Departamento de Educación. ORDEN EDU/133/2023, de 26 de mayo, por la cual se establece el calendario escolar del curso 2023-2024 para los centros educativos no universitarios de Cataluña.

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix a l'article 54.1 que correspon al Departament d'Educació fixar el calendari escolar per als ensenyaments obligatoris i postobligatoris, que ha de comprendre entre cent setanta-cinc i cent setanta-vuit dies lectius per curs, i determinar els períodes lectius i els períodes de vacances.

El calendari escolar és una eina per promoure l'equitat i reduir les desigualtats socials. Amb la racionalització del calendari es pot prevenir la desconnexió de l'àmbit escolar per períodes llargs de vacances ja que incideix de manera desfavorable en els col·lectius socials més vulnerables i que més necessiten un contacte continuat amb el centre educatiu per treballar les seves habilitats cognitives, socials i emocionals.

La proposta de calendari que estableix la present Ordre recull les recomanacions del Consell Escolar de Catalunya i facilita una conciliació familiar real i efectiva i pretén ajudar aquells membres de les famílies que tenen al seu càrrec la cura dels infants i joves i que la societat atribueix moltes vegades a les dones. Així doncs, l'Ordre consolida l'avançament del curs escolar a la primera setmana de setembre.

L'inici del curs s'alinea amb el que indiquen les evidències de nombrosos estudis que avalen una distribució més racional i compensada dels períodes lectius i de descans que pot tenir un impacte positiu d'aprenentatge.

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir el curs escolar dels ensenyaments no universitaris, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i fet el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

 

Ordeno:

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre s'aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. Totes les referències que en aquesta Ordre es fan als serveis territorials i a les seves direccions, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d'Educació i la seva gerència.

 

Article 2

Calendari

2.1 El curs escolar 2023-2024 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2024.

2.2 L'inici de les activitats lectives en els diferents ensenyaments s'estableix d'acord amb el següent calendari:

En el primer cicle d'educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d'educació infantil, el curs s'iniciarà el quart dia laborable del mes de setembre.

En l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic, el curs s'iniciarà el quart dia laborable del mes de setembre.

En el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d'especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior el curs s'iniciarà el primer dia laborable després de l'11 de setembre.

En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny i en els d'arts escèniques el curs s'iniciarà el primer dia laborable després de l'11 de setembre.

En els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa les classes no han de començar més tard del 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments esportius les classes s'han d'iniciar no més tard del dia 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes han de començar no més tard del dia 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes s'han d'iniciar no més tard del 25 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data d'inici de les classes.

2.3 Les direccions dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, poden autoritzar l'endarreriment de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular. En tot cas, cal vetllar perquè l'inici del curs dels diferents ensenyaments no s'endarrereixi més enllà d'una setmana, excepte si és per causes de força major.

2.4 Les activitats escolars al primer cicle de l'educació infantil en les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya finalitzen el darrer dia laborable del mes de juny i en les escoles rurals amb la resta d'ensenyaments de l'escola. Al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, a la formació professional de grau bàsic i al primer curs de batxillerat finalitzen el dia 21 de juny. La resta d'ensenyaments finalitzen el curs d'acord amb la seva programació acadèmica.

2.5 Els centres de formació professional inicial que disposen d'autorització per aplicar mesures flexibilitzadores de l'oferta, recollides al Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació de la formació professional inicial, han d'ajustar les dates d'inici i d'acabament de les classes al que estableixen les autoritzacions corresponents. Així mateix, les direccions dels serveis territorials poden autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial.

2.6 Les activitats d'avaluació ordinària dels alumnes del segon curs de batxillerat s'han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. Les activitats d'avaluació extraordinària es faran després de l'avaluació final ordinària a partir de la segona setmana de juny, de manera que no més tard del 15 de juny hagin finalitzat.

Les activitats d'avaluació extraordinària del primer curs de batxillerat es faran al llarg dels cinc darrers dies lectius del curs escolar.

2.7 Les activitats d'avaluació de la primera convocatòria dels cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny s'han de programar a cada centre segons les necessitats derivades del procediment d'accés als estudis universitaris.

