RESOLUCIÓN REU/1622/2022, de 27 de mayo, por la que se hace público el calendario de la preinscripción y la matrícula universitarias para el curso académico 2022-2023 de las universidades públicas de Cataluña y de la Universidad de Vic

RESOLUCIÓ REU/1622/2022, de 27 de maig, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2022-2023 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya estableix que l'accés al sistema universitari públic de Catalunya ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les universitats l'admissió dels estudiants, el departament competent en matèria d'universitats ha d'adoptar les mesures pertinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés amb igualtat d'oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha d'oferir processos d'accés per a les universitats que s'hi acullin, els quals han de ser respectuosos amb l'autonomia universitària.

La Resolució UNI/1272/2002, de 9 de maig, que regula la preinscripció i la matrícula universitàries i autoritza l'accés al procediment de preinscripció universitària mitjançant Internet, estableix que per a cada curs acadèmic s'han d'actualitzar les dates de la preinscripció i la matrícula universitàries.

Atès que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2022-2023 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per acord de 25 de març de 2022,

Resolc:

Article 1

1.1 Fer públic l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2022, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula universitàries per al curs acadèmic 2022-2023, com a annex 1 d'aquesta Resolució.

1.2 Fer públic l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2022, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula al màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per al curs acadèmic 2022-2023, com a annex 2 d'aquesta Resolució.

1.3 Fer públiques les adreces telemàtiques del procés de preinscripció, així com les adreces i els horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus, com a annex 3 d'aquesta Resolució.

Article 2

Fer públic que el resultat de les assignacions i les reassignacions de les places universitàries pot ser objecte de reclamació prèvia davant l'Oficina d'Accés a la Universitat o les seves seus en el termini de cinc dies des que es notifica. La resolució de la reclamació posa fi a la via administrativa.

Barcelona, 27 de maig de 2022

Cristina Gelpí Arroyo

Secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya

Annex 1

Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2022, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula universitàries per al curs acadèmic 2022-2023.

−1 La preinscripció universitària es fa per via telemàtica al portal d'accés a la universitat

https://accesuniversitat.gencat.cat.

−2 Presentació de preinscripcions en la convocatòria de juny: del 7 de juny a l'1 de juliol de 2022.

Dins del mateix termini, els estudiants han d'acreditar els estudis que els donen accés a la universitat. No cal presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi a la preinscripció una altra via d'accés a la universitat, ha d'acreditar els estudis cursats.

−3 Presentació de preinscripcions en la convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre de 2022.

Dins del mateix termini, els estudiants han d'acreditar els estudis que els donen accés a la universitat. No cal presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi a la preinscripció una altra via d'accés a la universitat, ha d'acreditar els estudis cursats.

−4 Presentació de preinscripcions per als centres universitaris que ofereixin places en la convocatòria de febrer: de l'1 al 3 de febrer de 2023.

Dins del mateix termini, els estudiants han d'acreditar els estudis que els donen accés a la universitat. No cal presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi a la preinscripció una altra via d'accés a la universitat, ha d'acreditar els estudis cursats.

−5 Modificació de les preferències un cop feta la preinscripció. Convocatòria de juny: fins a l'1 de juliol de 2022; convocatòria de setembre: fins al 21 de setembre de 2022; convocatòria de febrer: fins el 3 de febrer de 2023. El canvi de preferències s'ha de fer telemàticament al portal d'accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat.

−6 Matrícula de la prova d'aptitud personal. Per als estudis de grau en què sigui necessari superar una prova d'aptitud personal, la matrícula de la prova, excepte per als graus en Educació Infantil i en Educació Primària, s'ha de fer del 7 al 13 de juny de 2022 telemàticament al portal d'accés a la universitat

https://accesuniversitat.gencat.cat.

−7 Publicació de l'assignació de les places universitàries

7.1 Convocatòria de juny

7.1.1 Primera assignació de la convocatòria de juny: 13 de juliol de 2022.

7.1.2 Segona assignació de la convocatòria de juny: 25 de juliol de 2022.

7.1.3 Primera reassignació de la convocatòria de juny: 2 de setembre de 2022.

7.1.4 Segona reassignació de la convocatòria de juny: 12 de setembre de 2022.

7.1.5 Tercera reassignació de la convocatòria de juny: 16 de setembre de 2022.

7.1.6 Quarta reassignació de la convocatòria de juny: 23 de setembre de 2022.

7.1.7 Cinquena reassignació de la convocatòria de juny: 5 d'octubre de 2022.

7.1.8 Reassignacions successives de la convocatòria de juny: aproximadament cada deu dies des de la cinquena reassignació fins al 27 d'octubre de 2022, data de tancament de la preinscripció universitària 2022.

7.2 Convocatòria de setembre

7.2.1 Assignació de la convocatòria de setembre: 27 de setembre de 2022.

7.2.2 Primera reassignació de la convocatòria de setembre: 3 d'octubre de 2022.

7.2.3 Segona reassignació de la convocatòria de setembre: 10 d'octubre de 2022.

7.2.4 Tercera reassignació de la convocatòria de setembre: 18 d'octubre de 2022.

7.3 Convocatòria de febrer

7.3.1 Assignació de la convocatòria de febrer: 7 de febrer de 2023.

−8 Matrícula universitària

8.1 Estudiants que siguin assignats en la primera preferència en la primera assignació de la convocatòria de juny: del 15 al 20 de juliol de 2022.

