Ayuntamiento de los Pallaresos. ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria que rigen el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso oposición libre, de una plaza de auxiliar administrativa, personal funcionario de carrera, del Áre

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administrativa, personal funcionari de carrera, de l'Àrea de Comptabilitat de l'Ajuntament dels Pallaresos, amb formació de llista de reserva.

 

Havent-se aprovat per resolució d'alcaldia de data 25 de maig de 2023, núm. 2023-0683, les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de funcionari de carrera i mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administrativa de l'àrea de comptabilitat, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament dels Pallaresos, amb formació de llista de reserva per motius de baixa per incapacitat laboral, nomenaments supletoris, vacants, vacances o altres circumstàncies, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat. Així mateix, s'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el procés de selecció.

 

Els Pallaresos, 30 de maig de 2023

 

L'alcalde

 

 

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIVA, FUNCIONARI DE CARRERA, DE L'ÀREA DE COMPTABILITAT DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, AMB FORMACIÓ DE LLISTA DE RESERVA

 

PRIMERA. Objecte de la convocatòria

Aquestes bases tenen per objecte regular la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça en la categoria auxiliar administratiu (subgrup C2 i complement de destí 18) de l'Ajuntament dels Pallaresos, en règim de funcionari/ària de carrera, enquadrada dins de l'escala d'administració general, i adscrita al departament de Comptabilitat ( lloc de treball fitxa núm. 3 de la relació de Llocs de Treball), amb formació de Llista de reserva per motius de baixa per incapacitat temporal, nomenaments supletoris, vacants, vacances o d'altres circumstàncies.

Aquesta plaça correspon a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2023, aprovada per Decret d'alcaldia 0074/2023, de 24 de gener de 2023 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província CVE 2023-00567 de data de 2 de febrer de 2023 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8845 de data 1 de febrer de 2023.

La jornada de treball setmanal de les places convocades serà l'aprovada al calendari laboral per a tot el personal de l'Ajuntament dels Pallaresos (100% de la jornada setmanal ordinària). Les funcions bàsiques del lloc de treball, seran d'acord amb la categoria i lloc d'adscripció.

La plaça objecte de convocatòria te assignada les retribucions bàsiques corresponents al Subgrup C2, segons la classificació establerta a l'article 76 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i complementàries de nivell 18 de CD (catorze mensualitats) i 10.760,82 € de CE (catorze mensualitats), establertes a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament. Les funcions del lloc de treballs seran les descrites a la fitxa núm. 3 de la Relació de Llocs de Treball.

 

SEGONA. Condicions d'admissió d'aspirants

Per ser admès i prendre part en el procés de selecció, les persones aspirants hauran de reunir, a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d'acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c) Haver complert setze anys d'edat, i no excedir de la de jubilació forçosa per edat.

d) Estar en possessió, en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, de la titulació de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.

A aquests efectes, s'entén que s'està en condicions d'obtenir la titulació quan, en el termini de presentació de sol·licituds, s'hagin superar els corresponents plans d'estudis o proves que permetin accedir a la titulació.

Per a les titulacions obtingudes a l'estranger es requerirà aportar certificat d'equivalència o d'homologació de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria.

e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1 - coneixements de nivell de suficiència, antic nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l'Ordre 491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de sotmetre's a una prova específica de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria.

No obstant l'anterior, i d'acord amb l'establert a l'art. 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

1. les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Ajuntament dels Pallaresos, i als quals hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit a la convocatòria.

2. les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l'Ajuntament dels Pallaresos dins la mateixa oferta pública d'ocupació.

h) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements de llengua castellana del nivell C 2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant

- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d'espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre) o equivalent, o

- Certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

De no aportar-se aquesta acreditació documental, les persones aspirants hauran de realitzar i supera una prova específica de coneixements de llengua espanyola.

No obstant, estaran exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en que la llengua castellana sigui llengua oficial, o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

Aquests requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

 

TERCERA. Forma i termini de presentació d'instàncies

3.1- Sol·licitud:

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud de participació en la qual manifestin que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base 2a de la convocatòria, i tramitar-ho d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, segons el següent:

Presentació al Registre General de l'Ens:

- Electrònicament: al registre electrònic de l'Ens. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el tràmit electrònic corresponent.

