsedat demostrada en les respostes de la prova psicotècnica comportarà l'eliminació de l'aspirant. Les proves aplicades han de complir els requisits de validesa i fiabilitat i han d'estar baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

En aquesta prova es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015, de 2 d'octubre, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya.

Es qualificarà d'Apte o No apte. Es aspirants No aptes, quedaran exclosos del procés selectius.

 

- Sisè exercici: Entrevista personal

L'entrevista personal es mantindrà amb els 20 primers aspirants que hagin superat els exercicis anteriors i consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal qualificador sobre les funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria i del currículum vitae.

Es valoraran les competències següents: motivació i identificació amb l'organització, jerarquia i disciplina, resolució de conflictes, autonomia i iniciativa, adaptabilitat i flexibilitat, autocontrol i resistència a la pressió, disposició personal vers el treball, habilitats socials i comunicatives, orientació de servei a les persones, cooperació i treball en equip.

A l'entrevista només seran citades les persones aspirants que hagin sigut declarades aptes en la prova aptitudinals.

Aquest exercici no tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà entre 0 i 5 punts.

10.2. Fase de concurs (màx. 10 punts)

 

Els aspirants que hagin superat la fase de l'oposició, hauran de presentar la justificació dels mèrits en un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'acta de la fase d'oposició.

La fase concurs consistirà en la valoració per part del tribunal dels mèrits al·legats, justificats documentalment per les persones aspirants. Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori.

Es valorarà els mèrits d'acord amb el barem següent :

 

a) Antiguitat (màxim 3,5 punts):

A.1 Per haver exercit com agent de la policia local o categoria equiparada del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya:

Per cada mes complert de serveis prestats 0,1 punts, fins a un màxim de 2,5 punts.

Per poder valorar l'antiguitat caldrà aportar certificat de serveis prestats.

A.2 Antiguitat en altres cossos policials o Forces Armades:

Per cada mes complert de serveis prestats 0,1 punts, fins a un màxim de 1.

Per poder valorar l'antiguitat caldrà aportar certificat de serveis prestats.

 

b) Experiència en treballs similars (màxim 0,5 punts):

Per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada any complet 0,1 punts, fins a un màxim d'0,5 punts.

 

c) Titulacions acadèmiques (màx. 1 punt):

A.3 Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Superior o equivalent: 0,5 punts.

A.4 Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.

A.5 Llicenciatura universitària o grau: 1 punt.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació, i sempre i quan no sigui la titulació que s'aporta als efectes de compliment del requisit de titulació d'accés al procés selectiu, previst al punt 2.b d'aquestes bases.

 

d) Formació contínua (màx. 3 punts):

 

 

Certificat d'aprofitament cursos reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya i per les Diputacions Provincials

Certificat d'aprofitament relacionats amb la professió

Certificats d'assistència relacionats amb la professió

0 - 25 hores

0,20

0,15

0,10

26 - 40 hores

0,40

0,30

0,20

41 - 100 hores

0,60

0,45

0,30

+ de 100 hores

0,80

0,60

0,40

 

 

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores.

El tribunal qualificador no valorarà el curs d'agent interí (no es pot valorar perquè és un requisit de la pròpia oposició), curs bàsic de policies (que també forma part d'un procés selectiu com a requisit), cursos realitzats per seccions sindicals, cursos de control d'accés i seguretat privada, cursos d'arts marcials i d'altres que així ho consideri el tribunal.

 

e) Nivell de coneixements de la llengua catalana superior a l'exigit (màx. 0,5 punts):

Es valorarà l'acreditació de coneixements de llengua catalana superior al nivell exigit per accedir a les places convocades d'acord amb la següent puntuació:

- Nivell de suficiència (C / C1): 0,25 punt.

- Nivell superior (D / C2): 0,5 punts.

 

f) Nivell de coneixement d'altres llengües (màx. 0,5 punts):

Es valoraran els certificats iguals o superiors al nivell intermedi (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d'0,5 punts de les llengües d'anglès, francès o alemany.

