Departamento de Interior. RESOLUCIÓN INT/1/2024, de 2 de enero, de convocatoria del proceso de selección, mediante concurso-oposición, para proveer 300 plazas de la categoría de bombero/a de primera de la escala técnica (grupo C, subgrupo C1) del cuerpo d

RESOLUCIÓ INT/1/2024, de 2 de gener, de convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveir 300 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/24). 

Atès el que disposa la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació general;

Atesos la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments; l'Acord GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8817, de 21.12.2022), en relació amb les 230 places de bomber/a de primera, i l'Acord GOV/78/2023, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (DOGC núm. 8890, de 5.4.2023), en relació amb les 70 places de bomber/a de primera, respecte a les 250 establertes en aquesta oferta;

Atès que s'ha donat compliment a les disposicions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;

Atès que la igualtat i el respecte a la diversitat formen part dels principis en què se sustenten les polítiques i actuacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i configuren el compromís institucional ferm i decidit d'impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d'aconseguir la igualtat d'oportunitats al cos de Bombers de la Generalitat;

En consonància amb el que estableixen la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital;

De conformitat amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior, 

Resolc: 

Convocar el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveir 300 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/24), amb subjecció a les bases que figuren en els annexos 1 i següents. 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'aquesta publicació al DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de gener de 2024

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Tamara Garcia de la Calle

Secretària general

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

Base 1. Places convocades i contingut funcional

1.1 Es convoca el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveir 300 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat, de les quals 120 es reserven per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l'inrevés.

De les 300 places convocades, 230 places corresponen a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, publicada per l'Acord GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i 70 places corresponen a la oferta pública per a l'any 2023, publicada per l'Acord GOV/78/2023, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

La participació per a les places reservades a les dones vindrà determinada pel sexe que consti en el document identificatiu (DNI/NIE).

1.2 L'àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el comprès a tot el territori de Catalunya.

1.3 Les funcions que han d'exercir els membres de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat són les que estableixen els articles 16.1.c) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

 

Base 2. Requisits de les persones participants

2.1 Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir els requisits següents:

a) Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.

També hi poden ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d'espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Edat.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació.

Tenir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre de nivell superior. Així mateix, s'aplicarà el que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen les equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Departament d'Educació o del Ministeri d'Educació.

d) Permís de conducció.

Tenir el permís de conducció de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Llengua catalana.

Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

f) Llengua castellana.

Tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (C1), equivalent o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

g) Capacitat.

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places que s'han de cobrir.

h) Habilitació.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

i) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i certificació negativa d'antecedents penals del Registre Central de Penats.

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i no tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

j) Taxa d'inscripció.

Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3, sempre que no es trobi inclòs en el supòsit d'exempció establert a la base esmentada.

2.2 Per a l'admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionàries de carrera, excepte els especificats als punts 2.1.e) i 2.1.f) (llengua catalana i llengua castellana).

 

Base 3. Sol·licitud de participació

3.1 Obtenció, presentació i termini de presentació de la sol·licitud de participació.

La sol·licitud de participació s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Aquesta sol·licitud de participació s'obté i es presenta exclusivament de manera telemàtica a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l'adreça https://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per ser admès a participar a la convocatòria i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Si la persona participant presenta més d'una sol·licitud, s'entén que desisteix de la presentada en primer lloc i que opta per participar amb la darrera presentada, que haurà d'incloure tots els requisits que escaiguin.

3.2 Consulta, comprovació de dades i documentació.

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria comporta l'autorització, llevat d'oposició expressa, perquè l'òrgan convocant, mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) o altres plataformes i en nom de la persona participant, consulti les dades relatives al compliment de requisits, a la bonificació o exempció de la taxa, a l'acreditació dels mèrits o qualsevol altra documentació que sigui susceptible de consulta per aquests mitjans. Queden exceptuats d'aquestes consultes els requisits enumerats als punts 2.1.e), f), g) i h).

En relació amb el requisit 2.1.i), certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i del Registre Central de Penats, les persones participants hauran de donar el consentiment de forma expressa per a la seva consulta mitjançant el formulari indicat a la base 3.1.

En aquest sentit, la persona participant només haurà d'aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits i, si escau, de la bonificació o exempció de la taxa i de la documentació acreditativa dels mèrits si el tribunal qualificador no pot comprovar-ho d'ofici mitjançant les consultes esmentades, si ha manifestat a la sol·licitud de participació l'oposició expressa a la consulta i comprovació de les dades i dels documents esmentats anteriorment o si no ha autoritzat expressament la consulta del requisit establert a la base 2.1.i). En aquest cas, haurà d'aportar, dins el termini corresponent, la documentació acreditativa al respecte. El tribunal qualificador acordarà fer pública la data o dates de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, dels mèrits o de qualsevol altra documentació per a aquests casos.

Les persones participants han de presentar els seus escrits o la seva documentació accedint, des de la Seu electrònica de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/seu-electronica), a l'Àrea privada. Aquest espai permet presentar documents, escrits, esmenes i al·legacions.

3.3 Taxa d'inscripció.

a) Import de la taxa.

L'import de la taxa d'inscripció, d'acord amb l'Ordre PRE/112/2023, de 9 de maig, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència i els organismes i les entitats que en depenen, i la resta de normativa aplicable, és un dels següents:

- Ordinària: 41,35 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 28,95 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per a les dones que acreditin la condició de víctima de violència masclista i també per als fills o filles que en depenguin: 20,70 euros.

Estan exemptes de fer el pagament de la taxa les persones que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, es trobin en situació de desocupació i compleixin les dues condicions següents:

- Estar inscrit a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) o, si s'escau, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

- No percebre cap prestació econòmica.

b) Exempcions i bonificacions.

Les persones participants autoritzen l'òrgan convocant a fer les comprovacions necessàries per acreditar les situacions d'exempció i de bonificació de l'import de la taxa, llevat que manifestin oposició expressa a la consulta i comprovació de les dades corresponent de la sol·licitud de participació. En cas que s'hi oposin o si l'òrgan convocant no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades dins el termini de presentació de sol·licituds i pels mitjans establerts a la base 3.2.

Les dones participants que acreditin la condició de víctima de violència masclista o els fills o filles participants que en depenguin poden gaudir d'una bonificació sobre la taxa. A aquest efecte, han de presentar la documentació que acrediti aquest dret, d'acord amb el que preveu la base 3.2, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

c) Mitjans de pagament.

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'especifiquen a continuació:

- En línia amb targeta bancària, a través de Tràmits Gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.

- Carta de pagament: un cop fet el tràmit a través de Tràmits Gencat. S'ha d'imprimir la carta de pagament i s'ha d'abonar la taxa a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

El pagament de la taxa s'ha de fer dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

La manca de pagament, el pagament incomplet o el fet de no acreditar, si s'escau, l'exempció o la bonificació de la taxa determinen l'exclusió de la persona participant del procés selectiu a les llistes definitives de persones participants admeses i excloses.

No és procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per una causa imputable a la persona interessada.

3.4 Tractament de dades de caràcter personal.

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per gestionar la convocatòria.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran al tractament “convocatòries de selecció i provisió de personal del cos de Bombers”, del qual és responsable la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per a les finalitats que s'hi preveuen, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.

Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i limitació davant el Servei de Convocatòries de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, al carrer de la Diputació, núm. 353-355, 08009 de Barcelona, o mitjançant l'adreça de correu electrònic següent: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

La resta de dades a què es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, es poden obtenir accedint a aquest enllaç: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/registre-dactivitats-de-tractament/.

Les dades personals, el domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona participant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides als efectes de notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat, així com la corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.