Serà suficient amb l'aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies electròniques autèntiques, no serà necessària l'aportació posterior de la documentació original.

- Presencialment: les persones interessades poden presentar instància que ha d'estar signada per la persona aspirant, en horari d'atenció al públic, al Registre General de l'Ens en horari d'atenció al públic (Avinguda de la Catalunya, número 8, de El Pallaresos).

Serà suficient amb l'aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies autèntiques o compulsades, no serà necessària l'aportació posterior de la documentació original.

Les instàncies també es podran presentar en qualsevol de les formes admeses per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disposició transitòria 4a d'aquesta mateixa llei. En cas de presentar-se a través d'una oficina de correus o en el registre presencial d'una altra administració pública, cal tenir en compte que s'ha de fer com a correu administratiu, és a dir, s'haurà de presentar la documentació en un sobre obert i la instància haurà de ser registrada amb el dia i hora en què s'ha fet la presentació. Per assegurar la gestió de les sol·licituds presentades per aquesta via, cal avisar enviant un correu electrònic a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., adjuntant la sol·licitud degudament registrada.

Les persones amb discapacitat que necessitin algun tipus d'adaptació o adequació per a la realització de les proves han de presentar el dictamen actualitzat emès per l'Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) que indiqui les adequacions necessàries durant el procés de selecció en els termes de l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC i BOE, el en cas que la publicació en el BOE es realitzi més tard que la del DOGC, el termini de presentació finalitzarà comptant 20 dies hàbils des de la última publicació.

No seran retornades les taxes de presentacions fora de termini ni per la no presentació a les proves.

El coneixement de la llengua catalana i castellana exigits es podrà acreditar documentalment des de l'obertura del termini de presentació de sol·licituds i fins al moment mateix d'inici de les proves d'acreditació en defecte de la documental.

Per a la fase de concurs, la documentació acreditativa es presentarà a la finalització de la fase d'oposició i només les persones aspirants que la superin, les quals disposaran d'un termini de cinc dies hàbils comptats de l'endemà de la publicació del Acta de valoració dels exercicis de la fase d'oposició i resultat d'aquesta.

Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa vigent.

El President de la Corporació, d'ofici o a proposta del President del Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

3.2- A la sol·licitud s'adjuntarà:

- Fotocòpia del DNI, NIE o, si escau, passaport.

- Titulació exigida.

- Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell C1 – nivell de suficiència de la Secretaria de Política Lingüística o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents per l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny.El coneixement de la llengua catalana al nivell C1 exigit es podrà acreditar documentalment des de l'obertura del termini de presentació de sol·licituds i fins al moment mateix d'inici de la prova de català.

- Rebut de pagament acreditatiu d'haver abonat a la Tresoreria municipal l'import dels drets d'examen o els documents acreditatius de l'atur i de no percebre cap quantitat en concepte de subsidi.

- Currículum vitae.

El treball desenvolupat a l'Administració Pública i/o empresa privada s'ha d'acreditar, els primers, mitjançant Certificat o còpia de les Actes de presa possessió i cessament, i els segons mitjançant la vida laboral (emesa amb una antelació mínima de 3 mesos a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació), contractes de treball o nòmines.

 

Drets d'examen

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar el justificant d'haver satisfet la taxa de drets d'examen durant el termini de presentació de sol·licitud de participació en el procés. D'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius, es fixa en la quantitat de 20,00 €.

El pagament es pot fer efectiu a la Tresoreria de la Corporació en el moment de la presentació de la sol·licitud, per gir postal o telegràfic, o mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària en el compte corrent següent ES9701826035440200003993.

Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa, transferència bancària o per gir postal o telegràfic, s'han de fer constar com a remitent el nom i els cognoms de l'aspirant, el número de la convocatòria, la data del lliurament i l'import corresponent, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, procedirà la devolució de la taxa per drets d'examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà cap devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a l'interessat. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, la no acreditació de l'abonament de la taxa corresponent o la no acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament, determinaran l'exclusió de l'aspirant.

Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones desocupades que no percebin cap prestació econòmica. Situació que s'acreditarà mitjançant certificació emesa pel SOC o entitat equivalent.

b) Les persones desocupades que romanguin en aquesta situació per un termini superior a un mes. Situació que s'acreditarà mitjançant certificació emesa pel SOC o entitat equivalent.

c) Les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, acreditat mitjançant certificació expedida per la institució que en faci el reconeixement.

 

QUARTA. Admissió d'aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia ha de dictar Resolució, en el termini màxim d'un mes, aprovant la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de la causa d'inadmissió. En l'esmentada Resolució s'han d'indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i excloses, i s'han de determinar el lloc, la data i l'hora de començament de les proves, l'ordre d'actuació de les persones aspirants i la composició del Tribunal.

Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de la Corporació (https://www.elspallaresos.cat), i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Si no s'hi presenten reclamacions, les llistes d'aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució. Si se'n produeixen, l'Alcaldia ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents, i ha de notificar les resolucions, individualment, a les persones aspirants que les hagin presentat.

 

CINQUENA. Tribunal qualificador

El Tribunal que s'ha de constituir per valorar el procés selectiu tindrà la següent composició:

- PRESIDENT: El/la secretari/a interventor/a SAM de la Diputació de Tarragona o funcionari en qui delegui.

- VOCALS: tres designats per l'alcaldia:

i. Un dels quals ho serà a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

ii. Un altre, un funcionari de carrera d'una administració aliena o de la mateixa a la Corporació, que ocupi una plaça de plantilla i lloc de treball del mateix grup de classificació.

iii. Un altre, un funcionari de carrera d'una administració aliena o de la mateixa Corporació.

- SECRETARI/ÀRIA: Un funcionari/ària de carrera d'una administració aliena o de la mateixa Corporació.

La designació nominal dels membres del Tribunal, que ha d'incloure la dels respectius suplents, correspon al President de la Corporació i s'ha de fer en la resolució per la qual s'aprova la llista d'admesos i exclosos.

El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els quals, en l'exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre amb l'assistència del President i Secretari. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d'empat, resoldrà el vot de qualitat del President.

El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l'Alcaldia.

La participació en el tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, corresponent al Tribunal.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

De cada Sessió s'estendrà Acta, signada pel secretari, que n'ha de donar fer, amb el vistiplau del president.

En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s'adequarà a les normes contingudes al Cap. II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

SISENA. Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure i constarà de les fases següents:

— Oposició: 70%

— Concurs: 30%

 

FASE D'OPOSICIÓ:

1r exercici.

1.1 Coneixement de la llengua catalana

Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell intermedi de llengua catalana orals i escrits (certificat C1 - coneixements de nivell de suficiència de català, antic nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents, hauran de fer la prova de català que té caràcter eliminatori.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal.

El resultat d'aquest exercici serà APTE o NO APTE.

Per a aquesta prova, el Tribunal actuarà assistit d'assessors.

1.2 Coneixement de la llengua castellana

Els coneixements de la llengua espanyola s'hauran d'acreditar per aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l'idioma per part de l'aspirant.

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d'un Estat diferent a l'Estat espanyol que tingui com a llengua oficial l'idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció, fotocòpia compulsada d'algun dels documents següents:

- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d'espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries segons correspongui, tot quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre d'un dels supòsits d'exempció degudament acreditats, no superin alguna d'aquestes dues proves de la primera fase.

 

2n. Exercici. Prova teòrica (qüestionari de respostes alternatives)

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de 30 preguntes tipus test, de resposta alternativa sobre el Temari de l'Annex II. El tribunal disposarà de 4 preguntes de reserva, per a possibles anul·lacions que poguessin donar-se. En aquesta prova els aspirants no podran fer ús de cap tipus de material de suport. Les qüestions es determinaran pel Tribunal immediatament abans de l'inici de la prova.

L'exercici es valorarà fins a 30 punts, i serà necessari obtenir una puntuació mínima de 15 punts per superar-lo. La qualificació s'atendrà a la regla següent :

- cada resposta vàlida serà qualificada amb: 1 punt

- cada resposta incorrecta restarà: 0,20 punts

- les respostes en blanc seran neutres

La puntuació d'aquest exercici serà d'un màxim de 30 punts.

