RESOLUCIÓN SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante los sistemas de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasas de reposición)

RESOLUCIÓ SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100).

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, autoritza en el seu article 2.1 una taxa addicional a les taxes d'estabilització de l'ocupació pública que van establir els articles 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, que ha d'incloure les places de naturalesa estructural que, estant o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans previstes dins de les diferents administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Així mateix, la disposició addicional sisena i la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, preveuen una convocatòria excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada, pel sistema de concurs de mèrits, d'aquelles places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de l'esmentada Llei, s'haguessin ocupat amb caràcter temporal i ininterrompudament amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Així, d'acord amb el que disposen l'article 2.1 i la disposició addicional sisena i la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, l'Acord 35/2022, de 28 de maig de 2022, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova per a l'any 2022 l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut, determina que han de ser objecte d'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal a l'Institut Català de la Salut un total de 7.636 places de personal estatutari, distribuïdes en diferents grups professionals que es relacionen en el seu document Annex.

L'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2022 i la seva distribució per grups professionals ha estat informada en la Mesa Sectorial de Sanitat, en la sessió de 25 de març de 2022, i acordada en la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en data 9 de maig de 2022.

Així mateix, el segon paràgraf de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, preveu que les places afectades pel procés d'estabilització previst a l'article 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, seran incloses dins del procés d'estabilització descrit en el primer paràgraf anterior, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i que en el moment de l'entrada de la Llei 20/2021 no haguessin estat convocades o que havent estat convocades, n'haguessin quedat places sense cobrir.

L'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, de 21 d'octubre de 2022, de recomanacions per a l'aplicació del procés d'estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'àmbit dels serveis de salut, inclou recomanacions a incorporar en les normes reguladores i en els barems dels processos a convocar, d'acord amb el previst a l'article 2.1 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Així mateix, resten pendents de convocar, d'acord amb els criteris establerts a l'article 31 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, les places relacionades a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019, 2020, 2021.

Mitjançant el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 25 de novembre de 2022, han estat acordats els criteris d'aplicació als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, els pendents de convocar de l'oferta PESCO 2017 i els corresponents a l'oferta ordinària (taxa de reposició) dels anys 2019, 2020, 2021 i, si és aprovada amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, de la taxa de reposició de 2022.

De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i atenent els objectius del Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut publicat en Resolució SLT/707/2022, de 14 de març, per la qual es publica el Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2022-2026.

De conformitat amb l'ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i la subsegüent Resolució SLT/1605/2022, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord 35/2022, de 28 de maig, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova, per a l'any 2022, l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per grups professionals i, en el seu punt 4, autoritza la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut a determinar la distribució dels llocs de treball dels grups professionals entre les diferents categories i especialitats de l'Institut Català de la Salut.

De conformitat amb el que es disposa al segon paràgraf de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que preveu que les places afectades pel procés d'estabilització previst a l'article 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, seran incloses dins del procés d'estabilització descrit en el primer paràgraf anterior, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i que, en el moment de l'entrada de la Llei 20 /2021, no haguessin estat convocades o que havent estat convocades, n'haguessin quedat places sense cobrir.

De conformitat amb l'article 10.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel qual les administracions públiques resten obligades a convocar, en un termini màxim de tres anys, mitjançant els mecanismes de provisió o de mobilitat previstos en la normativa, les places vacants ocupades amb nomenament d'interinitat i atès que en aquesta situació hi ha un elevat nombre de places de les identificades en les ofertes públiques ordinàries dels anys 2019, 2020 i 2021.

De conformitat amb l'establert al Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 25 de novembre de 2022, han estat acordats els criteris d'aplicació als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, els pendents de convocar de l'oferta PESCO 2017 i els corresponents a l'oferta ordinària (taxa de reposició) dels anys 2019 (DOGC núm. 8076, de 3.3.2020), 2020 (DOGC núm. 8311, de 08.01.2021) i 2021 (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021).

Vist que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Primer

Fer pública la convocatòria dels processos d'estabilització mitjançant els sistemes selectius de concurs de mèrits excepcional i de concurs oposició, així com el procés ordinari corresponent a les ofertes de les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per proveir places bàsiques de les categories professionals de l'Institut Català de la Salut.

 

Segon

Aprovar les bases comunes que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Tercer

Fer pública la distribució dels llocs de treball dels grups professionals relacionats a l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització entre les diferents categories i categories amb especialitats de l'Institut Català de la Salut, annex 2.

 

Quart

Fer pública la distribució de les places bàsiques de les diferents categories professionals que integren les ofertes públiques corresponents a les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 i que es detallen en l'annex 3.

 

Cinquè

Aprovar la relació de convocatòries específiques que consten en l'annex 4 i següents d'aquesta Resolució que complementen les bases comunes d'aquesta convocatòria. Així mateix, les bases generals que regulen els processos de selecció fixa del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut seran d'aplicació complementària a aquesta convocatòria en allò en què no es contradiguin.

 

Sisè

Les places de l'oferta a què fa referència l'article 2 que tenen convocatòries vigents de processos selectius d'accés i de provisió poden ser objecte d'adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d'estabilització.

 

Setè

Autoritzar la persona titular de la Direcció de Persones de l'Institut Català de la Salut per fer els actes i tràmits previstos a les bases de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 10.1, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

En aplicació de l'article 85,1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, el recurs de reposició s'ha de presentar de manera obligatòria a través del formulari electrònic “Interposició de recursos administratius contra actes de l'Institut Català de la Salut en matèria de personal” que trobareu a la pàgina web “Tràmits Gencat” o clicant l'enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Interposicio_recurs_admon_contra_resolucions_ICS_

materia_personal?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59

 

Barcelona, 27 de desembre de 2022

 

Yolanda Lejardi Estévez

Directora gerenta

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.