Ayuntamiento de Alcanar. ANUNCIO sobre modificación de la relación de puestos de trabajo de varias plazas del Ayuntamiento de Alcanar (exp. 106/2023). Plazas de auxiliar administrativo y otros.

ANUNCIO sobre modificación de la relación de puestos de trabajo de varias plazas del Ayuntamiento de Alcanar (exp. 106/2023).

El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, celebrat el 26 de gener de 2023, va adoptar l'acord de modificació de la Relació de llocs de treball d'aquesta Corporació, en els termes que figuren a continuació:

“PRIMER. Crear els llocs de treball següents:

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Tècnic/a d'administració general

Codi de lloc

1100-S2

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Secretaria

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Règim funcionari de carrera

Grup de classificació

Subgrup professional A1

Escala, subescala i classe

Escala d'administració general

Subescala tècnica

Titulació d'accés

Grau universitari o equivalent

Requeriments específics

-

Complement de destí

Nivell 24

Complement específic

14.187,60 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

De conformitat amb l'article 38.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals correspon a la subescala tècnica de l'escala d'administració general del grup A, subgrup A1, la realització d'activitats administratives de nivell superior; direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; preparació de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució i control.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Oficial de segona

Codi de lloc

9919 i 9915

Dotació

2

Servei o unitat d'adscripció

Serveis al territori: brigada municipal

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional C2

Grup de cotització

08

Titulació d'accés

Títol de graduat en educació secundària

Requeriments específics

Permís de conduir B

Complement del lloc

3.573,72 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Realitza les tasques pròpies del seu ofici amb la categoria professional d'oficial de segona, vinculades al manteniment general i a les tasques de l'especialitat de la plaça convocada. Realitzar el trasllat del material necessari per la seva utilització o instal·lació posterior. Realitza treballs vinculats al suport d'activitats que es porten a terme i a la resolució d'incidències. Recolzar les activitats operatives d'altres unitats o departaments. Vigilar els materials i estris que s'utilitzin. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió i especialitat.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Arquitecte/a tècnic/a

Codi de lloc

4002

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Serveis al territori: serveis tècnics

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional A2

Grup de cotització

02

Titulació d'accés

Grau universitari o equivalent en Arquitectura tècnica

Requeriments específics

-

Complement del lloc

7.712,52 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Elaborar informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat. Realitzar la inspecció, seguiment i control de les obres en curs. Inspeccionar obres, façanes i habitatges per tal de detectar possibles patologies d'edificis. Informar sobre el compliment en els projectes d'obres menors presentats, de la normativa urbanística, d'habitabilitat, de barreres arquitectòniques, de normes bàsiques d'edificació, etc. Fer el seguiment dels expedients d'obres menors i els corresponents a la seguretat d'edificis. Efectuar la direcció d'obres de reforma, rehabilitació de bens immobles municipals així com de les obres de pavimentació de vials, voreres i supressió de barreres arquitectòniques.Col·laborar en la direcció, control, modificació, recepció i liquidació de les obres d'urbanització, que passaran a ser d'ús públic. Fer el seguiment de l'execució de projectes d'obres contractats externament (realitzar amidaments, pressupostos, control econòmic de les obres, etc.). Elaborar l'informe previ, valoració d'obres, contractació de professionals i fer el seguiment de les obres relacionades amb el manteniment dels edificis municipals i el manteniment dels serveis urbans. Elaborar valoracions urbanístiques de solars i edificis, així com dels danys ocasionats a les propietats municipals. Elaborar els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis externalitzats d'acord amb els objectius fixats en aquests plecs, i portar el seguiment de les fiances d'obres. Representar a la Corporació en replantejaments, recepcions d'obres, etc. així com participar com a membre en els tribunals de contractació. Preparar la documentació tècnica per a la sol·licitud de subvencions a altres administracions. Redactar memòries d'intervencions efectuades, així com les valoracions necessàries en els expedients que requereixin una execució subsidiària, relacionada amb obres. Realitzar l'atenció ciutadana en aspectes propis de la seva competència. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. Així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades. Planificar i supervisar l'acompliment de les mesures preventives en matèria de prevenció de riscos i salut laboral tant de les activitats realitzades directament per l'àmbit com les externalitzades, en els terminis legalment establerts. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Professor/a de sensibilització musical

Codi de lloc

5503

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Serveis a les persones: Escola de música

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional A1

Grup de cotització

01

Titulació d'accés

Grau universitari o equivalent de la branca de ciències socials

Requeriments específics

Habilitació oficial per impartir docència en escoles de música

Complement del lloc

4.795,68 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Impartir classes dintre l'àrea del Llenguatge Musical Infantil, concretament, en la franja d'edat dels 3 als 8 anys, la qual inclou l'etapa de Sensibilització Musical i Iniciació. Redactar les programacions per a cada nivell educatiu, concretant objectius, continguts, activitats, recursos, metodologia i avaluació. Preparar i dissenyar les sessions amb els diferents grups, seguit els criteris de les programacions. Realitzar el seguiment diari al Gwido de l'assistència de l'alumnat i de les activitats que es duen a terme a cada sessió mitjançant el diari de seguiment.

