Departamento de Cultura. RESOLUCIÓN CLT/4216/2022, de 14 de diciembre, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de lengua catalana de la Secretaría de Política Lingüística, para 2023.

RESOLUCIÓ CLT/4216/2022, de 14 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, per al 2023.

Atès l'article 7.1 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català,

Resolc:

 

—1 Convocar les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana següents per al 2023:

Certificat de nivell bàsic de català (A2)

Certificat de nivell elemental de català (B1)

Certificat de nivell intermedi de català (B2)

Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Certificat de nivell superior de català (C2)

 

—2 Nomenar els membres dels tribunals que assenyala l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—3 Autoritzar els tribunals a proposar a la persona titular de la Secretaria de Política Lingüística, si ho creu necessari, el nomenament d'assessors i de personal auxiliar per a l'elaboració, l'organització, l'administració i la correcció de les proves.

 

—4 Fer públiques les condicions d'inscripció a les proves que figuren en l'annex 2 i el calendari de proves que figura en l'annex 3.

 

—5 Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2022

 

F. Xavier Vila i Moreno

Secretari de Política Lingüística

 

 

Annex 1

Membres dels tribunals

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell bàsic de català (A2)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez

Vocal: Marta Gil i Santacana

Vocal: Blanca Pi Leoz

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell elemental de català (B1)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez

Vocal: Marta Gil i Santacana

Vocal: Blanca Pi Leoz

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell intermedi de català (B2)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez

Vocal: Marta Gil i Santacana

Vocal: Blanca Pi Leoz

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez

Vocal: Marta Gil i Santacana

Vocal: Blanca Pi Leoz

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell superior de català (C2)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez

Vocal: Marta Gil i Santacana

Vocal: Blanca Pi Leoz

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell

 

 

 

Annex 2

Condicions d'inscripció a les proves

 

—1 Condicions generals

1.1 Es poden inscriure a les proves les persones que tinguin 16 anys o més en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat.

1.2 Perquè una sol·licitud d'inscripció sigui admesa cal presentar la sol·licitud i fer el pagament de les taxes d'acord amb els terminis i les condicions regulades en aquest annex.

1.3 L'incompliment d'alguna de les condicions d'inscripció comporta la pèrdua del dret d'examen.

 

—2 Dates i terminis d'inscripció. Nombre de places

2.1 Certificat de nivell superior (C2). S'admetran fins a 7.000 sol·licituds.

Període d'inscripció: del 23.1.2023 al 2.2.2023. Si s'arriba a 7.000 sol·licituds abans de la finalització del termini, es tancarà el tràmit.

Pagament: del 23.1.2022 al 3.2.2023.

Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 6.3.2023.

Període d'esmena de la llista provisional: fins al dia 20.3.2023.

Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 28.3.2023.

2.2 Certificats de nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2) i nivell de suficiència (C1). S'admetran fins a 4.000 sol·licituds entre els quatre certificats.

Període d'inscripció: del 9.2.2023 al 21.2.2023. Si s'arriba a 4.000 sol·licituds abans de la finalització del termini, es tancarà el tràmit.

Pagament: del 9.2.2023 al 22.2.2023.

Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 6.3.2023.

Període d'esmena de la llista provisional: fins al dia 20.3.2023.

Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 28.3.2023.

 

—3 Sol·licituds d'inscripció

3.1 Les sol·licituds es poden presentar a la seu electrònica de la Generalitat, per mitjà del tràmit específic del portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o es poden tramitar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici dels altres llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2 El pagament de les taxes corresponents es pot fer en línia o mitjançant la impressió de la carta de pagament en el termini establert, d'acord amb el que especifica l'apartat 4.2.

3.3 Dades de la sol·licitud

En la sol·licitud s'han de fer constar les dades personals, les dades de contacte, el certificat al qual s'opta i la localitat d'examen.

També s'han de fer constar en la sol·licitud, si escau, les dades relatives a les situacions que donen dret a la bonificació o a l'exempció de les taxes d'inscripció d'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de l'inici de la inscripció. La Secretaria de Política Lingüística informa, al portal web www.gencat.cat/llengua, en el tràmit específic del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) i en el formulari de sol·licitud d'inscripció, de les diferents situacions que donen dret a bonificació o exempció en la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de català d'acord amb la normativa que estigui vigent.

Les persones sol·licitants són responsables de l'exactitud de les dades que facin constar a la sol·licitud.