8.2 Estudiants que facin el tràmit d'assignació definitiva: 20 de juliol de 2022.

8.3 Estudiants assignats en qualsevol de les preferències sol·licitades en la segona assignació de places de la convocatòria de juny: del 26 al 28 de juliol de 2022.

8.4 Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de juny: 5 i 6 de setembre de 2022.

8.5 Estudiants que obtinguin plaça en la segona reassignació de la convocatòria de juny: 13 de setembre de 2022.

8.6 Estudiants que obtinguin plaça en la tercera reassignació de la convocatòria de juny: 19 de setembre de 2022.

8.7 Estudiants que obtinguin plaça en la quarta reassignació de la convocatòria de juny: 27 de setembre de 2022.

8.8 Estudiants que obtinguin plaça en la cinquena reassignació de la convocatòria de juny: 6 d'octubre de 2022.

8.9 Estudiants que obtinguin plaça en successives reassignacions de la convocatòria de juny: en la data que se'ls comuniqui en el moment de fer-se pública la reassignació.

8.10 Estudiants que obtinguin plaça en l'assignació de la convocatòria de setembre: 28 de setembre de 2022.

8.11 Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de setembre: 4 d'octubre de 2022.

8.12 Estudiants que obtinguin plaça en la segona reassignació de la convocatòria de setembre: 11 d'octubre de 2022.

8.13 Estudiants que obtinguin plaça en la tercera reassignació de la convocatòria de setembre: 19 d'octubre de 2022.

8.14 Estudiants que obtinguin plaça en l'assignació de la convocatòria de febrer: 9 de febrer de 2023.

−9 Altres tràmits

9.1 Assignació definitiva. Entre el 14 de juliol i el 18 de juliol de 2022 s'activa al portal d'accés a la universitat el tràmit d'assignació definitiva per als estudiants assignats entre la segona i la vuitena preferència en la primera assignació de places de la convocatòria de juny.

9.2 Continuació en el procés de reassignació de places. Després que es publiqui la segona assignació de places, s'activa entre el 25 de juliol i el 26 d'agost de 2022 al portal d'accés a la universitat el tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”; l'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència, o sense cap preferència assignada, ha de fer aquest tràmit si vol continuar en el procés de reassignació de places. En cas de no fer-lo, el seu procés de preinscripció haurà finalitzat i, si l'estudiant està assignat en alguna de les preferències, aquesta assignació és definitiva.

−10 Tancament de la preinscripció universitària 2022

La preinscripció universitària per al curs 2022-2023 finalitza el 27 d'octubre de 2022.

Annex 2

Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2022, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula al màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per al curs acadèmic 2022-2023 de totes les universitats del sistema universitari català.

−1 La preinscripció al màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes es fa per via telemàtica al portal d'accés a la universitat

https://accesuniversitat.gencat.cat.

−2 Presentació de preinscripcions: del 27 de juliol al 12 de setembre de 2022.

Dins del mateix termini, els estudiants han d'acreditar els estudis que els donen accés al màster.

−3 Publicació de l'assignació de places.

3.1 Primera assignació de la convocatòria del màster: 27 de setembre de 2022.

3.2 Segona assignació de la convocatòria del màster: 4 d'octubre del 2022.

3.3 Tercera assignació de la convocatòria del màster: 10 d'octubre de 2022.

−4 Matrícula

4.1 Estudiants que obtinguin plaça en la primera assignació de la convocatòria del màster: 28 i 29 de setembre de 2022, excepte per als estudiants que obtinguin una plaça a la Universitat de Lleida, per als quals la matrícula es fa el 28 de setembre de 2022.

4.2 Estudiants que obtinguin plaça en la segona assignació de la convocatòria del màster: 5 d'octubre de 2022.

4.3 Estudiants que obtinguin plaça en la tercera assignació de la convocatòria del màster: 11 d'octubre de 2022.

Annex 3

Webs i adreces telemàtiques del procés de preinscripció universitària

La preinscripció per accedir a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, per a totes les convocatòries, es pot fer per internet al portal d'accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat.

La informació general universitària, així com del procés de preinscripció, es pot trobar a la pàgina web https://universitats.gencat.cat/.

Adreces i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus:

Oficina d'Accés a la Universitat

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Telèfons: 93.223.03.23 i 93.223.25.91

Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

Seu de Girona

Universitat de Girona

Edifici CIAE (Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants)

Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés

C. de Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 38

Campus de Montilivi

17071 Girona

Telèfon: 972.41.98.54

Horari: de 10.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres.

Durant el mes de juliol, de 9.30 a 13.15 hores, de dilluns a divendres

Seu de Lleida

Universitat de Lleida

Plaça de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

Telèfon: 973.70.21.25

Horari: de 9.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

Seu de Manresa

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Telèfon: 938.77.72.18

Horari: de 10.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

Seu de Mataró

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

Edifici Universitari

Avinguda d'Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)

08302 Mataró

Telèfon: 937.02.32.02

Horari: de 10.00 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

Seu de Tarragona

Universitat Rovira i Virgili

Campus Catalunya

Avinguda de Catalunya, 35

43002 Tarragona

Telèfon: 977.55.95.12

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

Seu de Tortosa

Universitat Rovira i Virgili

Avinguda de Remolins, 13-15

43500 Tortosa

Telèfon: 977.46.40.30

Horari: matins de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 hores, i tardes de dilluns, de 15.30 a 17.00 hores. Del 13 de juny al 9 de setembre, de 9.30 a 13.00 hores.

Seu a Vic

Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya

C. de la Sagrada Família, 7

08500 Vic

Telèfon: 938.86.12.22

Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores i de 15.30 a 18.00 hores. Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.