Ayuntamiento de Alforja. ANUNCIO por el que se hace pública la corrección de errores de las bases de la excepcional convocatoria del proceso de estabilización, personal laboral fijo, de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Alforja para el año 2

ANUNCI pel qual es fa pública la correcció d'errors de les bases de la convocatòria excepcional del procés d'estabilització, personal laboral fix, de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament d'Alforja per a l'any 2021.

Anunci de la correcció d'errors de les bases de la convocatòria excepcional del procés d'estabilització de l'Ajuntament d'Alforja, personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure, al marc de la disposició addicional sisena de la Llei 20 de la reucció de la temporalitat en l'ocupació pública, aprovades per la Junta de Govern d'1 de març de 2023, i publicades anteriorment al DOGC de 25 de novembre de 2022.

Base 1a. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix de l'Ajuntament d'Alforja, en el marc dels processos d'estabilització d'ocupació temporal emparats a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Les places objecte d'estabilització es convoquen, amb el caràcter excepcional esmentat, i d'acord amb el que preveu l'article 61.7 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per una sola vegada.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s'ha de fer garantint el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment a l'article 55 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Les places estan incloses a l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització publicada al BOPT de 22 de desembre de 2021, amb les correccions efectuades i publicades al BOP de 14 de març de 2022 i 26 d'abril de 2022 i al DOGC de 30 de desembre de 2021 amb la correcció efectuada al DOGC de data 14 de març de 2022.

Les característiques de les places objecte d'estabilització d'aquesta convocatòria són les següents:

 

PLAÇA “ Auxiliar administratiu”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Secretaria/Padrons

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de Grau en Educació Secundària Obligatòria, EGB. Formació professional de I grau o equivalent.

Nivell Castellà: Nivell Superior

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que estigui vinculat i entre d'altres funcions: de atenció presencial i telefònica al ciutadà, tramitació d' expedients, registre de expedients, gestió de padrons... i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAZA “ Auxiliar administratiu”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Urbanisme

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de Grau en Educació Secundària Obligatòria, EGB. Formació professional de I grau o equivalent.

Nivell Castellà: Nivell Superior

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que estigui vinculat i entre d'altres funcions: de atenció presencial i telefònica al ciutadà, tramitació d' expedients, registre de expedients, gestió de padrons... i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “Directora Llar Infants”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Categoria: Directora Llar Infants

Grupo professional: A2

Titulació exigible: Títol de Grau universitari o diplomatura de magisteri en educació infantil o equivalent.

Nivell Castellà: Nivell Superior.

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funcions: Realitzarà las funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculada i entre d'altres: funcions de coordinació del personal de la llar, programació del curs, tràmits administratius, tasques d'educadora infantil ...i qualsevol altra funció de la seva competència professional que els seus caps li puguin assignar.

 

 

PLAÇA “ Educadora Infantil”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Grup professional: C2

Titulació exigible: Cicle en educació infantil o equivalent e.

Nivell Castellà: Nivell Superior.

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funciones: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculada i entre d'altres: funcions d'atenció, cura i formació dels nens i nenes d ela llar, cooperació i auxili en les tasques de coordinació i planificació del curs escolar i qualsevol altra funció de la seva competència professional de la persona ocupant que el seu cap jeràrquic li pugui assignar.

 

PLAÇA “ Educadora infantil”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Grup professional: C2

Titulació exigible: Cicle en educació infantil o equivalent e.

Nivell Castellà: Nivell Superior.

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funciones: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculada i entre d'altres: funcions d'atenció, cura i formació dels nens i nenes d ela llar, cooperació i auxili en les tasques de coordinació i planificació del curs escolar i qualsevol altra funció de la seva competència professional de la persona ocupant que el seu cap jeràrquic li pugui assignar.

 

PLAÇA “Auxiliar de Biblioteca”

Régimen jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Categoria: Auxiliar de biblioteca

Grup professional: C1

Titulació exigible: batxillerat o equivalent.

Nivell Castellà: Nivell Superior.

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Reduïda, 50%

Funciones: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculat i entre d'altres: funciones de atenció al públic, gestió del programa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, servei de préstec municipal e interbibliotecari, organització activitats relacionades con el fomento de la lectura, organització i arxiu de la biblioteca ... o qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de brigada”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació de les previstes en el sistema educatiu.

Nivell Castellà: Nivell intermedi

Nivell Català: A2

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Altres requisits: Carné de conduir B1; carné de manipulador y aplicador de productes fitosanitaris

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que estigui vinculat, i entre d'altres funcions: petites reparacions en los edificis y espais públics, manteniment de vies públiques, parcs i jardins, retirada de voluminosos, muntatge i desmuntatge d'escenaris i qualsevol altra funció de de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps i superiors jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de brigada”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació de les previstes en el sistema educatiu.

Nivell Castellà: Nivell intermedi

Nivell Català: A2

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Altres requisits: Carné de conduir B1; carné de manipulador y aplicador de productes fitosanitaris

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que estigui vinculat, i entre d'altres funcions: petites reparacions en los edificis y espais públics, manteniment de vies públiques, parcs i jardins, retirada de voluminosos, muntatge i desmuntatge d'escenaris i qualsevol altra funció de de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps i superiors jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de brigada”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació de les previstes en el sistema educatiu.

Nivell Castellà: Nivell intermedi

Nivell Català: A2

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Altres requisits: Carné de conduir B1; carné de manipulador y aplicador de productes fitosanitaris

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que estigui vinculat, i entre d'altres funcions: petites reparacions en los edificis y espais públics, manteniment de vies públiques, parcs i jardins, retirada de voluminosos, muntatge i desmuntatge d'escenaris i qualsevol altra funció de de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps i superiors jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de neteja”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó

Grupo professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació de les previstes al sistema educatiu.

Nivell Castellà: Nivell intermedi

Nivell Català: A2

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculat i entre d'altres funcions: neteja dels edificis municipals, neteja viària ,i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seu superiors jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de neteja”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó

Grupo professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació de les previstes al sistema educatiu.

Nivell Castellà: Nivell intermedi

Nivell Català: A2

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Completa

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculat i entre d'altres funcions: neteja dels edificis municipals, neteja viària ,i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seu superiors jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Arquitecte Tècnic”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Urbanisme

Categoria: Tècnic Mitjà

Grupo professional: A2

Titulació exigible: Grau universitari o diplomatura en arquitectura tècnica o enginyeria d'edificació o equivalent .

Nivell castellà: Nivell Superior

Nivell Català: C1

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Reduïda, 50% de jornada.

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al que està vinculat i entre d'altres funcions: funcions d' informe de projectes tècnics, tramitació d' expedients de disciplina urbanística, redacció de memòries i petits projectes, direcció d' obra municipal, emissió d' informes urbanístics, realització d' inspeccions d' obres i activitats... i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps li puguin assignar.

 

Les places tindran assignades les retribucions segons el grup professional de personal laboral.

La convocatòria es publicarà a la Seu electrònica i al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Alforja.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al BOPT i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A l'extracte constarà el BOPT en què apareixen íntegrament publicades les bases.

La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, llevat que resulti preceptiva la publicació en diaris oficials.

S'ha tingut en compte el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per la qual cosa es procurarà la reducció de terminis, l'acumulació el mateix dia de les proves de català i espanyol i la utilització mitjans informàtics i telemàtics disponibles per agilitzar els processos selectius.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.