La persona que no obtingui un mínim de 15 punts serà automàticament exclòs/a del procés selectiu i no se li corregirà el següent exercici.

 

3er. exercici. Prova pràctica (resolució d'un cas pràctic)

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora o el que consideri el tribunal, un supòsit o varis supòsits pràctics relacionats amb els temes que figuren a l'annex II. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.

Es valorarà de 0 a 40. Per superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 20 punts, quedant exclosos/es del procés selectiu.

El tribunal determinarà la potestat de determinar la necessitat de superar amb una puntuació mínima cadascun dels supòsits o preguntes d'aquest exercici.

La normativa podrà ser consultada en suport paper o dispositiu electrònic de tractament de la informació (ordenador portàtil, e-reader o tàblet exclusivament, en cap cas mòbil i smartphone), alimentats per bateria (no es facilitarà connexió a xarxa elèctrica), i sense cap tipus de connectivitat (Dades, SIM, Internet, dispositius externs, bases de dades i arxius en núvol). La seva utilització serà exclusivament per a consulta de lectura (no d'audio) de la normativa aplicable. El Tribunal actuarà assistit d'expert informàtic per a la comprovació d'aquests requisits en els dispositius que eventualment puguin portar les persones aspirants, les quals, abans d'iniciar la prova, hauran de signar un document autoritzant aquesta comprovació. L'incompliment d'aquestes limitacions en l'ús per consulta dels dispositius portats suposarà l'exclusió automàtica de la selecció.

La normativa aplicable a la resolució de l'exercici serà la vigent en el moment de la seva realització.

El tribunal podrà disposar que l'exercici sigui llegit per les persones aspirants.

En aquesta prova es valorarà pel Tribunal la capacitat d'anàlisi, la sistemàtica en el plantejament i la formulació de conclusions congruents amb el supòsit o supòsits plantejats.

 

FASE DE CONCURS:

En aquesta, es valoraran pel Tribunal els mèrits i circumstàncies personals en el seu cas al·legats per les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició del procés selectiu, en base a la documentació acreditativa aportada per aquestes (mitjançant original o còpia compulsada).

L'al·legació dels mèrits per part de les persones aspirants que haguessin superat la fase d'oposició haurà de fer-se en el termini de cinc dies hàbils comptats de l'endemà de la publicació de l'Acta de valoració dels exercicis de la fase d'oposició i resultat d'aquesta.

Només es valoraran els meritats per les persones aspirants fins l'últim dia del termini de presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu, o la data de la seva certificació, si aquesta és anterior.

Els mèrits a valorar, i barem de puntuació, seran els següents :

A) Experiència professional

- Per serveis prestats en administracions locals en funcions iguals o equivalents al lloc de treball objecte de la convocatòria com a personal laboral, funcionari de carrera o funcionari interí: 0,40 punts/mes, amb un màxim de 5,00 punts.

- Per serveis prestats en altres administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques i/o sector privat en funcions iguals o equivalents al lloc de treball objecte de la convocatòria: 0,20 punts/mes, amb un màxim de 5,00 punts.

La puntuació establerta en aquest apartat s'entendrà referida a la jornada ordinària de treball. En el cas que la jornada sigui inferior a l'ordinària, s'aplicarà la puntuació proporcional que correspongui.

Es computen els serveis efectius prestats tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament nomes s'ha de computar una vegada.

Documents justificatius:

- Pel que fa als serveis prestats en administracions publiques, certificat expedit per l'administració pública on s'hagin prestat els serveis.

- Pel que fa a treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin llocs relacionats amb el que es convoca, certificat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els contractes de treball o nòmines.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual o de confiança o assessorament especial no es valoraran, i tampoc seran objecte de valoració les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

La manca d'acreditació documental suficient privarà a la persona aspirant del dret a la valoració del mèrit al·legat.

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 10 punts.

B) Formació.

Només es puntuaran les jornades o cursos fins a 10 anys des de la data de finalització de presentació de la sol·licitud. Aquells cursos o jornades on no consti el nombre d'hores seran valorats amb la puntuació mínima establerta per cada apartat.