3.4 Perquè la Secretaria de Política Lingüística pugui verificar les dades que donen dret a bonificació o exempció sense necessitat que es presenti la documentació acreditativa, les persones interessades poden autoritzar la Secretaria de Política Lingüística a consultar-les d'ofici.

3.5 Si la Secretaria de Política Lingüística no pot verificar les dades, s'ha d'aportar la documentació acreditativa durant el període d'esmena que indica el punt 2 d'aquest annex, per qualsevol dels canals que estableix el punt 11 d'aquest annex:

a) Per situació de família nombrosa o família monoparental, de caràcter general o especial: títol vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Per situació de jubilació: certificat expedit per les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què consti específicament que la persona interessada té la situació de jubilada.

c) Per situació d'atur sense cobrar prestació econòmica, cal acreditar que es compleixen els dos requisits, mitjançant els certificats següents:

— Certificat de persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO), expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), que acredita que la persona està inscrita al SOC com a demandant d'ocupació no ocupada.

No s'admet el certificat d'inscripció com a demandant d'ocupació perquè és un document que pot obtenir qualsevol persona, estigui ocupada o no.

— Certificat de situació expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que certifica que la persona no és beneficiària de prestacions d'atur en la data de la petició.

d) Per situació de discapacitat del 33% o superior: certificació de la qualificació del grau de discapacitat emès per l'òrgan administratiu competent.

La Secretaria de Política Lingüística informa al portal web www.gencat.cat/llengua i en el tràmit específic del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) de la documentació que es requereix per acreditar les situacions que donin dret a la bonificació o exempció de taxes per la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català d'acord amb la normativa que estigui vigent en el moment de l'inici de la inscripció.

La documentació ha de ser vigent en el període de presentació de sol·licituds.

 

—4 Pagament de taxes

4.1 Els imports de les taxes en concepte d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català són els vigents a l'inici del període d'inscripció. La Secretaria de Política Lingüística informa al portal web http://www.gencat.cat/llengua dels imports de les taxes, tant de les quanties ordinàries com de les corresponents un cop aplicades les diferents bonificacions que preveu la normativa. També n'informa en el tràmit específic de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) i queden consignades en el formulari de sol·licitud d'inscripció un cop s'ha indicat el certificat i la situació declarada.

4.2 Condicions i formes de pagament

4.2.1 El pagament de la taxa d'inscripció consignada en la sol·licitud s'ha de dur a terme necessàriament dins del termini de pagament que estableix el punt 2 d'aquest annex. S'entén que les persones que no facin el pagament dins d'aquest termini desisteixen de la sol·licitud i, per tant, queden excloses de la convocatòria.

4.2.2 La situació que es declari en la sol·licitud, independentment que quedi validada o no, és la que es tindrà en compte per calcular l'import de la taxa que s'ha de pagar en el període de pagament establert. En el cas que una persona hagi declarat una situació de bonificació o d'exempció i no quedi acreditada degudament, constarà com a exclosa en la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Per poder quedar inscrita, ha de procedir d'acord amb el que estableix el punt 6 d'aquest annex.

4.2.3 El pagament es pot fer per un dels mitjans següents:

a) De forma telemàtica amb targeta bancària. Es pot fer un cop s'envia telemàticament la sol·licitud i es rep la pantalla de confirmació de l'enviament. També es pot fer en qualsevol moment del període de pagament establert, a través del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), accedint als apartats “Estat de les teves gestions” o “Àrea privada” i indicant el codi de tràmit i el número d'identificació personal. El document acreditatiu del pagament per Internet és el justificant de pagament emès per l'entitat bancària.

b) Amb la impressió de la carta de pagament. Es pot obtenir un cop s'envia telemàticament la sol·licitud i es rep la pantalla de confirmació de l'enviament. També es pot obtenir en qualsevol moment del període de pagament establert, a través del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), accedint als apartats “Estat de les teves gestions” o “Àrea privada” i indicant el codi de tràmit i el número d'identificació personal, o a les oficines d'atenció ciutadana en el moment de fer la sol·licitud presencial. El pagament amb la carta de pagament impresa es pot fer als terminals de ServiCaixa de CaixaBank (“la Caixa”)CaixaBank (“la Caixa”) justifica el pagament mitjançant l'expedició d'un comprovant.

4.2.4 No és procedent la devolució de la taxa si s'ha fet un pagament erroni perquè no s'han declarat correctament en la sol·licitud les situacions d'exempció o bonificació o per qualsevol altra causa imputable a la persona interessada.