 

g) Recompenses i distincions (màx. 1 punt)

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent. Fins a un màxim d'1 punt, a raó de 0,20 punts per cadascuna.

La puntuació total de la fase de concurs serà de 10 punts.

 

11. RECONEIXEMENT MÈDIC (apte/a o no apte/a).

Prèviament a la realització del reconeixement mèdic, el tribunal farà pública una llista ordenada dels/de les aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un/a d'ells/elles. La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició i a la fase de concurs.

En el moment de cobrir possibles vacants amb la borsa d'interinatge es cridarà per a la realització de la prova mèdica a l'aspirant que hagi obtingut major puntuació i hagi superat totes les proves anteriors.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses col·legiats, amb l'objectiu de comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta d'aquestes bases.

La valoració de les proves mèdiques es farà únicament a partir dels exàmens realitzats en el centre mèdic designat per l'Ajuntament. Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a; les persones aspirants que siguin considerades no aptes restaran eliminades del procés. En cas que qualsevol de les persones cridades a la prova mèdica produeixi baixa, voluntària o per desqualificació, s'avisarà a l'aspirant següent de la llista per ordre de puntuació. Amb independència d'aquesta prova de reconeixement mèdic, durant el període de pràctiques, o en acabar aquest període els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques establert per ingressar a la categoria.

Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió prevista a l'Annex III, l'òrgan responsable ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments d'adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.

 

12. CURS DE FORMACIÓ D'AGENT INTERÍ/INA ISPC

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs de formació d'agents interí/na per a policies d'una durada no superior a 120 hores o de vint dies lectius.

En aquest curs s'avalua la formació bàsica i la formació en el lloc de treball determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, que n'han superat amb anterioritat un de contingut equivalent o superior, impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Realitzaran aquesta formació aquells aspirants que no acreditin tenir l'esmentat curs i com a màxim el número de candidats que hagin de ser nomenats funcionaris interins per cobrir les necessitats de servei.

La qualificació dels curs de formació serà d'apte/a o no apte/a, sens perjudici de l'emissió d'una puntuació. Els i les aspirants considerats no aptes queden exclosos del procés selectiu corresponent.

El tribunal qualificador declararà excloses de la convocatòria les persones participants que no hagin superat la formació o que hagin decidit no finalitzar-la. En aquest últim cas l'aspirant es comprometrà a sufragar les despeses de la formació, a excepció de casos de força major.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

Finalitzada aquesta fase es podrà iniciar la vinculació amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, les persones participants seran nomenades, tindran la consideració de funcionaris interins havent de superar un període de pràctiques, percebran les retribucions corresponents i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

 

13. PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Els aspirants que hagin superat el Curs d'agent interí/na de l'ISPC, seran nomenats funcionaris en pràctiques. La realització d'un període de pràctiques a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp és una prova obligatòria i eliminatòria. La qualificació del de pràctiques és d'apte o no apte. El tribunal proposarà el nomenament com a funcionaris o funcionàries en pràctiques, de les persones aspirants que hagin superat les anteriors fases del procés de selecció i segons les necessitats de cobertura temporal que vagin sorgint.

El període de pràctiques tindrà una durada de tres mesos, d'acord amb el previst a l'article 29.3 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Durant el període de pràctiques, l'empleat té els drets i les obligacions corresponents al lloc de treball que exerceixi com si fos de plantilla.

Durant el període de pràctiques, el tribunal qualificador ha de comptar amb l'assessorament de, com a mínim, una persona avaluadora, que ha de presentar una proposta de valoració de les persones aspirants, basada en els següents ítems conductuals:

1) Grau d'acceptació de les normes, procediments i ordres en el treball.

2) Grau d'exigència en l'execució de les funcions encomanades.

3) Grau de dedicació i disponibilitat vers el servei.

4) Coneixements específics pel que fa al lloc de treball.

5) Intensitat, ritme i continuïtat en el treball.

6) Capacitat d'aprenentatge per a l'exercici del lloc de treball.

