Departamento de Interior. RESOLUCIÓN INT/68/2024, de 15 de enero, de convocatoria de las pruebas de selección para obtener la habilitación como personal de control de acceso (núm. de registro de la convocatoria PCA/01/2024).

RESOLUCIÓ INT/68/2024, de 15 de gener, de convocatòria de les proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés (núm. de registre de la convocatòria PCA/01/2024).

L'article 24.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, estableix que el personal responsable del control d'accés i d'aforaments dels establiments oberts al públic ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat necessaris. Aquest personal ha d'assistir a cursos de formació impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció que convoqui la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Els articles 61 a 63 i l'annex V del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, regulen els requisits que han de complir i les proves de selecció que han de superar les persones aspirants per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives.

De conformitat amb el que estableix l'article 61, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de convocar les proves de selecció. D'altra banda, l'apartat 4 de l'annex V del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives regula les proves que s'han de superar i estableix que la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de convocar dues vegades a l'any les proves de selecció per obtenir l'habilitació per exercir les funcions de personal de control d'accés. Així mateix, l'annex V esmentat també estableix les dades que s'han de fixar per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives.

A l'empara de les facultats que m'atribueix el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Convocar les proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives, amb subjecció a les bases que consten a l'annex 1.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que l'ha dictat o davant el conseller d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 15 de gener de 2024

 

Sonia Andolz Rodríguez

Directora general d'Administració de Seguretat

 

 

Annex 1

Bases

 

—1 Normes generals

1.1 S'obre la convocatòria de les proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés, d'acord amb els continguts que es determinen a l'annex V del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost.

1.2 Les funcions que han d'exercir les persones que siguin habilitades com a personal de control d'accés són les que estableix l'article 60 del Reglament esmentat.

 

—2 Requisits de les persones participants

2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones participants han de complir els requisits que s'especifiquen a l'article 61 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, que són els següents:

a) Ser major d'edat.

b) Tenir la ciutadania espanyola o la d'algun dels països que integren la Unió Europea, o tenir el permís de residència i de treball.

c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública, o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.

d) Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya, a fi de poder atendre el públic que se'ls adreci en qualsevol d'aquestes llengües.

e) Haver fet el curs de formació impartit pel centre de formació degudament habilitat.

Per prendre part en aquesta convocatòria s'ha d'haver satisfet la taxa d'inscripció, d'acord amb el que estableix la base 3.3.

2.2 Els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procés.

 

—3 Sol·licitud de participació

3.1 Presentació de la sol·licitud de participació i termini.

La sol·licitud de participació s'ha d'adreçar a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat. El termini per presentar-la és de vint dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

3.2 Formes de presentació de la sol·licitud de participació.

3.2.1 Presentació telemàtica.

La sol·licitud de participació s'ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat accedint a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds de participació enviades per aquest canal queden enregistrades automàticament en el Registre general electrònic.

3.2.2 Presentació presencial.

3.2.2.1 Presentació en oficines d'assistència en matèria de registre.

La sol·licitud de participació es pot tramitar en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre de la Generalitat de Catalunya i a la seu central del Departament d'Interior, on es porta a terme la tramitació atesa amb el suport d'un empleat públic. Les sol·licituds de participació enviades per aquest canal queden enregistrades automàticament en el Registre general electrònic.

3.2.2.2 Presentació en paper.

La sol·licitud de participació es pot obtenir a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits i es pot presentar en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es presenta en una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert per tal que la sol·licitud de participació sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada.

A la sol·licitud de participació s'hi han de fer constar totes les dades sol·licitades.

3.3 Taxa d'inscripció.

3.3.1 Import de la taxa.

L'import de la taxa d'inscripció és 30,65 euros, d'acord amb l'Ordre INT/102/2023, de 27 d'abril, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2023 (DOGC núm. 8909, de 5.5.2023), i la resta de normativa aplicable.

3.3.2 Mitjans de pagament.

El pagament de la taxa d'inscripció es pot fer a través de qualsevol dels mitjans que s'especifiquen a continuació:

- En línia amb targeta bancària, un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.

- Carta de pagament: un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica o presentada la sol·licitud en paper, amb la carta de pagament obtinguda, s'ha d'abonar la taxa d'inscripció a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

El pagament de la taxa s'ha de fer dins el termini de presentació de sol·licituds de participació. No obstant això, en el cas de les sol·licituds presentades en paper, atès que l'obtenció de la carta de pagament no és automàtica, el termini és de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la carta de pagament esmentada.

La manca de pagament o el pagament de la taxa d'inscripció per qualsevol altre mitjà comporten l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

No és procedent la devolució de la taxa d'inscripció en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona participant.

