Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. ANUNCIO relativo a la modificación de las tasas establecidas en las bases específicas y la convocatoria pública del proceso selectivo de una bolsa de trabajo de administrativos/as.

ANUNCI relatiu a la modificació de les taxes establertes en les bases específiques i la convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa de treball d'administratius/ives.

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dona coneixement del Decret d'Alcaldia número 2023-4721, de 19 d'octubre de 2023, pel qual s'aprova la modificació de les taxes establertes en les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu de borsa de treball d'administratius/ives de Mont-roig del Camp, el qual es transcriu seguidament:

 

Identificació de l'expedient: Modificació de les taxes establertes en les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu de borsa de treball d'administratius/ives

Expedient número: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mllp / 11470/2023

Tràmit: Resolució

 

Fets

 

- Vist el Decret d'Alcaldia número 2023-4223, de 27 de setembre de 2023, el qual resol aprovar les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu de borsa de treball d'administratius/ives, publicat al BOPT, CVE 2023-08458, de 5 d'octubre de 2023 i al DOGC, número 9012, del 3 d'octubre del 2023.

 

- Vist que al punt PRIMER de les bases específiques del Decret d'Alcaldia número 2023-4223, de 27 de setembre de 2023, hi consta:

 

“1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Definició

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició de persones candidates per formar part d'una Borsa de Treball d'Administratius/ives, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats urgents de recursos humans de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i dels seus ens dependents que es puguin produir de personal administratiu.

Denominació lloc de treball: Administratiu/iva

Règim jurídic: Funcionari/ària interí/ina

Grup: C. Subgrup: C1

Escala: Administració general. Subescala: Administrativa

Nivell complement de destí: 18

Complement específic: 690,40 € bruts anuals (···)”

S'ha detectat un error material en l'import del complement específic, sent 9.664,94 € bruts anuals.

 

- Vist que al punt QUART de les bases específiques del Decret d'Alcaldia número 2023-4223, de 27 de setembre de 2023, hi consta:

 

“ 4. TAXA DE PARTICIPACIÓ

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 32 euros, segons estableix l'Ordenança fiscal número 7 aprovada pel Ple del 28 de desembre del 2020 i publicada al BOPT núm. 2020-10194, de data 31 de desembre del 2020”.

S'ha detectat un error material en l'import de la taxa de participació en el procés selectiu previst al punt Quart de les Bases i en la data d'aprovació de l'ordenança, ja que és d'aplicació l'article 7, Tarifa, número 5.6, Convocatòries borses de treball personal funcionari interí i personal laboral temporal de l'Ordenança fiscal número 7 aprovada pel Ple del 2 de novembre del 2020.

 

- Vist que al punt QUART de les bases específiques del Decret d'Alcaldia número 2023-4223, de 27 de setembre de 2023, hi consta:

 

“4. TAXA DE PARTICIPACIÓ

(···)

Resten exemptes del pagament de la taxa les persones inscrites com a demandants d'ocupació o situació d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent documentació:

- Certificat com a demandant de feina o certificat d'atur.

- Documentació acreditativa del grau de discapacitat”.

S'ha detectat un error material en els supòsits d'exempció del pagament de la taxa, contemplant-se únicament:

- La discapacitat del 33% o superior.

- La situació legal d'atur (percebre una prestació d'atur, no únicament estar inscrit com a demandant d'ocupació).

- Ser beneficiari/ària del subsidi de renda garantia de ciutadania.

 

Fonaments de dret

 

1. Atès l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el qual regula textualment:

“Article 109. Revocació d'actes i rectificació d'errors.

2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

 

2. Atès l'article 7 de l'Ordenança fiscal número 7 de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l'any 2021, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (publicada al BOPT núm. 2020-10194, de data 31 de desembre del 2020), que preveu com a Tarifa a abonar en les Convocatòries borses de treball personal funcionari interí i personal laboral temporal (número 5.6) l'import de 10,00 euros.

 

3. Atès l'annex pressupostari de personal per a l'any 2023 inclòs en el pressupost general aprovat pel Ple en sessió extraordinària de 13 de febrer del 2023 i publicat al BOPT, CVE 2023-02247, de 17 de març del 2023.

 

Per tot el que s'ha exposat,

 

RESOLC:

 

1. Rectificar la Base 1a -OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA- i la Base 4 -TAXA DE PARTICIPACIÓ- del Decret d'Alcaldia número 2023-4223, de 27 de setembre del 2023, el qual resol aprovar les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu de borsa de treball d'administratius/ives, quedant de la següent manera:

 

On diu:

“1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

(···)

Denominació lloc de treball: Administratiu/iva

Règim jurídic: Funcionari/ària interí/ina

Grup: C. Subgrup: C1

Escala: Administració general. Subescala: Administrativa

Nivell complement de destí: 18

Complement específic: 690,40 € bruts anuals (···)”

Hi ha de dir:

“1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

(···)

Denominació lloc de treball: Administratiu/iva

Règim jurídic: Funcionari/ària interí/ina

Grup: C. Subgrup: C1

Escala: Administració general. Subescala: Administrativa

Nivell complement de destí: 18

Complement específic: 9.664,94 € bruts anuals (···)”

 

On diu:

“4. TAXA DE PARTICIPACIÓ

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 32 euros, segons estableix l'Ordenança fiscal número 7 aprovada pel Ple del 28 de desembre del 2020 i publicada al BOPT núm. 2020-10194, de data 31 de desembre del 2020”.

Hi ha de dir:

“Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 10 euros, segons estableix l'Ordenança fiscal número 7 aprovada pel Ple del 2 de novembre del 2020 i publicada al BOPT núm. 2020-10194, de data 31 de desembre del 2020”.

 

On diu:

“4. TAXA DE PARTICIPACIÓ

(···)

Resten exemptes del pagament de la taxa les persones inscrites com a demandants d'ocupació o situació d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent documentació:

Certificat com a demandant de feina o certificat d'atur.

- Documentació acreditativa del grau de discapacitat”.

Hi ha de dir:

“4. TAXA DE PARTICIPACIÓ

(···)

Resten exemptes del pagament de la taxa les persones en situació legal d'atur, les que són beneficiàries del subsidi de renda garantia de ciutadania i/o les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent documentació:

- Certificat de la situació legal d'atur.

- Certificat del subsidi de renda garantia de ciutadania.

- Documentació acreditativa del grau de discapacitat

La causa de l'exempció s'haurà de mantenir fins al dia que finalitzi el període d'inscripcions del present procés selectiu”.

 

2. Obrir un nou termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions del Decret d'Alcaldia que es dicti, al DOGC o al BOPT, per tramitar les sol·licituds de participació.

 

3. Retornar d'ofici la diferència entre els dos imports a les persones que ja hagin satisfet l'import corresponent als drets d'examen pel valor erroni de 32 euros, la qual cosa es comprovarà d'ofici.

 

4. Publicar aquesta modificació al BOPT i DOGC, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

 

5. Notificar a les persones interessades i als delegats sindicals del personal funcionari.

 

Mont-roig del Camp, 25 d'octubre de 2023

 

Fran Morancho López

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.