RESOLUCIÓN JUS/3221/2022, de 20 de octubre, por la que se aprueban los temarios de las pruebas selectivas para proveer plazas del ámbito funcional de ejecución penal de personal funcionario de administración general y especial de la Generalitat de Cataluñ

RESOLUCIÓ JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals s'ha de tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves funcions.

Al mateix temps, el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat disposa que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del corresponent Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què aquest s'hagi publicat.

El Decret 202/2008, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya determina que els processos selectius vinculats a llocs de treball adscrits a àmbits funcionals poden establir proves o exercicis específics per a cadascun d'aquests àmbits.

Per l'Acord GOV/54/2009, de 24 de març, es crea l'àmbit funcional d'execució penal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En virtut del que disposa l'Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, correspon al Departament de Justícia, Drets i Memòria convocar els processos selectius per a l'accés a la condició de personal funcionari que ocupa llocs de treball adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal.

Igualment, s'han de tenir en compte les especificitats aplicables als processos d'estabilització en el marc normatiu de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, així com les noves mesures derivades del Decret llei 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

D'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

–1 Aprovar i fer públics els temaris de les proves selectives per a l'accés als cossos i escales de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya que es detallen als annexos de la present resolució següents:

Escala superior d'administració general del cos superior d'administració, que requereix disposar de la titulació de dret (grup A, subgrup A1), a l'annex 1.

Cos de tècnics especialistes, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), a l'annex 2.

Cos de titulació superior, pedagogia (grup A, subgrup A1), a l'annex 3.

Cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1), a l'annex 4.

Cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2), a l'annex 5.

Cos de diplomatura, treball social (grup A, subgrup A2), a l'annex 6.

–2 Els temaris aprovats mitjançant la present resolució són aplicables als processos de selecció que es convoquin a partir de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

 –3 Qualsevol modificació dels temaris aprovats mitjançant la present resolució requereix de l'aprovació d'una nova resolució que s'ha de publicar al DOGC.

 –4 Deixar sense efectes els temaris que, fins ara, regien les proves selectives per a l'accés als cossos i escales d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya objecte de la present resolució, sens perjudici que mantenen la vigència, de forma transitòria, exclusivament en relació amb aquells processos de selecció ja convocats, fins a la seva conclusió.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 d'octubre de 2022

 

Per delegació (Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, DOGC de 16.4.2021)

Jordi Martinoy i Camós

Secretari general

 

 

Annex 1

Escala superior d'administració general del cos superior d'administració, que requereix disposar de la titulació de dret (grup A, subgrup A1)

 

Dret processal i penal

 

Tema 1. Fases del procés penal. Iniciació: la denúncia, la querella i altres formes d'incoació del judici penal. La instrucció. L'anomenada fase intermèdia del procés penal. El judici oral.

 

Tema 2. Les mesures cautelars i la sentència en el procés penal: mesures restrictives de la llibertat, llibertat provisional i procediment d'habeas corpus.

 

Tema 3. La sentència. Estructura i contingut. La cosa jutjada penal i els seus límits. Els recursos en el procés penal. El recurs d'empara. Execució de la sentència: jutjats i tribunals sentenciadors, jutjats de vigilància penitenciària i Administració penitenciària.

 

Tema 4. La pena: concepte, classes i finalitats. Les penes privatives de drets. Les penes privatives de llibertat: la pena de presó permanent revisable; la pena de presó; la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multes. La pena de multa. Les penes accessòries. La responsabilitat civil derivada dels delictes. Les conseqüències accessòries.

 

Tema 5. Les regles generals per a l'aplicació de les penes. Les regles especials per a l'aplicació de les penes.

 

Tema 6. Les mesures de seguretat: concepte i característiques. Classes de mesures: privatives i no privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures no privatives de llibertat. Concurrència de penes i mesures de seguretat. Modificació de les mesures de seguretat imposades. Trencament de les mesures imposades.

 

Tema 7. Les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat. La llibertat condicional. Extinció de la responsabilitat criminal: especial referència a l'indult. La prescripció del delicte, de les penes i de les mesures de seguretat. Cancel·lació dels antecedents delictius.

 

Tema 8. Drets i llibertats dels estrangers: especial referència a l'àmbit penitenciari. El règim dels ciutadans de la Unió Europea. La permanència en territori nacional: l'estada i la residència. La detenció, l'internament i altres mesures cautelars. L'expulsió administrativa i judicial: supòsits, tipus, procediment i efectes. El trasllat de persones condemnades. Asil i refugi. L'extradició. L'ordre europea de detenció i lliurament.

 

 

Dret penitenciari

 

Tema 9. La normativa penitenciària internacional, estatal i autonòmica aplicable a Catalunya.

 

Tema.10 Ingressos, conduccions i trasllats. Llibertat i excarceració. Llibertat dels detinguts i presos. Llibertat dels penats.

 

Tema 11. El règim disciplinari: fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment sancionador. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel·lació. Caducitat.

 

Tema 12. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques. El règim ordinari. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert. El règim de preventius.

