Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria para cubrir quince plazas de auxiliar administrativo/a, subgrupo C2, escala administración general, subescala auxiliar, como funcionarios/arias de carr

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per cobrir quinze places d’auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, escala administració general, subescala auxiliar, com a funcionaris/àries de carrera, mitjançant concurs oposició, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació pública temporal de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

La Junta de Govern Local, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’ Equitat, Drets Socials i Recursos Humans ,

ACORDA:

Primer.- APROVAR la convocatòria per cobrir quinze places d’Auxiliar Administratiu/iva,  subgrup C2- Escala Administració General, Subescala Auxiliar, com a funcionaris/àries de carrera,  mitjançant concurs oposició, corresponents a l'Oferta Pública d'Estabilització de l'Ocupació Pública Temporal de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Segon.- APROVAR les bases que hauran de regir l’ esmentada convocatòria i que són les següents:

1.- Bases.

1.1.- Objecte

1. L'objecte de les presents Bases és la regulació dels procediments que regiran els processos selectius  que es convoquen, amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal, emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

2. A l'Annex I de les presents bases s'inclouen les places incloses en l'esmentada Oferta que es van aprovar mitjançant Junta de Govern Local.

El procés selectiu del concurs oposició corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal, s'ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, recollits, així mateix, en l'article 55.1 del TREBEP, així com en l’article  55.2 TREBEP.

1.2.- Normativa aplicable.

El procés selectiu es regirà per l’establert en aquestes bases i pel que disposa les normes següents:

A aquestes bases els serà d’aplicació la Llei 20/2021, de 28 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa que resulti d’aplicació, el Decret 28/1986, de 30 de gener, de reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya , la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la resta de normativa vigent en la matèria.

Les presents Bases vincularan a l'Administració, als tribunals que han de valorar el procés de selecció i als qui participin en el citat procés i només podran ser modificades amb subjecció estricta a les normes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es procurarà, amb caràcter preferent la utilització dels mitjans informàtics i telemàtics disponibles per a agilitzar les convocatòries, i s’adoptaran mesures concretes amb vista a la reducció de càrregues administratives.

A més s’ha tingut en compte el que disposa la Disposició addicional primera. Mesures per a l'àmbit local. “3. Els processos d'estabilització d'ocupació temporal en l'àmbit local es regiran pel que es disposa en l'article 2. No seran aplicable a aquests processos el que es disposa en els articles 8 i 9 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local”, així com el que es disposa en la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021 ,de 28 de desembre, en relació a les mesures d’agilització dels processos selectius.

1.3.- Publicitat

El contingut d’aquestes bases i de la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament (en endavant seu electrònica). Així mateix, es publicarà la convocatòria en el Bolletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) fent constar la referència de la publicació al BOPB, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC). Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es publicarà al BOPB.

2.- Places objecte de cobertura definitiva. -Funcionari/ària de carrera-

Les places a proveir són les  corresponents al concurs oposició que compleixen els requisits establerts en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

En l’annex I d’aquestes bases s’identifiquen les places , els requisits específics de participació i el lloc de treball vinculat d’acord amb els instruments de planificació de l’Ajuntament L’Hospitalet de Llobregat

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.