Valorar l'evolució i l'aprenentatge de l'alumnat, seguint els criteris d'una avaluació continua i diària. Supervisar constantment la disciplina i actitud de l'alumnat, mantenint sempre l'ordre a l'aula. Establir una relació amb l'alumnat, proporcionant-los seguretat i confiança a l'aula en tot moment. Atendre a les famílies de l'alumnat a les hores de tutoria, sempre que sigui necessari. Assistir i participar a les reunions del claustre, quan l'equip directiu ho sol·liciti. Organitzar, preparar i executar les audicions dels diferents grups, trimestralment. Participar en actes i activitats de caire públic, organitzades per l'Ajuntament d'Alcanar. Dur a terme la coordinació dels Plans Individualitzats de l'alumnat que requereix una atenció i tracte individualitzat, tenint en compte les especificitats de cada alumne/a. Formar part del Departament de Llenguatge Musical de l'escola, representant l'àrea infantil, i coordinar juntament amb altres departaments, les activitats i projectes del curs. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Professor/a mitjà de música

Codi de lloc

5502

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Serveis a les persones: Escola de música

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional C1

Grup de cotització

05

Titulació d'accés

Grau mitjà ensenyament música o equivalent

Requeriments específics

-

Complement del lloc

4.795,68 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Impartir classes teòriques i pràctiques, col·lectives o individuals de les disciplines assignades.

Planificar i preparar el contingut i el material didàctic necessari per al desenvolupament de les classes. Preparar, assignar i corregir exercicis i treballs pràctics. Col·laborar amb els diferents especialistes del centre per tal d'assegurar una atenció educativa coordinada. Supervisar la disciplina de l'alumnat i mantenir l'ordre a l'aula. Mantenir una relació periòdica i propera amb l'alumnat, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals relacionats amb l'educació. Investigar, experimentar i millorar contínuament els processos d'ensenyament corresponents. Realitzar el seguiment i avaluació del progrés i de la motivació dels alumnes mitjançant el control de l'assistència, proves i exàmens i accions de tutoria. En el cas d'alumnes menors d'edat, atendre els pares o tutors/es per explicar l'evolució del seu fill/a, la programació i activitats que està portant a terme. Assistir als estudiants en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels estudis inclosa la tutela i l'orientació. Assistir i participar en reunions i claustres de tot el professorat del centre. Compartir coneixements i experiències educatives amb la resta del professorat, intercanviant criteris i punts de vista. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. En funció de les necessitats del servei, impartir altres disciplines, sempre que es comprovi que disposa de la titulació, formació o experiència docent suficient. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió i especialitat.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Auxiliar de biblioteca

Codi de lloc

8004

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Serveis a les persones: Biblioteca

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional C2

Grup de cotització

07

Titulació d'accés

Títol de graduat en educació secundaria obligatòria o equivalent

Requeriments específics

-

Complement del lloc

3.573,72 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions relacionades amb l'àmbit d'adscripció (demandes d'informació, consultes bibliogràfiques, recerca documental, etc.). Orientar i assessorar als usuaris i, en especial, els menors, en la utilització dels llibres i funcionament dels serveis de la biblioteca municipal, així com dels recursos i activitats que s'hi ofereixen tan a la biblioteca com al municipi. Atendre, informar i assessorar en totes aquelles consultes i qüestions que s'adrecin a la Biblioteca. Facilitar informació i assessorament als usuaris sobre serveis d'informació, recerques bibliogràfiques i assessorament en la consulta de base de dades. Elaborar i proposar projectes i programes d'actuacions. Realitzar estudis, informes i estadístiques. Elaborar els instruments de difusió i accés a les col·leccions, així com els recursos d'informació. Ordenar el material de la biblioteca segons catalogació i mantenir actualitzada i ordenada l'àrea de diaris i revistes. Vetllar pel bon funcionament de les sales i tenir cura del material. Vetllar pel manteniment de l'ordre i el silenci que requereixi la lectura.

Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Auxiliar administratiu/va

Codi de lloc

9922

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Serveis a les persones: Serveis socials

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional C2

Grup de cotització

07

Titulació d'accés

Títol de graduat en educació secundaria obligatòria o equivalent

Requeriments específics

-

Complement del lloc

3.573,72 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions relacionades amb l'àmbit d'adscripció. Orientar i assessorar als usuaris en temes de Padró d'habitants. Informació, orientació i suport en tots els tràmits relacionats amb l'estrangeria. Suport a les accions compreses dins el Programa local de ciutadania i immigració. Col·laboració a la Taula d'adolescents i joves migrats sols a la Comarca del Montsià. Col·laboració amb el projecte de cohesió social i convivència ciutadana intercultural impulsat a la comarca a través del Consell Comarcal del Montsià. Informar sobre el servei de primera acollida a les persones nouvingudes al municipi. Informar de l'acolliment lingüístic als nouvinguts (cursos de català, pre alfabetizació i alfabetització, parelles lingüístiques, voluntariat per la llengua, etc.). Organització i impartició del mòdul formatiu “Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic” previst en el Servei de primera acollida. Control registres entrada i sortida de documents. Gestió tràmits municipals internes i amb el ciutadà. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Tècnic/a de grau mig del Pla educatiu d'entorn

Codi de lloc

9923

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Serveis a les persones: Serveis socials

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional A2

Grup de cotització

02

Titulació d'accés

Grau universitari o equivalent

Requeriments específics

-

Complement del lloc

6.323,52 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Elaboració del Pla d'actuacions i la memòria del Pla educatiu d'entorn i del PMOE PROA+. Participació en la Comissió local del Pla educatiu d'entorn i del PMOE PROA+. Justificació de les despeses de l'addenda del Pla educatiu d'entorn i del PMOE PROA+. Participació en les reunions de coordinació a l'inici de curs, suport a al gestió de les activitats que es realitzen durant el curs escolar a l'escola Joan Baptista Serra d'Alcanar, a l'escola Marjal de les Cases d'Alcanar i a l'institut Sòl de Riu d'Alcanar. Gestió i coordinació de les accions positives per a la igualtat que eviten l'exclusió social, coordinadament amb els centres educatius, serveis socials i altres agents socials del territori. Gestió, organització i coordinació de les activitats del municipi per a la recollida de fons per a la Marató de TV3: elaboració de la convocatòria, participació de les reunions organitzatives, coordinació de les activitats d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar, comunicació amb les entitats i associacions participants, preparació de material i comunicació amb la Fundació Marató de TV3, elaboració del material de difusió, participació de les activitats dels caps de setmana, gestió de les despeses i dels ingressos, recompte de beneficis, difusió i gestió de la recaptació. Gestió, organització i coordinació de l'encesa de llums de Nadal d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar: coordinació amb tots els agents implicats, creació del material de difusió i del material necessari per dur a terme l'activitat, coordinació amb els centres educatius del municipi, organització i execució de l'acte, gestió de les despeses i avaluació. Gestió, organització i coordinació de la Mostra Intercultural d'Alcanar: participació en la Comissió Intercultural d'Alcanar, assistència a reunions, compra de material, elaboració de la difusió, elaboració de materials, muntatge, desmuntatge i avaluació. Aprenem junts – Projecte de servei comunitari de l'alumnat de l'institut Sòl de Riu: participació de les reunions de seguiment del projecte, participació en la Comissió de servei comunitari, suport en l'organització de l'acte de cloenda. Cicle de conferències “L'art d'educar amb amor i consciència”: reunions de coordinació per l'organització, gestió de l'espai, gestió del servei de guarda, control i gestió de la despesa. Suport a les entitats i associacions del municipi: suport en la gestió de la documentació per inscriure's al registre d'entitats del Departament de Justícia, suport en la gestió de materials i espais, reunions de coordinació, suport en l'elaboració de documentació per a la petició de subvencions. Consell Escolar Municipal d'Alcanar: realitzar les convocatòries de la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal d'Alcanar i del Consell Escolar Municipal d'Alcanar, participació de les reunions i redacció de les actes de reunió. Escola Municipal de Música d'Alcanar: sol·licitud i justificació de subvencions a ens supramunicipals, suport en la gestió de l'escola i en l'organització d'audicions i concerts, control i gestió de la despesa, redacció de propostes, informes i gestió de personal. Escola Municipal d'Arts Plàstiques d'Alcanar: suport en l'organització d'actes, elaboració de circulars informatives i altra documentació i control i gestió de la despesa. Coordinació i col·laboració amb els centres educatius, amb els diferents agents del territori vinculats a l'educació, així com amb el Departament d'Educació. Prestació, gestió i justificació d'iniciatives educatives i socials d'àmbit comunitari. Redacció de les bases i la convocatòria de les beques de transport per estudis postobligatoris, dels ajuts individuals per a l'adquisició de llibres escolars i ajuts individuals per a l'assistència a llars d'infants, recepció de sol·licituds, valoració de les sol·licituds, participació en la Comissió de valoració, proposta d'atorgament i redacció d'actes. Participació en l'elaboració de les bases de subvencions per a entitats socials i culturals, i els convenis de subvencions nominatives de l'escola Marjal, del Bisbat de Tortosa pel manteniment dels campanars, de la Confraria de Pescadors Sant Pere, de Càritas i de l'Agrupació Musical Canareva: participació de la redacció dels diferents convenis, així com les propostes, i suport en la justificació. Coordinar i liderar el Pla de polítiques d'igualtat del municipi, així com totes les accions i activitats que se'n deriven. Coordinar i liderar al municipi el Protocol comarcal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci, així com totes les accions i activitats que se'n deriven. Participació a la Xarxa tècnica comarcal d'igualtat i al Grup de seguiment del Protocol comarcal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci. Consell de Dones d'Alcanar: convocatòria de reunions i elaboració de l'ordre del dia, participació i redacció de les actes. Commemoració del Dia internacional de les Dones i del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones: reunions d'organització, gestió i selecció de les accions, gestió dels proveïdors de l'acció, disseny de la jornada, compra de material, gestió dels espais, elaboració del material de difusió, muntatge, execució i participació de la jornada, desmuntatge, control i gestió de la despesa i avaluació.