A les persones aspirants que hagin prestat servei, ocupant com a funcionari/a interí una plaça del mateix cos funcionarial, escala, grup i subgrup, dins dels dos anys anteriors, en aquest Ajuntament, els serà computat aquest temps treballat com a període de pràctiques o prova.

El període de pràctiques es realitzarà sota la supervisió del cap de la unitat administrativa on sigui destinat/da el/la funcionari/ària en pràctiques i tindrà la durada especificada a les bases específiques de la convocatòria. Si per causes justificades no es pogués completar el període de pràctiques en el termini assenyalat, aquest s'ampliarà en proporció al temps que resti fins completar les pràctiques.

En el cas que alguna persona aspirant no superés el període de pràctiques o prova, el Tribunal proposarà el nomenament, com a funcionari o funcionaria en pràctiques, o la contractació, amb període de prova, de la persona aspirant que hagi superat les fases anteriors, seguint l'ordre de major puntuació obtinguda.

 

14. BORSA DE TREBALL

Un cop superat el Curs d'Agent interí/ina de l'ISPC amb la qualificació d'Apte, s'elaborarà per rigorós ordre de puntuació una llista dels candidats proposats per al nomenament, per la constitució de la borsa de treball.

El tribunal qualificador elevarà la proposta de persones participants aptes a la convocatòria a l'alcalde per tal que les nomeni funcionàries interines mitjançant resolució que es publicarà al portal de la seu electrònica. Els participants que hagin participat en el procés havent superat totes les proves, i no hagin estat nomenats, restaran a la borsa de treball podent ser cridats per a continuar la resta de fases de formació i de pràctiques segons les necessitats que es puguin esdevenir.

El funcionament de la borsa de treball resta establerta per la puntuació final del procés selectiu, es publicaran els resultats i la relació dels candidats aprovats per ordre de puntuació, essent per aquest ordre pel que es procedirà a la crida dels candidats.

Aquells participants que acreditin haver superat, amb qualificació d'Apte, el Curs d'Agent interí/ina de l'ISCP requerit en el punt 11 d'aquestes bases, podran ser nomenats d'immediat si la qualificació ordenada en la fase concurs - oposició de més a menys puntuació els permet accedir a als nomenaments que es necessitin efectuar.

En crides successives, els candidats inclosos en la borsa, restaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament quan es produeixi una necessitat de nomenament temporal urgent, per cobrir substitucions, vacants o altres necessitats temporals del servei derivades de qualsevol incidència que pugui donar-se relacionades amb la categoria objecte de la selecció.

Per a les crides successives l'únic requeriment serà formar part de la borsa. S'intentarà la comunicació fins a un màxim de 3 vegades en diferent moments del dia, al telèfon o correu electrònic que l'aspirant hagi facilitat al model de sol·licitud. La renúncia, no localització o indefinició, manifestada per un aspirant en 3 ocasions, a acceptar un nomenament habiliten al cap de la Policia Local a la crida de la següent persona que forma part de la borsa, segons l'ordre de prelació.

Un cop extingit el nomenament de l'aspirant seleccionat en aquesta borsa de treball, si el cap del Servei de la Policia Local i el Servei de Recursos Humans emeten informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat nomenada, aquesta podrà ser exclosa de la borsa de treball.

Podran ser exclosos de la borsa per:

a) Renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa o a formalitzar un nomenament com a funcionari interí

b) El rendiment insuficient durant el període contractat.

c) La falsa declaració dels mèrits i requisits de participació.

d) La no presentació de la documentació necessària per a la formalització del nomenament en el termini que se l'indiqui.

e) La resolució d'un expedient disciplinari amb sanció.

Les circumstàncies de cessament i el període de l'interinatge amb l'entitat local cessarà en les següents circumstàncies:

a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els/les aspirants aprovats/des en la convocatòria en què s'incloguin les places ocupades pel personal interí.

b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris/àries de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.

c) Quan per una reorganització de llocs s'hagi de prescindir dels seus serveis.

d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.

e) Per renúncia de la persona interessada.

f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

En el cas de no cobrir les necessitats temporals de la categoria, els participants que hagin participat en el procés havent resultat exclosos, primer en les proves físiques, podran reprendre el procés repetint esmentada prova; si no es pogués cobrir les places previstes, el tribunal podrà determinar un tall en la qualificació de la primera prova de coneixements als participants que van ser declarats no aptes, perquè tornessin a repetir-la i continuar el procés.