3.4 Contingut de la sol·licitud.

En la mateixa sol·licitud, les persones aspirants declaren, responsablement, que són certes les dades que hi consignen, que compleixen tots els requisits i les condicions per poder participar a la convocatòria i que ho mantindran així durant tot el procés.

És responsabilitat exclusiva de les persones participants la veracitat de les dades que han declarat en la sol·licitud de participació, així com la corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades. Per tant, qui incorri en inexactituds o falsedats pot ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

En aquest sentit, quan es fa pública la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat relativa a les persones que han resultat aptes i no aptes en les proves, les persones que han resultat aptes han d'aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits a la base 2, de conformitat amb la base 8.2.

3.5 Tractament de dades de caràcter personal.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones participants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria, d'acord amb la normativa vigent.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s'escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en el tractament “Personal de control d'accés a establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives”, del qual és responsable la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat davant la Subdirecció General d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Direcció General d'Administració de Seguretat, al carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

La resta de dades a què es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, es poden obtenir accedint a l'enllaç següent:

https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/informacio-detallada-dels-tractaments/llistat_per_responsables/personal-del-control-dacces

-a-establiments-o-espais-oberts-al-public-despectacles-publics-o-activitats-recreatives/.

 

—4 Admissió de participants i realització de les proves

4.1 La persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, mitjançant una resolució, declara aprovada la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria, amb indicació dels motius d'exclusió. La resolució i la llista esmentades es publiquen al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, i als taulers d'anuncis de la Subdirecció General d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (c. Diputació, 355, 08009 Barcelona), del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Lleida (rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Tarragona (c. Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona), del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a la Catalunya Central (c. Castelladral, 5-7, polígon industrial Els Dolors - Palau Firal, 08243 Manresa) i del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a les Terres de l'Ebre (pl. Gerard Vergés, 1; c. Montcada, cantonada c. Benasquer, 43500 Tortosa).

A partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional, les persones participants disposen d'un termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que considerin pertinents dirigides a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista o per aportar la documentació corresponent. Si les persones participants no esmenen dins d'aquest termini el defecte que els és imputable i que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició i s'arxiva la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En qualsevol cas, les persones participants han de comprovar fefaentment no només que no figuren a la llista de persones excloses, sinó que els seus noms figuren a la llista de persones admeses.

Un cop el Tribunal Qualificador ha examinat les al·legacions, es fa pública, mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat a l'e-Tauler i als taulers d'anuncis que consten al primer paràgraf d'aquest apartat, la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria i els motius d'exclusió.

Amb aquestes publicacions es consideren fetes les notificacions oportunes a les persones interessades.

Als efectes merament informatius, les resolucions esmentades també es publiquen a la pàgina web http://interior.gencat.cat/controlacces.

Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.

4.2 Lloc, data i hora de realització de les proves.

Les proves es fan a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5, 08100 Mollet del Vallès. La data i l'hora s'especifiquen en la resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses del procediment.

De conformitat amb el que preveu l'apartat 4.3 de l'annex V del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, les proves es fan a partir dels dos mesos comptats des de la publicació d'aquesta Resolució.

 

—5 Desenvolupament de les proves

Per a cadascuna de les proves es fa una única crida. Les persones participants que no compareguin a la crida del Tribunal per al desenvolupament de les proves en el lloc, la data i l'hora que s'assenyalin són excloses del procés selectiu i no tenen dret a la devolució de la taxa.

Les persones participants han de comparèixer a les diferents proves amb el DNI, NIE o passaport. El Tribunal en pot exigir la presentació en qualsevol moment. La manca de presentació d'aquesta documentació determina l'exclusió automàtica de la persona participant del procés selectiu.

Les persones participants han de seguir les instruccions que se'ls imparteixin en el moment de la realització de les proves que es detallen a la base 6. El fet d'incomplir aquestes instruccions comporta l'exclusió automàtica de la persona participant del procés selectiu.  

Per fer la prova, les persones aspirants han de portar un bolígraf de color blau o negre i un corrector líquid.

 

—6 Procediment de selecció

Per tal d'obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés, s'ha de superar una prova de selecció i un test psicotècnic.

6.1 Prova de selecció.

Consta de tres parts, de caràcter eliminatori.

6.1.a) Primera part.

Mòdul de coneixements.

Consisteix a respondre un qüestionari de 20 preguntes tipus test sobre el temari que figura a l'annex 2, apartat 1.

Aquest exercici es valora de 0 a 10 punts. Per superar-lo s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

6.1.b) Segona part.

Mòdul de caràcter pràctic.

Consisteix a respondre a 10 preguntes tipus test sobre el contingut del programa que figura a l'annex 2, apartat 2, en relació amb l'actuació que ha de seguir el personal de control d'accés en determinades situacions generals i específiques que es puguin produir als locals on exerceix les seves funcions.