Espai Dona: gestió i coordinació del servei, atenció individualitzada a les usuàries, derivacions pertinents i informes relacionats, i promoció d'activitats i accions. Temps per cures: elaboració de memòria justificativa, justificació econòmica, gestió de les accions i de la despesa. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

Dades d'identificació del lloc

Denominació del lloc

Tècnic/a auxiliar de turisme

Codi de lloc

6002

Dotació

1

Servei o unitat d'adscripció

Promoció econòmica

Classificació del lloc

Naturalesa jurídica

Laboral

Grup de classificació

Assimilable al subgrup professional C1

Grup de cotització

05

Titulació d'accés

Títol de batxillerat o tècnic o equivalent

Requeriments específics

-

Complement del lloc

6.168,33 € anuals

Forma de provisió del lloc

☒ Concurs

☐ Lliure designació

Funcions del lloc

Tramitar els fulls de reclamació de l'Oficina d'Atenció al Consumidor i Turista. Coordinació amb el parc arqueològic (visites guiades). Elaborar material gràfic de promoció turística i controlar els stocs dels opuscles. Col·laborar amb la tramitació de les subvencions sol·licitades.

Tramitació de l'expedient de Bandera Blava. Atendre el públic. Atendre la correspondència. Actualitzar la web d'Alcanar; apartat de turisme. Assistència a les possibles fires i difusió en mitjans de comunicació per promocionar el municipi, si s'escau. Redactar memòria de la campanya turística. Vendre el material de merchandising. Col·laborar en la confecció del pressupost de la Regidoria de Turisme. Realitzar les tasques administratives de l'oficina de turisme. Col·laborar amb els tècnics de la Regidoria de Turisme en el desenvolupament dels projectes i activitats. Assistir a reunions de treball d'altres entitats relaciones amb el turisme.

Organitzar activitats per als turistes. Realitzar les funcions administratives pròpies de l'oficina delegada de les Cases d'Alcanar. Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixen de l'aportació de coneixements tècnics en matèria de turisme. Elaborar informes de les activitats realitzades. Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament del projectes i activitats que es realitzin a la unitat organitzativa d'adscripció. Elaborar i proposar projectes i programes d'actuació als responsables. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

SEGON. Enquadrar en l'Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics mitjans del subgrup professional A2 el lloc de treball de tècnic/a mitjà/na, adscrit a Intervenció amb codi 1200-I1, assigna-li com a titulacions d'accés: Grau universitari en Gestió i Administració pública, en Economia, en Comptabilitat i Finances, en Administració i Direcció d'empreses o titulació universitària oficial equivalent per a l'accés a un subgrup professional A2.

 

TERCER. Modificar la denominació del lloc de treball amb codi 8005 passant de tècnic/a de cultura a tècnic/a mitjà/na de l'Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics mitjans del subgrup professional A2, mantenint la titulació d'accés establerta inicialment.

 

QUART. Publicar la modificació acordada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a la seu electrònica i web corporativa de l'Ajuntament.

 

CINQUÈ. Remetre l'acord a l'Administració de l'Estat i al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.”

 

Tot el qual es fa públic als efectes de la seva publicitat.

 

Alcanar, 31 de gener de 2023

 

Joan Roig Castell

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.