ACUERDO GOV/147/2022, de 5 de julio, por el que se crea el Programa temporal para la implementación de las medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito funcional de ejecución penal. 97 del cuerpo técnico de especialis

ACORD GOV/147/2022, de 5 de juliol, pel qual es crea el Programa temporal per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit funcional d'execució penal.

L'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, modificat per l'Acord GOV/90/2009, de 26 de maig, va atribuir al Departament de Justícia les competències relatives a concursos de provisió de llocs de treball i a convocatòries de processos selectius respecte del personal penitenciari i, també, del personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal. L'Acord GOV/104/2013, de 16 de juliol, i l'Acord GOV/91/2017, d'11 de juliol, van mantenir l'esmentada atribució de competències. Finalment, l'Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, sobre atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, manté la mateixa atribució de competències esmentada, llevat de la convocatòria dels processos d'estabilització, tot i que la gestió d'aquests processos correspondrà als departaments, d'acord amb les competències atribuïdes.

L'Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, va aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2017, que inclou, entre d'altres, 63 places de l'escala superior d'administració general del cos superior administració de la Generalitat, opció dret (grup A, subgrup A1); 75 places de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1); 120 places del cos de diplomatura, treball social (grup A, subgrup A2) i 87 places del cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2), totes de l'àmbit funcional d'execució penal, així com la convocatòria de processos selectius per a l'accés a la condició de personal laboral fix de diferents categories.

L'Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, preveu l'oferta de 232 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris. Aquest procés selectiu s'ha convocat mitjançant la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d'abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places (inclòs el 10 % addicional) del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

Ha estat indispensable executar l'any 2021 l'oferta prevista a l'Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel que fa a l'oferta del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, per poder donar compliment a les necessitats organitzatives dels centres penitenciaris on hi ha un alt nivell de personal interí, motivat perquè l'anterior oferta pública que va permetre la incorporació de personal funcionari va ser aprovada i executada els anys 2009 i 2010, respectivament.

Així mateix, la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació, fruit de la tramitació, com a projecte de llei, del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, preveu mesures efectives per situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8 % en el conjunt de les administracions públiques a 31 de desembre de 2024. Per portar a terme aquesta reducció de la temporalitat, l'esmentada normativa estableix que les places afectades pels processos d'estabilització previstos per les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018 estiguin incloses dins del procés d'estabilització previst per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, sempre que en el moment d'entrar en vigor la Llei no hagin estat convocades o, que havent estat convocades i resoltes, hagin quedat places sense cobrir.

Per evitar dilacions en els nous processos, la Llei 20/2021, de 28 de desembre, fa les previsions següents:

a) Que les ofertes de treball relatives a aquests processos d'estabilització s'aprovin i es publiquin en els diaris oficials abans del dia 1 de juny de 2022.

b) Que les convocatòries referides a l'oferta esmentada es publiquin abans del 31 de desembre de 2022.

c) Que els processos convocats es resolguin abans del 31 de desembre de 2024.

En aquest sentit, en l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, s'hi inclouen les places de l'àmbit funcional d'execució penal següents per al sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits:

   - 63 del cos superior d'administració, escala superior d'administració general

   - 4 del cos de titulació superior, pedagogia

   - 82 del cos de titulació superior, psicologia

   - 148 del cos de diplomatura, educació social

   - 117 del cos de diplomatura, treball social

   - 291 del cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris

Així mateix, s'aprova l'oferta de les places de l'àmbit funcional d'execució penal següents per al sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització:

   - 7 del cos superior d'administració, escala superior d'administració general

   - 3 del cos de titulació superior, pedagogia

   - 28 del cos de titulació superior, psicologia

   - 21 del cos de diplomatura, educació social

   - 15 del cos de diplomatura, treball social

   - 97 del cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris

També s'aprova l'oferta de concurs de mèrits i de concurs oposició d'estabilització de totes les categories de personal laboral, entre les quals es troba un nombre força elevat de places del Departament de Justícia.

Mitjançant la Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny, s'han convocat els processos d'estabilització, per mitjà del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300), i mitjançant la Resolució PRE/1821/2022, de 9 de juny, s'han convocat els processos d'estabilització, per mitjà del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 400).

Així mateix, és necessari garantir, per l'impacte i la implicació que tenen, la correcta execució dels processos convocats i cal evitar tant com sigui possible que siguin vulnerables davant de possibles recursos, atès que la seva resolució té un gran impacte en la tramitació.

