Ayuntamiento de Reus. EDICTO sobre modificación de las bases generales reguladoras de los procesos selectivos para la cobertura definitiva de las plazas vacantes de personal funcionario y de personal laboral del Ayuntamiento de Reus, incluidas en las ofer

EDICTO sobre modificación de las bases generales reguladoras de los procesos selectivos para la cobertura definitiva de las plazas vacantes de personal funcionario y de personal laboral del Ayuntamiento de Reus, incluidas en las ofertas públicas de empleo para la estabilización del empleo, mediante el sistema de concurso-oposición (RRHH-806/2022 OF).

Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022009961 de data 25 de maig de 2022 es va aprovar la modificació de les Ofertes Públiques d'Ocupació de l'Ajuntament de Reus per als anys 2018, 2019 i 2020 i s'aprovà l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2022.

Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022022079 de data 15 de desembre de 2022 s'han aprovat les Bases generals reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de la l'Ajuntament de Reus, incloses en les Ofertes Públiques d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Vist que en virtut dels principis de bona fe i confiança legítima s'han realitzat reunions de la Mesa Negociadora entre els representants dels treballadors i l'Ajuntament de Reus en dates 22 de desembre de 2022 i 11 de gener de 2023 i, en virtut de les mateixes, s'ha proposat la modificació de les esmentades Bases generals.

Vist l'informe de la Tècnica de Recursos Humans de data 18 de gener de 2023.

Vist l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació d'aquestes Bases Generals és l'Alcalde o regidor/a delegat competent, de conformitat l'establert a l'article 54.e) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, i disposicions concordants, i vistes les competències que estableix l'article 21.1 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local i l'article 53.1.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Vist el disposat a l'apartat sisè del Decret d'alcaldia número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.

 

Per tot l'anteriorment exposat, i per decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2023000798 de data 18 de gener de 2023, s'ha resolt:

 

Primer. Modificar les bases generals reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de la l'Ajuntament de Reus, incloses en les Ofertes Públiques d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació, mitjançant el sistema de concurs oposició, en el sentit detallat a continuació:

- Base cinquena «Sol·licituds»

On diu:

«El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i acabarà als vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), de l'extracte de la convocatòria, excepte en els processos de selecció que el sistema de selecció sigui el de promoció interna, que el termini de vint dies naturals acabarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC.»

Ha de dir:

«El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i acabarà als vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), de l'extracte de la convocatòria, excepte en els processos de selecció de personal laboral que el sistema de selecció sigui el de promoció interna, que el termini de vint dies naturals acabarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC.»

I s'inclou el següent paràgraf:

«En el cas de les persones aspirants que estiguin treballant a l'Ajuntament de Reus, aquest certificat de serveis prestats s'emetrà d'ofici pel Departament de Recursos Humans.»

- La Base vuitena la configuració del barem de puntuació dels mèrits queda modificada amb el següent redactat:

«A) Experiència professional. Fins el 28%, puntuació màxima 28 punts.

Es valorarà el temps treballat en places del mateix grup/subgrup de titulació, escala i categoria al de la plaça convocada, segons el següent escalat:

A.1) En Administracions locals amb població superior a 50.000 habitants i pressupost consolidat superior a 220 ME, 0,26 punts per mes treballat

A.2) En Administracions locals amb població superior a 50.000 habitants i pressupost consolidat no superior a 220 ME, 0,14 punts per mes treballat

A.3) En Administracions locals amb població superior a 20.000 habitants, 0,08 punts per mes treballat

A.4) En la resta d'Administracions Públiques, 0,032 punts per mes treballat

A.5) En el sector privat, 0,016 punts per mes treballat

B) Serveis prestats. Fins el 2%, puntuació màxima 2 punts.

Es valorarà els serveis prestats en l'Administració Pública, segons el següent escalat:

B.1) En Administracions locals amb població superior a 50.000 habitants i pressupost consolidat superior a 220 ME, 0,24 punts per any treballat

B.2) En Administracions locals amb població superior a 50.000 habitants i pressupost consolidat no superior a 220 ME, 0,12 punts per any treballat

B.3) En Administracions locals amb població superior a 20.000 habitants, 0,08 punts per any treballat

B.4) En la resta d'Administracions Públiques, 0,04 punts per any treballat

C) Coneixements de llengua catalana. El 0,4%, puntuació 0,4 punts.

Per acreditació d'un nivell de coneixement de la llengua catalana superior a l'exigit a la convocatòria corresponent.

D) Titulació superior. L'1%, puntuació 1 punt.

Per acreditació d'una titulació de nivell d'estudis reglats superior a l'exigida a la convocatòria corresponent.

E) Formació. Fins el 8,6%, puntuació màxima 8,6 punts.

La formació es valorarà segons el següent detall:

E.1) Formació que tingui relació amb la plaça convocada i en funció de la durada. Fins el 4,6%, amb un màxim de 4,6 punts.

Es valoraran els cursos d'especialització i perfeccionament, jornades, cursets, seminaris, mestratges i postgraus.

La valoració s'efectuarà amb el següent barem:

 

Cursos de menys de deu anys d'antiguitat

 

De menys de 10 hores

0,10 punts

De 10h a 19h 59'

0,20 punts

De 20h a 49h 59'

0,40 punts

De 50h a 99h 59'

0,60 punts

De 100h a 249h 59'

0,80 punts

De 250h a 499h 59'

1,00 punts

De més de 500h

2,00 punts

 

 

Cursos de més de deu anys d'antiguitat

 

De menys de 10 hores

0,05 punts

De 10h a 19h 59'

0,10 punts

De 20h a 49h 59'

0,20 punts

De 50h a 99h 59'

0,30 punts

De 100h a 249h 59'

0,40 punts

De 250h a 499h 59'

0,50 punts

De més de 500h

1,00 punts

 

 

E.2) Formació específica: acreditació de formació en les següents matèries: prevenció de riscos laborals, ciberseguretat, eines col·laboratives, igualtat i protecció de dades, 1 punt per cada activitat formativa. Puntuació màxima del 4% amb un màxim de 4 punts.»»

- A la Base novena «Justificació de mèrits» s'inclouen els següents paràgrafs:

«L'acreditació de l'experiència i els serveis prestats en entitats locals en funció del seu pressupost consolidat serà valorada pel tribunal per cada any d'experiència corresponent al pressupost general consolidat en vigor referit a aquell període. La persona interessada ho haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de les publicacions en butlletins oficials del pressupost general consolidat inicial, o mitjançant certificació de l'entitat local. En cas de pròrroga del pressupost, es tindrà en compte el mateix pressupost aprovat en l'exercici immediat anterior.

Pel que fa a la població de dret, es tindrà en compte per a cada any, l'oficial publicada per l'INE a 1 de gener.

En el cas de les persones aspirants que estiguin treballant a l'Ajuntament de Reus, aquest certificat s'emetrà d'ofici per l'Ajuntament de Reus.»

Segon. Publicar les bases generals modificades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Reus i la web municipal www.reus.cat.

BASES GENERALS MODIFICADES REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI I DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE REUS, INCLOSES A LES OFERTES PÚBLIQUES D'OCUPACIÓ PER A L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.