 

15. PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

Dintre del termini de vint dies naturals des que es facin públiques les llistes d'aprovats, els aspirants proposats han d'aportar davant la corporació local convocant els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

Els qui dintre del termini indicat, excepte els casos de força major, que seran degudament comprovats i considerats per l'òrgan convocant, no presentin la documentació no podran ser nomenats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància.

Els qui tinguin la condició de funcionaris restaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixin actualització, i únicament hauran de presentar certificació de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

 

16. RÈGIM D'IMPUGNACIONS

Contra les resolucions definitives de l'alcalde les persones interessades poden interposar, Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació d'aquesta resolució segons allò que disposa l'art 122 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar la convocatòria o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant l'alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

ANNEX I. TEMARI

 

1. La Constitució espanyola 1978: dels drets i deures fonamentals. La funció policial en el marc constitucional.

2. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya: la coordinació i la col·laboració entre les policies local, l'estructura i l'organització de les policies locals, de l'accés i la promoció.

3. El Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, per el que s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial: competències, normes de comportament en la circulació (Títol II)

4. La Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana (I): documentació i identificació personal, actuacions per al manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana.

5. La Llei orgànica 4/2015, de protecció de la Seguretat Ciutadana (II): potestats especials de policia administrativa de seguretat, classificacions de les infraccions.

6. La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (I): la infracció penal, de les persones criminalment responsable, els delictes, els delictes contra la salut pública, els delictes contra la seguretat vial, dels atemptats contra l'autoritat els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència, dels desordres públics.

7. La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (II): delictes contra la llibertat, de les tortures i altres delictes contra la integritat moral, delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, de l'omissió del deure de socors, delictes contra la intimitat, el dret al pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili, delictes contra el honor, delicte contra les relacions familiars.

8. La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (III): dels delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic, delictes contra l'administració pública.

9. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, dels establiments i activitats recreatives: de la intervenció administrativa, del règim d'inspeccions i sancions, el catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic.

10. L'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.

11. El municipi de Mont-roig del Camp.

 

 

ANNEX II. PROVES FÍSIQUES

 

1. Course navette

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres (1 intent).

 

2. Llançament de pilota medicinal

Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents).

 

3. Abdominals en 1 minut

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats (1 intent).

 

4. Salt vertical

Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

 

5. Velocitat

Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres (2 intents).

 

 

Barem d'aptitud física homes

 

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10

12

10

65

52

6"7

10

9

11

9

60

50

6"9

9

8

10

8.5

55

48

7"1

8

7

9

8

50

46

7"4

7

6

8

7.5

45

44

7"8

6

5

7.5

7

40

42

8"4

5

4

7

6.5

35

40

8"8

4

3

6.5

6

30

38

9"1

3

2

6

5.5

25

36

9"3

2

1

5.5

5

20

34

9"6

1

 

 

Barem d'aptitud física dones

 

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10

10

7.5

55

45

7"6

10

9

9

7

50

42

8"

9

8

8

6.5

45

39

8"4

8

7

7

6

40

36

9"

7

6

6.5

5.5

35

33

9"2

6

5

6

5

30

30

9"5

5

4

5.5

4.5

25

27

9"7

4

3

5

4

20

24

9"8

3

2

4.5

3.5

15

21

9"9

2

1

4

3

10

18

10

1

 

 

Correcció de puntuacions per edat

 

A les puntuacions obtingudes en les diferents subproves s'hi aplicarà la següent correcció per edats (es sumarà):

Edat inferior a 28 anys: 0 punts

De 28 a 35 anys: 1 punt

Edat superior a 35: 1,5 punts

 

 