 

—5 Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses

5.1 En la data que indica el punt 2 d'aquest annex es farà pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. La llista es publica al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

En la llista ha de constar el número del document d'identitat de les persones sol·licitants, el certificat i la localitat d'examen sol·licitats, com també el motiu de l'exclusió de les sol·licituds provisionalment excloses i, si escau, els imports pendents a què fa referència el punt 6 d'aquest annex.

5.2 La informació relacionada amb l'estat provisional d'admissió o exclusió es podrà consultar al portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També es podrà obtenir als punts d'informació de les localitats d'examen que indica el punt 12 d'aquest annex.

5.3 Les persones interessades han de comprovar totes les dades de les sol·licituds d'inscripció que han formulat i, en el cas que hagin estat inadmeses, el motiu d'exclusió, per tal de poder fer, si escau, l'esmena corresponent dins del termini previst.

5.4 D'acord amb el punt 4.2.1, les persones que durant el període de pagament que estableix el punt 2 no hagin fet el pagament de la taxa d'inscripció aplicada a la sol·licitud presentada no poden fer aquest pagament durant el període d'esmena.

 

—6 Període d'esmena

6.1 Persones excloses per manca d'acreditació de la situació de bonificació o exempció al·legada.

Les persones les sol·licituds de les quals hagin estat excloses per aquest motiu han de fer les esmenes dins del termini que estableix el punt 2 d'aquest annex. En cas contrari quedaran excloses de la convocatòria definitivament.

Durant el període d'esmena, les persones excloses per aquest motiu o bé han de presentar la documentació acreditativa de la situació de bonificació o exempció al·legada o bé fer el pagament que correspongui (pagar la taxa completa en cas d'exempció denegada o abonar la diferència entre l'import pagat i l'import total que hagin de pagar en cas de bonificació denegada).

6.2 La documentació que esmenta el punt 6.1 es pot presentar a través dels llocs que indica el punt 11 d'aquest annex.

6.3 Els pagaments que esmenta l'apartat 6.1 es poden fer per un dels mitjans següents:

a) De forma telemàtica amb targeta bancària. La persona interessada pot efectuar el pagament de l'import corresponent a través del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), accedint als apartats “Estat de les teves gestions” o “Àrea privada” i indicant el codi de tràmit i el número d'identificació personal. El document acreditatiu del pagament per Internet és el justificant de pagament emès per l'entitat bancària.

b) Amb la impressió de la carta de pagament complementari. Aquest full es pot obtenir a través del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), tal com indica l'apartat a) d'aquest puntTambé es pot obtenir a les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya. El pagament amb la carta de pagament complementari impresa es pot fer als terminals de ServiCaixa de CaixaBank (“la Caixa”). Caixabank (“la Caixa”) justifica el pagament mitjançant l'expedició d'un comprovant.

6.4 Esmena d'altres dades

6.4.1 Les persones interessades que en la llista provisional detectin algun error en altres dades de la sol·licitud disposen del termini d'esmena que indica el punt 2 d'aquest annex per sol·licitar-ne la correcció. Cal adreçar la petició a la Secretaria de Política Lingüística a través de https://llengua.gencat.cat/bustiacertificats o també a través dels llocs que indica l'annex 11.

6.4.2 Si es necessita un canvi de certificat que comporta una taxa superior al certificat sol·licitat i pagat inicialment, cal adreçar la petició a la Secretaria de Política Lingüística, que indicarà el procediment que cal seguir i facilitarà la carta de pagament per poder abonar la diferència. Perquè la sol·licitud de modificació sigui admesa, cal fer el pagament de la diferència en el mateix període d'esmena. La petició a la Secretaria de Política Lingüística es pot fer a través de https://llengua.gencat.cat/bustiacertificats o també a través dels llocs que indica en l'annex 11.

 

—7 Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses

7.1 En la data que estableix el punt 2 d'aquest annex, s'ha de fer pública la llista definitiva de sol·licituds d'inscripció admeses i excloses. La publicació de la llista es farà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

En la llista constaran el número del document d'identitat de les persones sol·licitants, el certificat i la localitat d'examen sol·licitats, com també el motiu de l'exclusió.

7.2 La informació relacionada amb l'estat definitiu d'admissió o exclusió es podrà consultar al portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També es podrà obtenir als punts d'informació de les localitats d'examen que indica el punt 12 d'aquest annex.

 

—8 Realització de la prova

8.1 Dates i localitats de les proves escrites

Les dates i les localitats on es faran les proves escrites s'indiquen a l'annex 3.

