ACUERDO GOV/276/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Generalidad de Cataluña para 2022 de 6.133 plazas. 850 plazas del cuerpo de los mossos d'Esquadra, 230 plazas de bomberos, 100 de agentes rurales

ACORD GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

L'article 33 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, estableix que les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb els preceptes de caràcter bàsic que s'estableixin. Així mateix, autoritza el Govern a acumular la taxa de reposició entre sectors i col·lectius que es determinin.

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, fixa la taxa de reposició d'efectius en un màxim del 120 % en determinats sectors que l'article 20.u.3 identifica com a prioritaris, mentre que per a la resta de sectors no identificats fixa la taxa, amb caràcter general, en un 110 %. Per als cossos de policia la taxa de reposició es fixa en el 125 %.

L'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, per bé que no sigui específica d'estabilització de l'ocupació temporal, esdevé un instrument idoni i necessari que ha de contribuir a assolir l'objectiu final prioritari de situar la taxa de temporalitat en places estructurals per sota del 8 % a data 31 de desembre de 2024, d'acord amb les exigències de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

En aquest sentit, esdevé necessari orientar l'oferta d'ocupació pública específicament a la cobertura de les necessitats prioritàries en aquest moment, en la mateixa línia que les darreres ofertes públiques d'ocupació que estan en fase d'execució. Aquesta oferta d'ocupació pública és l'ordinària de l'any 2022, per contraposició a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització, aprovada per l'Acord del Govern GOV/105/2022, del 24 de maig, i s'adreça principalment a avançar en la reducció de l'índex de temporalitat estructural en l'ocupació pública, a la tecnificació de les plantilles i al reforç d'aquells sectors que es consideren prioritaris i essencials.

L'article 59 del text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, regula la garantia de la promoció interna, i l'article 60 habilita la possibilitat que, si el nombre d'aspirants que superen els processos selectius que s'aprovin en execució de l'oferta d'ocupació pública és inferior al de places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l'inrevés.

De conformitat amb la normativa bàsica aplicable s'estableix una reserva de, com a mínim, el 7 % del total de places ofertes perquè les cobreixin persones amb discapacitat i el 2 % d'aquestes places s'han de reservar per a aquelles persones que acreditin discapacitat intel·lectual.

Els departaments de la Generalitat de Catalunya han efectuat la proposta d'oferta d'ocupació pública corresponent i el Departament d'Economia i Hisenda ha emès l'informe favorable.

De conformitat amb l'article 20.tres.1 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, en aquesta oferta s'autoritza l'acumulació de la taxa de reposició de sectors prioritaris i no prioritaris en determinats sectors qualificats com a prioritaris, principalment a la taxa de reposició del Cos de Mossos d'Esquadra.

Així mateix, s'ha donat compliment al que determina l'article 37.1.l del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 del text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, escau modificar la referència a les 240 places de categoria de bomber/a l'escala bàsica del Cos de Bombers en l'annex I de l'Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021, atès que, des de l'1 de gener de 2022 i en virtut de l'article 50 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, s'ha suprimit la categoria de bomber/a de l'escala bàsica i la categoria d'accés al Cos de Bombers de la Generalitat passa a ser la de bomber o bombera de primera de l'escala tècnica.

De conformitat amb els articles 5.i 6.1.c del text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, Interior, Educació i Salut, el Govern

 

Acorda:

 

—1. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'un total de 6.133 places.

 

—2. Autoritzar el Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut a aprovar una oferta d'ocupació pública de fins a un màxim de 1.541 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin.

 

—3. Les 4.592 places restants es distribueixen d'acord amb el següent:

a) 1.852 places del sector de personal d'administració i serveis (personal funcionari d'administració i tècnic i personal laboral del VI conveni col·lectiu únic), que es consignen en l'annex 1 d'aquest Acord, especificades en cossos i escales de personal funcionari i en categories professionals de personal laboral.

b) 2.740 places de cossos docents no universitaris i de personal laboral docent del VI conveni col·lectiu únic del Departament d'Educació, que es consignen en l'annex 2 d'aquest Acord, especificades en cossos de personal docent no universitari i en categories de personal laboral.

 

—4. Autoritzar l'acumulació de 83 places que integren la taxa de reposició del Cos de Bombers a la taxa de reposició del Cos d'Agents Rurals; 6 places que integren la taxa de reposició del Cos de Bombers a la taxa de reposició del Cos de Mossos d'Esquadra; 778 places que integren la taxa de reposició del sector de personal d'administració i serveis a la taxa de reposició del Cos de Mossos d'Esquadra.

 

—5. En els annexos d'aquest Acord també es concreten, en els termes que disposa la normativa aplicable, les places que s'han de proveir mitjançant promoció interna, així com les reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

 

—6. La resolució de les convocatòries derivades d'aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d'oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l'ocupa, que s'ha de produir en prendre possessió el personal funcionari o laboral fix de nou accés.

 

—7. Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han d'executar en el termini màxim de tres anys i s'ha de fer difusió d'aquesta publicació oficial, i dels actes que se'n derivin, a través de l'e-tauler i del web corresponent. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

 

—8. Els tribunals qualificadors de les convocatòries de processos selectius derivades d'aquesta oferta d'ocupació pública actuaran sota els principis d'agilitat i transparència, i deixaran constància en les actes de qualsevol acord que afecti les qualificacions atorgades a les persones aspirants. Així mateix, abans de la realització de les proves o els exercicis, faran públics els criteris de valoració i correcció que siguin aplicables i no estiguin expressament establerts a les bases de la convocatòria. Les convocatòries impulsaran una representació paritària de dones i homes en la composició dels tribunals qualificadors.

 

—9. Les convocatòries de processos selectius derivades d'aquesta oferta establiran l'obligatorietat de presentar per mitjans electrònics les sol·licituds de participació i documentació, així com els escrits d'impugnació, de conformitat amb l'article 85 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. Les convocatòries també podran establir l'obligatorietat d'emprar mitjans electrònics en els tràmits relatius a l'adjudicació de places.

 

—10. Modificar, en allò que fa referència al Cos de Bombers de la Generalitat, l'annex I de l'Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021, que queda redactat de la manera següent:

“Cos de Bombers de la Generalitat, escala tècnica, categoria de bomber o bombera de primera (grup C, subgrup C1)

Total de places: 240”

 

—11. Aquest Acord té efectes a partir de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2022

 

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.