Departamento de la Presidencia. RESOLUCIÓN PRE/1910/2023, de 30 de mayo, por la cual se deja sin efecto la Resolución PDA/495/2020, de 19 de febrero, de convocatoria del proceso de selección para proveer 312 plazas de la agrupación profesional de funciona

RESOLUCIÓ PRE/1910/2023, de 30 de maig, per la qual es deixa sense efecte la Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, de convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

La Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer (DOGC núm. 8076, de 3.3.2020), va convocar el procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

Aquesta convocatòria executava l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, aprovada per l'Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7775, de 27.12.2018), a l'empara de la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017.

La convocatòria esmentada va resultar afectada per la suspensió temporal dels terminis de les actuacions amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, motiu pel qual el termini de presentació de sol·licituds de participació va finalitzar, un cop aixecada aquesta suspensió, en data 17 de juny de 2020.

Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació i, així mateix, havent-se acordat la pròrroga dels terminis d'actuació, la Resolució PDA/244/2021, de 3 de febrer (DOGC núm. 8337, de 9.2.2021), aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos d'aquesta convocatòria.

Amb posterioritat a la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, es va aprovar el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, validat de manera condicionada a la tramitació com a projecte de llei pel procediment d'urgència. Com a resultat d'aquesta tramitació parlamentària s'ha aprovat la vigent Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

De conformitat amb els preceptes de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig (DOGC núm. 8675, de 25.5.2022), s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya. Aquesta oferta d'estabilització preveia 457 places del col·lectiu de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya, regides pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits. No obstant això, l'apartat 6.2 de la dita oferta d'estabilització establia que les places que tenien convocatòries vigents de processos selectius d'accés i de provisió podien adequar-se en funció de la seva vinculació amb els processos d'estabilització.

En execució de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, per la Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022), s'han convocat els processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).

Entre els cossos objecte de la convocatòria amb el núm. de registre 300 s'hi inclou l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el qual, en aplicació de l'apartat 6.2 de l'oferta d'estabilització esmentada, es convoquen 630 places enfront de les 457 que preveia inicialment l'oferta d'estabilització. La convocatòria de concurs de mèrits d'estabilització amb el núm. de registre 300 —inclosa l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya— ha finalitzat en virtut de la Resolució PRE/4051/2022, de 22 de desembre (DOGC núm. 8819, de 23.12.2022), de nomenament de persones funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 300).

Finalitzat el procés d'estabilització corresponent a aquest cos de funcionaris, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, la Subdirecció General de Selecció de la Direcció General de Funció Pública ha analitzat la situació de la convocatòria amb el núm. de registre 243, la qual cosa ha conclòs amb un informe proposta de data 29 de març de 2023.

L'informe proposta entén prou justificat l'interès de l'Administració de la Generalitat en acordar que aquest procés de selecció no continuï, en atenció al fet que ha perdut l'objecte d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal, que és el fonament i la finalitat de la convocatòria.

Atès l'estat de tramitació d'aquesta convocatòria —llista provisional de persones admeses i excloses—, els aspirants disposen d'una mera expectativa que el procediment es desenvolupi segons les bases de la convocatòria i, tenint en compte, d'una banda, el temps transcorregut des de la publicació de l'oferta i la corresponent convocatòria i, d'altra banda, el fet que el nomenament de personal al servei de l'Administració té com a objectiu final contribuir a l'eficàcia en la prestació dels serveis públics i l'eficiència en l'ús dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la continuïtat de la convocatòria suposa un greu perjudici per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb les consideracions anteriors, és procedent deixar sense efecte la Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, de convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243), i, consegüentment, les actuacions ja executades a l'empara d'aquesta convocatòria.

Així mateix, en execució d'aquesta Resolució, s'ha de procedir, d'acord amb la normativa vigent, a tramitar, d'ofici, la corresponent devolució de les taxes de participació abonades pels aspirants d'aquesta convocatòria, amb l'aplicació dels interessos de demora corresponents a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació —17 de juny de 2020— fins a la seva liquidació, d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

En virtut del que s'ha exposat anteriorment i d'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

—1 Deixar sense efecte la Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, de convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243), i també les actuacions derivades d'aquesta convocatòria.

 

—2 Tramitar la devolució de les taxes de participació que van abonar els aspirants d'aquesta convocatòria, amb l'aplicació dels interessos de demora corresponents a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, el 17 de juny de 2020, fins a la seva liquidació, de conformitat amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

—3 Informar les persones que hagin abonat la taxa que disposen d'un termini d'un mes, a comptar des del dia 6 de juny de 2023, per proporcionar a la Direcció General de Funció Pública la informació necessària per tramitar la devolució de les taxes de participació, mitjançant el formulari disponible en la pàgina de seguiment de la convocatòria: https://administraciopublica.gencat.cat/convocatoria243.

 

—4 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs administratiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 de maig de 2023

 

P. d. (Resolució PRE/3588/2022, de 7 de novembre; DOGC núm. 8797, de 21.11.2022)

Anna M. Molina Cerrato

Directora general de Funció Pública

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.