8.2 Hora i lloc de la prova escrita

La notificació de l'hora i el lloc de la prova escrita es publica com a mínim deu dies naturals abans de la data de la prova al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat). Aquesta informació es podrà consultar al portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També es podrà obtenir als punts d'informació de les localitats d'examen que indica el punt 12 d'aquest annex.

8.3 Data, hora i lloc de la prova oral

8.3.1 Per a la realització de les proves orals, la Secretaria de Política Lingüística assigna un torn d'examen a les persones que es presenten a les proves escrites. Per determinar l'inici d'ordre d'assignació de torns, la Secretaria de Política Lingüística prendrà com a referència la lletra que el Departament de la Presidència publiqui, mitjançant la resolució corresponent, per a l'ordenació d'actuacions de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2023.

8.3.2 Les dates, hores i llocs dels torns de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, al mateix local d'examen. Per norma general, els torns de les proves orals s'inicien el mateix dia de la prova escrita i continuen els dissabtes següents.

8.4 Trasllat de la inscripció a la convocatòria següent

8.4.1 Motius. S'atendran les sol·licituds de trasllat de la inscripció d'una prova a la prova del mateix nivell de certificació de la convocatòria de l'any següent a causa dels motius següents que impedeixin l'assistència a la prova escrita: coincidència horària amb altres exàmens oficials, problemes de salut de la persona inscrita o bé motius laborals.

8.4.2 Sol·licitud i documentació. Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Secció d'Avaluació de la Secretaria de Política Lingüística i han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa necessària: el certificat d'assistència a l'examen oficial, el justificant mèdic o bé el certificat de l'empresa. La sol·licitud i la documentació es poden presentar per qualsevol de les formes que estableix el punt 11 d'aquest annex.

8.4.3 Termini. El termini per a la presentació de sol·licituds de trasllat de la inscripció a la convocatòria següent és d'un mes a comptar del dia de la prova escrita.

8.4.4 Assignació de data de la prova. El canvi sempre es fa per a la convocatòria de l'any següent i per a la prova del mateix nivell de certificació. Per a cada inscripció, només es concedeix el canvi de convocatòria una vegada.

8.5 Sol·licitud de canvi de la prova oral

8.5.1 Motius i documentació. S'atendran les sol·licituds de canvi de la prova oral de les persones que poden acreditar algun dels impediments següents per presentar-se a la prova oral: examen oficial amb coincidència horària, motius laborals o bé problemes de salut. Per acreditar-ho cal aportar la documentació justificativa corresponent: el certificat d'assistència o d'estar convocat/da a l'examen oficial, el certificat de l'empresa o bé el justificant mèdic.

Excepcionalment, es podran atendre altres casos sempre que la capacitat organitzativa de la localitat d'examen ho permeti.

8.5.2 Termini i forma de presentació. Es podrà sol·licitar el canvi fins al dimarts següent del dia de la prova escrita al centre organitzador de la localitat d'examen que correspongui, com indica el punt 12 d'aquest annex.

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar la documentació justificativa que acrediti els motius que esmenta l'apartat 8.5.1.

8.5.3 Assignació de data alternativa. L'organitzador de proves de la localitat d'examen corresponent estableix la data, l'hora i el lloc de la prova oral alternativa i la comunica a la persona interessada.

8.6 Atencions especials

Les persones inscrites amb dificultats de visió, audició, parla o escriptura que afectin la realització de la prova poden sol·licitar una atenció especial, la qual consistirà en l'adaptació de les condicions d'administració a la dificultat o dificultats al·legades. En cap cas l'atenció especial comporta una modificació dels objectius, de les habilitats i competències lingüístiques que s'hi avaluen ni dels continguts de la prova.

Les sol·licituds s'han de presentar durant el període de presentació de sol·licituds per qualsevol dels canals que estableix el punt 11 d'aquest annex, i han d'anar acompanyades de la documentació de caràcter oficial que acrediti la dificultat o les dificultats al·legades.

La Secció d'Avaluació de la Secretaria de Política Lingüística, per poder gestionar l'adaptació necessària de les condicions d'administració, pot sol·licitar, si ho considera necessari, un informe sobre la sol·licitud d'adaptació o adequació als serveis de valoració i orientació de l'òrgan competent en la matèria de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 Resultats de les proves

9.1 Publicació de resultats

Els resultats de les proves es publiquen en la data que indica l'annex 3. La publicació es farà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

La persona interessada pot consultar la informació accedint al seu tràmit al portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També podrà obtenir-la als punts d'informació de les localitats d'examen que indica el punt 12 d'aquest annex.