 

Tema 13. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements de tractament. Tractament en règim de comunitat terapèutica. El programa individualitzat de tractament. La classificació de penats. Els permisos de sortida.

 

Tema 14. Formes especials d'execució de les penes. Unitats dependents. Establiments o departaments mixtos. Departament per a joves. Unitats de mares. Unitats extrapenitenciàries. Unitats psiquiàtriques penitenciàries: organització, característiques i intervenció penitenciària.

 

Tema 15. El control de l'activitat penitenciària. Òrgans judicials competents. Els recursos contra les seves resolucions. Peticions, queixes i recursos dels interns.

 

Tema 16. L'organització dels centres penitenciaris a Catalunya: estructura. Òrgans unipersonals. Òrgans col·legiats.

 

 

Justícia juvenil, atenció a les víctimes i mediació penal

 

Tema 17. La normativa de justícia juvenil aplicable a Catalunya: internacional, estatal i autonòmica. Les mesures susceptibles de ser imposades d'acord amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors: tipus de mesures. Les regles generals i especials d'aplicació i durada de les mesures. L'execució de les mesures d'acord amb la normativa legal i reglamentària reguladora de la responsabilitat penal dels menors: les regles comunes; les regles específiques per a l'execució de les mesures no privatives de llibertat i privatives de llibertat.

 

Tema 18. Normativa de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Normativa de l'Estatut de la víctima del delicte. La mediació i reparació a la jurisdicció penal i el programa de justícia restaurativa a Catalunya.

 

 

Annex 2

Cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1)

 

Tema 1. El dret penal. Aspectes generals. El dret penal concepte continguts i fons. El codi Penal: Principis generals, estructura i contingut. Els principis limitadors del poder punitiu de l'Estat: Especial referencia als principis de legalitat, de culpabilitat i d'intervenció mínima.

 

Tema 2. El delicte. La infracció penal: concepte i classes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius . Delictes greus, delictes menys greus i delictes lleus. Els graus d'execució. L'autoritat i la participació. Els eximents de la responsabilitat penal.

 

Tema 3. Les penes. Les penes del Codi penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. La presó permanent revisable. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la Comunitat. Les mesures de seguretat: concepte i classes. L'extinció de la responsabilitat penal.

 

Tema 4. Els principals delictes. Delictes vinculats a les violències de gènere i domèstica. Les agressions sexuals. L'homicidi. El furt i el robatori. Delictes contra la salut pública. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Els atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.

 

Tema 5. Delictes contra l'Administració pública. La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació d'auxili. La infidelitat en la custodia de documents i revelació de secrets. Abusos en l'exercici de la Funció Púbica: la sol·licitació sexual.

 

Tema 6. Delictes contra l'Administració de justícia i contra les garanties constitucionals. El trencament de condemna. Altres delictes contra l'Administració de justícia: el fals testimoni, l'obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties constitucionals, en especial els comesos en l'àmbit penitenciari. El delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.

 

Tema 7. Dret processal penal: Aspectes generals. La jurisdicció penal: els jutjats i els tribunals penals. El procés penal, concepte, objecte, tipus i fases. Les parts en el procés penal. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d'innocència.

 

Tema 8. Les mesures penals. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment d'habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional.

 

 

Dret penitenciari

 

Tema 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l'execució penitenciària fixats a l'article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.

 

Tema 10. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris: funcions. El control de l'activitat penitenciària: el jutge de vigilància.

 

Tema 11. El personal al servei de l'Administració penitenciària a Catalunya. Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. El cap de serveis, el coordinador d'unitat especialitzada, el cap d'unitat i el cap d'àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d'igualtat i perspectiva de gènere. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.

 

Tema 12. La relació jurídica penitenciària. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels interns.

 

Tema 13. El règim penitenciari I. Organització general i àmbits d'actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Relacions amb l'exterior: les comunicacions i visites. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.

 

Tema 14. El règim penitenciari II. Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com a eina de seguretat. Els protocols d'emergència i seguretat.

 

Tema 15. El règim dels establiments penitenciaris III. La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert: criteris d'aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.

 

Tema 16. El tractament penitenciari. Concepte i finalitat del tractament. L'equip multidisciplinari: funcions i composició. Programes de tractament. El Programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides.

 

Tema 17. El règim disciplinari dels interns. Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i abreujat. Execució i compliment de les sancions.

 

Tema 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris. Les unitats de gestió administrativa. L'expedient personal de l'intern: estructura i documentació que l'integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents i normes bàsiques de l'elaboració dels documents.

 

 

Criminologia

 

Tema 19. Delinqüència i noves tipologies. La delinqüència organitzada. La delinqüència econòmica. La delinqüència terrorista. La ciberdelinqüència.

