Ayuntamiento de Tarragona. ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria y bases que regirán el proceso selectivo para la provisión, por concurso de movilidad horizontal, de siete plazas de agente de la Guardia Urbana.

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, per concurs de mobilitat horitzontal, de set places d'agent de la Guàrdia Urbana.

La setena Tinenta d'Alcalde en Resolució de 28 d'agost de 2023, ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió per concurs de mobilitat horitzontal, de set places d'agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l'escala de serveis especials, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1. del 2021 i 2022.

La convocatòria i aquestes Bases podran ser impugnades per les persones interessades, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de l'anunci de la convocatòria publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la circumscripció del seu domicili, sempre que estigui dintre de la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, segons la seva elecció, en el termini de dos mesos comptats, també, des de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci al DOGC, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

 

Tarragona, 29 d'agost de 2023

 

P. d.

El secretari general

 

 

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS ESPECÍFIC DE MOBILITAT HORITZONTAL DE SET PLACES D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte de la present convocatòria és la provisió, per concurs de mobilitat horitzontal, de set places d'agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l'escala de serveis especials, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1. Per necessitats del servei i mitjançant decret, abans del començament de les proves es pot augmentar el nombre de places vacants ofertes, dintre les previsions de l'oferta d'ocupació.

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d'abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, el número de places reservat a dones en aquest procés selectiu serà de dues.

Les places incloses a la present convocatòria corresponen a les ofertes públiques dels anys 2021 i 2022.

 

SEGONA.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS.

Per a prendre part en el concurs són requisits necessaris:

a) Ser funcionari/ària de carrera, de l'escala bàsica, prestant servei a qualsevol cos de policia local de Catalunya, o del cos de Mossos d'Esquadra, o de les forces i cossos de seguretat de l'estat destinat/ada a Catalunya.

b) Acreditar més de dos anys d'antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la mateixa categoria o, si escau, en una categoria equiparada a la que és objecte de convocatòria.

c) Tenir superat el Curs selectiu de formació bàsica policial impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el cas de policies locals o mossos d'esquadra, o curs similar per accedir a l'escala bàsica en el cos policial al qual pertany l'aspirant, en el cas de cossos policials de l'Administració de l'Estat, impartit pels centres oficials corresponents a l'Administració de la qual procedeix. Aquest requisit no serà exigible als funcionaris de les policies locals de Catalunya que van ingressar al respectiu cos abans de l'entrada en vigor de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.

d) No haver complert els 57 anys d'edat.

e) No patir cap malaltia ni cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria i no estar inclosa en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a la base vuitena, apartat 1.5.- cinquena prova. Proves Mèdiques de la present convocatòria.

f) Estar en possessió del carnet de conduir, classes A i B

g) Tenir coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català B2. Aquest requisit haurà d'acreditar-se mitjançant la superació d'una prova específica, oral i escrita, convocada a l'efecte. Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que ho acreditin, mitjançant el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent o superior. Així mateix, restaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que, en algun procés de selecció d'alguna Administració pública, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior a l'esmentat, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

h) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

i) No haver estat condemnat/ada per cap delicte.

j) No podran prendre part en el concurs les persones funcionàries suspeses, mentre duri la situació de suspensió de funcions, ni les traslladades de lloc de treball i les destituïdes de càrrec de comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció. A tal efecte, les persones aspirants presentaran, amb la seva sol·licitud, un certificat acreditatiu de l'existència, o no, de sancions o notes desfavorables en el seu expedient personal.

Tampoc podran prendre part en el concurs les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima.

k) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin, així com la resta de normativa vigent.

l) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permisos de conducció, mentre es mantingui relació de servei amb la Guàrdia Urbana. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per esgotament dels punts...).

 

TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA:

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament a la seu electrònica de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La convocatòria de la primera prova es farà mitjançant anunci al DOGC i a la seu electrònica de l'Ajuntament i la resta de proves es farà mitjançant anunci a la seu electrònica.

Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, excepte per raons de força major, degudament justificades i discrecionalment apreciades per la comissió de valoració i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre les persones aspirants, seran definitivament excloses del procés selectiu.

 

QUARTA.- TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 22 euros, d'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament.

La quota per drets d'examen serà zero quan les persones aspirants acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant certificat emès per la institució competent.

 

CINQUENA- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I ADMISSIÓ.

 

A) Sol·licituds:

A.1.- Les instàncies per a prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l'Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Tarragona i s'hauran de presentar per Internet (https://tramits.tarragona.cat/), mitjançant model instància específica de participació a processos selectius, signada electrònicament amb certificat digital. En cas de no disposar de certificat digital, es pot obtenir identificació i signatura electrònica a través de l'idCAT Mòbil  (https://tramits.tarragona.cat/Ajuda.aspx).

