Ayuntamiento de Alforja. Convocatoria excepcional del proceso de estabilización, personal laboral fijo, sistema de concurso, turno libre. Plazas de auxiliar administrativo, técnico especialista Guardería, ...

ANUNCI sobre les bases de la convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament d’Alforja, personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure, en el marc de la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALFORJA, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA I/O VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA

Base 1a. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix de l'Ajuntament d'Alforja, en el marc dels processos d'estabilització d'ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Les places objecte d'estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d'acord amb el previst en l'article 61.7 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s'ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l'article 55 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Les places estan incloses en l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització publicada en el BOPT de 22 de desembre de 2021, amb les correccions efectuades i publicades al BOP de 14 de març de 2022 i 26 d'abril de 2022 i en el DOGC de 30 de desembre de 2021 amb la correcció efectuada en el DOGC de data 14 de març de 2022.

Les característiques de les places objecte d'estabilització d'aquesta convocatòria, són les següents:

 

PLAÇA “Auxiliar administratiu”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Secretaria/Padrons

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, EGB. Formació professional de I grau o equivalent.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d'atenció presencial i telefònica al ciutadà, tramitació d'expedients, registre d'expedients, gestió de padrons ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Auxiliar Administratiu”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Urbanisme

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, EGB. Formació professional de I grau o equivalent.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d'atenció presencial i telefònica al ciutadà, tramitació d'expedients, registre d'expedients, gestió de padrons ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Auxiliar Administratiu”

Règim jurídic: funcionari

Àrea/Unitat: Secretaria/Registre

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, EGB. Formació professional de I grau o equivalent.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d'atenció presencial i telefònica al ciutadà, tramitació d'expedients, registre d'expedients, gestió de padrons ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “Directora Llar d’Infants”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Categoria: Directora Llar Infants

Grup professional: A2

Titulació exigible: Grau universitari o diplomatura equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions de coordinació del personal de la llar, programació del curs, tràmits administratius, tasques d'educadora infantil ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Tècnica especialista Llar Infants”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Cicle de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d' atenció , curà i formació dels nens i nenes de la llar d'infants; cooperació i auxilia a les tasques de coordinació i planificació del curs escolar de la llar .. ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “Tècnica especialista Llar d’Infants”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Categoria: Auxiliar Administratiu

Grup professional: C2

Titulació exigible: Cicle de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent..

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d' atenció , curà i formació dels nens i nenes de la llar d'infants; cooperació i auxilia a les tasques de coordinació i planificació del curs escolar de la llar .. ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “Auxiliar de Biblioteca”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Educació

Categoria: Auxiliar de biblioteca

Grup professional: C1

Titulació exigible: batxillerat o equivalent.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Reduïda, 50%

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d' atenció al públic, gestió del programa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, servei de préstec municipal i interbibliotecari, organització activitats relacionades amb el foment de la lectura, organització i arxiu de la biblioteca ...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de brigada”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó / Oficial de segona

Grup professional: Personal d'oficis

Titulació exigible: No s'exigeix titulació

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Altres requisits: Carnet de conduir B1; carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres funcions: petites reparacions en els edificis i espais públics, manteniment de vies públiques, parcs i jardins, retirada de voluminosos, muntatge i desmuntatge d'escenaris, i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de brigada”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó/ oficial de segona

Grup professional: Personal d'oficis

Titulació exigible: No s'exigeix titulació.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Altres requisits: Carnet de conduir B1; carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres funcions: petites reparacions en els edificis i espais públics, manteniment de vies públiques, parcs i jardins, retirada de voluminosos, muntatge i desmuntatge d'escenaris, i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de brigada”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó/ oficial de segona

Grup professional: personal d'oficis

Titulació exigible: No s'exigeix titulació.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Altres requisits: Carnet de conduir B1; carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres funcions: petites reparacions en els edificis i espais públics, manteniment de vies públiques, parcs i jardins, retirada de voluminosos, muntatge i desmuntatge d'escenaris, i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de neteja”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó/ oficial de segona

Grup professional: personal d'oficis

Titulació exigible: No s'exigeix titulació.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres funcions: neteja dels edificis municipals, neteja viària i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “ Peó de neteja”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis

Categoria: Peó/ oficial de segona

Grup professional: personal d'oficis

Titulació exigible: No s'exigeix titulació.

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Complerta

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres funcions: neteja dels edificis municipals, neteja viària i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

 

PLAÇA “Arquitecte Tècnic”

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Urbanisme

Categoria: Tècnic Mitjà

Grup professional: A2

Titulació exigible: Grau universitari o diplomatura equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021 / DA 8a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Reduïda , entre un 30 i 50% de jornada .

Funcions: Realitzarà les funcions pròpies del lloc de treball al qual està vinculada i entre d'altres: funcions d'informe de projectes tècnics, tramitació d'expedients de disciplina urbanística, redacció de memòries i petits projectes, direcció d'obra municipal , emissió d'informes urbanístics, realització d'inspeccions d'obres i activitats...i qualsevol altra funció de la competència professional de la persona ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin assignar.

Les places tenen assignades les retribucions segons el grup professional de personal laboral.

La convocatòria es publicarà a la Seu electrònica i al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Alforja.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOPT i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A l'extracte constarà el BOPT en el què apareixen íntegrament publicades les bases.

La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, llevat que resulti preceptiva la seva publicació en diaris oficials.

S'ha tingut en compte l'establert en la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, per la qual cosa es procurarà la reducció de terminis, l'acumulació en el mateix dia de les proves de català i castellà i la utilització de mitjans informàtics i telemàtics disponibles per agilitzar els processos selectius.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.