Aquest exercici es valora de 0 a 10 punts. Per superar-lo s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

El Tribunal no avalua aquest exercici a les persones participants que hagin obtingut la qualificació de no apte en l'exercici relatiu al mòdul de coneixements.

6.1.c) Tercera part.

Diàleg bàsic escrit en català i en castellà.

Consisteix a respondre a 10 preguntes tipus test, 5 en català i 5 en castellà, consistents en un petit diàleg bàsic, per determinar que la persona aspirant pot entendre i atendre el públic en aquestes llengües.

Aquest exercici es valora de 0 a 10 punts. Per superar-lo s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

El Tribunal no avalua aquest exercici a les persones participants que hagin obtingut la qualificació de no apte en l'exercici relatiu al mòdul de caràcter pràctic.

Aquests tres exercicis es duen a terme de forma continuada, sense interrupcions, i tenen una durada total màxima d'una hora i quinze minuts.

6.2 Test psicotècnic.

Resolució d'un test psicotècnic dirigit a determinar l'adequació de les característiques de la persona participant per a l'exercici de les funcions i tasques pròpies del personal de control d'accés.

El temps de realització d'aquest test psicotècnic és el que s'indica a l'inici de la mateixa prova i no pot ser superior a una hora i quinze minuts.

El Tribunal no avalua el test psicotècnic de les persones participants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en l'exercici relatiu a la prova de selecció.

La qualificació del test psicotècnic és d'apte o no apte.

 

—7 Tribunal Qualificador

7.1 Composició.

El Tribunal Qualificador està integrat per les persones següents:

President titular:

Joan Camps i Boixadera

Vocals titulars:

Margarita Maria Gómez Requena

Eva Garcia Rusiñol

Glòria Gabaldà Azofra

Vocals suplents:

Elisenda Tous Borràs

Artur Torres Cortada

Jordi Ferreres Jovaní

Actuarà com a presidenta suplent, en absència del president titular, la senyora Margarita Maria Gómez Requena.

7.2 Funcionament.

El Tribunal no es pot constituir ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de tres dels seus membres i ha d'escollir un secretari d'entre tots.

De totes les sessions del Tribunal Qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

L'abstenció i la recusació de les persones membres del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal pot disposar, si ho creu convenient, la incorporació de persones assessores especialistes perquè col·laborin en l'execució de les proves.

Les persones que formen part del Tribunal Qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a percebre les assistències que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

7.3 Seu.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el Tribunal Qualificador té la seu a la Direcció General d'Administració de Seguretat, al carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona, la qual ha de prestar el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

 

—8 Resolució de les proves de selecció

8.1 En el termini màxim de dos mesos, a comptar de la data de realització de les proves, mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, es fa pública la llista de les persones que han resultat aptes i no aptes en les proves, en els llocs que consten a l'apartat 4.1.

Amb aquestes publicacions es consideren fetes les notificacions oportunes a les persones interessades.

8.2 Les persones que resultin aptes disposen d'un termini de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la llista a què fa referència l'apartat anterior, per presentar la sol·licitud d'expedició del carnet i el distintiu de personal de control d'accés i fer el pagament de la taxa corresponent.

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que preveu l'article 62.2 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, acreditativa del compliment dels requisits enumerats a la base 2.1.

8.3 En tot cas, una vegada transcorregut aquest termini de tres mesos, les persones que no hagin sol·licitat el carnet i el distintiu de personal de control d'accés, o bé que no hagin acreditat el compliment de tots els requisits que s'estableixen a la base 2.1, o bé que no hagin efectuat el pagament de la taxa esmentat a la base 8.2, han de superar, de nou, les proves que convoqui la Direcció General d'Administració de Seguretat per poder obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés.

 

—9 Règim d'impugnacions i al·legacions

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que els ha dictat o davant el conseller d'Interior, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Annex 2

Temari

 

Mòduls de formació

1. Mòdul de coneixements, d'acord amb l'annex V, apartat 3.1, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost.

Tema 1. Normativa aplicable i funcions del personal de control d'accés en determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives, segons el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 2. Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d'acord amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i la resta de normativa aplicable.

Tema 4. Full de reclamacions: què és, drets del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i la normativa específica en aquesta matèria.

Tema 5. Horaris de tancament, d'acord amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 6. Menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i la resta de normativa aplicable.

Tema 7. Prohibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i la resta de normativa aplicable.

 

2. Mòdul de caràcter pràctic, d'acord amb l'annex V, apartat 3.2, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost.

a) Coneixements de primers auxilis per atendre situacions d'assistència sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis.

b) Coneixements sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones, desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interacció personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de la clientela de les sales de festes i espectacles, amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

c) Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o d'altres substàncies, així com d'altres situacions previsibles.

d) Coneixements sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir-ne els efectes.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.