Ayuntamiento de Tarragona. ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria y bases que regirán el proceso selectivo para la provisión, con carácter de personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso oposición, de dos plazas de agente de la

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició, de dues places d'agent de la Guàrdia Urbana.

El tinent d'alcalde, coordinador de l'àrea de Serveis Generals i Govern obert, en data 22 de desembre de 2022, ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició, de dues places d'agent de la Guàrdia Urbana.

 

BASES ESPECÍFIQUES PEL PROCÉS EXTRAORDINARI D'ESTABILITZACIÓ DE DUES PLACES D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. L'objecte de la present convocatòria és la provisió, per concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2.

Les places objecte d'aquestes bases són les núm. 738 i 744 incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021, mitjançant el sistema de concurs oposició previst en l'art. 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

1.2.- Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores dels processos selectius lliures d'estabilització de l'ocupació temporal per a l'accés, amb caràcter de funcionari de carrera, a les places vacants que convoqui l'Ajuntament de Tarragona.

1.3.- Borsa de treball

Les persones aspirants que no hagin estat proposades per al nomenament per manca de plaça, passaran a formar part d'una Borsa de Treball de la plaça objecte de la convocatòria.

Les persones candidates seran ordenades segons la puntuació obtinguda, de major a menor puntuació. En cas d'empat a la puntuació final, l'ordre s'establirà segons el major temps de serveis prestats a l'Administració convocant. Si l'empat persisteix, es realitzarà una entrevista amb l'òrgan de selecció.

La prioritat entre les diverses borses de treball d'una mateixa categoria serà: primer, els resultats de les convocatòries d'estabilització d'ocupació temporal per concurs oposició; segon, els resultats de les convocatòries lliures ordinàries; tercer, els resultats de les convocatòries excepcionals d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, a l'empara de les disposicions addicionals 6 i 8 de la Llei 20/2021; quart, els resultats de les convocatòries de borses de treball.

 

SEGONA.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA

Per a prendre part a la convocatòria les persones aspirants hauran de complir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys

c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

d) Tenir una alçada mínima de 165 centímetres, per als homes, i de 155 centímetres, per a les dones. Comprovació que es realitzarà a les proves mèdiques.

e) No haver estat condemnada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal, i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

f) Posseir el permisos de conducció de vehicles:

f.1.- De la classe B.

f.2.- De la classe A

Aquests requisit han de complir-se dins del termini de presentació d'instàncies

Hauran d'estar en vigor en tot moment durant els períodes d'interinatge, formació i pràctiques, sense ser objecte de suspensió, retirada o privació del dret a conduir, ja sigui de caràcter administratiu o judicial, ni haver perdut la totalitat dels punts assignats.

Aquestes autoritzacions no poden tenir la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics

gCompromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

h) No patir cap malaltia ni cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria i no estar inclosa en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a la base vuitena, apartat 3, proves Mèdiques de la present convocatòria.

j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin, així com la resta de normativa vigent.

k) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permisos de conducció, mentre es mantingui relació de servei amb la Guàrdia Urbana. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per esgotament dels punts...).

Els requisits dels apartats de la a) a la j) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds i han de mantenir-se durant tot el procés, llevat dels requisits dels apartats b), f.2) i f.3).

Els requisits de l'apartat h) es comprovaran en proves mèdiques previstes en l'apartat 8.3 de les presents bases.

 

TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament a la seu electrònica de la Corporació, al Butlletí Oficial de Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

La convocatòria de la primera prova es farà mitjançant anunci a la seu electrònica de l'Ajuntament i la resta de proves es farà mitjançant anunci a la seu electrònica.

Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, excepte per raons de força major, degudament justificades i discrecionalment apreciades pel tribunal qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre les persones aspirants, seran definitivament excloses del procés selectiu.

 

QUARTA.- TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 22 euros, d'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament.

La quota per drets d'examen serà zero quan les persones aspirants reuneixin alguna de les característiques que s'indiquen a continuació:

1) Les persones que estiguin en situació de desocupació:

Opció A. Les que no percebin cap prestació econòmica, o,

Opció B. Les que tinguin una antiguitat, com a mínim, de sis mesos

Per a la concessió de la bonificació serà necessari que les persones interessades acreditin la seva situació mitjançant certificat vigent expedit per l'oficina del servei d'ocupació corresponent, en el termini de la presentació de la sol·licitud.

2) Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant certificat emès per la institució competent.

L'import de la taxa només podrà ser tornat a les persones que desisteixen de la seva sol·licitud abans de l'aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses, i a les persones que no fossin admeses al procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.