Les activitats d'avaluació de les segones convocatòries dels cicles formatius, a excepció de les del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà, es faran després de l'avaluació de la primera convocatòria, a partir del 10 de juny.

Les activitats d'avaluació dels alumnes del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà de formació professional s'han de programar a cada centre de manera que no més tard del 15 de juny hagin finalitzat.

2.8 Les activitats d'avaluació extraordinàries dels cicles formatius d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius s'han de programar durant els tres primers dies laborables del mes de setembre.

2.9 Els processos administratius d'avaluació que corresponen al curs acadèmic anterior han d'estar acabats abans del 20 de setembre.

 

Article 3

Vacances escolars i dies festius

3.1 Tenen la consideració de període de vacances escolars:

Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 23 de març a l'1 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

3.2 Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Treball, i els dos dies de festa local. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu i no comportin un endarreriment de l'inici del curs escolar, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar corresponent.

3.3 En el marc d'aquest calendari escolar, els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els dies d'inici i final de curs o de períodes de vacances de Nadal o de Setmana Santa, s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

3.4 Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l'acord previ del consell escolar del centre.

3.5 Els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, han de fixar els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

 

Article 4

Horari a l'educació infantil i primària

4.1 Les especificacions relatives a l'horari consignades en aquest article s'han d'aplicar a tots els alumnes dels ensenyaments reglats segon cicle d'educació infantil i d'educació primària, inclosos els d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats.

4.2 L'horari escolar a l'educació infantil i primària s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. L'horari lectiu de l'alumnat comprèn 5 hores lectives diàries, que inclouen l'esbarjo, distribuïdes en dos períodes separats pel descans del migdia, i no pot acabar abans de les 16 hores. En cas que no hi hagi el consens necessari en el si del consell escolar del centre, l'horari marc a l'educació infantil i primària serà de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores.

4.3 El centre educatiu respectarà un marge suficient de descans al migdia per als alumnes, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar, els desplaçaments de l'alumnat que faci els àpats a casa i la coordinació del professorat. L'estona dedicada a l'espai menjador dels alumnes no s'estendrà més tard de les 14 hores.

4.4 En les escoles rurals de titularitat de la Generalitat de Catalunya l'horari del primer cicle d'Educació Infantil serà el mateix que per a la resta d'ensenyaments de l'escola. Per a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya, l'horari d'atenció als infants és de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, llevat del període comprès entre l'inici del curs escolar establert a l'article 2 i l'11 de setembre, i del període que s'estén des de la fi de les classes del segon cicle de l'educació infantil fins al darrer dia laborable del mes de juny, durant els quals l'horari d'atenció als infants és de 9 a 14 hores.

4.5 Amb l'autorització prèvia del director o directora dels serveis territorials, els centres poden programar per als alumnes del primer cicle de l'educació infantil i pels que inicien segon cicle d'educació infantil un inici de les classes gradual que, començant el quart dia laborable del mes de setembre, no vagi més enllà de l'11 de setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre.

Transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, es podrà allargar l'inici gradual del curs al primer cicle d'educació infantil, atenent als ritmes d'adaptació i segons els criteris pedagògics de cada centre, durant els cinc primers dies del curs escolar.

4.6 Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Educació i els titulars d'aquests centres.

 

Article 5

Horari a l'educació secundària obligatòria

5.1 Les especificacions relatives a l'horari consignades en aquest article s'han d'aplicar a tots els alumnes dels ensenyaments reglats d'educació secundària obligatòria, inclosos els d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, llevat dels instituts escola.

5.2 El marc horari general s'ha de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores. La concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de docents, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne. En el cas que es programin 7 hores lectives en un dia caldrà incloure una pausa al migdia per dinar que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador i els desplaçaments de l'alumnat que faci els àpats a casa.

5.3 El centre educatiu pot establir els marges temporals d'esbarjo que garanteixin el descans suficient dels alumnes i la seva mobilitat dins del centre educatiu. Amb caràcter general, la recomanació és incloure un descans de com a mínim quinze minuts cada dues hores d'activitat lectiva i, en tot cas, de trenta minuts cada tres hores.

