Ayuntamiento de El Morell. ANUNCIO relativo a las bases de la convocatoria de una bolsa de vigilantes locales.

ANUNCI relatiu a les bases de la convocatòria d'una borsa de vigilants locals. 

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dona coneixement del decret d'Alcaldia 2023-1157, de 5 d'octubre de 2023, que aprova les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball de vigilant local, funcionari interí, subgrup C2, per tal de cobrir les necessitats de de recursos humans que es puguin produir a la guàrdia municipal de l'Ajuntament del Morell.

D'acord amb l'article 112.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es sotmeten simultàniament aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE VIGILANTS LOCALS, FUNCIONARI INTERÍ, SUBGRUP C2, CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, PEL COS DE GUÀRDIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DEL MORELL

 

BASE PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, de candidats per formar part d'una borsa de treball de vigilants municipals, funcionari/a interí/ina, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C2 de titulació, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases específiques. Les funcions assignades als vigilants municipals són entre d'altres, les que estableix l'art. 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies de Catalunya. 

BASE SEGONA.- Requisits dels aspirants

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds:

a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió títol d'educació secundària obligatòria (ESO) títol de graduat escolar, cicle formatiu o formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior, o en condicions d'obtenir-la, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives. En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, haurà d'acreditar-se mitjançant certificació expedida pel Ministeri d'Educació i Ciència que ho acrediti.

d) Tenir una alçada mínima d'1,55 per les dones i d'1,65 pels homes.

e) Estar en possessió dels carnets de conduir A1 i B, o en condicions d'obtenir-lo, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

f) No haver estat condemnat per cap delicte. Tanmateix, serà aplicable el benefici de la rehabilitació sempre que aquest punt es pugui acreditar.

g) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l'àmbit del sector públic.

h) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l'exercici normal de les corresponents funcions.

i) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

j) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

a) Document que acrediti el coneixement de català del nivell B2 dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

b) Document que acrediti estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell intermedi de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell B2 amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

Per als processos selectius de vigilants locals, al estar limitat a ciutadans espanyols, ja estan exempts de la realització de l'exercici de nivell superior a castellà.

l) Pagament de les taxes: Les persones aspirants hauran d'abonar per a ser admeses als processos selectius l'import de la taxa corresponent, d'acord amb el que preveu l'Ordenança fiscal de l'Ajuntament del Morell.

 

Categoria primera (titulació Grup A1)

18,65.-€

Categoria segona (titulació Grup A2)

15,54.-€

Categoria tercera (titulació Grup C1)

12,43.-€

Categoria quarta (titulació Grup C2)

9,32.-€

Categoria cinquena (titulació Grup AP)

6,22.-€

 

 

Abonar 9,32.-€ en concepte de drets d'examen establerts a l'art. 4 de l'Ordenança Fiscal 3.21 reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per l'Ajuntament del Morell.

Les persones que acreditin estar inscrites a l'atur i les persones que acreditin estar discapacitades tindran una reducció del 100% de l'import de la taxa.

El pagament de l'import de la taxa es pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES75 2100 0669 2702 0000 5032 o a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o del dret a l'exempció tributària determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

Aquests drets no seran tornats excepte en el cas d'anul·lació de la Convocatòria.

 

BASE TERCERA.- Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s'han de presentar dins el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT o al DOGC, prenent com a referència la darrera d'aquestes publicacions.

Cal presentar una instància, segons model de sol·licitud d'admissió juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant còpia simple al Registre General de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disp. Transitòria 4a d'aquesta llei. En cas de registrar la sol·licitud en un altre ens públic de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, s'haurà d'enviar per correu electrònic justificant del registre de presentació de la sol·licitud del corresponent ens públic a la següent adreça: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base segona i a les Bases Generals, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

a) Document nacional d'identitat o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.

b) Document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vitae.

d) Carnet de conduir A1 i B.

e) Titulació exigida a la convocatòria.

f) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell B2) o superior.

g) Historial professional acompanyat de la justificació documental de la relació de mèrits que al·leguin.

D'acord amb els articles 6 i 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal subministrades per les persones aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en el concurs, seran objecte de tractament automatitzat per l'Ajuntament. Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, les persones candidates han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l'Ajuntament del Morell, Plaça de l'Era del Castell, núm. 5, 43760, El Morell (https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/tramits al moment de l'aprovació d'aquestes bases).

