Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Barcelona). ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de agente de la Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario, adscritas a su correspondiente p

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió de quatre places d'agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari, adscrites al seu corresponent lloc de treball.

La Junta de Govern Local celebrada el dia 4 d'octubre de 2022 ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió de quatre places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari, adscrites al seu corresponent lloc de treball.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL VACANTS A LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L' AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la provisió de quatre places vacants a la plantilla de personal funcionari, adscrites al seu corresponent lloc de treball i atenent a les consideracions que s'indiquen a continuació:

Plantilla de personal funcionari.

Denominació: Agent.

Escala: Administració Especial.

Subescala: Serveis Especials, escala bàsica.

Classe: Policia local.

Grup: C2.

Nombre de places: 4

Sistema de selecció: Concurs – oposició

Atesa la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, 1 de les places estarà reservada per a dones.

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i la categoria professional i les retribucions vigents a l'Ajuntament.

Les funcions són les derivades de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de caràcter legal i reglamentari, i s'exerciran en règim d'incompatibilitat.

2.CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Podran prendre part en el concurs aquelles persones que reuneixin les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert els 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació forçosa en la data de finalització de presentació d'instàncies.

c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

e) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per la funció pública per resolució judicial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari.

g) Posseir els permisos de conduir de les classes B i A2 o els equivalents que assenyala el RD 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors. La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

h) Posseir el certificat de la Junta Permanent de Català del nivell B2 (antic nivell intermedi B de català), o d'un títol equivalent o superior. En cas de no tenir-lo, es farà una prova, sota la supervisió del Servei Local de Català, prèviament a la valoració dels mèrits. Quedaran exempts, així mateix, de realitzar aquest exercici, els/les aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic o de provisió de llocs, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana de nivell similar o superior al que s'esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. Aquest exercici serà qualificat com a apte o no apte.

i) Comprometre's, en el cas d'obtenir la plaça corresponent, a prestar el jurament o promesa previst en el RD 707/1979, de 5 d'abril, i a portar armes, mitjançant declaració jurada.

j) Tenir una alçada mínima de 1,65 m els homes i d'1,55 m les dones, la qual cosa serà comprovada en la revisió mèdica.

k) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

Tots els requisits anteriors han de complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds llevat dels requisit especificat a l'apartat g). En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.

3.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Les instàncies per sol·licitar prendre part en el procés selectiu aniran adreçades al president de la Corporació i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Prèviament, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es publicaran íntegrament les bases. En el cas que no es presenti cap candidat/a s'ampliarà el termini de presentació d'instàncies mitjançant l'anunci corresponent. La convocatòria i les bases també s'exposaran a la web municipal (www.vilafranca.org).

A les instàncies els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria, i caldrà que adjuntin:

- Declaració jurada de compromís personal per portar armes de foc.

- Currículum vitae

- Informe de vida laboral i/o certificats de serveis prestats

- Documentació acreditativa de requisits i mèrits que s'al·leguin

- Fotocòpia del DNI

Per participar a la convocatòria, les persones hauran de complimentar el document “Presentació de mèrits per a procés selectiu”, (que es troba a la pàgina web de l'Ajuntament municipal: apartat Seu electrònica/ Tràmits/Particulars/Catàleg de tràmits/Àmbit:Recursos Humans) i que requereix adjuntar la documentació acreditativa específica de mèrits i requisits. Aquest document es pot presentar a través de la seu electrònica de la web municipal, al registre de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

4.ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent aprovarà, mitjançant resolució, la llista provisional de persones admeses i excloses. La resolució, amb les llistes completes i certificades, es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per a presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se'ls imputa, la seva sol·licitud s'arxivarà sense cap altre tràmit.

Transcorregut un termini no superior a un mes des de la finalització del termini anterior, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà publica la resolució amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la pàgina web. Si el termini conclou sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. En el cas de no presentar-se reclamacions es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense necessitat de nova publicació.

Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l'Ajuntament indicarà la data, hora i lloc de realització de la primera prova i detallarà els noms de les persones que formaran part de l'òrgan de selecció.

Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament.

Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del seu DNI o document anàleg d'identificació. La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procediment selectiu.

5. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador que es nomenarà per fer la valoració serà constituït pels membres següents:

President: L'Inspector de la Policia Local.

Secretari/ària: Un funcionari de la Policia Local de Vilafranca d'una categoria igual o superior a la categoria establerta a la convocatòria.

Vocals: Una persona a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Un persona a proposta de la Direcció General d'Administració de Seguretat.

La Cap del Servei de Recursos Humans de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

A més, integraran el tribunal els membres suplents respectius que, simultàniament amb els titulars, hauran de designar-se perquè es constitueixi.

El tribunal podrà disposar que s'hi incorporin assessors/es tècnics/ques especialistes per a totes o algunes de les proves, els/les quals actuaran amb veu però sense vot.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels membres, titulars o suplents. Sempre serà necessària la presència del/de la president/a i del/ de la secretari/ària. Les decisions s'adoptaran per majoria i , en cas d'empat, decidirà el/la president/a mitjançant el vot de qualitat.

Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.

La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents, inclòs el curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà conjuntament amb la resolució que aprova la llista d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu tal i com s'indica en la base 4.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

En el cas que el dia i hora de realització de les proves (excepte la prova d'aptitud física) alguna de les dones aspirants es trobi en les següents situacions:

a) hospitalitzada per embaràs de risc.

b) hospitalitzada per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest. c) sigui mare lactant i consideri que durant la realització d'alguna de les proves li coincidirà amb la lactància del seu nadó.

L'òrgan de selecció articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova/es al centre hospitalari o dependència on es trobi (cas a i b), dins el límit territorial de la província de Barcelona i en el termini de 10 dies naturals a partir de la data de la convocatòria de la prova/es, per tal de garantir el bon desenvolupament del procés. En el cas de la situació c) s'adaptarà la realització de la prova a les seves circumstàncies.

Per tal que l'òrgan de selecció habiliti aquest dispositiu, les persones aspirants que prevegin trobar-se el dia/dies de realització de les citades proves en les situacions esmentades a l'anterior paràgraf, hauran d'informar del seu estat a l'òrgan de selecció mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. tot indicant en l'assumpte: “oposició per proveir 1 plaça d'agent de la policia local per mobilitat interadministrativa: aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com dates de previsió del part o lactància i centre hospitalari o dependència on es trobi. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.