RESOLUCIÓN JUS/2093/2022, de 30 de junio, de modificación de la Resolución JUS/1208/2021, de 26 de abril, por la que se convoca el proceso de selección para proveer 255 plazas del cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo de ser

RESOLUCIÓ JUS/2093/2022, de 30 de juny, de modificació de la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d'abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

Mitjançant la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d'abril, publicada al DOGC núm. 8397, de 28.4.2021, es va convocar el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1, núm. de registre de la convocatòria JU030), en compliment de l'Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre (DOGC núm. 8269, de 12.11.2020), pel qual es va aprovar l'oferta pública parcial de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, que actualment encara està en curs, pendent de realització de les causes d'exclusió mèdica i de la fase formativa i de pràctiques.

D'una altra banda, mitjançant Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, publicada al BOE núm. 312, de 29.12.2021, es preveuen mesures per millorar l'eficiència dels recursos humans, reduir els alts nivells de temporalitat i flexibilitzar la gestió dels recursos humans, així com l'articulació de processos d'estabilització de l'ocupació temporal del personal de les administracions públiques a fi de situar la taxa de cobertura temporal de l'Administració per sota del vuit per cent de dites places estructurals.

En compliment d'aquesta norma, que establia com a data límit per publicar les ofertes públiques d'estabilització corresponents abans de l'1 de juny de 2022, mitjançant l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant la Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022), es van convocar els processos d'estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en el qual s'inclouen 291 places del cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris, àmbit funcional d'execució penal. Aquest procés d'estabilització, que ja ha començat amb la presentació de sol·licituds i que es preveu que finalitzi el pròxim mes d'octubre, té una forta afectació a la convocatòria JU030 en curs, ja que molts dels aspirants d'aquesta convocatòria estan en la situació d'estabilització esmentada, per la qual cosa es requereix una adaptació de l'actual convocatòria JU030 a dit procés.

A més, s'ha advertit també que la convocatòria JU030 preveia la realització d'un curs selectiu de 12 setmanes de durada (300 hores lectives) sense excepció entre els candidats, i no s'ha considerat la previsió que conté l'article 49.2 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, que permet l'exempció de la realització d'aquest curs selectiu.

La situació actual ‒que requereix una resolució anticipada del procés en curs a causa del procés d'estabilització temporal convocat en paral·lel‒, a més del fet que la gran majoria dels candidats seleccionats per a la realització del curs ja presten serveis com a funcionaris interins o són del torn de promoció interna i, per tant, tenen una dilatada experiència i coneixement del medi penitenciari, determina la valoració de modificar les bases, en el sentit de reduir el temps de durada del curs selectiu, la qual cosa també permetrà agilitzar la resolució de la convocatòria JU030.

Cal tenir en compte que l'apartat 10 de les bases ja preveu, en aquest sentit i de conformitat amb l'esmentat Decret 329/2006, que els aspirants que hagin prestat serveis com a funcionaris interins del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) amb una durada mínima de sis mesos, així com els aspirants que participin pel torn de promoció interna resten exempts de fer aquestes pràctiques.

És per aquest motiu, i de conformitat amb el requisit de prestació de serveis en centres penitenciaris amb una antiguitat mínima de sis mesos, que s'ha considerat adient modificar les bases per reduir la durada del curs de formació.

D'aquesta manera, com ha quedat dit, s'agilitza el procés selectiu i a la vegada es permet garantir la prestació efectiva del servei en els centres penitenciaris en què ocupen plaça els aspirants, ja que d'una altra manera la seva substitució seria inviable, tenint en compte l'elevat nombre de candidats que estan en situació de servei actiu.

Pel mateix motiu, i atenent la modificació de les bases que es produirà mitjançant la present resolució, també es considera adient restablir el dies a quo del temps mínim de sis mesos de prestació de serveis a la data de la present resolució, en comptes de la data de la convocatòria del procés selectiu.

Finalment, cal advertir que la base 13 de la convocatòria preveia que l'assignació dels llocs de treball tindria caràcter definitiu, llevat que no hagin estat inclosos en el darrer concurs general de mèrits i capacitats. La situació actual i els processos d'estabilització convocats han determinat que no s'hagi pogut celebrar el concurs general de mèrits i capacitats abans que finalitzi la convocatòria en curs, de manera que l'assignació dels llocs derivats d'aquesta convocatòria ha de tenir caràcter provisional.

