Salud Terres de l'Ebre. ANUNCIO sobre la convocatoria de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo/a para el Departamento de Aprovisionamientos del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

ANUNCI sobre la convocatòria d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva per al Departament d'Aprovisionaments de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

Per mitjà d’aquest Anunci es fa pública la convocatòria d'un lloc de treball.

CERCA

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA - Departament d'Aprovisionaments -

 

Es requereix:

   - Titulació de Batxillerat o CFGM en administració o equivalent.

   - Experiència mínima de 2 anys com a administratiu en un departament d'aprovisionaments.

   - Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).

   - Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

   - Coneixements de les eines ERP : SAP

   - Experiència en les tasques pròpies d'un departament d'aprovisionaments en centres hospitalaris.

   - Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

   - Coneixements tècnics de material sanitari i implants.

Es cerquen persones resolutives, proactives, responsables, orientades a resultats, empàtiques, amb iniciativa, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

S'ofereix:

   - Contracte laboral indefinit a jornada completa.

 

Les persones interessades hauran de:

   1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login, i introduir totes les dades personals i curriculars

   2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l'acreditació de la documentació curricular.

   3. Subscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi: ADM APR 11 23

 

Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci

Termini de presentació de sol·licituds: 15 de novembre de 2023

 

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UN LLOC TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA A L'ÀREA D'APROVISIONAMENTS PER SALUT TERRES DE L'EBRE

 

   1. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquestes bases és per la cobertura d'un lloc de treball d'Auxiliar Administratiu en base al procés d'estabilització d'ocupació temporal, d'acord amb la Taxa específica de reposició establerta d'acord amb la disposició addicional 4ª del Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre.

 

   2. Requisits de les persones aspirants.

Per ser admès/a en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir i adjuntar a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds els següents requisits:

   - Titulació de Batxillerat o CFGM en administració o equivalent.

   - Experiència mínima de 2 anys com a administratiu en un departament d'aprovisionaments.

   - Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).

   - Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

 

   3. Sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran a la web de Salut Terres de l'Ebre https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login, a la convocatòria activa amb el codi del lloc de treball al que s'opta: ADM APR 11 23.

Així mateix és obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae i totes les titulacions). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l'acreditació de la documentació curricular.

Amb la formalització i presentació de la candidatura, l'aspirant autoritza el tractament de les dades personals que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

   4. Comissió de Selecció.

La Comissió de Selecció estarà conformada, com a mínim, per:

   - 1 Director/a del centre o en qui delegui

   - 1 Referent del Servei

   - 1 Representant del Departament de Recursos Humans

La Comissió de Selecció s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres. Tots els membres de la Comissió de Selecció tindran veu i vot.

 

   5. Admissió d'aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses, la qual s'exposarà a la Borsa de Treball de la web de Salut Terres de l'Ebre, a efectes de reclamacions.

Les persones que no compleixin els requisits mínims necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació a la web de la relació provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es desestimen, la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s'accepta alguna al·legació, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a l'apartat Borsa de treball de la web Salut Terres de l'Ebre (www.hospitalmoradebre.cat), a l'apartat Treballa amb nosaltres.

 

   6. Desenvolupament del procés de selecció.

 

PRIMERA FASE.- Avaluació de mèrits.

En aquesta fase es seleccionaran fins a un màxim de 6 candidats, els de major puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits (experiència i formació), per passar a la següent fase (Fase 2).

La resta de candidats que no passin a la següent fase seran incorporats a la borsa de treball de l'entitat.

Experiència demostrada en un departament de compres com a Administratiu/iva.

La valoració de l'experiència professional es farà de la següent manera:

 

PUNTUACIÓ

ANYS D'EXPERIÈNCIA

100

Més de 3 anys

50

De 2 anys a 3 anys

0

Menys de 2 anys

 

 

La valoració serà del 20% de la puntuació total.

Experiència en un centre hospitalari en el departament d'aprovisionaments, com a Administratiu/iva.

La valoració de l'experiència laboral es farà de la següent manera:

 

PUNTUACIÓ

ANYS D'EXPERIÈNCIA

100

Més de 3 anys

50

D'1 any a 3 anys

0

Menys d'1 any

 

 

La valoració serà del 25% de la puntuació total.

Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

Es valorarà la formació complementària que tingui relació directa amb les especificitats del lloc de treball a cobrir i amb les tasques pròpies del lloc de treball:

 

PUNTUACIÓ

FORMACIÓ

0,02 punts/hora

Presencial

0,01 punts/hora

Online

 

La valoració serà del 5% de la puntuació total.

 

 

SEGONA FASE.-

 

Fase prova tècnica:

 

Consistirà en una prova escrita amb preguntes a desenvolupar, que versaran sobre el contingut de les funcions principals a desenvolupar en el lloc de treball.

La valoració de l'examen es realitzarà sobre un total de 10 punts.

La valoració d'aquesta fase serà del 20% de la puntuació tota

Fase d'entrevista personal:

Consisteix en la realització d'una entrevista per valorar les competències descrites en l'anunci i les habilitats de l'aspirant en relació al lloc de treball, i s'estendrà a la comprovació dels mèrits al·legats.

La valoració serà del 25% de la puntuació total.

Fase prova psicotècnica:

Consisteix en la realització d'una prova psicotècnica per valorar els factors de personalitat / competències relacionades amb el lloc de treball.

La valoració serà del 5% de la puntuació total.

 

7.Relació de persones seleccionades.

Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà les persones candidates que l'hagin superat per ordre de puntuació obtinguda i s'aprovarà la relació provisional de puntuacions, la qual s'exposarà a l'apartat “Borsa de treball” de la web Salut Terres de l'Ebre a efectes de reclamacions.

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci. Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de les candidatures seleccionades.

 

8.-Incidències.

La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

 

Móra d'Ebre, 20 d'octubre de 2023

 

Pilar Closa Gras

Gerenta

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.