ANNEX III. CAUSES D'EXCLUSIÓ MÈDICA

 

1. Exclusions circumstancials

Malalties i lesions agudes de solució mèdica o quirúrgica actives en el moment del reconeixement, que potencialment puguin produir seqüeles que dificultin, limitin o impedeixin el desenvolupament de les funcions exigides per al lloc sol·licitat. En aquest cas el Tribunal Qualificador de l'oposició, amb l'assessorament convenient, podrà fixar un nou termini per comprovar l'estat de la persona aspirant. Finalitzat aquest termini, l'assessoria mèdica valorarà si persisteix la situació, si resten seqüeles o si han desaparegut els motius d'exclusió circumstancial.

 

2. Causes d'exclusió mèdica

 

2.1 Antropometria: Índex de massa corporal de Quetelet (IMC) entre 18,5 i 30 kg/m2. En cas que s'observi un desenvolupament muscular important amb absència de greix, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.

 

2.2 Aparell locomotor

2.2.1 Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que puguin agreujar-se amb el desenvolupament de la funció policial (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i d'altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos).

2.2.2 Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits de l'aparell locomotor que dificultin o impedeixin l'ús habitual del calçat, l'equipament, l'armament o la uniformitat reglamentària o que produeixin trastorns funcionals que incapacitin o limitin la marxa, la bipedestació perllongada o l'exercici físic.

2.2.3 Amputació total de qualsevol dit. Amputació parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional.

2.2.4 Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s'acompanya d'escoliosi superior a 10º (angle de COBB).

2.2.5 Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna.

2.2.6 Reducció de rangs fisiològics de moviment articular que limitin la funció policial. Inestabilitat articular detectable per exploració física i compatible amb els resultats de proves d'imatge.

2.2.7 Escoliosi superior a 15º (angle de COBB).

2.2.8 Hipercifosi. Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la seva magnitud, que pugui dificultar l'exercici de la funció policial o que, a criteri del tribunal mèdic, es pugui agreujar amb l'exercici de l'activitat policial.

2.2.9 Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l'eix de les extremitats inferiors (genoll var o genoll valg).

2.2.10 Luxació recidivant d'espatlla.

2.2.11 Fibromiàlgia. Fatiga crònica.

2.2.12 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

2.3 Aparell circulatori. Es realitzarà ECG a totes les persones aspirants.

2.3.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la causa.

2.3.2 Alteracions congènites o adquirides del cor, mediastí o de grans vasos que alterin o puguin alterar en la seva evolució la normalitat funcional de l'aparell cardiocirculatori.

2.3.3 Trastorns de la conducció o del ritme cardíac d'importància clínica, no compatible amb la funció policial.

2.3.4 Insuficiència coronària.

2.3.5 Pericarditis activa o residual.

2.3.6 Insuficiència arterial perifèrica.

2.3.7 Insuficiència venosa perifèrica que pugui limitar l'exercici de la funció policial. 2.3.8 Antecedents de síncope recidivant.

2.3.9 Portadors de marcapassos, desfibirl·ladors/cardioversors implantables (DCI), pròtesis o empelts cardiovasculars.

2.3.10 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema. 2.3.11 Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 150 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica. Les determinacions de la tensió arterial es faran amb un aparell digital calibrat. En el cas que es mesurin xifres tensionals superiors a les indicades en el punt

2.3.10 es faran dues determinacions addicionals, espaiades en 15 minuts i en un espai on la persona aspirant pugui estar relaxat. Es prendrà com a valor de referència la xifra més baixa de les 3 determinacions. El personal mèdic avaluador en el cas que ho consideri oportú per confirmar la valoració, podrà indicar una prova d'esforç i/o proves complementàries i sol·licitar la valoració de un/a metge/metgessa especialista en cardiologia.

 

2.4 Aparell respiratori

2.4.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

2.4.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

2.4.3 Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%.

2.4.4 Pneumotòrax repetitiu.

 

2.5 Aparell digestiu

2.5.1 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.

