Ayuntamiento de Tarragona. ANUNCIO por el que se hace pública la oferta pública de empleo 2022 aprobada por Decreto de 11 de mayo de 2022 y modificada por decretos de 29 de agosto de 2022, de 22 de noviembre de 2022 y 27 de diciembre de 2022. Plazas de ad

ANUNCIO por el que se hace pública la oferta pública de empleo 2022 aprobada por Decreto de 11 de mayo de 2022 y modificada por decretos de 29 de agosto de 2022, de 22 de noviembre de 2022 y 27 de diciembre de 2022.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022 APROVADA PER DECRET D'11 DE MAIG DE 2022 I MODIFICADA PER DECRETS DE 29 D'AGOST DE 2022, DE 22 DE NOVEMBRE DE 2022 I 27 DE DESEMBRE DE 2022.

ANNEX 1: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

1

Administratiu/iva d'administració general; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració general, subescala auxiliar

2

auxiliar d'administració general; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

3

arquitecte/a; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

1

enginyer/a en informàtica o telecomunicacions; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

bibliotecari/ària; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de bateria, amb el 57,2093% de la jornada; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

treballador/a social; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

professor/a d'adults; concurs oposició lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de gestió local; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a d'educació musical infantil, amb el 54,4186% de la jornada; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de consells de districte; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a mitjà/ana en protecció civil; concurs oposició lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de recursos humans; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

7

educador/a de llars d'infants; concurs oposició lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

educador/a de llars d'infants, amb el 28,5714% de la jornada; concurs oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

9

agent de la Guàrdia Urbana; oposició lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

4

agent de la Guàrdia Urbana; concurs de mobilitat horitzontal

 

TOTAL

37

 

 

 

ANNEX 2: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA per a l'estabilització d'ocupació temporal, a l'empara de l'article 2 de la Llei 20/2021

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a d'adults; concurs oposició lliure

 

TOTAL

1

 

 

 

ANNEX 3: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA per a la convocatòria excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada, a l'empara de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A2

Escala d'administració general, subescala de gestió

3

tècnic/a mitjà/ana de gestió local; concurs lliure

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

1

administratiu/iva d'administració general; concurs lliure

C2

Escala d'administració general, subescala auxiliar

35

auxiliar d'administració general; concurs lliure

C2

Escala d'administració general, subescala auxiliar

1

auxiliar d'administració general; concurs lliure, reservat a persones amb discapacitat

AP

Escala d'administració general, subescala subalterna

20

subaltern/a d'administració general; concurs lliure

AP

Escala d'administració general, subescala subalterna

2

subaltern/a d'administració general; concurs lliure, reservat a persones amb discapacitat intel·lectual

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

2

arquitecte/a; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials

1

bibliotecari/ària; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

enginyer/a tècnic/a en informàtica; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

tècnic/a en serveis econòmics; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de saxofon; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de tenora i tible; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de violí; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de violoncel i música per educació especial; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques auxiliars

1

delineant/a; concurs lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

professor/a d'adults; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

dissenyador/a gràfic/a; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a d'acordió diatònic; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

mestre/a de música per educació infantil i per educació especial; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

educador/a de llars d'infants; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

especialista en continguts multimèdia; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a analista de salut pública; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de joventut; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de gestió cultural; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista d'informàtica; concurs lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

auxiliar de cartografia; concurs lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

auxiliar d'arxiu; concurs lliure, reservat a persones amb discapacitat

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

1

agent de la Guàrdia Urbana; concurs lliure

AP

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis

1

ajudant/a de serveis especials; concurs lliure

 

TOTAL

88

 

 

 

ANNEX 4: PERSONAL LABORAL FIX per a la convocatòria excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada, a l'empara de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

 

Subgrup

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A1

1

tècnic/a en medi ambient; concurs lliure

A2

1

agent d'ocupació i desenvolupament local; concurs lliure

C1

1

tècnic/a de dinamització cultural; concurs lliure

 

3

 

 

 

ANNEX 5: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA per a la convocatòria excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada, a l'empara de la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A2