1. Coneixements en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (màxim 10 punts)

Per la certificació ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, emès per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya) o certificacions equivalents COMPETIC i UOC, segons el següent barem:

- Nivell 1- Certificat bàsic: 2,5 punts

- Nivell 2- Certificat mitjà: 5 punts

- Nivell 3- Certificat avançat: 10 punts

Només computarà el nivell més alt presentat.

2. Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca (màxim fins a 5 punts)

Els interessats han d'aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombres d'hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.

Jornades de fins a 9 hores: 0,10 punts

Jornades de 10 a 19 hores: 0,20 punts

Jornades de 20 a 40 hores: 0,50 punts

Només es computaran les jornades o cursos fins a 10 anys des de la data de finalització de presentació de la sol·licitud. Aquells cursos o jornades on no consti el nombre d'hores seran valorats amb la puntuació mínima establerta per cada apartat.

3.Altres mèrits específics (màxim 10 punts)

Es podran valorar: titulació superior a l'exigida.

1) Títol de Batxillerat o equivalent: 5 punts

2) Títol de graduat/da o diplomat relacionades en l'àrea econòmica: 10 punts.

La puntuació màxima en formació és de 20 punts.

- Entrevista personal.

Obligatòria i no eliminatòria. Consisteix en una entrevista personal amb els aspirants que superin les proves anteriors, en la qual el tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns i es valorarà tant la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, com les seves aptituds i actituds en relació al lloc de treball a ocupar.

La qualificació serà de 0 a 2 punts.

 

SETENA. Qualificació i proposta de nomenament

Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

L'exercici de la llengua catalana es qualificarà d'apte o no apte.

El total màxim corresponent a les fases del procés de selecció podrà ser de fins a 102 punts, distribuïts:

Fase oposició:

- Prova coneixement de llengües: no susceptible de puntuació

- Prova teòrica: 30 punts

- Prova pràctica: 40 punts

Fase concurs: 30 punts

Cas que cap de les persones aspirants superi la selecció, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.

Finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública en el tauler d'edictes i a la web municipal de la corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final i elevarà a l'alcaldia proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques a aquells que hagin obtingut la puntuació més alta.

Els aspirants proposats presentaran a l'Ajuntament, dins el termini de 10 dies naturals, des que es faci pública la relació de persones aprovades, els documents acreditatius de les condicions per prendre part a les proves que s'exigeixen a la base segona, així com manifestaran per escrit al mateix document el lloc de treball al qual es vol adscriure. La selecció serà per rigorós ordre de puntuació, de forma que l'aspirant que ha obtingut major puntuació en el procés selectiu serà el primer d'escollir un lloc de treball dels que són objecte de la present convocatòria.

La documentació que cal acompanyar és:

- Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol. licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

 

VUITENA. Període de pràctiques

Exhaurit el termini de presentació de documents, l'Alcalde nomenarà en qualitat de funcionari en pràctiques els aspirants proposats pel tribunal en el termini de 10 dies naturals.

Si les o els aspirants proposats no presentessin o reunissin els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran exclosos del procés selectiu. En aquest cas s'avisarà al següent de la llista segons ordre de puntuació, i se li conferirà un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de la documentació relacionada en l'anterior base novena.

El període de pràctiques tindrà una durada de 2 mesos. Les qualificació final un cop exhaurit aquest període serà d'apte o no apte i serà obtinguda mitjançant informe del tècnic designat per l'alcalde. Aquest informe haurà de considerar diversos factors conductuals de cada aspirant, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Els aspirants que superin el període de pràctiques seran nomenats funcionaris de carrera, escala d'administració general, subescala auxiliar administratiu/va, Grup C2. Els aspirants nomenats hauran de prendre possessió en el termini d'un mes a comptar des que se'ls notifiqui el seu nomenament com a funcionari de carrera.

 

NOVENA. Incompatibilitats

Els aspirants proposats quedaran subjectes, si escau, al compliment de les prescripcions contingudes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i altra normativa aplicable.

