RESOLUCIÓN INT/1440/2023, de 26 de abril, por la que se modifica la base 6.5 de la Resolución ARP/1352/2020, de 11 de junio, de convocatoria de proceso selectivo para el acceso a la categoría de agente de la escala básica (grupo C, subgrupo C1) del Cuerpo

RESOLUCIÓ INT/1440/2023, de 26 d'abril, per la qual es modifica la base 6.5 de la Resolució ARP/1352/2020, d'11 de juny, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria 01/20).

 

Per la Resolució ARP/1352/2020, d'11 de juny, es va convocar el procés selectiu per proveir 50 places, de les quals 5 corresponen al 10% addicional, de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/20), d'acord amb les bases que figuren al seu annex 1 i següents. Aquesta Resolució es va publicar en el DOGC núm. 8158, de 19.6.2020.

La base 6.5 de la Resolució ARP/1352/2020, referida a la quarta fase: període de pràctiques, estableix que es convocaran al període de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, les 50 persones amb millor qualificació global sumant les tres primeres fases del procés selectiu (fase d'oposició, fase de concurs i fase formativa de caràcter selectiu), respectant la distribució de places per torn de participació establerta a la base 1.1. En cas d'empat en la puntuació global, el primer criteri de desempat serà la puntuació més alta en la fase formativa de caràcter selectiu. Si persisteix l'empat, s'aplicaran, en el mateix ordre, els criteris de resolució d'empats que indica la base 6.2.10.

Al llarg del procés de selecció, s'ha observat un canvi normatiu que obre noves oportunitats a les persones que superen processos selectius, havent demostrat coneixements i aptituds, però que en canvi queden sense possibilitat d'accedir a les places convocades. Així, aquestes modificacions normatives, juntament amb la situació actual del Cos d'Agents Rurals, amb una mitjana d'edat elevada per manca de convocatòries en la dècada dels anys 2010-2020, i la constant pèrdua d'efectius, han palesat la necessitat d'ampliar el nombre de persones que han de ser cridades a seguir la fase de pràctiques, per tal d'aprofitar el potencial d'aquests aspirants ja formats.

Mantenir la base 6.5 en la redacció actual suposaria mantenir un acte desfavorable per a tot un seguit de persones que seria contrari als principis de bona administració i eficiència en la gestió dels serveis públics. A més, no es veuria alterat el principi d'igualtat ja que aquesta modificació esdevindria favorable per a totes les persones aspirants que han superat el curs selectiu. Els aspirants eliminats per no haver superat proves anteriors no resulten directament afectats per aquesta modificació en la mesura que ja haurien quedat descartats en les anteriors fases pel fet de no haver superat les proves corresponents, amb independència de quantes persones, finalment, es decideixi convocar al període de pràctiques.

Per tot el que s'ha exposat, en ús de les competències que em confereix l'Acord GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Modificar la base 6.5 de la Resolució ARP/1352/2020, d'11 de juny, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/20), que queda redactada de la manera següent:

“Es convocaran al període de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, les 55 persones amb millor qualificació global sumant les tres primeres fases del procés selectiu (fase d'oposició, fase de concurs i fase formativa de caràcter selectiu), respectant la distribució de places per torn de participació establerta a la base 1.1. En cas d'empat en la puntuació global, el primer criteri de desempat serà la puntuació més alta en la fase formativa de caràcter selectiu. Si persisteix l'empat, s'aplicaran, en el mateix ordre, els criteris de resolució d'empats que indica la base 6.2.10.

”El període de pràctiques tindrà una durada de sis mesos de servei efectiu als serveis i les demarcacions territorials que, segons la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

”Un cop finalitzat el període de pràctiques, el cap de la unitat orgànica on la persona participant hagi realitzat el període de pràctiques emetrà un informe d'avaluació de les pràctiques de cada persona participant, la qual podrà fer-hi les al·legacions que consideri oportunes.

”Aquest informe d'avaluació i la documentació adjunta, si escau, formaran l'expedient d'avaluació de pràctiques de la persona participant, que s'haurà de trametre al Tribunal Qualificador perquè estableixi la qualificació d'apte o no apte, segons els criteris d'avaluació prèviament aprovats. La qualificació de no apte ha d'anar acompanyada de l'informe motivat corresponent i comportarà l'exclusió del procés selectiu.

”Durant la fase de pràctiques, les persones participants percebran les retribucions bàsiques i les retribucions complementàries establertes per a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

”Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) o d'agent auxiliar de l'escala auxiliar (grup C, subgrup C2) durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.”

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Interior en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 26 d'abril de 2023

 

Joan Ignasi Elena i Garcia

Conseller d'Interior

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.