Escala d’administració general, subescala de gestió

1

tècnic/a mitjà/ana de gestió local; concurs lliure

C2

Escala d’administració general, subescala auxiliar

6

auxiliar d’administració general; concurs lliure

AP

Escala d’administració general, subescala subalterna

5

subaltern/a d’administració general; concurs lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

1

arquitecte/a; concurs lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

1

geògraf/a; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de guitarra; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de piano i llenguatge musical, amb el 78,1395% de la jornada; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

mestre/a de llars d’infants; concurs lliure

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

tècnic/a superior de gestió local; concurs lliure

A2

Escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

 

Mestre/a educació infantil, llenguatge musical i piano, amb el 78,14% de la jornada; concurs lliure el 78,14% de la jornada; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de comunicació; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a en fiscalització; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

8

tècnic/a d’inserció professional; concurs lliure

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de joventut; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

animador/a sociocultural; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

educador/a de llars d’infants; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de gestió econòmica de contractació, compres i subvencions; concurs lliure

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de joventut; concurs lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

auxiliar d’arxiu; concurs lliure

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

auxiliar de cartografia; concurs lliure

AP

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d’oficis

1

ajudant/a de serveis especials; concurs lliure, reservat a persones amb discapacitat

 

TOTAL

40

 

 

 

ANNEX 6: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA PER PROMOCIÓ INTERNA

 

Subgrup

Classificació

Nº de vacants

Denominació i sistema de selecció

A2

Escala d'administració general, subescala de gestió

2

tècnic/a mitjà/ana de gestió local; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

26

administratiu/iva d'administració general; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració general, subescala administrativa

2

administratiu/iva d'administració general; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

C2

Escala d'administració general, subescala auxiliar

1

auxiliar d'administració general; concurs oposició per promoció interna

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

1

lletrat/ada; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

2

metge/essa; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

1

psicòleg/loga; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

A1

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques superiors

5

enginyer/a en informàtica o telecomunicacions; concurs oposició per promoció interna

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

bibliotecari/ària; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

A2

Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades

1

diplomat/ada en infermeria; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de ciutadania; concurs oposició per promoció interna

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de comptabilitat i pressupostos; concurs oposició per promoció interna

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a superior de contractació; concurs oposició per promoció interna

A1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

tècnic/a superior de control intern; concurs oposició per promoció interna

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

educador/a especialitzat/ada; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a d'atenció ciutadana; concurs oposició per promoció interna

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a de control intern; concurs oposició per promoció interna

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a d'igualtat; concurs oposició per promoció interna

A2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

Tècnic/a de contractació; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

4

animador/a sociocultural; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

inspector/a de salut pública; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

3

tècnic/a especialista en atenció ciutadana; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de comunicació; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

3

tècnic/a especialista en gestió econòmica de contractació, compres i subvencions; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

5

tècnic/a especialista en gestió pressupostària; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de joventut; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista en maquetació; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista de producció cultural; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista en realització d'espectacles; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

tècnic/a especialista en recursos humans; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista en sonorització; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista en taquilles; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

tècnic/a especialista en tasques de la Intervenció; concurs oposició per promoció interna

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

auxiliar de biblioteca/ludoteca; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

7

conserge; concurs oposició per promoció interna

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

2

conserge; concurs oposició per promoció interna, per a funcionarització de personal laboral

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials

1

llacer/a; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

1

inspector/a de la Guàrdia Urbana; concurs oposició per promoció interna

C1

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

1

Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana; concurs oposició per promoció interna

C2

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local

2

caporal/a de la Guàrdia Urbana; concurs oposició per promoció interna

 

TOTAL

93

 

 

 

La resolució d'aprovació d'aquesta oferta pública és definitiva en via administrativa. Les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició adreçat a l'Alcalde, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, o dels jutjats contenciosos administratius amb jurisdicció al seu domicili, sempre que sigui dins la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la seva elecció, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

 

Tarragona, 11 de gener de 2023

 

Joan Antón Font Monclús

Secretari general

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.