Ayuntamiento de Tarragona. ANUNCIO por el que se hacen públicas la convocatoria y las bases que deben regir el proceso selectivo para la provisión, por oposición libre, de diecinueve plazas de agente de la Guardia Urbana.

ANUNCI pel qual es fan públiques la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió, per oposició lliure, de dinou places d'agent de la Guàrdia Urbana.

La tinenta d'alcalde i consellera d'Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia de l'Ajuntament de Tarragona, per Resolució de 26 de juliol de 2023 i posteriors rectificacions de 8 i 16 d'agost de 2023, ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, per oposició lliure, de 19 places d'agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1, incloses a les ofertes públiques d'ocupació del 2021, 2022 i 2023.

La convocatòria i aquestes Bases podran ser impugnades per les persones interessades, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de l'anunci de la convocatòria publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la circumscripció del seu domicili, sempre que estigui dintre de la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, segons la seva elecció, en el termini de dos mesos comptats, també, des de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci al DOGC, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

 

Tarragona, 16 d'agost de 2023

 

P. d.

El secretari general

 

 

BASES PER A LA PROVISIÓ, AMB CARÀCTER DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE 19 PLACES D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. L'objecte de la present convocatòria és la provisió, per oposició lliure, de 19 places d'agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1, incloses a les ofertes públiques d'ocupació del 2021, 2022 i 2023. Per necessitats del servei i mitjançant decret, abans del començament de les proves es pot augmentar el nombre de places vacants convocades, dintre de les previsions de l'oferta d'ocupació.

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d'abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, el nombre de places reservat a dones en aquest procés selectiu serà de 7. En el cas que s'augmentés el nombre de places vacants convocades, com preveu el paràgraf anterior, el mateix decret podrà augmentar el nombre de places reservades a dones, dins els límits de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991.

Així mateix, les persones aspirants que superin el procés selectiu podran optar, per rigorós ordre de puntuació, a cobrir aquelles places que hagin quedat desertes en la convocatòria per la provisió, per concurs de mobilitat horitzontal, de set places d'agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l'escala de serveis especials, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1.

1.2.- Borsa de treball

Les qualificacions obtingudes en aquesta convocatòria també determinaran l'ordre per als nomenaments interins que puguin ser necessaris per a cobrir les necessitats que es produeixin.

La borsa de treball estarà formada per:

1.2.1.- Les persones que aprovin les quatre primeres proves de l'oposició, no hagin estat proposades per a ser nomenades funcionàries de carrera i tinguin la condició de personal funcionari de carrera de qualsevol cos policial, per ordre de puntuació, de més a menys. Les persones proposades per a ser nomenades com a funcionàries interines hauran de superar la prova CINQUENA (revisió mèdica) per al seu nomenament i acreditar haver superat, dins els 2 anys anteriors al decret de nomenament, les proves psicotècniques d'aptitud per a l'ús d'armament reglamentari; a falta d'aquesta acreditació, caldrà superar una prova psicotècnica d'aptitud per a l'ús d'armes.

1.2.2.- A continuació de les incloses en l'apartat 1.2.1, les persones que aprovin les quatre primeres proves de l'oposició, no hagin estat proposades per a ser nomenades funcionàries de carrera i no tinguin la condició de personal funcionari de carrera de qualsevol cos policial, per ordre de puntuació, de més a menys. Les persones proposades per a ser nomenades com a funcionàries interines hauran de superar la prova CINQUENA (revisió mèdica) per al seu nomenament.

 

SEGONA.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA

Per a prendre part en l'oposició les persones aspirants hauran de complir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o tècnica o un altre d'equivalent o superior, corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a la formació professional de segon grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

D'acord amb allò establert a la Disposició transitòria setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, afegida per la Llei 3/2023, de 16 de març, aquelles persones aspirants que estiguessin, el 18 de març de 2023, prestant els seus serveis de forma interina en la categoria d'agent a la Guàrdia Urbana de Tarragona, i que no tinguin la titulació requerida al paràgraf anterior d'aquest apartat c), la titulació d'accés a la convocatòria serà el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

d) No haver estat condemnada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal, i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) Posseir el permisos de conducció de vehicles:

e.1.- De la classe B.

e.2.- De la classe A2.

e.3.- De la classe A, que haurà d'acreditar-se dins del termini de presentació de documents per al nomenament de personal funcionari de carrera. El termini per presentar-lo es farà públic en el moment de publicar la relació de persones proposades.

