Consejo Comarcal de El Baix Camp. ANUNCIO relativo a la provisión de una plaza personal administrativo de saneamiento y medio ambiente (código 02.04.02) grupo C, subgrupo C1, laboral.

ANUNCI relatiu a personal administratiu de sanejament i medi ambient (codi 02.04.02) grup C, subgrup C1, laboral.

En data 21 de juny de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament constituït i en sessió ordinària, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de 2022, d'acord amb l'Acord de Ple de 27 de desembre de 2022 mitjançant el qual es va aprovar la plantilla del personal d'aquest ens comarcal i d'acord amb l'establert a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022 (en endavant, LGPE 2022).

L'Oferta Pública d'Ocupació de 2022 va incloure, com a establiment de nous serveis obligatoris, l'oferta de varis llocs de treball estructurals necessaris per al funcionament del nou servei de sanejament d'aigües residuals, com a Entitat Local de l'Aigua (ELA) bàsica, entre els quals destaquem el següent:

- Administratiu/va de Sanejament i Medi Ambient (Codi 02.04.02) Laboral C1 20

Aquesta OPO 2022 va ser publicada al tauler d'anuncis en data 11/07/2022, al DOGC en data 19/07/2022 i al BOPT en data 21/07/2022.

En data 19 de setembre de 2023 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar les Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció d'un lloc de treball d ADMINISTRATIU/VA DE SANEJAMENT I MEDI AMBIENT (Codi 02.04.02), grup C, subgrup C1, en règim laboral, a cobrir pel sistema de concurs-oposició lliure, inclòs en la ja esmentada Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022.

Segons el que s'estableix en la clàusula 4a de les Bases i Convocatòria que ha de regir el procés selectiu en qüestió, les candidatures es presentaran exclusivament per via telemàtica, d'acord amb els articles 14.3 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es realitzaran mitjançant la plataforma de processos selectius del Consell Comarcal del Baix Camp, a través del següent enllaç: https://baixcamp.convoca.online/, tot adjuntant la documentació requerida per participar en el procés selectiu corresponent, que s'estableix a les presents bases comunes. Les candidatures presentades per altres mitjans diferents a l'especificat comportaran l'exclusió de la persona aspirant al procés, no sent aquest fet susceptible d'esmena.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de l'última publicació de l'anunci de la convocatòria (ja sigui al BOPT o a l'e-Tauler de la seu electrònica).

Les candidatures per participar a aquest procés selectiu s'acompanyarà obligatòriament de l'acreditació dels requisits indispensables per a participar al present procés i dels mèrits al·legats per les persones aspirants, amb caràcter potestatiu i no excloent.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part al procés selectiu i per a la resta de tramitació relacionada amb el mateix, d'acord amb la normativa vigent, així com declaren que són certes les dades consignades en la sol·licitud i en la documentació annexa, i que compleixen amb tots els requisits per participar en el procés selectiu que correspongui en cada cas.

L'adreça de correu electrònic que les persones interessades assenyalin a efectes de notificacions serà la que el Consell Comarcal tindrà en compte per adreçar-se'n, en relació amb qualsevol incidència relacionada amb el procés de formació de les borses de treball.

Les Bases que regulen aquest procés selectiu presenten el següent contingut:

 

 

1. Convocatòria i publicitat de les bases.

Aquestes bases regularan el procés de selecció del lloc de treball d'ADMINISTRATIU/VA DE SANEJAMENT I MEDI AMBIENT (amb el codi 02.04.02), convocat pel Consell Comarcal del Baix Camp, i inclòs a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2022 aprovada per Acord de Ple de data 21 de juny de 2022 i d'acord amb l'article 20.6 de la LPGE 2022 sent un dels llocs estructurals necessaris per al funcionament del nou servei de sanejament d'aigües residuals com a ELA bàsica de l'aigua.

Aquesta OPO 2022 va ser publicada al taulell d'anuncis en data 11/07/2022, al DOGC en data 19/07/2022 i al BOPT en data 21/07/2022.

El contingut d'aquestes bases i de la convocatòria es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp i a la plataforma de processos selectius del Consell Comarcal del Baix Camp (https://baixcamp.convoca.online/). Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en els diaris oficials es publicaran a la seu electrònica de l'ens comarcal, en concret, a la plataforma de processos selectius del Consell Comarcal del Baix Camp (https://baixcamp.convoca.online/) i al tauler d'anuncis electrònic de l'ens comarcal.

