Ayuntamiento de Espluga de Francolí. ANUNCIO sobre aprobación provisional del Reglamento municipal regulador de las agentes del servicio de vigilancia municipal del Ayuntamiento de L'Espluga de Francolí.

ANUNCI sobre aprovació provisional del Reglament municipal regulador de les agents del servei de vigilància municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

 

L'Ajuntament, en sessió plenària ordinària de data 29 de març de 2023, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

 

Fets:

Aquest Ajuntament està tramitant l'aprovació del Reglament municipal regulador de les agents del servei de Vigilància municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí;

Consta en l'expedient l'Informe de l'Àrea d'Intervenció de conformitat amb els articles 7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 129.7 de la Llei 39/2015, d'abril, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques;

Consta en l'expedient l'Informe de la Secretaria de l'ens de conformitat amb l'art. 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Fonaments de dret:

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), i 128 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), atribueixen als Municipis la potestat reglamentària. En virtut d'aquesta facultat, les entitats locals tenen capacitat per desenvolupar, dins de l'esfera de les seves competències, el que es disposa en les lleis estatals o autonòmiques, podent dictar disposicions administratives de caràcter general i de rang inferior a llei, sense que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir preceptes contraris a les lleis;

L'objecte Reglament que ara es proposa aprovar regula una matèria que és competència d'aquest ens local d'acord amb la LBRL;

El procediment per l'aprovació de la norma és el previst en l'art. 49 de la LBRL i els art.

60 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

El Ple de la Corporació és l'òrgan competent per aprovar-la, en els termes del que disposen els arts. 22 de la LBRL;

El quòrum exigit per aprovar-la és de la majoria simple dels membres presents, en els termes del que disposa l'art. 47.1 de la LBRL, llevat de l'aprovació del Reglament orgànic propi que tal i com preveu l'art. 47.2.f) de la LBRL requereix majoria absoluta;

L'art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

Part dispositiva:

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de les agents del servei de Vigilància municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, el text del qual s'adjunta com Annex.

 

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. L'anunci s'exposarà en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la seu electrònica municipal, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades.

 

Tercer.- Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional, sense necessitat de nou acord plenari. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu juntament amb el text íntegre del reglament s'han de publicar al BOP i a la seu electrònica municipal. També es publicarà al DOGC la referència del BOP en què es publiqui el text íntegre i al portal de transparència el text íntegre de l'ordenança. Així mateix, s'ha de trametre l'acord d'aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu del reglament aprovat a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. El reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament i quan hagi transcorregut el termini establert a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

 

Peu de recurs:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 

L'Espluga de Francolí, 30 de març de 2023

 

Josep Maria Vidal Minguella

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.