De conformitat amb el que s'ha exposat;

Atesa l'afectació dels llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència del desenvolupament dels processos d'estabilització previstos pel conjunt de les administracions públiques, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i, en concret, per l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya i la Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022), de convocatòria dels processos d'estabilització mitjançant un concurs de mèrits;

Atès l'impacte sobre els llocs base de tècnics especialistes, com a conseqüència de la realització del curs selectiu del procés de selecció en qüestió per part del personal interí dels centres penitenciaris de Catalunya o dels candidats de promoció interna que també, per tant, han assolit els coneixements que es pretenen adquirir mitjançant el curs selectiu, i per la repercussió que tindria en la cobertura mínima del servei de les places que cobreixen com a personal interí;

Atès que no s'ha pogut celebrar el concurs general de mèrits i capacitats previ a la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030),

Resolc:

−1 Modificar l'apartat 9 de les bases de la convocatòria, relatiu al curs selectiu, per reduir-ne la durada, pels motius anteriorment exposats, de manera que es configura de la manera següent:

El tribunal qualificador elaborarà la llista d'aspirants que hagin superat les fases d'oposició i de concurs, que seran proposats per fer la fase del curs selectiu, organitzat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), per ordre de puntuació. El nombre d'aspirants serà com a màxim de 280. La resolució del tribunal qualificador per la qual es fa pública aquesta llista establirà el lloc, el dia i l'hora de la convocatòria de l'inici del curs selectiu, a proposta de la directora del CEJFE.

Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori. S'hi tractaran aspectes teòrics i pràctics i es farà una única avaluació.

El curs, de caràcter presencial, tindrà una durada d'una setmana (amb un total de 35 hores lectives) per a cada torn d'aspirants, tenint en compte que en cada torn faran el curs entre 93 i 94 aspirants. El curs es durà a terme per part del CEFJE, que informarà el tribunal qualificador del desenvolupament. La determinació de la setmana en què correspon fer el curs a cada aspirant serà determinat per l'organització amb la suficient antelació, per tal de garantir que els aspirants puguin organitzar-se convenientment.

Els continguts bàsics i la normativa de funcionament intern del curs es donaran a conèixer als participants amb caràcter previ a l'inici del curs selectiu, a l'espai web del Departament de Justícia específic per a la convocatòria, i el primer dia de la formació. Podran quedar excloses del procés de selecció els aspirants que perdin la condició d'alumne d'aquest curs. La pèrdua de la condició d'alumne estarà regulada per la normativa de funcionament intern del curs.

El curs s'estructurarà a l'entorn d'aspectes teòrics i pràctics i les àrees temàtiques següents, relacionades amb les funcions del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), establertes al Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya:

– La seguretat en l'entorn penitenciari.

– El model d'intervenció dirigit a les necessitats de l'individu.

– Habilitats, conducta i interacció del funcionari penitenciari amb els interns. La gestió de conflictes.

– Procediments pràctics i de seguretat.

L'avaluació dels coneixements teoricopràctics es farà mitjançant una única avaluació consistent en un qüestionari relatiu als coneixements adquirits, que tindrà una puntuació de 0 a 30 punts, en què cal obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

L'assistència al curs és obligatòria, així com la participació en les activitats i proves d'avaluació. Per tal de superar el curs els participants han d'assistir al 100 % de les sessions. Excepcionalment, es pot admetre una absència màxima del 20 %, justificada amb l'acreditació oportuna.

Les qualificacions del curs selectiu se sotmetran a l'aprovació del tribunal qualificador.

−2 Establir que el termini de sis mesos de prestació de serveis com a funcionaris interins ‒exigit en el segon i el tercer paràgraf de l'apartat 10 de les bases de la convocatòria, relatius als requisits que han de complir els candidats per restar exempts de fer les pràctiques en centres penitenciaris‒ s'entén referit a la data de publicació de la present resolució de modificació de la convocatòria JU030, en comptes d'estar referit a la data de publicació de la pròpia resolució de convocatòria.

−3 Modificar l'apartat 13.1 de les bases de la convocatòria, relatiu a l'assignació de llocs de treball, nomenament de funcionaris i presa de possessió, per tal de preveure'n l'adjudicació provisional, que queda redactat de la manera següent:

13.1 Una vegada finalitzades les fases d'oposició, de concurs, del curs selectiu i del període de pràctiques, s'ha d'obrir un termini de 20 dies hàbils perquè els participants proposats per al nomenament puguin presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació, excepte que l'hagin presentat i acreditat durant el desenvolupament de la convocatòria.

Les persones que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits no poden ser nomenades funcionàries i totes les seves actuacions queden anul·lades.

Un cop verificat que els aspirants compleixen les condicions i els requisits que estableix la convocatòria, els llocs de treball vacants s'han d'adjudicar de manera provisional, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció. A aquest efecte, tenen preferència els aspirants del torn de promoció interna.

Es pot fer una adjudicació provisional dels llocs de treball a les persones que estiguin exemptes de realitzar el període de pràctiques, d'acord amb el que estableix l'apartat 10 de la convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant el secretari general del Departament de Justícia en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de juny de 2022

Per delegació (Resolució JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021)

Joaquim Clavaguera i Vilà

Secretari general

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.