2.5.2 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). Es considerarà motiu d'exclusió l'elevació de les transaminases per sobre de 5 vegades el valor del límit superior del laboratori de referència.

2.5.3 Pancreatopaties cròniques o reincidents.

2.5.4 Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció i d'altres trastorns digestius que puguin dificultar la funció policial. 2.5.5 Úlcera gastroduodenal.

2.5.6 Seqüeles post-quirúrgiques que puguin limitar la funció policial. Alteracions de la paret abdominal incompatibles amb l'activitat física.

 

2.6. Dermatologia

2.6.1 Malformacions, lesions o patologies de la pell i de les fàneres que puguin limitar o dificultar la funció policial.

2.6.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial.

2.6.3 Hiperhidrosi que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

2.7 Aparell genitourinari.

2.7.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari que puguin comprometre la funció policial.

2.7.2 Nefropaties, Insuficiència renal. Hidronefrosi.

2.7.3 Litiasi crònica o disfuncions del tracte urinari que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial

 

2.8 Sistema hematopoètic. Hemopaties que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

2.9. Trastorns del sistema nerviós.

2.9.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar.

2.9.2 Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric que puguin comprometre la funció policial.

2.9.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial

2.9.4 Tremolors, tics o espasmes de qualsevol etiologia que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

2.10 Trastorns psiquiàtrics.

2.10.1 Trastorns del desenvolupament neurològic, trastorns per dèficit d'atenció, trastorns de l'aprenentatge que dificultin el desenvolupament de la tasca policial, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.

2.10.2 Alcoholisme, trastorns addictius, trastorns mentals o del comportament relacionats amb el consum de substàncies (drogues, fàrmacs o substancies psicoactives).

2.10.3 Trastorns de l'espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics, inclosos els existents en els antecedents, encara que es trobin asimptomàtics.

2.10.4 Trastorns bipolar, depressiu, d'ansietat, obsessiu-compulsiu, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.

2.10.5 Trastorns de la conducta alimentària, trastorns del son que pugin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

2.10.6 Antecedent de patologia psiquiàtrica greu o que hagi requerit ingrés hospitalari i que pugui comprometre o dificultar la funció policial.

2.10.7 Tots aquells trastorns mentals i de la conducta que menystinguin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.

 

2.11 Òrgans dels sentits

2.11.1 Agudesa visual llunyana mesurada amb el test de Snellen. AV monocular pitjor ull sense correcció

alteracions de la sensibilitat olfactiva que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

2.12 Altres

2.12.1 Processos neoplàsics actius. Neoplàsia en període de tractament o seguiment en funció de la probabilitat de recaiguda.

2.12.2 Infeccions: Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi. Malalties infeccioses o parasitàries que originin trastorns funcionals, exigeixin un tractament continuat o que, pel seu risc de contagi, siguin incompatibles amb el desenvolupament de les tasques policials.

2.12.3 Malalties endocrines i/o autoinmunes que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.

2.12.4 Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que, essent conegudes per la persona participant, no es facin constar en el qüestionari mèdic.

 

2.13 Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

2.13.1 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques.

2.13.2 Qualsevol alteració analítica indicadora de una patologia de base que es consideri que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. El laboratori designat pel Tribunal Qualificador recollirà doble mostra de sang i orina i precintarà una de cada per a possibles comprovacions posteriors. La comprovació i valoració de les diferents exploracions a què fa referència aquest quadre es farà únicament i exclusiva al centre mèdic designat pel Tribunal Qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l'exploració i als valors de referència del laboratori o dels mitjans exploratoris emprats. Durant la fase de formació a l'Escola de policia, i durant la fase de pràctiques podran realitzar-se les proves mèdiques necessàries per tal de garantir que l'estat de salut de la persona aspirant s'adequa al nivell exigit a les bases.

 

3 Comprovació de tatuatges.

La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d'exclusió mèdica.

Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies dels tatuatges a fi de posar-les a disposició del tribunal qualificador per a la seva avaluació.

 

Mont-roig del Camp, 21 de febrer de 2024

 

Fran Morancho López

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.