El nombre de llocs de treball afectats i de convocatòries de tots aquests processos de selecció i la concentració en un període de temps molt limitat, derivat del termini d'execució de l'oferta, fan que el volum de tasques de coordinació, gestió i tramitació no es pugui assumir amb els efectius actualment disponibles al Servei de Selecció i Provisió de la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia, atès que s'han de compatibilitzar amb la resta de funcions que té atribuïdes, per a les quals està dimensionat. Tampoc no es poden assumir amb altres efectius adscrits a la Subdirecció General esmentada, i no és factible dur a terme una redistribució d'efectius d'altres unitats directives del Departament de Justícia o altres ens adscrits.

Per pal·liar els dèficits conjunturals de personal especialitzat per al desenvolupament de les tasques esmentades i per tal que aquests processos es puguin realitzar amb totes les garanties, es fa necessària la incorporació de personal per reforçar el Servei de Selecció i Provisió durant un període superior als nou mesos permesos per als nomenaments de reforços.

Per tot això, és necessari crear un programa temporal amb una durada de tres anys, adscrit a la Direcció de Serveis del Departament de Justícia, per a la incorporació d'un total de 6 llocs de treball temporals: 1 lloc de responsable (grup A, subgrup A1), nivell 23; 1 lloc de titulat/ada superior psicòleg/òloga (grup A, subgrup A1), nivell 21; 2 llocs de tècnic/a de gestió (grup A, subgrup A2), nivell 18, i 2 llocs d'administratiu/iva (grup C, subgrup C1), nivell 13, durant el període de vigència del programa.

Aquestes incorporacions permetran la creació de diversos equips de treball que, juntament amb els efectius existents a la unitat, han de gestionar els processos d'estabilització en els terminis previstos. Per tal de col·laborar en la implantació del model de selecció endegat per la Direcció General de Funció Pública, que introdueix majors graus d'adequació i flexibilitat i impulsa i facilita els processos de professionalització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, és necessari avaluar les competències professionals de les persones que accedeixen a l'àmbit funcional d'execució penal. Es considera que la incorporació d'una persona titulat/ada superior psicòleg/òloga, del grup A, subgrup A1, nivell 21 permetria assumir amb garanties la incorporació d'una avaluació competencial adaptada al model esmentat.

D'acord amb el que disposa el punt 1.8 de l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, el Govern

Acorda:

—1 Crear el Programa temporal per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit funcional d'execució penal amb efectes de l'1 d'agost de 2022. La durada d'aquest Programa és de tres anys.

—2 Aquest Programa està adscrit a la Direcció de Serveis del Departament de Justícia i té per objecte dur a terme les mesures urgents per reduir la temporalitat en l'àmbit funcional d'execució penal, a fi de complir l'objectiu que la taxa de cobertura temporal se situï per sota del 8 % de les places estructurals el 31 de desembre de 2024 i garantir la resolució en termini dels processos selectius corresponents.

—3 Autoritzar la incorporació de 6 efectius adscrits a la Direcció de Serveis amb les característiques següents:

   - 1 responsable (grup A, subgrup A1), nivell 23

   - 1 titulat/ada superior psicòleg/òloga (grup A, subgrup A1), nivell 21

   - 2 tècnic/a de gestió (grup A, subgrup A2), nivell 18

   - 2 administratiu/iva (grup C, subgrup C1), nivell 13

—4 Els efectius adscrits al Programa només prestaran serveis en l'àmbit dels processos d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal i s'hi han d'incorporar per un període màxim de tres anys, tenint en compte, en tot cas, les previsions del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i la resta de la normativa aplicable en matèria de funció pública.

A aquest efecte, la selecció del personal que s'ha d'incorporar al Programa s'ha de realitzar per mitjà de l'oferta corresponent publicada al portal ATRI i al web del Departament de Justícia.

—5 El finançament d'aquest programa serà amb càrrec a la secció pressupostària DD09 “Despeses de diversos departaments. Altres despeses de personal”, per la qual cosa no suposarà una despesa extraordinària que s'hagi d'aplicar al pressupost del Departament de Justícia.

—6 Autoritzar el Departament d'Economia i Hisenda a aprovar les modificacions de crèdits que calguin per al compliment d'aquest Acord del Govern.

—7 La vigència del Programa s'inicia a comptar des del dia de la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—8 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de juliol de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.