RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de convocatoria del proceso selectivo de estabilización, mediante un sistema de concurso de méritos, para acceder al subgrupo C2 de personal funcionario de carrera del Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2022, de convocatòria del procés selectiu d'estabilització, mitjançant un sistema de concurs de mèrits, per accedir al subgrup C2 de personal funcionari de carrera del Síndic de Greuges (núm. de registre de la convocatòria 08).

El Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010 i modificat per les posteriors resolucions de 20 de desembre de 2011, de 23 de novembre de 2016, de 6 de maig de 2021 i de 19 de setembre de 2022, regula en l'article 31 l'oferta d'ocupació pública del Síndic de Greuges.

La disposició addicional cinquena estableix que es poden convocar pel sistema selectiu de concurs d'accés, amb caràcter excepcional i per una única vegada, els llocs de caràcter estructural dotats pressupostàriament que hagin estat ocupats de forma temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016 i fins a la data de l'aprovació de la convocatòria respectiva, i que estiguin inclosos en l'oferta d'ocupació pública de 2021 i 2022.

Els concursos d'accés han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat, transparència i publicitat i poden tenir en compte, sempre en funció del lloc que cal proveir, entre d'altres, l'experiència en el desenvolupament de les funcions dels llocs de treball objecte de la convocatòria, la formació, la superació de la fase d'oposició de processos selectius de personal funcionari sense obtenir plaça, el nivell de l'ACTIC, el nivell de coneixement de català i el nivell de coneixements de llengües estrangeres.

Les bases de les convocatòries establiran la qualificació mínima per superar el concurs d'accés, que en cap cas pot ser inferior al 60% de la puntuació total assolible.

Les convocatòries dels processos selectius d'estabilització d'ocupació temporal s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022. La resolució d'aquests processos ha de finalitzar abans de 31 de desembre de 2024.

El Pla d'ordenació de recursos humans del Síndic de Greuges de Catalunya per al període 2021-2025, aprovat per la Resolució de 16 de febrer de 2021, estableix com a primera línia d'actuació la millora de la qualitat de l'ocupació, potenciant l'estabilitat del personal i la reducció de la temporalitat.

Mitjançant Resolució de 27 de juliol de 2021 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8473, de 5.8.2021) s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de personal funcionari del Síndic de Greuges per a l'any 2021.

Mitjançant Resolució de 30 de juny de 2022 (DOGC núm. 8702, de 5.7.2022, amb correcció d'errades al DOGC núm. 8722, de 2.8.2022), s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari del Síndic de Greuges per a l'any 2022, i mitjançant Resolució de 5 d'octubre de 2022 (DOGC núm. 8771, de 13.10.2022) s'amplia l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022.

Per la seva banda, la Resolució d'1 de juliol de 2022 (DOGC núm. 8705, de 8.7.2022), estableix que es reserva a persones amb discapacitat un 7% del total de places de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022.

Aquesta oferta d'ocupació pública ha estat precedida pel compliment del tràmit de negociació sindical amb el Consell de Personal del Síndic de Greuges en la sessió de 31 de març de 2022, d'acord amb el que preveu l'article 92.1.l) del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges.

Els llocs de treball que es convoquen en aquesta resolució consten a la relació de llocs de treball, es troben dotats pressupostàriament i han estat ocupats amb caràcter temporal, de forma ininterrompuda, amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1.c) del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges,

 

RESOLC:

 

1. Convocar amb caràcter excepcional, per una única vegada, el procés selectiu d'estabilització mitjançant concurs de mèrits per accedir al subgrup C2 per al lloc de treball de funcionari de carrera del Síndic de Greuges relacionat a l'Annex 2, d'acord amb la disposició addicional cinquena del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges.

 

2. Informar que aquest procés selectiu d'accés es regeix per la normativa referenciada en la part expositiva, per les bases comunes contingudes en l'Annex 1 i per les bases específiques contingudes en l'Annex 2 d'aquesta resolució.

 

3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva difusió en el tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica del Síndic de Greuges de Catalunya i en l'apartat de transparència de la web de la institució.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Síndic de Greuges en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 7 de desembre de 2022

 

Esther Giménez-Salinas i Colomer

Síndica de Greuges

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.