 

DESENA. Publicitat

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Els Pallaresos i al web municipal, en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat, on hi constarà el número i la data del Butlletí Oficial de la Província en el qual apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, i a la pàgina web municipal.

Una vegada iniciat el procés selectiu i en base a l'art. 58.4c) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, les convocatòries successives juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de les proves, com també els actes i acords del Tribunal de selecció i totes les informacions i anuncis relacionats amb el procés selectiu es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Els Pallaresos i al web municipal. En tot cas, les convocatòries per la celebració de les proves han de fer-se públiques el dia anterior a l'inici de la prova següent.

A tots els efectes la publicació dels diferents anuncis en web municipal determina l'inici del còmput de terminis.

 

ONZENA. Incidències i recursos

Aquestes bases i convocatòria es poden impugnar de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, d'acord amb el que preveu l'article 8.1, en relació amb el 14.2 ambdós de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

DOTZENA. Constitució de la borsa

Les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu constituiran una borsa de treball per tal d'establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal del professional titular de la Corporació absent per motius de baixa per incapacitat temporal, nomenaments supletoris, vacants, vacances o d'altres circumstàncies. Aquesta borsa tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2024.

Aquell aspirant que, creada la bossa, s'hagi de contractar, haurà de presentar davant el servei de Recursos Humans de l'Àrea de Personal de la Corporació, dins el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al qual se'ls requereixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona que no s'haguessin presentat amb la instància de sol·licitud. A més, aquest podrà, a criteri de l'Ajuntament, ser sotmès a una nova prova física i/o psicotècnica amb els mateixos criteris establerts en aquestes bases.

 

 

ANNEX I (MODEL D'INSTÀNCIA)

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANNEX II TEMARI

 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut.

2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut.

3. L'Administració local (I). Regulació constitucional i autonòmica. Evolució normativa. El municipi: concepte i elements. Organització municipal: alcalde, junta de govern local, comissions informatives, comissió especial de comptes i Ple. Elecció dels regidors i alcaldes. La moció de censura. La qüestió de confiança.

4. L'Administració local (II). El terme municipal. La població. El padró d'habitants.

5. L'Administració local (III). Les competències municipals: competències pròpies i delegades. Els serveis mínims. Els béns de les entitats locals.

6. L'Administració local (IV). La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d'elaboració. Els bans.

7. Els actes administratius: concepte, elements i classes. Requisits: motivació i forma. Eficàcia: el principi d'autotutela declarativa. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. La invalidesa: nul·litat i anul·labilitat. La rectificació d'errors materials o de fet.

8. Procediment administratiu (I). Els interessats en el procediment. Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Drets de l'interessat en el procediment administratiu. Els registres. L'arxiu de documents.

9. Procediment administratiu (II). Disposicions generals del procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú. La iniciació del procediment: classes, subsanació i millora de les sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, proba i informes i audiència.

10. Procediment administratiu (III). Finalització del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agravació de la situació inicial. La terminació convencional. La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

11. Procediment administratiu (IV). Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratius. Classes de recursos. Procediments substituts dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

12. El pressupost general de les entitats locals; concepte i contingut. L'elaboració i aprovació del pressupost. La pròrroga pressupostària. Les modificacions de crèdit del pressupost. L'execució del pressupost.

13. Els principis pressupostaris en el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i les seves excepcions.

14. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els ronaments de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El ronament de tresoreria: concepte i càlcul.

15. L'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Objectius de l'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despeses per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu compliment. Els Plans económico-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajustament i sanejament financer. Subministrament d'informació financera de les Entitats locals.

16. El compte general de les Entitats locals: contingut, formació. Aprovació i rendició. Altre información a subministrar en el Ple i als òrgans de gestió.

17. El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals i dels ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, modalitats i objeccions. Els controls financers d'eficàcia i d'eficiència. El control extern de l'activitat economicofiancera de les entitats locals i dels ens dependents.

18. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: les instruccions de comptabilitat per a l'Administració local. El model normal, simplificat i bàsic. Les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitats del model bàsic.

19. La transparència dels poders públics i el dret d'accés a la informació pública. La publicitat activa. La llei de protecció de dades.

20. Protecció integral contra la violència de gènere.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.