 

BASE QUARTA.- Relació provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos. Presentació i resolució d'al·legacions

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, en el termini màxim d'un mes, es dictarà resolució aprovant la relació provisional d'admesos i exclosos i la composició inicial dels membres del Tribunal qualificador, es publicarà un anunci d'exposició al públic d'aquesta relació al taulell d'edictes de l'Ajuntament del Morell i a la seu electrònica municipal i a partir de l'endemà es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions o per recusar els membres del Tribunal qualificador.

Un cop finalitzi el termini d'esmenes, s'elaborarà la relació definitiva d'aspirants i la composició final dels membres del Tribunal qualificador, en aquest llistat s'indicarà el dia i la hora dels exercicis a realitzar a la fase d'oposició i es publicarà al taulell d'edictes de l'Ajuntament i a la seu electrònica municipal.

Si no existeixen esmenes ni recusacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altra actuació ni de nova publicació i l'Ajuntament informarà als aspirants de la data dels exercicis publicant-ho al taulell d'edictes i a la seu electrònica municipal.

 

BASE CINQUENA.- Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador estarà integrat per:

President/a: un funcionari/ària de l'Ajuntament del Morell d'igual o superior categoria i el seu suplent/a.

Vocals:

- Un funcionari/ària de l'Ajuntament del Morell o una altra administració local d'igual o superior categoria i el seu suplent/a.

- Un membre proposat per la Direcció General de l'Administració de Seguretat i el seu suplent/a.

- Un membre proposat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el seu suplent/a.

- Un funcionari/ària de l'Ajuntament del Morell d'igual o superior categoria, que a l'hora farà les funcions de Secretari i el seu suplent/a.

La designació nominal dels membres del Tribunal, que ha d'incloure la dels respectius suplents, ho és a títol individual. El Tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.

El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. La participació en el Tribunal qualificador dona lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del Tribunal.

De cada sessió que faci el Tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador s'ha d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

BASE SISENA.- Procés de selecció: concurs - oposició lliure

La selecció pel sistema de concurs - oposició consisteix en la superació de les proves corresponents, inclòs el període de pràctiques, i en la valoració dels mèrits de la fase de concurs.

El dia, hora i lloc d'inici de la primera prova es publicarà juntament amb el llistat definitiu d'admesos i exclosos.

La data, hora i lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel Tribunal qualificador i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior al taulell d'edictes i a la seu electrònica de la Corporació, https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament a l'inici de les proves i es comunicarà per escrit o oralment pel Tribunal qualificador.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el Tribunal qualificador té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió.

En el cas que el dia i l'hora de realització de les proves del procés selectiu (cultural, teòrica, llengua catalana i psicotècnic) alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per embaràs de risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova o les proves al recinte hospitalari on es trobi, dins el límit territorial de la comarca del Tarragonès, sempre que sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en què ho facin la resta de persones aspirants convocades.

Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les persones aspirants que prevegin trobar-se el dia o dies de realització de les dites proves en la situació esmentada al paràgraf anterior, hauran d'informar del seu estat el Tribunal mitjançant un correu electrònic enviat a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. indicant a l'assumpte: “Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com la data i l'hospital previst per al part.

El termini establert per formalitzar aquesta petició és de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

6.3 En relació amb les proves d'aptitud física, les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o no hagin complert les 16 setmanes des del naixement del fill o filla podran:

a) Fer la prova, prèvia presentació el dia de la seva execució d'un certificat mèdic on consti expressament que la realització de les proves d'aptitud física recollides a l'annex I no representa cap perill per al seu estat físic o de gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà d'estar emès com a màxim fins a 7 dies hàbils abans de la realització de les proves d'aptitud física.

b) Sol·licitar l'ajornament de la realització de la prova física a una data posterior a la data convocada. En aquest cas el tribunal assenyalarà una nova data que, en tot cas, haurà de ser anterior a la fase de concurs. Per fer aquesta prova s'ha de presentar igualment el certificat mèdic indicat a l'apartat anterior i amb les mateixes característiques. Les proves s'ajornaran per una sola vegada i les persones aspirants que no hi compareguin quedaran decaigudes en els seus drets i es considerarà que no han completat la fase d'oposició.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.