En cas de no tenir mitjans electrònics per fer la tramitació, les sol·licituds es poden presentar, en hores d'oficina, al Registre General de l'Ajuntament de Tarragona, oficines de l'OMAC.

Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Els exemplars de sol·licituds seran a disposició de les persones interessades a les oficines de l'OMAC i a la seu electrònica.

A la instància la persona aspirant haurà de manifestar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes bases de la plaça a la qual es presenta (referent sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la seva presentació) i que es compromet, en cas d'ésser proposada per al corresponent nomenament, a prestar jurament o promesa d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

A.2.- Juntament amb la sol·licitud l'aspirant ha d'adjuntar:

a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.

b) Fotocòpia permís de conduir de classe A i B.

c) Taxa drets d'examen:

c.1.- El pagament de la taxa es pot fer efectiu mitjançant l'Oficina Virtual Tributària d'aquest Ajuntament (pagar les meves taxes: Pagar taxes - Oficina Virtual Tributària (tributoslocales.es)

Les persones que presentin la sol·licitud en la forma determinada per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauran d'adjuntar a la instància fotocòpia del justificant de transferència bancària conforme han ingressat l'import corresponent, on hi constarà, a més dels cognoms i nom de la persona aspirant que presenta la sol·licitud, la denominació de la plaça a la qual opta.

c.2.- La documentació que acrediti el dret a la quota zero per drets d'examen, si fos el cas.

d) La documentació següent:

d.1.- En el seu cas, certificat de nivell intermedi de català (B2) mitjançant el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o un d'equivalent o superior, als efectes de l'exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana establerta a la Base setena, apartat 1.2.

Les persones aspirants que indiquin en la sol·licitud haver superat la prova o l'exercici de caràcter obligatori i eliminatori, del nivell de català que determina la Base setena, apartat 1.2, d'aquestes bases, en altres processos selectius convocats per l'Ajuntament de Tarragona, restaran exemptes d'acreditar els coneixements de llengua catalana.

d.2.- Certificat de serveis prestats de l'Administració pública on presti serveis com agent de l'escala bàsica o mosso/a d'esquadra, o de les forces i cossos de seguretat de l'estat destinats a Catalunya, on consti l'antiguitat i la categoria.

d.3.- Certificat d'haver superat i obtingut el diploma del curs selectiu de formació bàsica policial impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, o d'un curs de la mateixa durada i del mateix contingut que l'impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i homologat, quant a continguts i durada, per aquest Institut o curs similar per accedir a l'escala bàsica en cossos policials de l'Administració de l'Estat, impartit pels centres oficials corresponents.

d.4.- En el seu cas, certificat de l'Administració Pública on presti serveis, com agent de l'escala bàsica o mosso/a d'esquadra, o de les forces i cossos de seguretat de l'estat destinats a Catalunya, on hi consti la data de l'ultima revisió psicotècnica (en cas que sigui obligatòria pel cos), i les pràctiques de perfeccionament en tir policial, i/o que té capacitació per a portar armes de foc.

d.5.- “Currículum vitae", en el qual constin: les dades personals, acadèmiques i professionals de l'aspirant, experiència professional en les matèries a desenvolupar en el lloc a cobrir, antiguitat en l'Administració, cursos de formació i perfeccionament, així com qualsevol altre mèrit que es cregui oportú.

d.6.- Memòria descriptiva de les diferents destinacions i serveis prestats en el cos policial d'origen, acompanyada, si s'escau, pels informes formulats pels comandaments corresponents.

Els mèrits a valorar en la fase del concurs no s'han de presentar conjuntament amb la sol·licitud sinó que s'hauran de presentar en el termini que s'indiqui en la publicació dels resultats de la cinquena prova.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es compulsarà juntament amb la resta de la documentació que s'ha de presentar per tramitar el nomenament com a personal funcionari en pràctiques.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l'original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

A.3.- Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les dades personals seran tractades d'acord amb el Reglament europeu 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A aquests efectes i d'acord amb els article 16 al 21 del RGPD, les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer de Personal, el responsable del qual és l'Ajuntament de Tarragona.

D'acord amb el RGPD, la informació referent a les dades personals és:

- Responsable de les dades: Cap de servei de personal. Rambla Nova, 59. 43001 Tarragona.

- Finalitat de les dades: Procediment de selecció i formar part de les borses de treball

- Legitimació: Articles 59 i ss. TRLEBEP, articles 63 i ss. del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

- Destinataris: Servei de personal de l'Ajuntament de Tarragona i serveis de l'Ajuntament que puguin gestionar les borses de treball. No es preveu la seva cessió.

