Departament d'Educació. RESOLUCIÓN EDU/2563/2022, de 16 de agosto, de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos para el ingreso en la función pública docente. 6285 plazas de Profeso

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

L'article 3 del Reglament estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les respectives ofertes d'ocupació, han de portar a terme les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les ofertes d'ocupació esmentades.

Per altra banda, s'introdueix en el Reglament una nova disposició transitòria cinquena, que regula el concurs excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada previst en les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, que podrà convocar-se per una sola vegada.

Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les places afectades pels processos d'estabilització previstos als articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, s'inclouran dins del procés d'estabilització descrit al paràgraf anterior, sempre que hagin estat incloses a les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, no hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu en l'article 61.6 i 7 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, aquelles places que reuneixin els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei esmentada i hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en aquesta disposició han d'incloure en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016, tal com preveu la disposició addicional vuitena de la Llei esmentada.

L'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Aquesta oferta habilita convocatòries d'accés per a la cobertura d'un total de 46.845 places, de les quals 27.433 corresponen a funcionaris i funcionàries de cossos docents no universitaris i de personal laboral docent del Departament d'Educació. A aquest efecte, els annexos de l'Acord esmentat distingeixen entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits d'estabilització a l'empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, i pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització, a l'empara de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, del 28 de desembre.

D'acord amb l'annex 2 de l'Acord, s'aproven 12.504 places de personal funcionari de cossos docents no universitaris que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits.

En virtut del que disposa l'apartat 6è de l'Acord esmentat, l'oferta d'ocupació pública d'estabilització pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits, en compliment de l'objectiu d'estabilització, detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització. Per aquest motiu, un cop identificades les places de naturalesa estructural conforme al que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, 355 places de les que havien de ser convocades per concurs oposició d'estabilització, s'inclouen en el present concurs de mèrits, amb la qual cosa s'amplien les places convocades establertes a l'annex 2, en un total de 12.859.

Aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització inclou les places actualment existents objecte d'ofertes d'ocupació pública aprovades i publicades amb anterioritat que no han estat convocades o que, havent estat convocades, han resultat desertes, que s'han analitzat a l'empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Així mateix, les places que resultin desertes dels processos d'estabilització convocats i en curs acreixeran les places objecte d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, té per objecte la constitució i ordenació d'un sistema únic i integrat de formació professional. En virtut de l'article 85 de l'esmentada Llei, podran impartir docència a la formació professional del sistema educatiu els integrants dels següents cossos docents: els de catedràtics d'ensenyament secundari i de professors d'ensenyament secundari, de les especialitats de formació professional, el de professors especialistes en sectors singulars de formació professional i el cos per extingir de professors tècnics de formació professional.

La disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional estableix que fins que no es completi el desenvolupament reglamentari que derivi de les disposicions sobre el professorat de formació professional, establertes en la mateixa Llei i en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'habiliten les administracions educatives perquè puguin fer la selecció de funcionaris de carrera de les convocatòries derivades de les ofertes d'ocupació pública aprovades, en el cos de professors tècnics de formació professional amb els requisits que existien per a aquest cos.

Atès que encara no s'ha desenvolupat reglamentàriament la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, es convoquen 543 places per al cos de professors tècnics de formació professional, les especialitats dels quals estaven incloses en el cos de professors d'ensenyament secundari en l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

Resolc:

Convocar el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent de 12.859 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal 2022, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 d'agost de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.