RESOLUCIÓN PRE/3976/2022, de 16 de diciembre, de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema selectivo de concurso oposición, en relación con los cuerpos, escalas o especialidades de personal funcionario

RESOLUCIÓ PRE/3976/2022, de 16 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 600).

L'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació pública que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys durant els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Sense perjudici del què estableix la disposició transitòria primera de l'esmentada Llei, les places afectades pels processos d'estabilització previstos a les lleis de pressupostos generals de l'Estat pels anys 2017 i 2018, respectivament, seran incloses dins d'aquest procés d'estabilització, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la Llei 20/2021, no haguessin estat convocades o havent estat convocades i resoltes, haguessin quedat sense cobrir.

L'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, preveu en el seu Annex 1 el nombre de places de cada cos, escala o especialitat de personal funcionari que s'oferten per a estabilització de l'ocupació pública temporal, amb indicació d'aquelles que es regeixen pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització. Així mateix, en atenció a la finalitat de reduir l'ocupació temporal i garantir l'efectivitat dels processos selectius, es preveu que el nombre de places objecte de convocatòria mitjançant concurs de mèrits en compliment de l'objectiu d'estabilització, poden acréixer les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització i a l'inrevés.

Aquesta oferta d'ocupació pública ha estat precedida de la corresponent negociació amb les organitzacions sindicals, de conformitat amb l'article 37.1.l) del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en l'àmbit de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya. A aquest efecte, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals amb representació en la referida Mesa General van adoptar per unanimitat l'Acord de 9 de maig de 2022 en relació amb l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'ocupació pública temporal de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya han negociat, de conformitat amb l'article 37.1.c) del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la disposició addicional sisena, segon paràgraf, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, els processos d'estabilització regits pel sistema selectiu de concurs oposició. A aquest efecte, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals amb representació en la referida Mesa General van adoptar en el grup de treball d'estabilització l'Acord de 5 d'octubre de 2022, sobre determinats aspectes de la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits. Aquest Acord va ser ratificat en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya celebrada el 4 de novembre de 2022.

Atès el que disposen el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Convocar els processos d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública.

 

-2 Aquests processos d'estabilització es regeixen per la normativa referenciada en la part expositiva, per les bases comunes contingudes en l'Annex 1 i per les bases específiques contingudes en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

 

-3. Els cossos, escales o especialitats objecte de convocatòria són els que s'estableixen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

A aquest efecte, la present convocatòria, en tant que engloba processos de selecció de diferents cossos, escales o especialitats, té com a número de referència el 600 seguit de l'especificació del número d'Annex corresponent i següents–, en funció del cos, escala o especialitat de què es tracti.

 

-4 De conformitat amb l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, aquesta pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits en compliment de l'objectiu d'estabilització detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització i a l'inrevés.

Igualment, les places de l'oferta a què fa referència el paràgraf anterior que tenen convocatòries vigents de processos selectius d'accés i de provisió poden ser objecte d'adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d'estabilització.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs administratiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 de desembre de 2022

 

P. d. (Resolució PRE/3588/2022, de 7 de novembre; DOGC núm. 8797, de 21.11.2022)

Direcció General de Funció Pública

 

P. s. (Resolució de 16 de novembre de 2022)

Alícia Corral Solà

Secretària d'Administració i Funció Pública

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.