RESOLUCIÓN EDU/4037/2022, de 21 de diciembre, de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema selectivo de concurso-oposición para el ingreso en la función pública docente.

RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 de d'abril, aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L'article 3 del Reglament estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les ofertes d'ocupació esmentades.

L'apartat 4 de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, disposa que sense perjudici del que s'estableix en el seu cas en la normativa pròpia de funció pública de cada Administració o la normativa específica, el sistema de selecció serà el de concurs oposició.

Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les places afectades pels processos d'estabilització previstos als articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, s'inclouran dins del procés d'estabilització, sempre que hagin estat incloses a les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, no hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

Per altra banda, la disposició transitòria quarta del Reglament regula als processos selectius d'ingrés que es convoquin per a l'execució de l'estabilització de places ocupades temporalment previstes en l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

L'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Aquesta oferta habilita convocatòries d'accés per a la cobertura d'un total de 46.845 places, de les quals 27.433 places corresponen a funcionaris i funcionàries de cossos docents no universitaris i personal laboral docent del Departament d'Educació. A aquests efectes, els annexos de l'Acord esmentat distingeixen entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits d'estabilització a l'empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre; i sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització a l'empara l'article 2.1 de la Llei 20/2021, del 28 de desembre.

D'acord amb l'annex 2, apartat B) de l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, s'aproven 14.593 places de personal funcionari de cossos docents no universitaris que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs oposició.

En virtut del que disposa l'apartat 6è de l'Acord esmentat, l'oferta d'ocupació pública d'estabilització pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits, en compliment de l'objectiu d'estabilització, detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització, i viceversa. Per aquest motiu, un cop identificades les places de naturalesa estructural conforme al que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, 355 places de les que havien de ser convocades per concurs oposició d'estabilització, es van incloure en la convocatòria excepcional del concurs de mèrits, amb la qual cosa es redueixen les places convocades establertes a l'annex 2, i es convoquen per concurs oposició un total de 14.238 places.

Aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització inclou les places actualment existents objecte d'ofertes d'ocupació pública aprovades i publicades amb anterioritat que no han estat convocades o que, havent estat convocades, han resultat desertes, analitzades a l'empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Així mateix, les places que resultin desertes dels processos d'estabilització convocats i en curs acreixeran les places objecte d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització.

Així, per Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent per a l'estabilització de les plantilles (DOGC núm. 8745, de 5 de setembre de 2022), es van convocar, entre altres cossos de la funció pública docent de la Comunitat Autònoma de Catalunya, les places del cos a extingir de professors i professores tècniques de formació professional, incloses en ofertes d'ocupació pública anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE). En aquest procés no es van convocar places del nou cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, creat en virtut de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, com a conseqüència de la reordenació de les especialitats del professorat que imparteix docència en l'àmbit de la formació professional i que ha estat objecte d'un recent desenvolupament reglamentari en aquells aspectes bàsics per garantir el marc comú bàsic de la funció pública docent de l'ensenyament no universitari, en virtut del Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre. Aquest Reial decret ha modificat el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que afecta directament aquest procediment.

Aquesta reordenació comporta que en l'esmentat nou cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional s'incloguin especialitats que estaven adscrites al cos de professors tècnics de formació professional, declarat a extingir.

En l'oferta d'ocupació pública aprovada per l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, es van incloure totes les places, que corresponen al concurs oposició, de les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, declarat a extingir i que corresponen al nou cos de professors i professores especialistes en sectors singulars de formació professional, en el cos de professors de secundària, a falta del desenvolupament reglamentari que determinés els requisits d'ingrés al nou cos. Per aquest motiu, publicat el Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, cal incloure les especialitats del nou cos en la present convocatòria, en els termes del que estableix el segon paràgraf de l'apartat sisè de l'Acord esmentat.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

Convocar el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent de 14.238 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a l'oferta d'ocupació pública 2022, d'acord amb les bases que es detallen a l'Annex 1.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2022

 

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.