5.4 Els centres educatius públics que en aquests moments apliquen a l'educació secundària obligatòria una organització horària que comporta un horari escolar en jornada continuada poden optar per mantenir aquest horari o per acollir-se a les consideracions generals.

5.5 Els centres educatius podran reduir una hora diària l'horari de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria a partir del dia 3 de juny, o bé dues hores diàries a partir de l'10 de juny, mantenint el còmput total d'hores curriculars de cada curs de l'etapa. L'ajust de l'horari de l'alumnat ha de garantir que l'adaptació del servei de menjador i de transport escolar no suposi un increment del cost del servei.

 

Article 6

Horari als instituts escola

6.1 Les especificacions relatives a l'horari consignades en aquest article s'han d'aplicar a tots els alumnes dels ensenyaments reglats d'educació infantil i primària i de l'educació secundària obligatòria, de tots els instituts escola de Catalunya, llevat de les excepcions previstes amb caràcter transitori als articles 6.8 i 6.9.

6.2 A l'educació secundària es mantenen les hores lectives establertes normativament a l'etapa, de manera que l'esbarjo no es pot considerar horari lectiu, llevat d'una autorització expressa per part de la persona titular de la Secretaria de Transformació Educativa i sense perjudici que s'hi puguin incorporar activitats de caràcter educatiu.

6.3 En el cas dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i de primària, l'activitat lectiva no s'iniciarà abans de les 8.30 hores.

6.4 En el cas dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria, l'activitat lectiva no s'iniciarà abans de les 8 hores.

6.5 Es procurarà que l'horari de sortida del centre al final de la jornada escolar sigui el mateix per a tot l'alumnat.

6.6 Els centres organitzaran l'espai de descans i de menjador al migdia en la franja horària saludable compresa entre les 12 i les 14 hores en totes les etapes, amb una durada suficient per garantir que l'alumnat que ho desitgi pugui dinar a casa. En el cas que, per raó del nombre d'alumnes usuaris del servei de menjador, no sigui possible oferir tots els àpats en aquesta franja, els centres podran organitzar un darrer torn que comenci a les 14 hores per a l'alumnat de secundària.

6.7 Amb la finalitat de disposar setmanalment d'un espai comú per a la coordinació de tot el professorat del centre, els centres poden oferir a l'alumnat activitats no lectives (esportives, lúdiques, culturals...) un dia a la setmana, entre dilluns i dijous, després de l'espai de descans del migdia i fins a l'hora habitual de finalització de la jornada.

6.8 Els centres procedents de la fusió d'una escola de primària i d'un institut d'ensenyament secundari que entren en funcionament aquest curs poden optar, per un sol curs, per mantenir el mateix marc horari que tenien els centres preexistents en el curs anterior. En tot cas, el centre ha d'oferir el servei escolar de menjador.

6.9 La resta d'instituts escola en funcionament abans d'aquest curs escolar duran a terme l'horari d'acord amb les previsions d'aquest article. No obstant això, aquells instituts escola que en el curs anterior duien a terme altres organitzacions horàries poden sol·licitar una pròrroga excepcional, per un sol curs, a la Secretaria de Transformació Educativa, que valorarà la singularitat i proposarà l'autorització a la direcció de serveis territorials.

 

Article 7

Horari als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional

7.1 Els ensenyaments de batxillerat es poden organitzar amb les mateixes condicions de l'horari de l'educació secundària obligatòria, o bé horari intensiu de matí o tarda, o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

7.2 La formació professional inicial s'ha d'organitzar preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors i de les treballadores. Excepcionalment, també es poden organitzar en sessions de matí i tarda o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

7.3 Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

 

Article 8

Transport

8.1 En el marc del que disposa aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnes usuaris del servei de transport escolar s'han d'establir de manera que s'ajustin amb els del transport. En aquest cas, el director o directora dels serveis territorials ha de determinar, amb l'audiència prèvia dels consells comarcals, l'horari dels centres educatius amb alumnes usuaris del servei de transport escolar, a fi de garantir la compatibilitat dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d'ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència dels alumnes de les diferents etapes educatives.

8.2 Els centres educatius amb servei de transport escolar han de comunicar als serveis territorials la proposta de l'horari escolar per al curs següent no més tard del 15 de juny.