Aquestes autoritzacions hauran d'estar en vigor en forma prèvia a la pressa de possessió com a personal funcionari de carrera.

Aquestes autoritzacions no poden tenir la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics

f) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

g) No patir cap malaltia ni cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria i no estar inclosa en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a la base vuitena, apartat 1.5.- cinquena prova, proves Mèdiques de la present convocatòria.

h) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin, així com la resta de normativa vigent.

i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permisos de conducció, mentre es mantingui relació de servei amb la Guàrdia Urbana. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per esgotament dels punts...).

Els requisits dels apartats de la a) a la i) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds i han de mantenir-se durant tot el procés, llevat dels requisits de l'apartat e.3).

Els requisits de l'apartat g) es comprovaran en la cinquena prova, proves mèdiques, de la present convocatòria.

 

TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament a la seu electrònica de la Corporació, al Butlletí Oficial de Província de Tarragona (BOPT) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

La convocatòria de la primera prova es farà mitjançant anunci al DOGC i a la seu electrònica de l'Ajuntament i la resta de proves es farà mitjançant anunci a la seu electrònica.

Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, excepte per raons de força major, degudament justificades i discrecionalment apreciades pel tribunal qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre les persones aspirants, seran definitivament excloses del procés selectiu.

 

QUARTA.- TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 22 euros, d'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament.

La quota per drets d'examen serà zero quan les persones aspirants reuneixin alguna de les característiques que s'indiquen a continuació:

1) Les persones que estiguin en situació de desocupació:

Opció A. Les que no percebin cap prestació econòmica, o,

Opció B. Les que tinguin una antiguitat, com a mínim, de sis mesos

Per a la concessió de la bonificació serà necessari que les persones interessades acreditin la seva situació mitjançant certificat vigent expedit per l'oficina del servei d'ocupació corresponent, en el termini de la presentació de la sol·licitud.

2) Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant certificat emès per la institució competent.

L'import de la taxa només podrà ser tornat a les persones que desisteixen de la seva sol·licitud abans de l'aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses, i a les persones que no fossin admeses al procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.

 

CINQUENA- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I ADMISSIÓ

A) Sol·licituds

A. 1.- Sol·licituds i drets d'examen:

Les instàncies per a prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Tarragona i s'hauran de presentar per Internet (https://tramits.tarragona.cat/), mitjançant model instància específica de participació a processos selectius, signada electrònicament amb certificat digital. En cas de no disposar de certificat digital, es pot obtenir identificació i signatura electrònica a través de l'idCAT Mòbil  (https://tramits.tarragona.cat/Ajuda.aspx).

En cas de no tenir mitjans electrònics per fer la tramitació, les sol·licituds es poden presentar, en hores d'oficina, al Registre General de l'Ajuntament de Tarragona, oficines de l'OMAC.

Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

A la instància la persona aspirant haurà de manifestar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes bases de la plaça a la qual es presenta (referent sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la seva presentació) i que es compromet, en cas d'ésser proposat/da per al corresponent nomenament, a prestar jurament o promesa d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

A. 2.- Juntament amb la solicitud l'aspirant ha d'adjuntar:

a) Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.

b) Taxa drets d'examen:

b.1) El pagament de la taxa es pot fer efectiu mitjançant l'Oficina Virtual Tributària d'aquest Ajuntament (pagar les meves taxes: Pagar taxes - Oficina Virtual Tributària (tributoslocales.es)

Les persones que presentin la sol·licitud en la forma determinada per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauran d'adjuntar a la instància fotocòpia del justificant de transferència bancària conforme han ingressat l'import corresponent, on hi constarà, a més dels cognoms i nom de la persona aspirant que presenta la sol·licitud, la denominació de la plaça a la qual opta.

b.2) La documentació que acrediti el dret a la quota zero per drets d'examen, si fos el cas.

c) La documentació següent:

c.1.- En el seu cas, certificat de nivell intermedi de català (B2) mitjançant el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o un d'equivalent o superior, als efectes de l'exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana establerta a la Base vuitena, apartat 1.2.

