RESOLUCIÓN PRE/2423/2022, de 27 de julio, por la que se aprueban los temarios de las pruebas selectivas para el acceso a determinados cuerpos y escalas de personal funcionario de administración general y especial de la Generalidad de Cataluña.

RESOLUCIÓ PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals s'ha de tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves funcions.

Així mateix, el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa –temari– sobre el qual han de versar les proves selectives, o bé la indicació del corresponent Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què es fa públic.

Atès el temps transcorregut des de l'aprovació dels temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya, i amb la finalitat de garantir la correcta preparació i els coneixements necessaris per dur a terme les funcions que, en cada cas, corresponen a aquests cossos i escales, així com per afavorir una major agilitat en el desenvolupament dels processos de selecció, es considera oportú aprovar una simplificació d'aquests respectius temaris.

Igualment, s'han de tenir en compte les especificitats aplicables als processos d'estabilització que s'han de convocar pel sistema selectiu de concurs oposició, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

D'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar els temaris de les proves selectives per a l'accés als cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya que es relacionen en l'Annex de la present Resolució.

—2 Fer públics aquests temaris a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Així mateix, fer difusió d'aquesta publicació a l'e-Tauler mitjançant els enllaços web següents:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/oposicions/ (apartat “Informació de suport per preparar una oposició”)

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/ (apartat “Temaris”).

—3 Els temaris aprovats mitjançant la present Resolució són d'aplicació als processos de selecció que es convoquin a partir de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

—4 En els processos d'estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre la part del temari que s'assenyali expressament en la publicació del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler.

—5 Qualsevol modificació dels temaris aprovats mitjançant la present Resolució requereix de l'aprovació d'una nova resolució que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la correlativa publicació en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler.

—6 Deixar sense efectes els temaris que, fins ara, regien les proves selectives per a l'accés als cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya objecte de la present Resolució, sens perjudici que mantenen la vigència, de forma transitòria, exclusivament en relació amb aquells processos de selecció ja convocats, fins a la seva conclusió.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 2022

P. d. (Resolució PRE/3757/2021, de 20 de desembre; DOGC núm. 8567, de 21.12.2021)

Alícia Corral Sola

Directora general de Funció Pública

ANNEX

Cossos i escales de personal funcionari d'administració general:

Escala superior d'administració general del cos superior d'administració (part comuna i part específica de les opcions general, jurídica, econòmica, prevenció de riscos laborals i medi ambient) (grup A, subgrup A1)

Escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració (part comuna i part específica de les opcions general i prevenció de riscos laborals) (grup A, subgrup A2)

Escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1)

Escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració (grup C, subgrup C2)

Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració (antic grup E)

Cossos i escales de personal funcionari d'administració especial:

Cos de titulació superior i cos de diplomatura (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament)

Cos de tècnics especialistes i cos auxiliar tècnic (part general) (grup C, subgrups C1 i C2, respectivament)

Cos de titulació superior, arquitectura (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, arxivística (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, biologia (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, educació física (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria de forests (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria de mines (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria de telecomunicacions (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria industrial (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, enginyeria química (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, geofísica (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, geografia (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, geologia (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, metges avaluadors (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, patrimoni artístic, arqueologia (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, patrimoni artístic, conservació de museus (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, patrimoni artístic, patrimoni històric i arts plàstiques (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, pedagogia (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, psicologia (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, planificació lingüística (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, química (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, salut pública (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, veterinària (part específica) (grup A, subgrup A1)

Cos de diplomatura, arquitectura tècnica (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, biblioteconomia (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, educació social (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d'obres públiques (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de forests (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de mines (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de telecomunicacions (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica en topografia (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, intèrprets informadors turístics (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, salut pública (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, treball social (part específica) (grup A, subgrup A2)

Cos tècnic d'especialistes, analistes de laboratori (part específica) (grup C, subgrup C1)

Cos tècnic d'especialistes, delineants (part específica) (grup C, subgrup C1)

Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori (part específica) (grup C, subgrup C2)

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.