8.3 Els centres que comparteixin la mateixa línia de transport han de procurar posar-se d'acord en l'elecció dels mateixos dies de lliure disposició. En el cas que no s'assoleixi aquest acord, el director o directora dels serveis territorials ha de resoldre els dies de lliure disposició d'aquests centres, atenent els motius que presentin.

 

Article 9

Horari als centres i aules de formació de persones adultes

9.1 Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

9.2 L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

 

Article 10

Modificacions singulars de calendari o d'horari escolar

10.1 Per a modificacions que de forma excepcional es puguin produir, la direcció del centre públic o bé la titularitat del centre privat ha d'adreçar als serveis territorials una sol·licitud raonada d'autorització de modificació singular de calendari o d'horari escolar respecte al que preveu, amb caràcter general, aquesta Ordre.

10.2 Aquesta sol·licitud ha de tenir el consens del consell escolar, mantenir el còmput total d'hores de la jornada laboral dels docents i de l'horari lectiu dels alumnes, llevat que es compensi al llarg del curs amb altres activitats la diferència d'hores d'atenció als alumnes, i garantir que l'adaptació del transport escolar no suposi un increment del cost del servei.

10.3 La direcció del centre públic o bé la titularitat del centre privat pot adreçar a la direcció dels serveis territorials la sol·licitud per organitzar la jornada continuada, que pot començar a partir del 5 de juny, sempre que es compleixin els requisits del punt 10.2.

10.4 La direcció del centre públic ha de comunicar als serveis territorials les decisions que es puguin prendre en relació amb:

- l'organització de la jornada continuada l'últim dia lectiu abans de les vacances de Nadal,

- l'organització de la jornada continuada el darrer dia d'activitat escolar del mes de juny.

- l'organització de l'ampliació horària d'acord amb els projectes de centre, sense que suposi increment de dotació de recursos i,

- en el cas de les ZER, l'organització de les reunions de claustre que ocupin part de l'horari lectiu de tarda, per un màxim de dues tardes mensuals.

 

Article 11

Autoritzacions

Per autoritzar les modificacions que recull l'article 10 d'aquesta Ordre, el director o directora dels serveis territorials ha de tenir en compte la situació global del centre i, si escau, dels centres de la zona i, quan escaigui, la coherència per a la prestació òptima dels serveis escolars de transport i menjador.

 

Article 12

Aprovació i publicitat

12.1 Per aprovar l'horari escolar i les modificacions excepcionals hi ha d'haver el consens del consell escolar. Si no és possible arribar a aquest consens, cal el vot favorable d'un mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar. En cas que no s'assoleixi aquest acord, la direcció del centre ho ha de comunicar al director o directora dels serveis territorials no més tard del 15 de juny, per tal que pugui resoldre tenint en compte, sempre que sigui possible, l'acord majoritari dels centres del municipi.

12.2 La direcció del centre públic o bé la titularitat del centre privat ha de comunicar al director o directora dels serveis territorials corresponents, no més tard del darrer dia hàbil del mes de juny, el calendari previst en aquesta disposició amb totes les concrecions autoritzades, així com l'horari marc setmanal (amb distinció de les activitats reglades, les activitats de lleure educatiu i les activitats extraescolars i complementàries). En el mateix termini, el calendari s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis del centre, on ha de romandre exposat durant tot el curs escolar. Igualment s'ha de publicar al web del centre.

És responsabilitat de la direcció del centre públic o bé de la titularitat del centre privat el compliment d'aquesta Ordre i correspon a la Inspecció d'Educació la supervisió i el control de la seva aplicació.

 

 

Disposició transitòria única

El pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta 25 escoles, queda prorrogat per al curs 2023-2024.

 

 

Disposició final primera

Adaptació per motius excepcionals

La persona titular del Departament d'Educació podrà adequar el que s'estableix en aquesta Ordre, mitjançant resolució, per motius de necessitat derivats de causes sobrevingudes o situacions d'emergència que el Govern determini.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular del Departament d'Educació, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, en el termini d'un mes a comptar del dia següent de la seva publicació.

 

Barcelona, 26 de maig de 2023

 

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.