 

2. Objecte i característiques de la plaça.

És objecte de la present convocatòria la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn obert, per proveir un lloc de treball d'ADMINISTRATIU/VA DE SANEJAMENT I MEDI AMBIENT subjecte al règim laboral, d'acord amb la plantilla i la valoració de lloc de treball aprovada per aquest ens comarcal.

El procés selectiu haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per tant, la convocatòria és oberta i el sistema de selecció és el concurs oposició, de conformitat amb allò que disposa l'article 91 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

En aquest sentit, les característiques generals del lloc de treball que es convoca són les següents:

- Denominació del lloc de treball a la plantilla: Administratiu/va de Sanejament i Medi Ambient

- Règim: laboral

- Retribució: segons conveni

- Número de llocs de treball convocats: 1

- Grup de classificació: C1

- Sistema de selecció: concurs oposició

- Torn: obert

- Dedicació: jornada completa

Tot i que la jornada és completa, pel que fa a l'horari de la jornada serà el que regeixi en el seu moment per al personal del Consell Comarcal del Baix Camp segons l'acord vigent de condicions de treball, sense perjudici de les variacions que, per exigències del servei, estableixi la Presidència de la corporació a proposta de la Gerència.

S'estableix un període de prova de 2 mesos a comptar des de la data del decret de contractació. Abans que finalitzi aquest termini, la Presidència del Consell Comarcal avaluarà motivadament la tasca desenvolupada per la persona nomenada, per la qual cosa comptarà amb l'informe de la Gerència del Consell Comarcal i, si s'escau, aquells altres que estimi pertinents. Si no es formula una avaluació negativa, s'aprovarà la continuïtat de la relació laboral establerta inicialment en règim de pràctiques i, en canvi, si la valoració és negativa, es comunicarà al treballador/a que s'extingeix la relació de treball sense responsabilitat imputable a l'Administració.

 

3. Requisits que han de reunir les persones aspirants.

Per tal de ser admès/a al procés selectiu la persona aspirant haurà de reunir els requisits següents:

a) Nacionalitat. Tenir la nacionalitat espanyola. Igualment, i sempre i quan el lloc objecte de la convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en l'exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les Administracions públiques, tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

El que s'estableix en el paràgraf anterior també serà d'aplicació al cònjuge dels/de les espanyols/les i dels/de les nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als de/de la seu/va cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Com es tracta de cobrir un lloc de treball vacant de naturalesa laboral també podran ser admesos/es els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d'aportar permís de residencia legal a Espanya, d'acord amb la normativa vigent.

b) Edat. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Habilitació. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de personal funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat/da o inhabilitat/da.

En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

d) Titulació. Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l'ingrés en cada grup o escala i subescala, o bé un nivell equivalent o superior de l'àmbit de la convocatòria, en aquest cas Batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior.

En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d'equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.

El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa per a la seva expedició.

e) Conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per al lloc de treball en concret, que en aquest cas és amb un nivell de suficiència de català (C1).

Aquest coneixement s'acreditarà de la manera següent:

- Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l'any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

- La documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixement de llengua catalana de nivell: C1 (nivell de suficiència de català).

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superar una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

f) Coneixement de la llengua castellana. Els/les aspirants admesos/es en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell superior de coneixements de llengua castellana (propi del Grup A).

Als efectes de l'exempció els/les aspirants a lloc de treball corresponents a escales classificades del grup A o C hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:

a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.

b) Diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

c) Certificat d'aptitud en espanyols per a estrangers/es expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Els/les aspirants que no comptin amb el certificat o títols esmentats, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a. Aquesta prova consistirà en un exercici de comprensió oral i un altre de caràcter escrit equivalent al nivell requerit.

g) Capacitat. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques i funcions del lloc de treball.

h) Acreditar, en el seu cas, el pagament de la taxa per participar en el procés selectiu d'acord amb l'ordenança fiscal vigent:

15,03 EUR

Grup C1

i) La persona aspirant ha de complir amb els requisits en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la contractació com a personal laboral fix.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.