9.2 Informe detallat sobre la qualificació obtinguda

La Secretaria de Política Lingüística posa a disposició de les persones que s'han presentat a les proves un informe amb les puntuacions dels exercicis i la qualificació obtinguda. Les persones interessades poden obtenir-lo accedint al seu tràmit del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o bé sol·licitar-lo a les oficines de la Secretaria de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

9.3 Procediment de revisió d'examen

Si la persona interessada no està d'acord amb la qualificació, pot interposar un recurs d'alçada davant el secretari de Política Lingüística per qualsevol dels canals que estableix el punt 11 d'aquest annex. El termini per interposar el recurs d'alçada és d'un mes des de l'endemà de la publicació oficial dels resultats de les proves. En aquest mateix termini també es pot sol·licitar la vista de l'examen.

La Secretaria de Política Lingüística resol el recurs i en notifica la resolució, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 112 a 122), en un termini de tres mesos a comptar de la data en què el recurs entri al registre electrònic de l'Administració de la Generalitat.

La resolució del recurs es notificarà degudament a la persona interessada i quedarà expedita la via contenciosa amb la possibilitat d'interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la data de la recepció de la notificació.

 

—10 Diplomes i certificats provisionals

10.1 Les persones que superen la prova obtenen un diploma acreditatiu. La data a partir de la qual es pot recollir aquest diploma es comunica juntament amb el resultat de la prova.

Els diplomes s'han de recollir a la mateixa localitat on s'ha fet l'examen (llocs indicats en el punt 12).

10.2 Abans de l'expedició del diploma, i des del mateix moment de la publicació de resultats, es pot obtenir un certificat provisional, que té una validesa de tres mesos.

Els certificats provisionals es poden recollir a les oficines de la Secretaria de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

 

—11 Admissió de documents

S'admetran els documents que es presentin dins del termini a la seu electrònica de la Generalitat per mitjà del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), a les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat, a la Secretaria de Política Lingüística a Barcelona, a l'oficina de registre de la seu del Departament de Cultura (rambla de Santa Mònica, 8, Barcelona), a les oficines de registre dels Serveis Territorials del Departament de Cultura (https://web.gencat.cat/ca/contacte/oficines/) o a qualsevol dels llocs admesos legalment d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—12 Punts d'informació de les localitats d'examen

Barcelona. Secretaria de Política Lingüística. C. del Portal de Santa Madrona, 6-8. Telèfon: 934.67.91.30.

Figueres. Servei Comarcal de Català de l'Alt Empordà. C. Nou, 53.

Fraga. Institut d'Ensenyament Secundari Ramón J. Sender. Pg. de la Constitució, s/n.

Girona. Serveis Territorials del Departament de Cultura. Casa Solterra. C. dels Ciutadans, 18.

Granollers. Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. C. d'Enric Prat de la Riba, 84, 1a.

Igualada. Servei Local de Català d'Igualada. Centre Cívic Nord. C. de Sant Martí de Tous, 6, 2a planta.

Lleida. Serveis Territorials del Departament de Cultura. Rambla d'Aragó, 8.

Manresa. Centre de Normalització Lingüística Montserrat. Pg. de Pere III, 68, entresol.

Mataró. Centre de Normalització Lingüística Maresme-Mataró. Muralla dels Genovesos, 12.

Perpinyà. Generalitat de Catalunya. Casa a Perpinyà. C. de la Fusteria, 1.

Reus. Centre de Normalització Lingüística de Reus. C. de l'Àliga de Reus, 1.

Sabadell. Centre de Normalització Lingüística de Sabadell. Casal Pere Quart. Rambla, 67-71.

Tarragona. Serveis Territorials del Departament de Cultura. C. Major, 14.

Terrassa. Centre de Normalització Lingüística de Terrassa. Edifici Vapor Universitari. C. de Colom, 114.

Tortosa. Serveis Territorials del Departament de Cultura. C. de Jaume Ferran i Clua, 4.

Vic. Centre de Normalització Lingüística d'Osona. Pla de Balenyà, 30-32.

Vilafranca del Penedès. Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès – Garraf. C. de Pere el Gran, 32.

Vilanova i la Geltrú. Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú. Rasa del Miquelet, 16.

 

 

Annex 3

Calendari de proves

 

Certificat de nivell bàsic de català (A2)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 10.6.2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2023.

 

Certificat de nivell elemental de català (B1)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 27.5.2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2023.

 

Certificat de nivell intermedi de català (B2)

Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú, i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 13.5.2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2023.

 

Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 20.5.2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2023.

 

Certificat de nivell superior de català (C2)

Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès.

Data de la prova escrita: 22.4.2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2023

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.