 

 

Psicologia

 

Tema 20. El model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus. La necessitat d'intervenir amb delinqüents. Estructura de la intervenció. La voluntarietat de participació de l'intern. Avaluació del risc de reincidència conceptes bàsics. El RisCanvi. El treball penitenciari i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

 

 

Annex 3

Cos de titulació superior, pedagogia (grup A, subgrup A1)

 

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

 

Tema 2. La pena: concepte i classes. Les mesures de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals. De la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat i de les eventuals condicions de la suspensió.

 

Tema 3. Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP).

 

Tema 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciaria en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).

 

Tema 5. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicacions socials d'avaluació.

 

Tema 6. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.

 

Tema 7. Característiques principals de la població encarcerada. Dones, joves, diversitat cultural i social. Elements comuns quant a problemàtiques (educatives i laborals).

 

Tema 8. Drets i deures dels interns. Voluntarietat en el tractament i l'entrevista motivacional.

 

Tema 9. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.

 

Tema 10. La intervenció en el sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.

 

Tema 11. El Programa marc d'organització curricular 1 (PMOC): principis i estructura.

 

Tema 12. El Programa marc d'organització curricular 2: àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural, i àmbit de la salut i el desenvolupament personal.

 

Tema 13. El treball penitenciari: El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i el model FOI (formació, ocupació, inserció). Funcionalitat dins del Departament de Justícia, Drets i Memòria. El CIRE en els centres penitenciaris.

 

Tema 14. Els programes de rehabilitació fonamentat en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).

 

Tema 15. Els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats de les persones. Programes específics: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).

 

Tema 16. La classificació en graus de tractament: variables implicades. Les sortides programades i els permisos: criteris i procediment.

 

Tema 17. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

 

Tema 18. La Taula de Participació Social. Estructura i funcions i encaix en els centres penitenciaris catalans. L'activitat religiosa a les presons de Catalunya.

 

Tema 19. Funcions dels pedagogs en els centres penitenciaris de Catalunya.

 

Tema 20. Competències professionals i formació especialitzada dels pedagogs en l'àmbit dels serveis penitenciaris.

 

Tema 21. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.

 

Tema 22. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe.

 

Tema 23. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.

 

Tema 24. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

 

Tema 25. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.

 

Tema 26. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil.

 

Tema 27. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

 

Tema 28. Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.

 

Tema 29. Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d'intervenció.

 

Tema 30. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.

 

 

Annex 4

Cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1)

 

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

 

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.

 

Tema 3. Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP).

 

Tema 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).

 

Tema 5. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.

 

Tema 6. Característiques principals de la població encarcerada. Elements comuns quant a problemàtiques (salut mental, addiccions, dones, joves i origen).

 

Tema 7. Drets i deures dels interns. Voluntarietat en el tractament i l'entrevista motivacional.

 

Tema 8. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.

 

Tema 9. La intervenció al sistema penitenciaris: el Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.

 

Tema 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).

 

Tema 11. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).

 

Tema 12. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.

 

Tema 13. La classificació en graus de tractament: variables implicades.

 

Tema 14. Les sortides programades i els permisos: criteris i procediment.

 

Tema 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

 

Tema 16. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació

 

Tema 17. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.

 

Tema 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L'informe d'assessorament tècnic.

 

Tema 19. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de la justícia restaurativa.

 

Tema 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

 

Tema 21. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.

 

Tema 22. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.

 

Tema 23. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats.

 

Tema 24. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. La informació al menor i als seus representants legals. Les prestacions dels centres.

 

Tema 25. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

 

Tema 26. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

 

Tema 27. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.

 

Tema 28. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.

 

Tema 29. Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d'intervenció.

 

Tema 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

 

 

Annex 5

Cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2)

 

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

 

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.

 

Tema 3. Marc legal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).

 

Tema 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns.

 

Tema 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.

 

Tema 6. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.

 

Tema 7. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).

 

Tema 8. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).

 

Tema 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.

 

Tema 10. La classificació en graus de tractament: variables implicades. Les sortides programades i els permisos.

 

Tema 11. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.

 

Tema 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.

 

Tema 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.

 

Tema 14. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

 

Tema 15. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.

 

Tema 16. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

 

Tema 17. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.

 

Tema 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

 

Tema 19. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.

 

Tema 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.

 

Tema 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

 

 

Annex 6

Cos de diplomatura, treball social (grup A, subgrup A2)

 

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

 

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.

 

Tema 3. Marc legal en matèria penitenciaria: La Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).

 

Tema 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns. El treball amb les famílies.

 

Tema 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.

 

Tema 6. La classificació en graus de tractament: variables implicades.

 

Tema 7. Les sortides programades, permisos i sortides en article 117: criteris i procediments.

 

Tema 8. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), els programes de treball en medi obert. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

 

Tema 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).

 

Tema 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2: atenció especialitzada, , àmbit del desenvolupament personal i la salut.

 

Tema 11. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació.

 

Tema 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.

 

Tema 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe.

 

Tema 14. La justícia restaurativa en la jurisdicció de menors. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.

 

Tema 15. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

 

Tema 16. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.

 

Tema 17. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil.

 

Tema 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

 

Tema 19. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.

 

Tema 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.

 

Tema 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.