- Drets: les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l'Ajuntament de Tarragona, Rambla Nova 59, CP 43001, o en la forma determinada a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Procedència: Les dades procedeixen de la informació aportada amb les sol·licituds, o dels expedients personals si es tracta de personal de l'Ajuntament de Tarragona.

 

B) Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la seu electrònica de l'Ajuntament.

El termini per a presentar les instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu, serà fins a 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 

C) Admissió

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia o la conselleria delegada de la gestió de personal dictarà una resolució per la qual aprovaran la relació provisional de persones admeses i excloses, i la relació provisional de persones admeses i excloses provisionalment exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, la qual s'exposarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, a efectes de reclamacions. Mitjançant anunci al DOGC s'indicarà la data d'exposició al públic de la relació provisional de persones admeses i excloses i la relació provisional de persones admeses i excloses provisionalment exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana. La data de publicació al DOGC d'aquest anunci determinarà el termini a efectes de reclamacions.

En qualsevol cas, i a fi d'evitar errors i, en cas de produir-se'n, de possibilitar la seva esmena dins del termini i en la forma escaient, les persones participants comprovaran fefaentment, no només que no figuren a la llista d'excloses, sinó que, a més, els seus noms figuren a la llista d'admeses.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci esmentat al DOGC, per a presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses, o per adjuntar la documentació requerida per la convocatòria.

Les persones que no presentin la documentació especificada, i també les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu, sens perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

Un cop transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la finalització del termini anterior, es faran públiques, pel mateix procediment, les llistes definitives de les persones admeses i excloses i la relació de persones admeses exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de la data, hora i lloc de realització de la primera de les proves de l'oposició.

Si en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a presentar reclamacions no es dicta cap resolució, les al·legacions presentades s'entendran desestimades.

D'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació dels anuncis esmentats a la seu electrònica de l'Ajuntament es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s'indicaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

Així mateix, la notificació a les persones interessades del tràmit d'audiència, quan aquest correspongui, i de les resolucions es farà mitjançant anunci a la seu electrònica

 

SISENA.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ.

La comissió de valoració del concurs constituïda d'acord amb el que estableix l'article 60 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i amb relació al que disposen l'article 32.1 de la Llei 16/1991, de Policies locals i els articles 46 i 47 del Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, i es composarà de les persones que es determini al decret d'aprovació de la relació de persones admeses i excloses definitivament.

Presidència: El cap de servei de Personal

Vocals: Una persona tècnica proposada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Una persona tècnica proposa per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.

Dues persones funcionàries de l'Ajuntament de Tarragona, proposades pel cap de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Tarragona.

Una persona tècnica proposa pel cap de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Tarragona.

Una persona tècnica proposada pel servei de Personal.

Secretaria: La cap de departament de processos selectius, que actuarà amb veu però sense vot.

En cap cas, la comissió de valoració no pot estar constituïda majoritàriament per membres en actiu que pertanyin al cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

L'alcalde o el/la conseller/a delegat/da aprovaran la composició de la comissió de valoració mitjançant resolució que s'exposarà a la seu electrònica de l'Ajuntament. La comissió quedarà integrada per les persones titulars i suplents respectives, que simultàniament amb les titulars hauran de designar-se.

L'abstenció i recusació de membres de la comissió de valoració s'ajustarà al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

La comissió de valoració no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència d'almenys la meitat de les seves persones membres, titulars o suplents indistintament, i en tot cas del president/a i secretari/ària o de les persones que les substitueixin. Les decisions es prendran per majoria de vots presents.

La comissió podrà acordar la incorporació de persones assessores especialistes perquè col·laborin en l'execució de les proves, les quals actuaran amb veu però sense vot per debatre les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Per a l'execució de proves que s'hagin de realitzar per persones assessores especialistes caldrà només la presència d'una persona membre de la comissió, designada prèviament per aquest, per assegurar-ne una realització correcta, i traslladar a la comissió els resultats de les proves.

La comissió té la facultat de convocar personalment les persones aspirants per tal de sol·licitar aclariment sobre la documentació presentada, per aclarir punts dubtosos de les capacitats o sobre altres qüestions. de les quals se'n pugui presumir falsedat o inexactitud, sens perjudici de les responsabilitats en que pugui incórrer la persona que les presenta.

La comissió podrà determinar la realització de dos o mes exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin eliminatoris.

La comissió haurà d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.

La comissió adoptarà les mesures necessàries per garantir que les proves o els exercicis de la fase d'oposició que siguin escrits siguin corregits sense que es conegui la identitat de les persones aspirants que hi participen. Així mateix, no corregiran les proves o els exercicis d'aquelles persones opositores on figuri el nom, marques o signes que permetin conèixer la seva identitat.

La comissió resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.