Les persones aspirants que indiquin en la sol·licitud haver superat la prova o l'exercici de caràcter obligatori i eliminatori, del nivell de català que determina la Base vuitena, apartat 1.2, d'aquestes bases, en altres processos selectius convocats per l'Ajuntament de Tarragona, restaran exemptes d'acreditar els coneixements de llengua catalana.

c.2.- En el seu cas, certificat d'haver superat i obtingut el diploma del curs selectiu de formació bàsica policial impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, o d'un curs de la mateixa durada i del mateix contingut que l'impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i homologat, quant a continguts i durada, per aquest Institut.

c.3.- Titulació d'accés a la convocatoria, d'acord amb la base segona, apartat c)

c.4.- Acreditació dels permisos de conducció de vehicles, segons la base segona, apartat d)

d) Declaració responsable segons model normalitzat, degudament signada.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es compulsarà juntament amb la resta de la documentació que s'ha de presentar per tramitar el nomenament com a personal funcionari interí, en pràctiques o, si escau, com a funcionari de carrera.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l'original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

A.3.- Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les dades personals seran tractades d'acord amb el Reglament europeu 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A aquests efectes i d'acord amb els article 16 al 21 del RGPD, les dades de caràcter personal formen part del registre de Personal, el responsable del qual és l'Ajuntament de Tarragona, i l'encarregat el cap de servei de Personal de l'Ajuntament de Tarragona.

D'acord amb el RGPD, la informació referent a les dades personals és:

- Responsable de les dades: Cap de servei de personal. Rambla Nova, 59. 43001 Tarragona.

- Finalitat de les dades: Procediment de selecció i formar part de les borses de treball

- Legitimació: Articles 59 i ss. TRLEBEP, articles 63 i ss. del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

- Destinataris: Servei de personal de l'Ajuntament de Tarragona i serveis de l'Ajuntament que puguin gestionar les borses de treball. No es preveu la seva cessió.

- Drets: les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l'Ajuntament de Tarragona, Rambla Nova 59, CP 43001, o en la forma determinada a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Procedència: Les dades procedeixen de la informació aportada amb les sol·licituds, o dels expedients personals si es tracta de personal de l'Ajuntament de Tarragona.

B) Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la seu electrònica de l'Ajuntament.

El termini per a presentar les instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC o al BOE, fins a 20 dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació.

C) Admissió

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia o el/la conseller/a delegat/da dictarà una resolució per la qual aprovaran la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, i la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses provisionalment exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, la qual s'exposarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, a efectes de reclamacions. Mitjançant anunci al DOGC s'indicarà la data d'exposició al públic de la relació provisional de persones admeses i excloses i la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses provisionalment exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana. La data de publicació al DOGC d'aquest anunci determinarà el termini a efectes de reclamacions.

En qualsevol cas, i a fi d'evitar errors i, en cas de produir-se'n, de possibilitar la seva esmena dins del termini i en la forma escaient, les persones participants comprovaran fefaentment, no només que no figuren a la llista d'excloses, sinó que, a més, els seus noms figuren a la llista d'admeses.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci esmentat al DOGC, per a presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, o per adjuntar la documentació requerida per la convocatòria.

Les persones que no presentin la documentació especificada, i també les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu, sens perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

Un cop transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la finalització del termini anterior, es faran públiques, pel mateix procediment, les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses i la relació de persones aspirants admeses exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de la data, hora i lloc de realització de la primera de les proves de l'oposició.

Si en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a presentar reclamacions no es dicta cap resolució, les al·legacions presentades s'entendran desestimades.

D'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació dels anuncis esmentats a la seu electrònica de l'Ajuntament es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s'indicaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.